Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

SFS nr
2014:834
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:224

/Träder i kraft I:2014-2015-06-01/
1 § Den konvention om social trygghet mellan Sverige och
Sydkorea som undertecknades i Seoul den 9 september 2013 ska
gälla som lag här i landet. Konventionens innehåll framgår av
en bilaga till denna lag.

2 § Vid tillämpning av konventionen ska avgiften för
sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den
procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt
socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel
av denna avgift som finansierar sjukersättning och
aktivitetsersättning.

Bilaga

KONVENTION OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES
REGERING OCH REPUBLIKEN KOREAS REGERING

Konungariket Sveriges regering och Republiken Koreas regering
(nedan kallade de avtalsslutande staterna), som önskar
reglera de båda staternas förhållande inom området för social
trygghet, har kommit överens om följande.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1. I denna konvention avses med:

a) medborgare: med avseende på Republiken Korea (nedan kallad
Sydkorea), en sydkoreansk medborgare enligt definitionen i
medborgarskapslagen och med avseende på Konungariket Sverige
(nedan kallat Sverige), en person som är svensk medborgare,

Artikel 2

Lagstiftning på vilken konventionen ska tillämpas

1. Denna konvention ska tillämpas på följande lagstiftning:

a) i fråga om Sydkorea: nationella lagen om pensioner,

b) i fråga om Sverige:

i) lagstiftningen om sjukersättning och
aktivitetsersättning,

ii) lagstiftningen om inkomstgrundade ålderspensioner och
garantipensioner, samt

iii) lagstiftningen om efterlevandepensioner och
efterlevandestöd.

2. Denna konvention ska också tillämpas på framtida
lagstiftning som ändrar, utgör tillägg till, sammanför eller
ersätter den lagstiftning som anges i punkt 1 i denna
artikel.

3. Oavsett vad som anges i punkt 2 i denna artikel ska denna
konvention inte tilllämpas på de lagar och andra bestämmelser
som utvidgar någon av de avtalsslutande staternas gällande
lagstiftning till nya kategorier av förmånstagare, om den
avtalsslutande statens behöriga myndighet, inom sex månader
från den dag då sådana lagar och andra bestämmelser träder i
kraft, skriftligen underrättar den andra avtalsslutande
statens behöriga myndighet om att en sådan utvidgning av
konventionen inte är avsedd. Denna konvention ska inte
tillämpas på lagstiftning som inför en ny
socialförsäkringsgren, såvida inte de behöriga myndigheterna
kommer överens om en sådan tillämpning.

Artikel 3

Personer som omfattas av konventionen

Denna konvention ska tillämpas på varje person som omfattas
av eller har omfattats av lagstiftningen i någon av de
avtalsslutande staterna och andra personer i den mån de
härleder rättigheter från en sådan person.

Artikel 4

Likabehandling

Om inte annat följer av denna konvention ska, vid tillämpning
av en avtalsslutande stats lagstiftning, de personer som
avses i artikel 3 likställas med den avtalsslutande statens
egna medborgare.

Artikel 5

Export av förmåner

1. Om inte annat följer av denna konvention ska förmåner
enligt en avtalsslutande stats lagstiftning inte minskas,
ändras, dras in, återkallas eller förklaras förverkade av det
skälet att förmånstagaren är bosatt eller vistas inom den
andra avtalsslutande statens territorium, och förmånerna ska
kunna betalas ut inom den andra avtalsslutande statens
territorium.

2. En förmån som betalas ut med stöd av denna konvention ska
också betalas ut utanför de avtalsslutande staternas
territorier på samma villkor som gäller när den betalas ut
till de avtalsslutande staternas egna medborgare när de är
bosatta utanför de avtalsslutande staternas territorier.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska
inte tillämpas på följande förmåner med avseende på
Sverige:

a) sjukersättning i form av garantiersättning eller
aktivitetsersättning i form av garantiersättning,

b) garantipensioner och efterlevandestöd.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Artikel 6

Allmänna bestämmelser

1. Om inte annat följer av denna avdelning ska en anställd
eller en egenföretagare som arbetar inom en av de
avtalsslutande staternas territorium, när det gäller det
arbetet, enbart omfattas av lagstiftningen i denna
avtalsslutande stat.

2. En egenföretagare som normalt är bosatt inom en
avtalsslutande stats territorium och som arbetar inom båda
avtalsslutande staternas territorier ska, när det gäller
arbetet, enbart omfattas av lagstiftningen i den
avtalsslutande stat där personen är bosatt.

Artikel 7

Utsändning

1. När en person, som normalt arbetar inom en avtalsslutande
stats territorium för en arbetsgivare som har sin verksamhet
inom den avtalsslutande statens territorium, sänds ut av
arbetsgivaren för att arbeta för dennes räkning inom den
andra avtalsslutande statens territorium, ska denna person
fortfarande omfattas enbart av den förstnämnda avtalsslutande
statens lagstiftning, som om personen utförde arbete inom det
territoriet, förutsatt att perioden för arbetet inom den
andra avtalsslutande statens territorium inte förväntas
överstiga 24 kalendermånader.

