Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar

SFS nr
2014:899
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-06-26

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för
kommunala markanvisningar.

Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan
en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att
under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av
kommunen ägt markområde för bebyggande.

2 § En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar.
Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål
för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för
bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor
för markanvisningar samt principer för markprissättning.

En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte
skyldig att anta sådana riktlinjer.