Förordning (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS nr
2014:870
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2014-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:406
Upphävd
2015-07-15

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs-
och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och
fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr
1083/2006, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013
av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

2 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan om
och handläggning av

1. stöd enligt artikel 17.1 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1305/2013 till investeringar inom jordbruk
för ny-, om- och tillbyggnad av byggnader för
animalieproduktion, inklusive fasta anläggningar för foder-
och gödselhantering,

2. stöd till bredband enligt artikel 20.1 c i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013,
och

3. förberedande stöd för lokalt ledd utveckling enligt
artikel 35.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1303/2013.

Ansökan om stöd

3 § Ansökan om stöd ska lämnas in till

1. länsstyrelsen för stöd enligt 2 § 1 och 2, och

2. Statens jordbruksverk för stöd enligt 2 § 3.

Bemyndiganden

4 § Jordbruksverket får, efter att ha gett länsstyrelsen
tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om

1. den tid inom vilken ansökan ska ges in,

2. ansökningsförfarandet,

3. innehållet i ansökan, och

4. innehållet i affärsplaner och projektplaner.

5 § Jordbruksverket får, efter att ha gett länsstyrelsen
tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om
handläggningen av stödärenden hos länsstyrelsen.