2. Om utsändningen fortsätter efter den period som anges i
punkt 1 i denna artikel, ska lagstiftningen i den förstnämnda
avtalsslutande stat som avses i den punkten fortsätta att
gälla under ytterligare en period av 36 kalendermånader,
förutsatt att de behöriga myndigheterna i båda de
avtalsslutande staterna eller de behöriga institutionerna som
staterna har utsett samtycker till arbetstagarens och
arbetsgivarens gemensamma begäran.

3. Punkterna 1 och 2 i denna artikel ska även tilllämpas på
en arbetstagare som är utsänd av sin arbetsgivare inom den
ena avtalsslutande statens territorium till arbetsgivarens
filial eller dotterbolag inom den andra avtalsslutande
statens territorium.

Artikel 8

Sjömän

En person som, om det inte vore för denna konvention, skulle
omfattas av båda de avtalsslutande staternas lagstiftning på
grund av sin anställning som befäl eller besättningsman på
ett fartyg, ska omfattas enbart av sydkoreansk lagstiftning
om personen normalt är bosatt i Sydkorea och i övriga fall av
svensk lagstiftning.

Artikel 9

Personal vid diplomatiska beskickningar och konsulära
myndigheter samt statligt anställda

1. Denna konvention ska inte påverka bestämmelserna i
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april
1961 eller bestämmelserna i Wienkonventionen om konsulära
förbindelser av den 24 april 1963.

2. En statligt anställd person som inte omfattas av punkt 1 i
denna artikel och som är utsänd för att arbeta inom den andra
avtalsslutande statens territorium, ska omfattas av
lagstiftningen i den förstnämnda avtalsslutande staten som om
personen utför arbete inom dess territorium.

Artikel 10

Medföljande make och barn

En medföljande make och barn under 18 år till en person som
arbetar inom en avtalsslutande stats territorium och som
omfattas av lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten
i enlighet med artikel 7 eller artikel 9.2 ska omfattas av
den sistnämnda statens lagstiftning, såvida de inte själva
förvärvsarbetar inom den förstnämnda avtalsslutande statens
territorium.

Artikel 11

Undantag från bestämmelserna om tillämplig lagstiftning

De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter eller de
behöriga institutioner som de har utsett får komma överens om
undantag från bestämmelserna i denna avdelning för vissa
personer eller grupper av personer, förutsatt att de berörda
personerna omfattas av lagstiftningen i någon av de
avtalsslutande staterna.

AVDELNING III

BESTÄMMELSER OM FÖRMÅNER

Artikel 12

Sammanläggning av försäkringsperioder och beräkning av
förmåner

1. När försäkringsperioder har fullgjorts enligt
lagstiftningen i de båda avtalsslutande staterna ska de
behöriga institutionerna i var och en av de avtalsslutande
staterna, i samband med fastställandet av rätten till en
förmån enligt den lagstiftning som den tillämpar, vid behov
beakta försäkringsperioder enligt den andra avtalsslutande
statens lagstiftning, förutsatt att dessa perioder inte
sammanfaller med försäkringsperioder enligt dess egen
lagstiftning.

2. Om det enligt den ena avtalsslutande statens lagstiftning
krävs att försäkringsperioder måste fullgöras inom en viss
yrkesverksamhet för att vissa förmåner ska beviljas, ska
enbart försäkringsperioder som har fullgjorts eller erkänts
som likvärdiga inom samma yrkesverksamhet enligt den andra
avtalsslutande statens lagstiftning sammanläggas för rätt
till dessa förmåner.

3. Om en person efter sammanläggning av försäkringsperioder
enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel inte är berättigad
till en förmån enligt en avtalsslutande stats lagstiftning,
ska denna persons rätt till förmån bestämmas genom
sammanläggning av dessa perioder och sådana
försäkringsperioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen
i ett tredje land med vilket båda de avtalsslutande staterna
har en gällande konvention om social trygghet, eller
motsvarande samordningsinstrument för social trygghet, som
medger sammanläggning av försäkringsperioder.

4. Beräkningen av förmånen ska bestämmas av tillämplig
lagstiftning i respektive avtalsslutande stat om inte annat
följer av denna konvention.

Artikel 13

Särskilda bestämmelser avseende Sydkorea

1. För att få en invaliditetsförmån eller efterlevandeförmån
ska den sydkoreanska lagstiftningens krav om att en person
ska vara försäkrad när försäkringsfallet inträffar anses vara
uppfyllt om personen är försäkrad för en förmån enligt svensk
lagstiftning vid tidpunkten då försäkringsfallet inträffar
enligt sydkoreansk lagstiftning.

2. När försäkringsperioder enligt svensk lagstiftning beaktas
för att fastställa rätten till förmåner enligt sydkoreansk
lagstiftning, i enlighet med artikel 12.1 och punkt 1 i denna
artikel, ska förmånen bestämmas på följande sätt:

a) Den behöriga institutionen i Sydkorea ska först räkna ut
ett pensionsbelopp som motsvarar det belopp som skulle ha
betalats ut

till personen om alla försäkringsperioder som beaktas enligt
lagstiftningen i de båda avtalsslutande staterna hade
fullgjorts enligt sydkoreansk lagstiftning. För att bestämma
pensionsbeloppet ska den behöriga institutionen i Sydkorea
beakta personens genomsnittliga månadsinkomst under den tid
då personen var försäkrad enligt sydkoreansk lagstiftning.

b) Den behöriga institutionen i Sydkorea ska räkna ut hur
stor del av förmånen som ska betalas ut i enlighet med
sydkoreansk lagstiftning, grundat på det pensionsbelopp som
beräknades i enlighet med a med utgångspunkt i förhållandet
mellan försäkringsperiodernas längd, enligt den egna
lagstiftningen, och försäkringsperiodernas totala längd
enligt lagstiftningen i båda de avtalsslutande staterna.

