Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

SFS nr
2014:912
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2014-06-26

Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012
av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens
område (2012 års Bryssel I-förordning),

2. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet
av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-
förordning),

3. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet
och om verkställighet av domar på privaträttens område jämte
tillträdeskonventioner (Brysselkonventionen),

4. konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet
och om erkännande och verkställighet av domar på
privaträttens område (Luganokonventionen), och

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004
av den 21 april 2004 om införande av en europeisk
exekutionstitel för obestridda fordringar (förordningen om
den europeiska exekutionstiteln).

Genom första stycket 1 och 2 kompletterar lagens bestämmelser
även avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska
gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet
och om erkännande och verkställighet av domar på
privaträttens område (Danmarksavtalet), eftersom 2012 års
Bryssel I-förordning och 2000 års Bryssel I-förordning
tillämpas i förhållandet mellan EU och Danmark till följd av
detta avtal.

Reservforum

2 § Om det finns svensk domsrätt enligt en unionsrättsakt
eller ett internationellt instrument som avses i 1 § och
någon annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt
behörig.

Särskild vägransgrund

3 § Om en ansökan görs enligt en unionsrättsakt eller ett
internationellt instrument som avses i 1 § 1–4 ska ett
avgörande som rör ett civilrättsligt anspråk inte erkännas
eller verkställas i Sverige, om det har meddelats i en annan
stat i ett brottmål som gäller ett inte uppsåtligt brott mot
någon som

1. varken har hemvist eller är medborgare i den staten,

2. inte har följt ett föreläggande om personlig inställelse,
och

3. inte har haft tillfälle att svara i målet.

Erkännande och verkställighet enligt 2012 års

Bryssel I-förordning

Förfarande för vägran av erkännande eller verkställighet

4 § En ansökan enligt 2012 års Bryssel I-förordning om att
ett avgörande inte ska erkännas eller verkställas i Sverige
görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

En ansökan enligt samma förordning om en förklaring att det
inte finns grund för att vägra ett erkännande av ett
avgörande görs till den tingsrätt som regeringen
föreskriver.

5 § Vid handläggning i domstol av ärenden som avses i 4 §
tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något
annat följer av 2012 års Bryssel I-förordning.

Verkställighet

6 § Om ett avgörande är verkställbart enligt 2012 års Bryssel
I-förordning, verkställs avgörandet enligt utsökningsbalken
på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft, om
inte något annat följer av förordningen.

Vid verkställighet av ett avgörande som rör en
säkerhetsåtgärd tillämpas i stället bestämmelserna i
utsökningsbalken om verkställighet av beslut om kvarstad
eller annan säkerhetsåtgärd.

Anpassning

7 § Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att handlägga
sådana frågor om anpassning som avses i artikel 54 i 2012 års
Bryssel I-förordning. Vid myndighetens handläggning tillämpas
utsökningsbalken, om inte något annat följer av
förordningen.

Särskild underrättelse i utsökningsmål

8 § Om svaranden framför en invändning till
Kronofogdemyndigheten som kan antas avse att avgörandet med
tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning antingen inte
ska verkställas i Sverige eller att verkställigheten ska
begränsas till säkerhetsåtgärder, göras beroende av ställande
av säkerhet eller skjutas upp, ska Kronofogdemyndigheten utan
dröjsmål underrätta honom eller henne om möjligheten enligt
förordningen att göra invändningen gällande genom en ansökan
till domstol.

Erkännande, verkställbarhet och verkställighet enligt 2000
års Bryssel I-förordning, Brysselkonventionen eller
Luganokonventionen

Förfarande för erkännande eller verkställbarhet

9 § En ansökan om att ett avgörande ska erkännas eller
förklaras verkställbart i Sverige enligt en unionsrättsakt
eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 2–4 görs
till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

10 § En ansökan om ändring enligt en unionsrättsakt eller ett
internationellt instrument som avses i 1 § 2–4 av ett beslut
med anledning av en ansökan enligt 9 § görs till den
tingsrätt som har meddelat beslutet.

Om en sådan ansökan görs av den som har gjort ansökan enligt
9 §, ska den ha kommit in till tingsrätten inom fyra veckor
från den dag då beslutet meddelades.

11 § Vid handläggning i domstol av ärenden som avses i 9 och
10 §§ tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden,
om inte något annat följer av unionsrättsakten eller det
internationella instrumentet.

Verkställighet

12 § Om ett avgörande förklaras verkställbart enligt en
unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses
i 1 § 2–4, verkställs avgörandet enligt utsökningsbalken på
samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft, om inte
något annat följer av unionsrättsakten eller det
internationella instrumentet.

Vid verkställighet av ett avgörande som rör en
säkerhetsåtgärd tillämpas i stället bestämmelserna i
utsökningsbalken om verkställighet av beslut om kvarstad
eller annan säkerhetsåtgärd.

13 § Om tingsrätten bifaller en ansökan enligt 9 § om att ett
avgörande ska förklaras verkställbart, ska tingsrättens
beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller någon
annan åtgärd som avses i 15 kap. rättegångsbalken.

Erkännande och verkställighet enligt förordningen om den
europeiska exekutionstiteln

Rättelse av intyg

14 § Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel på grund av
ett skrivfel eller liknande inte stämmer överens med den
bakomliggande domen eller officiella handlingen eller det
bakomliggande utslaget, ska intyget rättas av den domstol
eller myndighet som har utfärdat intyget.

Ett beslut i fråga om rättelse får inte överklagas.

Återkallelse av intyg

15 § Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel har
utfärdats i strid med de krav som finns i förordningen om den
europeiska exekutionstiteln, ska intyget återkallas av den
domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

Innan intyget återkallas ska parterna få tillfälle att yttra
sig, om det inte är obehövligt.

Ett beslut i fråga om återkallelse får inte överklagas.

Verkställighet

16 § Om ett avgörande intygas vara en europeisk
exekutionstitel, verkställs avgörandet enligt
utsökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som har fått
laga kraft, om inte något annat följer av artikel 21 eller 23
i förordningen om den europeiska exekutionstiteln.

Övergångsbestämmelser

2014:912

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015, då lagen
(2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols
behörighet och om erkännande och internationell verkställighet
av vissa avgöranden ska upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt
och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten
före ikraftträdandet.