Förordning (2014:936) om näringsförbud

SFS nr
2014:936
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2014-06-26

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för näringsförbud och tillfälligt
näringsförbud som har meddelats med stöd av lagen (2014:836)
om näringsförbud eller motsvarande äldre bestämmelser.

2 § Med näringsförbudsregister avses det register som anges i
40 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

Domstols underrättelseskyldighet

3 § En domstol som har meddelat näringsförbud eller
tillfälligt näringsförbud ska till domen eller beslutet foga
en särskild underrättelse som närmare förklarar vad förbudet
innebär.

Underrättelsen ska utformas enligt ett formulär som
fastställs av Domstolsverket.

4 § Domstolen ska till näringsförbudsregistret och till
Kronofogdemyndigheten sända uppgifter om domar och beslut i
vilka domstolen har

1. meddelat näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

2. ändrat eller upphävt ett näringsförbud eller tillfälligt
näringsförbud,

3. meddelat undantag från ett näringsförbud eller tillfälligt
näringsförbud,

4. återkallat ett undantag,

5. förlängt tiden för ett undantag,

6. bestämt att ett näringsförbud eller tillfälligt
näringsförbud tills vidare inte ska gälla, eller

7. förlängt tiden för ett näringsförbud.

När en sådan uppgift lämnas som avses i första stycket 3 ska
det också tydligt anges vilken verksamhet som undantaget
avser.

Domstolsverket får, efter att ha gett Bolagsverket och
Kronofogdemyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela
föreskrifter om hur domstolarna ska fullgöra sin
uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf.

5 § Uppgifter om domar och beslut som avses i 4 § ska lämnas
så snart avgörandet om näringsförbud har vunnit laga kraft. I
de fall avgörandet gäller omedelbart ska dock uppgifter
enligt 4 § lämnas så snart avgörandet har meddelats.

6 § Om någon som har tillstånd av en myndighet att driva
näring inom ett särskilt reglerat näringsområde meddelas
näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud, ska domstolen
i fall som avses i 4 § sända en kopia av domen eller beslutet
till den tillståndsgivande myndigheten. I fråga om när sådan
underrättelse ska göras gäller 5 §.

Näringsförbudsregistret

7 § Näringsförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad
behandling och används för

1. samordnad registrering av och information om meddelade
näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,

2. framställning för intyg och registerutdrag,

3. framställning av bevis om meddelade näringsförbud och
tillfälliga näringsförbud samt bevis om frihet från
näringsförbud, och

4. underrättelser enligt 12 §.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för behandling av
personuppgifter i näringsförbudsregistret.

Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer otillbörligt
intrång i de registrerades personliga integritet eller risker
från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i
enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen
av personuppgifter.

8 § När ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud har
meddelats, ska Bolagsverket kungöra detta i en tidning som
verket ger ut. Bolagsverket får meddela närmare föreskrifter
om sådan kungörelse.

9 § Näringsförbudsregistret ska innehålla uppgift om

1. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum, och postadress när det gäller en person som
fått näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

2. huruvida näringsförbudet är tillfälligt,

3. den tid näringsförbudet avser,

4. huruvida näringsförbudet har ändrats eller upphävts,

5. undantag och villkor i samband med undantaget samt om
huruvida undantaget återkallats, och

6. vilken domstol som har beslutat om näringsförbud eller
tillfälligt näringsförbud samt målnummer.

10 § Uppgifter om näringsförbud och tillfälligt näringsförbud
ska gallras ur näringsförbudsregistret så snart som möjligt
efter det att tiden för näringsförbudet har löpt ut eller
uppgift har kommit in om att förbudet av något annat skäl har
upphört att gälla.

11 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur utdrag ska
lämnas ur näringsförbudsregistret.

12 § Underrättelser om de uppgifter som förs in i
näringsförbudsregistret och om de ändringar som görs i
registret ska fortlöpande sändas till Kronofogdemyndigheten
och Skatteverket.

13 § Om den som i tjänsten hanterar ett utdrag ur
näringsförbudsregistret finner anledning att anta att dess
innehåll är oriktigt, ska han eller hon genast anmäla det
till Bolagsverket.

14 § Bolagsverket ska lämna behövliga utdrag ur registret
till rättsstatistiken enligt de anvisningar som
Domstolsverket tillhandahåller, efter att ha gett
Bolagsverket tillfälle att yttra sig.

15 § De uppgifter som finns i näringsförbudsregistret ska
vara offentliga.

I fråga om personuppgifter ska näringsförbudsregistret ha
till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan
författning och

– som avser sådan näringsverksamhet för vilken införing sker
i registret,

– som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller

– som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
information som finns i registret,

2. allmän eller enskild verksamhet där den information som
ingår i näringsförbudsregistret utgör underlag för prövningar
eller beslut.

Personnummer och andra identitetsnummer i registret får
behandlas för de ändamål som anges i första stycket.

16 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 15 § och i
den utsträckning det är förenligt med 33 §
personuppgiftslagen (1998:204) medge direktåtkomst till
näringsförbudsregistret.

Endast en myndighet får dock medges direktåtkomst till
personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott,
domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller
administrativa frihetsberövanden, om inte undantag från
förbudet att behandla sådana uppgifter har meddelats med stöd
av 21 § personuppgiftslagen (1998:204).

17 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse eller skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

18 § Att beslut om rättelse och avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 52 § den
lagen.

Kronofogdemyndighetens tillsynsverksamhet

19 § Kronofogdemyndigheten ska genomföra tillsynen över
meddelade näringsförbud med respekt för den personliga
integriteten och på ett sådant sätt att tillsynen inte väcker
onödig uppmärksamhet eller annars orsakar den som har
näringsförbud eller någon annan enskild större besvär än
nödvändigt.

20 § Kallelse till samtal ska sändas med posten eller ske på
annat lämpligt sätt. När vite eller annan påföljd föreläggs,
ska kallelsen vara skriftlig och delges.

21 § Ett föreläggande om vite enligt 43 eller 45 § lagen
(2014:836) om näringsförbud ska vara skriftligt.
Föreläggandet ska delges.

22 § Kronofogdemyndigheten ska på ett lämpligt sätt
dokumentera de uppgifter som hämtas in i samband med
tillsynen.

23 § Beslut som fattas av Kronofogdemyndigheten ska antecknas
på lämpligt sätt.

24 § Kronofogdemyndigheten ska anmäla till åklagaren om det
finns skäl att misstänka att ett näringsförbud överträds
eller har överträtts eller att den som har fått undantag från
ett sådant förbud enligt 35 § lagen (2014:836) om
näringsförbud bryter mot sina skyldigheter i den verksamhet
som avses med undantaget, eller mot vad rätten har bestämt i
samband med att den beviljade undantag.

25 § Kronofogdemyndigheten och Skatteverket ska särskilt
uppmärksamma när det kan finnas skäl att meddela
näringsförbud enligt 6 § lagen (2014:836) om näringsförbud
och anmäla detta till åklagaren.