3. Den behöriga institutionen i Sydkorea ska, i den mening
som avses i artikel 12 och i denna artikel, enbart beakta
försäkringsperioderna med undantag för bosättningsperioder
enligt svensk lagstiftning, när den fastställer rätten till
förmåner enligt sydkoreansk lagstiftning.

4. Oavsett vad som anges i artikel 4 ska återbetalning av
engångsbelopp bestämmas i enlighet med sydkoreansk
lagstiftning.

5. Bestämmelser i sydkoreansk lagstiftning som begränsar
rätten till invaliditetsförmåner eller efterlevandeförmåner
på grund av obetalda avgifter vid den tidpunkt då personen i
övrigt kvalificerade sig för förmånen, ska endast vara
tillämpliga på den period som omfattas av sydkoreansk
lagstiftning.

Artikel 14

Särskilda bestämmelser avseende Sverige

1. Bestämmelserna om sammanläggning i artikel 12 ska inte
tillämpas på grundkravet på tre års bosättning i Sverige för
rätt till garantipension, sjukersättning i form av
garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av
garantiersättning.

2. Vid fastställande av rätten till sjukersättning eller
aktivitetsersättning ska försäkring enligt sydkoreansk
lagstiftning anses som försäkring enligt svensk
lagstiftning.

3. Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning eller
inkomstrelaterad aktivitetsersättning ska endast inkomst
intjänad under den tid då svensk lagstiftning var tillämplig
beaktas.

4. Vid beräkning av den inkomstgrundade ålderspensionen i
form av tillläggspension som ska betalas ut i enlighet med
artikel 12, ska enbart försäkringsperioder som har fullgjorts
enligt svensk lagstiftning beaktas.

AVDELNING IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 15

Tillämpningsöverenskommelse

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter ska ingå
en tillämpningsöverenskommelse i vilken de åtgärder som är
nödvändiga för att tillämpa denna konvention fastställs.

2. Förbindelseorganen i var och en av de avtalsslutande
staterna ska anges i tillämpningsöverenskommelsen.

Artikel 16

Informationsutbyte och ömsesidigt bistånd

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och
behöriga institutioner ska, inom ramen för sina respektive
ansvarsområden:

a) i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig
lagstiftning, ge varandra all information som är nödvändig
för att tillämpa denna konvention,

b) bistå varandra i fråga om fastställandet av rätten till,
eller utbetalning av, varje förmån som omfattas av denna
konvention, eller den lagstiftning som denna konvention är
tillämplig på, som om ärendet hade gällt tillämpningen av den
egna lagstiftningen,

c) så snart som möjligt informera varandra om vilka åtgärder
som har vidtagits för att tillämpa denna konvention och om
ändringar i respektive stats lagstiftning som kan påverka
tillämpningen av denna konvention.

2. Det bistånd som avses i punkt 1 b i denna artikel ska ges
utan kostnad, såvida staterna inte kommer överens om några
undantag i den tillämpningsöverenskommelse som ska ingås i
enlighet med artikel 15.1.

3. De behöriga institutionerna ska årligen utbyta statistik,
vilken ska specificeras i tillämpningsöverenskommelsen.

Artikel 17

Skydd av personuppgifter

Om inget annat föreskrivs i den nationella lagstiftningen i
en avtalsslutande stat ska uppgifter om en enskild person,
som i enlighet med denna konvention vidarebefordras till den
behöriga myndigheten eller de behöriga institutionerna i
denna stat av den behöriga myndigheten eller de behöriga
institutionerna i den andra staten, uteslutande användas för
att tilllämpa denna konvention och den lagstiftning som denna
konvention är tilllämplig på. De uppgifter som tas emot av en
behörig myndighet eller en behörig institution i en
avtalsslutande stat ska behandlas i enlighet med den
avtalsslutande statens nationella lagstiftning om skydd och
sekretess av personuppgifter.

Artikel 18

Befrielse från avgifter och intygande av handling

1. I de fall det enligt lagstiftningen i en av de
avtalsslutande staterna föreskrivs att varje handling som ges
in till den behöriga myndigheten eller den behöriga
institutionen i denna stat ska befrias, helt eller delvis,
från avgifter eller kostnader, inbegripet konsulära och
administrativa avgifter, ska detta också gälla motsvarande
handling som ges in till den behöriga myndigheten eller den
behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten vid
tillämpningen av denna konvention eller av lagstiftningen i
den andra avtalsslutande staten.

2. Handlingar och intyg som visas upp av den behöriga
myndigheten eller den behöriga institutionen i endera
avtalsslutande staten i samband med tillämpningen av denna
konvention eller av lagstiftningen i den andra avtalsslutande
staten ska undantas från kraven om bestyrkande av
diplomatiska eller konsulära myndigheter eller liknande
formaliteter.

3. Kopior av handlingar som är bestyrkta som exakta och med
originalen överensstämmande kopior av den behöriga
myndigheten eller den behöriga institutionen i en
avtalsslutande stat ska godtas som exakta och med originalen
överensstämmande kopior av den andra avtalsslutande statens
behöriga myndighet eller behöriga institution, utan
ytterligare bestyrkande.

Artikel 19

Språk

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och
behöriga institutioner får meddela sig direkt med varandra
och med varje person, oavsett var vederbörande är bosatt, när
det är nödvändigt för att tillämpa denna konvention eller den
lagstiftning som denna konvention är tillämplig på. Detta får
ske på svenska, koreanska eller engelska.

2. En ansökan eller handling får inte avslås eller avvisas av
en behörig myndighet eller behörig institution i en
avtalsslutande stat enbart på den grunden att den är skriven
på svenska, koreanska eller engelska.

Artikel 20

Ansökningar, meddelanden och överklaganden

1. Ansökningar, meddelanden och överklaganden som avser
fastställandet eller utbetalningen av en förmån enligt en
avtalsslutande stats lagstiftning, som enligt den
lagstiftningen skulle ha kommit in till en behörig myndighet
eller en behörig institution i den avtalsslutande staten inom
en föreskriven tid, men som under den föreskrivna tiden i
stället kom in till en behörig myndighet eller en behörig
institution i den andra avtalsslutande staten, ska anses ha
kommit in i rätt tid till den behöriga myndigheten eller den
behöriga institutionen i den förstnämnda avtalsslutande
staten.

2. Om en person, efter att denna konvention har trätt i
kraft, ger in en skriftlig ansökan om förmåner till den
behöriga institutionen i en avtalsslutande stat enligt
lagstiftningen i den avtalsslutande staten och om den
personen inte uttryckligen har begärt att ansökan ska
begränsas till förmåner enligt den lagstiftningen ska ansökan
också anses utgöra en ansökan från den personen om
motsvarande förmåner enligt lagstiftningen i den andra
avtalsslutande staten, förutsatt att personen vid tidpunkten
för ansökan:

a) på grund av ålder har en laglig rätt, att göra anspråk på
en förmån i den andra avtalsslutande staten och

b) lämnar information som visar att försäkringsperioder har
fullgjorts enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande
staten.

3. I de fall som punkterna 1 och 2 i denna artikel är
tilllämpliga ska den behöriga myndigheten eller den behöriga
institutionen till vilken ansökan, meddelandet eller
överklagandet har getts in ange datum för mottagandet av
handlingen och utan dröjsmål vidarebefordra den till den
behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen i den
andra avtalsslutande staten.

Artikel 21

Utbetalning av förmåner

1. Den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat ska
betala ut förmånerna i enlighet med denna konvention direkt
till förmånstagarna utan avdrag för administrativa kostnader.
Förmånerna får betalas ut i denna stats valuta.

2. Om en avtalsslutande stat inför valutakontroll eller
vidtar andra liknande åtgärder som begränsar betalningar,
remitteringar eller överföringar av medel eller finansiella
instrument till personer som befinner sig utanför dess
territorium, ska den avtalsslutande staten utan dröjsmål
vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de belopp,
som i enlighet med denna konvention ska betalas ut till de i
artikel 3 angivna personerna, betalas ut.

Artikel 22

Tvistlösning

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och
behöriga institutioner ska i möjligaste mån lösa
meningsskiljaktigheter, som kan uppstå i tillämpningen av
denna fråga om tolkningen eller konvention, i enlighet med
dess anda och grundläggande principer.

2. De avtalsslutande staterna ska på begäran av endera staten
skyndsamt samråda i frågor som inte har lösts av de behöriga
myndigheterna eller de behöriga institutionerna i enlighet
med punkt 1 i denna artikel.

3. Om en sådan meningsskiljaktighet inte kan lösas genom
samråd får tvisten, på begäran av endera staten, hänskjutas
till en skiljedomstol för avgörande, vars sammansättning och
förfarande de avtalsslutande staterna ska komma överens om.

4. Var och en av de avtalsslutande staterna är skyldig att
följa och verkställa skiljedomstolens beslut.

AVDELNING V

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

Övergångsbestämmelser

1. Försäkringsperioder som har fullgjorts innan denna
konvention träder i kraft, och varje annan relevant händelse
som har inträffat före det datumet, ska beaktas vid
fastställandet av rätten till förmåner enligt bestämmelserna
i denna konvention. Den behöriga institutionen i någon av de
avtalsslutande staterna är emellertid inte tvungen att beakta
försäkringsperioder som inträffade före det tidigaste datumet
för vilket försäkringsperioder kan tillgodoräknas enligt
bestämmelserna i den statens lagstiftning.

2. Denna konvention ger ingen rätt till betalning av en
förmån för en period före det datum då denna konvention
träder i kraft.

