Patientlag (2014:821)

SFS nr
2014:821
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-06-19

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag syftar till att inom hälso- och
sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens
ställning samt till att främja patientens integritet,
självbestämmande och delaktighet.

Lagen innehåller bestämmelser om

– tillgänglighet (2 kap.),

– information (3 kap.),

– samtycke (4 kap.),

– delaktighet (5 kap.),

– fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.),

– val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.),

– ny medicinsk bedömning (8 kap.),

– val av utförare (9 kap.),

– personuppgifter och intyg (10 kap.),

– synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.).

2 § Bestämmelserna i 1 kap. 9 §, 6 kap. 4 § och 7 kap. 1 och
2 §§ gäller endast hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs
med ett landsting eller en kommun som huvudman.

Bestämmelserna i 2 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 1 §
och 9 kap. 1 § gäller endast hälso- och sjukvårdsverksamhet
som bedrivs med ett landsting som huvudman.

3 § Lagen omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen
(1985:125).

4 § Bestämmelser om landstings, kommuners och privata
vårdgivares skyldigheter och ansvar finns i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763).

Bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter
och ansvar för vården av patienter finns i
patientsäkerhetslagen (2010:659).

5 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag dels åtgärder
för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar
och skador, dels sjuktransporter.

6 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en
vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans värdighet. Den som har det
största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till
vården.

7 § Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och
sjukvård som är av god kvalitet och som står i
överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

8 § När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa
särskilt beaktas.

9 § Bestämmelser om habilitering och rehabilitering,
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och
tolktjänst för vardagstolkning finns i 3 b och 18 b §§ hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763).

2 kap. Tillgänglighet

1 § Hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig.

2 § Patienten ska, om det inte är uppenbart obehövligt,
snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.

3 § Enligt 3 g § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska
patienter erbjudas en vårdgaranti. Den ska innehålla en
försäkran om att den enskilde inom viss tid får

1. kontakt med primärvården,

2. besöka läkare inom primärvården,

3. besöka den specialiserade vården, och

4. planerad vård.

4 § Om vårdgarantin enligt 3 § 3 eller 4 inte uppfylls, ska
patienten få vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad
för patienten.

3 kap. Information

1 § Patienten ska få information om

1. sitt hälsotillstånd,

2. de metoder som finns för undersökning, vård och
behandling,

3. de hjälpmedel som finns för personer med
funktionsnedsättning,

4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få
vård,

5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet,

6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,

7. eftervård, och

8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

2 § Patienten ska även få information om

1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast
läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt
finansierad hälso- och sjukvård,

2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast
vårdkontakt,

3. vårdgarantin, och

4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om
vård i ett annat EES-land eller i Schweiz.

3 § När patienten är ett barn ska även barnets vårdnadshavare
få information enligt 1 och 2 §§.

4 § Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den
i stället såvitt möjligt lämnas till en närstående till honom
eller henne.

5 § Informationen får inte lämnas till patienten eller någon
närstående om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt
hindrar detta.

6 § Informationen ska anpassas till mottagarens ålder,
mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella
förutsättningar.

Mottagarens önskan om att avstå från information ska
respekteras.

7 § Den som ger informationen ska så långt som möjligt
försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och
betydelsen av den lämnade informationen.

Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn
till mottagarens individuella förutsättningar eller om han
eller hon ber om det.

4 kap. Samtycke

1 § Patientens självbestämmande och integritet ska
respekteras.

2 § Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke
om inte annat följer av denna eller någon annan lag. Innan
samtycke inhämtas ska patienten få information enligt 3
kap.
Patienten kan, om inte annat särskilt följer av lag,
lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller genom att på
annat sätt visa att han eller hon samtycker till den aktuella
åtgärden.

Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en
patient avstår från viss vård eller behandling, ska han eller
hon få information om vilka konsekvenser detta kan medföra.

3 § När patienten är ett barn ska barnets inställning till
den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt
klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i
förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

4 § Patienten ska få den hälso- och sjukvård som behövs för
att avvärja fara som akut och allvarligt hotar patientens liv
eller hälsa, även om hans eller hennes vilja på grund av
medvetslöshet eller av någon annan orsak inte kan utredas.

5 kap. Delaktighet

1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas
och genomföras i samråd med patienten.

2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att
han eller hon själv utför vissa vård- eller
behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och
individuella förutsättningar.

3 § Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid
utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt
och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte
hindrar detta.

6 kap. Fast vårdkontakt och individuell planering

1 § Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet
ska tillgodoses. Olika insatser för patienten ska samordnas
på ett ändamålsenligt sätt.

2 § En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller
hon begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose
hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning
och säkerhet.

3 § Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt
inom primärvården.

4 § För en enskild som har behov av både hälso- och sjukvård
och insatser från socialtjänsten ska en individuell plan
upprättas under de förutsättningar som anges i 3 f § hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763).

7 kap. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel

1 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska
patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller
hon föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det
med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till
kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

Patienten har inte rätt att välja en sådan behandling som
kommunen ansvarar för enligt 18 § första–tredje styckena
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) utanför den kommun inom
vilken han eller hon är bosatt, om denna kommun kan erbjuda
en behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet.

2 § När det finns olika hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning tillgängliga ska patienten ges möjlighet
att välja det alternativ som han eller hon föredrar.
Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn
till hans eller hennes behov och till kostnaderna för
hjälpmedlet framstår som befogat.

8 kap. Ny medicinsk bedömning

1 § En patient med livshotande eller särskilt allvarlig
sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller utom det
egna landstinget få en ny medicinsk bedömning.

Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen
kan ge anledning till om

1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet, och

2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan
och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

9 kap. Val av utförare

1 § En patient som omfattas av ett landstings ansvar för
hälso- och sjukvård ska inom eller utom detta landsting få
möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen
vård.

10 kap. Personuppgifter och intyg

1 § Inom hälso- och sjukvårdsverksamhet ska personuppgifter
utformas och i övrigt behandlas så att patientens och övriga
registrerades integritet respekteras.

Bestämmelser om patientens rätt att ta del av
journalhandlingar och andra uppgifter och att motsätta sig
behandling av personuppgifter samt andra bestämmelser om
behandling av personuppgifter inom hälso- och
sjukvårdsverksamhet finns i patientdatalagen (2008:355).

2 § Bestämmelser om sekretess inom allmän hälso- och
sjukvårdsverksamhet finns i 25 kap. offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelser om tystnadsplikt inom enskild hälso- och
sjukvårdsverksamhet finns i 6 kap. 12, 13 och 16 §§
patientsäkerhetslagen (2010:659).

3 § Den som är skyldig att föra patientjournal ska på begäran
av patienten utfärda intyg om vården.

11 kap. Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet

1 § Patientnämnderna ska enligt lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m.

1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den
information patienterna behöver för att kunna ta till vara
sina intressen,

2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
och
3. hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet.

2 § En patient som har drabbats av en vårdskada ska snarast
informeras om

1. att det har inträffat en händelse som medfört en
vårdskada,

2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en
liknande händelse inte ska inträffa igen,

3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård
och omsorg,

4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen
(1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt

5. patientnämndernas verksamhet.

3 § Inspektionen för vård och omsorg ska enligt vad som anges
i 7 kap. 10–18 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) efter
anmälan pröva klagomål mot verksamheter som bedriver hälso-
och sjukvård och mot hälso- och sjukvårdspersonal.

4 § Patienten och dennes närstående ska få möjlighet att
delta i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete.