Förordning (2014:835) om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900)

SFS nr
2014:835
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-06-19

Syfte och tillämpningsområde

1 § Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till
kommuner för skapandet av nationella utvecklingsprojekt som
syftar till att dela erfarenheter av praktisk tillämpning av
plan- och bygglagen (2010:900) från olika delar av landet.
Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Förutsättningar för stöd

2 § Stöd får ges till kommuner som avser att genomföra
projekt i samverkan med andra kommuner eller länsstyrelser.
För rätt till stöd krävs att samverkan pågår under hela
projekttiden.

3 § Stöd får inte ges för en åtgärd som den sökande eller en
samverkande kommun eller länsstyrelse är skyldig att
genomföra enligt lag eller annan författning.

Stödets storlek

4 § Stödet får uppgå till hela den beräknade kostnaden för
genomförandet av utvecklingsprojektet. Stödet får dock inte
överstiga 500 000 kr per stödmottagare.

Prövning av ett stödärende

5 § Frågor om stöd prövas av Boverket.

6 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast
den 1 mars 2016.

7 § Vid prövningen av ansökningar får Boverket prioritera och
bevilja de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att
uppfylla det syfte som anges i 1 §.

8 § Om Boverket anser att stöd ska ges, ska verket bestämma
stödets storlek.

9 § Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

1. om när den stödberättigade åtgärden ska vara slutförd,

2. om vid vilken tidpunkt stödmottagaren ska lämna en sådan
slutrapport som avses i 11 §, och

3. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

10 § Den första utbetalningen av stödet görs med 75 procent
av det beslutade stödet till stödmottagaren i samband med
projektstart efter anmälan av mottagaren. Projektet får inte
starta senare än tre månader efter Boverkets beslut om stöd.

Den slutliga utbetalningen görs efter det att en slutrapport
enligt 11 § har kommit in till och godkänts av Boverket.

Redovisning, uppföljning och utvärdering

11 § När ett utvecklingsprojekt har slutförts ska
stödmottagaren i en slutrapport till Boverket redovisa hur
arbetet har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts. I
slutrapporten ska det också redovisas vilka kostnader
stödmottagaren har haft för projektet. En sådan slutrapport
ska ha kommit in till Boverket senast den 1 september 2016
eller vid den tidigare tidpunkt som Boverket bestämmer.

12 § Boverket ska följa upp och utvärdera stödmottagarnas
utvecklingsprojekt och senast den 14 december 2016 redovisa
detta i en rapport till regeringen.

13 § Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som
behövs för en sådan uppföljning och utvärdering som avses i
12 §.

Återkallelse, återbetalning och återkrav

14 § Före utbetalningen av ett stöd får Boverket återkalla
beslutet om stöd, om de förutsättningar som låg till grund
för beslutet inte längre finns.

15 § Sedan ett stöd har betalats ut är stödmottagaren
återbetalningsskyldig, om

1. stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt
belopp,

2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det syfte som anges i 1 §,

3. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses
i 11 §, eller

4. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

16 § Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 15 §,
ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket
efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

17 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Överklagande

18 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut att inte slutligt betala ut stöd enligt 10 § andra
stycket eller om återkallelse av beslut enligt 14 § får dock
inte överklagas.