3. Beslut rörande rätten till förmåner som fattades innan
denna konvention trädde i kraft ska inte påverka rättigheter
som uppkommer till följd av konventionen.

4. Förmåner om vilka beslut har fattats innan denna
konvention träder i kraft får efter ansökan beslutas om på
nytt, om en förändring av sådana förmåner har skett endast
till följd av bestämmelserna i denna konvention. Om det nya
beslutet enligt föregående mening i denna punkt, leder till
att en person inte beviljas rätt till förmån eller att ett
lägre belopp fastställs än det som betalades ut under den
sista perioden innan denna konvention trädde i kraft, ska det
tidigare beloppet fortsätta att betalas ut.

Artikel 24

Ändring av konventionen

De avtalsslutande staterna får när som helst komma överens om
att ändra bestämmelserna i denna konvention. En sådan ändring
får, efter gemensam överenskommelse, göras skriftligen.

Artikel 25

Ikraftträdande

Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje
månaden efter den månad då vardera avtalsslutande staten från
den andra avtalsslutande staten ska ha tagit emot en
skriftlig underrättelse om att den har fullgjort alla
formaliteter för att konventionen ska träda i kraft. Detsamma
gäller om konventionen ändras i enlighet med artikel 24.

Artikel 26

Giltighetstid och uppsägning

1. Denna konvention ska gälla till och med den sista dagen i
den tolfte månaden efter den månad då endera avtalsslutande
staten skriftligen underrättar den andra avtalsslutande
staten om att konventionen sägs upp.

2. Upphör konventionen genom uppsägning ska dess bestämmelser
fortsätta att tillämpas på förmåner som redan har beviljats.
De avtalsslutande staterna ska komma överens om hur de ska
förfara med rättigheter under förvärvande.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill
vederbörligen bemyndigade, undertecknat denna konvention.

Upprättat i två exemplar i Seoul den 9 september 2013 på
svenska, koreanska och engelska, vilka alla texter är lika
giltiga.

Vid skiljaktiga tolkningar av denna konvention ska den
engelska texten gälla.

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
KOREA

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
the Republic of Korea (hereinafter referred to as the
”Contracting Parties”), Being desirous of regulating the
relationship between their two countries in the field of
social security, Have agreed as follows:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

1. For the purpose of this Agreement:

(a) ”National” means, as regards the Republic of Korea
(hereinafter referred to as ”Korea”), a national of Korea as
defined in the Nationality Law, and as regards the Kingdom of
Sweden, (hereinafter referred to as ”Sweden”), a person of
Swedish nationality;

(b) ”Legislation” means the laws and regulations specified in
Article 2 of this Agreement;

(c) ”Competent Authority” means, as regards Korea, the
Minister of Health and Welfare, and as regards Sweden, the
Government or the authority nominated by the Government;

(d) ”Competent Institution” means, as regards Korea, the
National Pension Service, and as regards Sweden, the
institution responsible for the implementation of the
legislation specified in Article 2;

(e) “Period of coverage” means any period of contributions
under the legislation of a Contracting Party and any other
period taken into account under that legislation for
establishing entitlement to benefits;

(f) ”Benefit” means any benefit provided for in the
legislation specified in Article 2 of this Agreement.”

2. Any term not defined in this Article shall have the
meaning assigned to it in the applicable legislation.

Article 2

Material Scope

1. This Agreement shall apply to the following legislation:

(a) as regards Korea, the National Pension Act;

(b) as regards Sweden,

(i) the legislation on sickness compensation and activity
compensation,

(ii) the legislation on income-based old-age pensions and
guarantee pensions, and

(iii) the legislation on survivors’ pensions and surviving
children’s allowance.

2. This Agreement shall also apply to future legislation
which amends, supplements, consolidates or supersedes the
legislation specified in paragraph 1 of this Article.

3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, this
Agreement shall not apply to the laws or regulations which
extend existing legislation of one Contracting Party to new
categories of beneficiaries, if the Competent Authority of
that Contracting Party noti-

fies the Competent Authority of the other Contracting Party
in writing, within six months from the date of the entry into
force of such laws or regulations, that no such extension to
the Agreement is intended. The Agreement shall not apply to
legislation that establishes a new social security branch,
unless the Competent Authorities agree on this application.

Article 3

Personal Scope

This Agreement shall apply to any person who is or who has
been subject to the legislation of either Contracting Party,
and to other persons in regard to the rights derived from
such a person.

Article 4

Equal Treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, in applying the
legislation of a Contracting Party, any person described in
Article 3 shall receive equal treatment with nationals of
that Contracting Party.

Article 5

Export of Benefits

1. Unless otherwise provided in this Agreement, benefits
under the legislation of one Contracting Party shall not be
subject to any reduction, modification, suspension,
withdrawal or confiscation by reason of the fact that the
recipient resides or stays in the territory of the other
Contracting Party, and the benefits shall be payable in the
territory of the other Contracting Party.

2. A benefit, payable by virtue of this Agreement, shall also
be paid outside the territories of the Contracting Parties
under the same conditions as it is payable to nationals of
the Contracting Parties, when they reside outside the
territories of the Contracting Parties.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall
not apply to the following benefits as regards Sweden,

(a) sickness compensation in the form of guarantee
compensation or activity compensation in the form of
guarantee compensation, and

(b) guarantee pensions and surviving children’s allowance.

