Förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision

SFS nr
2014:864
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-06-19

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009
om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens
miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om
upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens
beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

2 § Miljökontrollanter ska i enlighet med artikel 28 i
förordning (EG) nr 1221/2009, i den ursprungliga lydelsen,
vara ackrediterade för uppgiften av Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om
krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr
339/93, i den ursprungliga lydelsen, och lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll.

3 § Naturvårdsverket är behörigt registreringsorgan enligt
artikel 11 i förordning (EG) nr 1221/2009.

4 § Naturvårdsverket får ta ut avgifter för den verksamhet
som följer av uppgiften i 3 §, besluta om avgifternas storlek
och disponera intäkterna i verksamheten.

5 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.