Förordning (2014:885) om register över vigselförrättare inom trossamfund

SFS nr
2014:885
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2014-06-26

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter
till lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom
trossamfund.

Kammarkollegiets vigselregister

2 § Kammarkollegiet ska med hjälp av automatiserad behandling
föra ett register över trossamfund med vigseltillstånd och
deras förordnade vigselförrättare (vigselregistret).

Kollegiet är personuppgiftsansvarigt enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för registret.

Personuppgiftslagen gäller om inte annat följer av denna
förordning.

3 § Personuppgifter får behandlas i vigselregistret om det
behövs för Kammarkollegiets handläggning av ärenden om
vigseltillstånd och förordnande av vigselförrättare enligt
lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
samt för den tillsyn som kollegiet utövar enligt den lagen.

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första
stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande
som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

4 § I vigselregistret ska följande uppgifter antecknas om
varje trossamfund med vigseltillstånd:

1. namn, postadress, e-postadress och telefonnummer,

2. behörig kontaktperson för samfundet i frågor om vigsel
samt hans eller hennes namn, personnummer eller födelsedatum,
postadress, e-postadress och telefonnummer,

3. datum för beslut om vigseltillstånd och om återkallelse av
tillstånd.

I vigselregistret ska följande uppgifter antecknas om varje
förordnad vigselförrättare:

1. namn, personnummer eller födelsedatum, postadress,
e-postadress och telefonnummer,

2. det trossamfund som vigselförrättaren utövar sin
verksamhet inom,

3. datum för beslut om förordnande och om återkallelse av
förordnande.

Även andra uppgifter som behövs för Kammarkollegiets tillsyn
enligt lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom
trossamfund får antecknas i registret.

5 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

Skatteverkets kontroll och underrättelseskyldighet

6 § Skatteverket ska, om det inte är obehövligt, i samband
med att verket underrättas om en vigsel kontrollera mot
vigselregistret att den som utfört vigsel var förordnad som
vigselförrättare vid tidpunkten för vigseln och att det
trossamfund han eller hon tillhör hade vigseltillstånd.

Kammarkollegiet får medge Skatteverket direktåtkomst till
sådana personuppgifter i registret som behövs för verkets
handläggning av ärenden enligt äktenskapsbalken.

7 § Skatteverket ska underrätta Kammarkollegiet om verket får
kännedom om att en befattningshavare inom ett trossamfund har
genomfört en vigsel i strid mot bestämmelserna i
äktenskapsbalken eller genomfört en vigselliknande ceremoni
som ger upphov till sådana äktenskapsliknande förbindelser
som avses i 4 kap. 4 c § brottsbalken.

Skatteverket ska även underrätta Kammarkollegiet om verket i
annat fall beslutar att inte registrera en vigsel som har
förrättats inom ett trossamfund.

Domstolars underrättelseskyldighet

8 § En domstol ska underrätta Kammarkollegiet om en dom i mål
om ansvar för äktenskapstvång enligt 4 kap. 4 c § brottsbalken
eller för brott med koppling till vigselverksamhet.

Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen
meddelades.