PART II

PROVISIONS ON COVERAGE

Article 6

General Provisions

1. Unless otherwise provided in this Part, an employed person
or a self-employed person who works in the territory of one
Contracting Party shall, with respect to that work, be
subject only to the legislation of that Contracting Party.

2. A self-employed person who ordinarily resides in the
territory of a Contracting Party and who works in the
territory of both Contracting Parties shall, in respect of
the work, be subject only to the legislation of the
Contracting Party in which the person is resident.

Article 7

Detached Workers

1. Where a person who is normally employed in the territory
of one Contracting Party, by an employer having a place of
business in the territory of that Contracting Party, is sent
by that employer to work on that employer’s behalf in the
territory of the other Contracting Party, he or she shall
remain subject only to the legislation of the first
Contracting Party as if the person were employed in that
territory, provided that the period of employment in the
territory of the other Contracting Party is not expected to
exceed 24 calendar months.

2. In case the detachment continues beyond the period
specified in paragraph 1 of this Article, the legislation of
the first Contracting Party referred to in that paragraph
shall continue to apply for an additional period of 36
calendar months, provided that the Competent Authorities of
both Contracting Parties or the Competent Institutions
designated by them consent upon the joint request of the
employee and the employer.

Article 7

Detached Workers

1. Where a person who is normally employed in the territory
of one Contracting Party, by an employer having a place of
business in the territory of that Contracting Party, is sent
by that employer to work on that employer’s behalf in the
territory of the other Contracting Party, he or she shall
remain subject only to the legislation of the first
Contracting Party as if the person were employed in that
territory, provided that the period of employment in the
territory of the other Contracting Party is not expected to
exceed 24 calendar months.

2. In case the detachment continues beyond the period
specified in paragraph 1 of this Article, the legislation of
the first Contracting Party referred to in that paragraph
shall continue to apply for an additional period of 36
calendar months, provided that the Competent Authorities of
both Contracting Parties or the Competent Institutions
designated by them consent upon the joint request of the
employee and the employer.

3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply to a
worker who is sent by his or her employer in the territory of
one Contracting Party to the employer’s affiliated or
subsidiary company in the territory of the other Contracting
Party.

Article 8

Mariners

A person who, but for this Agreement, would be subject to the
legislation of both Contracting Parties with respect to
employment as an officer or member of a crew on a ship shall
be subject only to the legislation of Korea if the person
ordinarily resides in Korea and to the legislation of Sweden
in any other case.

Article 9

Members of Diplomatic Mission, Consular Posts and Persons
Employed by the Government

1. Nothing in this Agreement shall affect the provisions of
the Vienna Convention on Diplomatic Re- lations of April 18,
1961, or of the Vienna Convention on Consular Relations of April
24, 1963.

2. Subject to paragraph 1 of this Article, a person employed
by the government of a Contracting Party, who is sent to work
in the territory of the other Contracting Party, shall be
subject to the legislation of the first Contracting Party as
if he or she were employed in its territory.

Article 10

Accompanying Spouse and Children

The accompanying spouse or children under the age of 18 of a
person who works in the territory of one Contracting Party
and who is subject to the legislation of the other
Contracting Party in accordance with Article 7 or paragraph 2
of Article 9, shall be subject to the legislation of the
latter Contracting Party unless they are themselves gainfully
occupied in the territory of the first Contracting Party.

Article 11

Exceptions from the Provisions on Coverage

The Competent Authorities of the two Contracting Parties or
the Competent Institutions designated by them may agree to
grant an exception to this Part with respect to particular
persons or categories of persons provided that any affected
person shall be subject to the legislation of one Contracting
Party.

PART III

PROVISIONS ON BENEFITS

Article 12

Totalization of Periods of Coverage and Calculation of
Benefits

1. When periods of coverage have been completed under the
legislation of the two Contracting Parties, the Competent
Institutions of each Contracting Party shall, in determining
eligibility for benefits under the legislation which it
applies, take into account, if necessary, periods of coverage
under the legislation of the other Contracting Party provided
that such periods of coverage do not overlap with periods of
coverage under its legislation.

2. If the legislation of one Contracting Party subordinates
the granting of certain benefits to the condition that the
periods of coverage are to be completed in a given
occupation, only periods of coverage completed or recognized
as equivalent in the same occupation under the legislation of
the other Contracting Party shall be totalized for admission
to entitlement to these benefits.

3. If a person is not eligible for a benefit on the basis of
the period of coverage under the legislation of the
Contracting Party, aggregated as provided in paragraphs 1 and
2 of this Article, the eligibility of that person for that
benefit shall be determined by totalizing these periods and
periods of coverage completed under the legislation of a
third State, with which both Contracting Parties are bound by
social security agreements or equivalent coordination
instruments on social security which provide for the
totalization of periods of coverage.

4. The calculation of the benefit shall be determined by the
applicable legislation of the respective Contracting Party
unless otherwise provided in this Agreement.

