Lag (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten

SFS nr
2014:812
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2014-06-19
Ändring införd
t.o.m. 2014:1337

Lagens syfte

1 § Denna lag innehåller föreskrifter för genomförande av
bestämmelser om kännetecken enligt följande internationella
konventioner och protokoll i den internationella humanitära
rätten:

1. Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående
förbättrande av sårades och sjukas behandling vid
stridskrafterna i fält (SÖ 1953:14),

2. Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående
förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka och
skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss (SÖ
1953:15),

3. Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för
civilpersoner under krigstid (SÖ 1953:17),

4. Tilläggsprotokoll I den 8 juni 1977 till
Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för
offren i internationella väpnade konflikter (SÖ 1979:22),

5. Tilläggsprotokoll II den 8 juni 1977 till
Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för
offren i icke-internationella väpnade konflikter (SÖ
1979:23),

6. Tilläggsprotokoll III den 8 december 2005 till
Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande antagande av
ytterligare ett kännetecken,

7. Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd för
kulturegendom i händelse av väpnad konflikt jämte
tilläggsprotokoll (SÖ 1985:7).

Skyddade kännetecken

2 § Följande kännetecken är skyddade enligt denna lag:

1. ett märke som består av ett rött kors mot vit bakgrund,
eller benämningen ”röda korset” eller ”Genèvekorset”,

2. ett märke som består av en röd ram i form av en kvadrat
ställd på sin spets mot vit bakgrund, eller benämningen ”röda
kristallen”,

3. ett märke som består av en röd halvmåne mot vit bakgrund,
eller benämningen ”röda halvmånen”,

4. ett märke som består av ett rött lejon och en röd sol mot
vit bakgrund, eller benämningen ”röda lejonet och solen”,

5. ett märke som utmärker civilförsvar och som består av en
liksidig blå triangel mot orangefärgad bakgrund,

6. ett märke som utmärker anläggningar och installationer som
innehåller farliga krafter och som består av tre lysande
orangefärgade cirklar placerade på samma axel,

7. ett märke som utmärker kulturegendom och som består av en
vapensköld med spetsen nedåt och med ett blåvitt snedkors,
eller en kombination av tre upprepade sådana märken i en
triangel.

Tillåten användning av kännetecknen

3 § Kännetecknen i 2 § får användas offentligt endast om det
är förenligt med 4–8 §§, allmän folkrätt och bestämmelser om
kännetecken i de konventioner och protokoll som anges i 1 §.

4 § Militär sjukvård och militär själavårdspersonal får
använda kännetecknen i 2 § 1–4.

Svensk militär sjukvård och själavårdspersonal får använda
endast kännetecknet i 2 § 1. Ett kännetecken i 2 § 2–4 får
dock användas tillfälligt om det kan förstärka skyddet.

5 § Internationella rödakorsorganisationer och nationella
föreningar som är knutna till dem får använda kännetecknen i
2 § 1–4.

En svensk nationell förening får använda endast kännetecknet
i 2 § 1. Kännetecknet i 2 § 2 får dock användas tillfälligt
om detta på grund av särskilda omständigheter är påkallat för
att underlätta arbetet. Om föreningen biträder den militära
sjukvården, får föreningen därutöver tillfälligt använda ett
kännetecken som den militära sjukvården tillfälligt använder
för att förstärka skyddet enligt 4 § andra stycket.

Första stycket gäller också för andra föreningar som har till
uppgift att biträda den militära sjukvården under en väpnad
konflikt. En svensk förening får använda endast kännetecknet
i 2 § 1. Sådan användning kräver tillstånd av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillståndet får
också avse tillfällig användning av ett annat kännetecken som
den militära sjukvården tillfälligt använder för att
förstärka skyddet enligt 4 § andra stycket.

6 § Civil sjukvård får använda märkena i 2 § 1–4 under en
väpnad konflikt.

Svensk civil sjukvård får använda endast märket i 2 § 1.
Sådan användning kräver tillstånd av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

Om det finns särskilda skäl och föreningen Svenska Röda
Korset har lämnat samtycke, får svensk civil sjukvård använda
märket i 2 § 1 för utmärkning i fredstid av fordon som
används som ambulanser och för att visa hjälpstationer som
uteslutande är avsedda för avgiftsfri vård av sårade och
sjuka. Sådan användning kräver tillstånd av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.

7 § Sjukvård och själavårdspersonal som deltar i en insats
under Förenta nationernas överinseende får gemensamt använda
ett av kännetecknen i 2 § 1–4.

Svensk sjukvård och själavårdspersonal får använda ett sådant
gemensamt kännetecken endast om regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer har lämnat samtycke till
det.

8 § Kännetecknen i 2 § 5–7 får användas endast efter
tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

Straffansvar

9 § Den som i strid med denna lag använder ett kännetecken i
2 § för varor, tjänster eller verksamheter eller för
utmärkning på skyltar, anslag eller liknande döms för
otillåten användning av kännetecken i den internationella
humanitära rätten till böter eller fängelse i högst sex
månader. Detsamma gäller den som i näringsverksamhet på annat
sätt använder ett sådant kännetecken i strid med denna lag.

Första stycket gäller också den som använder ett
kännetecken som kan förväxlas med ett kännetecken i 2 §.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Bemyndigande

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för prövningen av
ansökningar om tillstånd att använda ett kännetecken enligt
denna lag.

Övergångsbestämmelser

2014:812

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
Genom lagen upphävs lagen (1953:771) om skydd för vissa
internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.

2. Bestämmelserna om användning av de kännetecken som avses i
2 § 3 och 4 ska inte tillämpas i förhållande till varu- eller
näringskännetecken som har registrerats eller använts före
ikraftträdandet av den upphävda lagen.

3. Bestämmelserna om användning av de kännetecken som avses i
2 § 2, 6 och 7 ska inte tillämpas i förhållande till varu-
eller näringskännetecken som har registrerats eller använts
före ikraftträdandet, under förutsättning att användningen
inte ger intryck av att ske i skyddande syfte under en väpnad
konflikt.