Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer

SFS nr
2014:880
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:881

Förordningens innehåll

1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av
den 15 januari 2013 om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer och lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer.

Tillståndsmyndighet

2 § Tillståndsmyndighet enligt 4 § lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer är Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.

Ansökan

3 § En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som
ansökan om tillstånd ska innehålla.

4 § Ansökan ska vara undertecknad. Det kravet ska anses
uppfyllt om uppgifterna i ansökan bekräftas med en
elektronisk signatur som avses i 2 § lagen (2000:832) om
kvalificerade elektroniska signaturer.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Handläggning av tillståndsärenden

5 § Om ansökan är bristfällig, ska Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap förelägga sökanden att avhjälpa
bristen. Av föreläggandet ska det framgå att ansökan kan
avvisas om det inte följs. Föreläggandet behöver inte
delges.

Myndigheten får avvisa en ansökan om tillstånd om den är så
bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i
sak och sökanden inte har följt ett föreläggande att avhjälpa
bristen.

6 § Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
beslutar i ett ärende om tillstånd ska myndigheten inhämta
ett yttrande från Polismyndigheten. Yttrandet ska avse frågan
om sökanden är lämplig att förvärva, införa, inneha eller
använda de sprängämnesprekursorer som ansökan avser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även ge
Säkerhetspolisen tillfälle att yttra sig i ärendet.
Förordning (2014:881).

Nationell kontaktpunkt

7 § Polismyndigheten är nationell kontaktpunkt enligt artikel
9.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
98/2013. Förordning (2014:881).

Behöriga myndigheter

8 § Tullverket är behörig myndighet vid införsel enligt
artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 98/2013.

9 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
Polismyndigheten är behöriga myndigheter för spridning av
kommissionens riktlinjer enligt artikel 9.6 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.
Förordning (2014:881).

Bemyndiganden

10 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om ansökningsavgiftens storlek enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer när det gäller den egna
verksamheten.

11 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om märkning av förpackningar som innehåller
sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner.

12 § En kommun får meddela närmare föreskrifter om tillsyn
enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.