Article 13

Special Provisions relating to Korea

1. To obtain a disability or survivors benefit, the
requirement of the Korean legislation that a person be
covered when the insured event occurs shall be considered to
have been met if the person is covered for a benefit under
the Swedish legislation during a period in which the insured
event occurs according to the legislation of Korea.

2. Where periods of coverage under the Swedish legislation
are taken into account to establish eligibility for benefits
under the legislation of Korea in accordance with paragraph 1
of Article 12 and paragraph 1 of this Article, the benefit
due shall be determined as follows:

(a) The Competent Institution of Korea shall first compute a
pension amount equal to the amount that would have been
payable to the person if all the periods of coverage taken
into account under the legislation of the two Contracting
Parties had been completed under the legislation of Korea.
To determine the pension amount, the Competent Institution
of Korea shall take into account the person’s average
standard monthly income while covered under the legislation
of Korea.

(b) The Competent Institution of Korea shall calculate the
partial benefit to be paid in accordance with the legislation
of Korea based on the pension amount calculated according to
the preceding subparagraph, in proportion to the ratio
between the duration of the periods of coverage taken into
consideration under its own legislation and the total
duration of the periods of coverage taken into consideration
under the legislation of the two Contracting Parties.

3. For the purpose of Article 12 and this Article, the
Competent Institution of Korea shall take into account only
the periods of coverage except those of residence under the
legislation of Sweden, in determining eligibility for
benefits under the legislation of Korea.

4. Notwithstanding Article 4 of this Agreement, payment of
lump-sum refunds shall be decided in accordance with the
legislation of Korea.

5. Provisions of the legislation of Korea restricting the
entitlement to the disability or survivors benefit due to
unpaid contributions at the time when the person has
otherwise qualified for the benefit shall apply only to the
period covered under the legislation of Korea.

Article 14

Special Provisions relating to Sweden

1. The provisions on totalization in Article 12 shall not
apply to the basic requirement of three years of residence in
Sweden for entitlement to a guarantee pension, to a sickness
compensation in the form of guarantee compensation or to an
activity compensation in the form of guarantee
compensation.

2. When establishing the entitlement to sickness compensation
or activity compensation, coverage under Korean legislation
shall be considered as coverage under Swedish legislation.

3. When calculating the amount of income-related sickness
compensation or income-related activity compensation, only
income earned during periods when Swedish legislation was
applicable shall be taken into account.

4. When calculating the amount of the income-based old-age
pension in the form of supplementary pension to be paid in
accordance with Article 12, only periods of coverage
completed under the Swedish legislation, shall be taken into
account.

PART IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 15

Administrative Arrangement

1. The Competent Authorities of the Contracting Parties shall
conclude an Administrative Arrangement that sets out the
measures necessary for the implementation of this
Agreement.

2. The liaison agencies of each Contracting Party shall be
designated in the Administrative Arrangement.

Article 16

Exchange of Information and Mutual Assistance

1. The Competent Authorities and the Competent Institutions
of the Contracting Parties shall, within the scope of their
respective authorities:

(a) communicate to each other, to the extent permitted by the
legislation which they administer, any information necessary
for the application of this Agreement;

(b) assist each other with regard to the determination of
entitlement to, or payment of any benefit under this
Agreement, or the legislation to which this Agreement
applies, as if the matter affected the application of their
own legislation; and

(c) communicate to each other, as soon as possible,
information concerning the measures taken by them for the
application of this Agreement and of any changes in their
respective legislation which may affect the application of
this Agreement.

2. The assistance referred to in sub-paragraph 1(b) of this
Article shall be provided free of charge, subject to any
exceptions to be agreed upon in the Administrative
Arrangement concluded pursuant to paragraph 1 of Article
15.

3. The Competent Institutions shall annually exchange
statistics, which shall be specified in the Administrative
Arrangement.

Article 17

Confidentiality of Information

Unless otherwise required by the national law of a
Contracting Party, information about an individual which is
transmitted in accordance with this Agreement to the
Competent Authority or the Competent Institutions of that
Contracting Party by the Competent Authority or the Competent
Institutions of the other Contracting Party shall be used
exclusively for the purposes of implementing this Agreement
and the legislation to which this Agreement applies. Such
information received by a Competent Authority or a Competent
Institution of a Contracting Party shall be governed by the
national law of that Contracting Party for the protection of
privacy and confidentiality of personal data.

Article 18

Exemption from Fees and Certification of Documents

1. Where the legislation of a Contracting Party provides that
any document which is submitted to the Competent Authority or
the Competent Institution of that Contracting Party shall be
exempted, wholly or partly, from fees or charges, including
consular and administrative fees, the exemption shall also
apply to corresponding documents which are submitted to the
Competent Authority or the Competent Institution of the other
Contracting Party in the application of this Agreement or of
the legislation of the other Contracting Party.

2. Documents and certificates which are presented by the
Competent Authority or the Competent Institution of either
Contracting Party for the application of this Agreement or of
the legislation of the other Contracting Party shall be
exempted from the requirements for authentication by
diplomatic or consular authorities or any other similar
formalities.

3. Copies of documents which are certified as true and exact
copies by the Competent Authority or the Competent
Institution of one Contracting Party shall be accepted as
true and exact copies by the Competent Authority or the
Competent Institution of the other Contracting Party, without
further certification.

Article 19

Language of Communications

1. The Competent Authorities and the Competent Institutions
of the Contracting Parties may correspond directly with one
another as well as with any person, wherever that person may
reside, whenever it is necessary to do so for the application
of this Agreement or the legislation to which this Agreement
applies. The correspondence may be made in Korean, Swedish or
English.

2. An application or document may not be rejected by a
Competent Authority or a Competent Institution of a
Contracting Party solely because it is in Korean, Swedish or
English.

Article 20

Submission of Claims, Notices or Appeals

1. Any claim, notice or appeal concerning the determination
or payment of a benefit under the legislation of a
Contracting Party which should, for the purposes of that
legislation, have been filed within a prescribed period with
a Competent Authority or a Competent Institution of that
Contracting Party, but which is instead filed within the same
period to a Competent Authority or a Competent Institution of
the other Contracting Party, shall be considered to have been
filed on time with the Competent Authority or the Competent
Institution of the first Contracting Party.

2. If, after the entry into force of this Agreement, a person
files a written application for benefits with the Competent
Institution of a Contracting Party under legislation of that
Contracting Party, and if that person has not explicitly
requested that the application be restricted to benefits
under that legislation, the application shall also be
considered as an application of that person for
corresponding benefits under the legislation of the other
Contracting Party, provided that the person at the time of
application:

(a) is entitled on age grounds to lodge a valid claim for a
benefit of the other Contracting Party; and

(b) provides information indicating that periods of coverage
have been completed under the legislation of the other
Contracting Party.

3. In any case to which paragraph 1 or 2 of this Article
applies, the Competent Authority or the Competent Institution
to which the claim, notice or appeal has been submitted shall
indicate the date of receipt of the document and forward it
without delay to the Competent Authority or the Competent
Institution of the other Contracting Party.

Article 21

Payment of Benefits

1. The Competent Institution of a Contracting Party shall
directly pay the benefits in accordance with this Agreement
to the beneficiaries without any deduction for administrative
expenses. The benefits may be paid in the currency of that
Contracting Party.

2. In the event that a Contracting Party imposes currency
controls or other similar measures that restrict payments,
remittances or transfers of funds or financial instruments to
persons who are outside the territory of that Contracting
Party, it shall, without delay, take appropriate measures to
ensure the payment of any amount that must be paid in
accordance with this Agreement to persons described in
Article 3.

Article 22

Resolution of Disagreement

1. The Competent Authorities and the Competent Institutions
of the Contracting Parties shall resolve, to the extent
possible, any difficulties which arise in interpreting or
applying this Agreement according to its spirits and
fundamental principles.

2. The Contracting Parties shall consult promptly at the
request of either Contracting Party concerning matters, which
have not been resolved by the Competent Authorities or the
Competent Institutions in accordance with paragraph 1 of this
Article.

3. If any such disagreement is not resolved by agreement, the
disagreement may, on the request of either Contracting Party,
be submitted to arbitration by a court of arbitration, whose
composition and procedure shall be agreed upon by the
Contracting Parties.

4. Each of the Contracting Parties shall be bound to comply
with and enforce the decisions handed down by the court of
arbitration.

PART V

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 23

Transitional Provisions

1. Any period of coverage completed before the date of entry
into force of this Agreement, and any other relevant events
that occurred before that date, shall be taken into
consideration in determining the right to a benefit under
this Agreement. However, the Competent Institution of neither
Contracting Party shall be required to take into account
periods of coverage which occurred prior to the earliest date
for which periods of coverage may be credited under its
legislation.

2. This Agreement shall not establish any right to receive
payment of a benefit for any period before the date of the
entry into force of this Agreement.

3. Determinations concerning entitlement to benefits which
were made before the entry into force of this Agreement shall
not affect rights arising under it.

4. Benefits determined before the entry into force of this
Agreement may be newly determined upon application if a
change in such benefits results solely from the provisions of
this Agreement. If the new determination under the preceding
sentence of this paragraph results in no entitlement or
entitlement to a lesser amount of pension that paid for the
last period prior to the entry into force of this Agreement,
the same amount of pension as previously paid shall continue
to be paid.

Article 24

Review of the Agreement

The Contracting Parties may agree at any time to review and
amend any of the provisions of this Agreement. Such revision
or amendment may, after common agreement, be made by written
procedure.

Article 25

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the first day of the
third month following the month in which each Contracting
Party shall have received from the other Contracting Party
written notification that it has complied with all
requirements for the entry into force of this Agreement. The
same procedure shall apply if the Agreement is revised or
amended according to Article 24.

Article 26

Period of Duration and Termination

1. This Agreement shall remain in force and effect until the
last day of the twelfth month following the month in which
written notice of its termination is given by either
Contracting Party to the other Contracting Party.

2. If this Agreement is terminated, rights regarding
entitlement to or payment of benefits acquired under it shall
be retained. The Contracting Parties shall make arrangements
dealing with rights in the process of being acquired.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized
thereto, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Seoul, on 9 September 2013, in the
Swedish, Korean and English languages, each text being
equally authentic.

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN

Ulf Kristersson

FÖR REPUBLIKEN KOREAS REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

Kim Kyou-hyun