Förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden

SFS nr
2014:946
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2014-06-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1547

Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig
ersättning till kommuner för den utbildning i svenska för
invandrare som ges till utlänningar i Migrationsverkets
anläggningsboenden under tiden de väntar på att tas emot för
bosättning i en kommun. Förordning (2014:1547).

Målgrupp

2 § Ersättning lämnas för utlänningar som omfattas av lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare och som är registrerade vid och vistas i
Migrationsverkets anläggningsboenden, dock utan annan
begränsning till viss ålder än att utlänningen ska ha fyllt
18 år. Förordning (2014:1547).

Schablonersättning

3 § En kommun har rätt till en schablonersättning för
kostnader för utbildning i svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning om

– utbildningen ges till en utlänning enligt 2 §,

– utlänningen har rätt att delta i sådan utbildning enligt
skollagen (2010:800) och

– utlänningen vistas i ett anläggningsboende i kommunen.

Om en utlänning flyttar från ett anläggningsboende i en
kommun till ett anläggningsboende i en annan kommun, har även
denna kommun rätt till en schablonersättning om villkoren i
första stycket är uppfyllda.

4 § Schablonersättningen lämnas med ett engångsbelopp och ska
vara 7 000 kronor för varje deltagare i utbildningen.

Beslut och utbetalning

5 § Migrationsverket prövar frågor om och betalar ut
ersättning enligt denna förordning.

6 § Ersättningen betalas ut i efterskott varje kvartal efter
ansökan.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till
Migrationsverket senast inom ett år från utgången av det
kvartal när utlänningen lämnat anläggningsboendet i
kommunen.

Utbetalning får göras efter den tidpunkt som anges i första
stycket om det finns särskilda skäl.

Uppgiftsskyldighet

7 § Kommuner är skyldiga att lämna Migrationsverket de
uppgifter som krävs för att verket ska kunna bedöma deras
rätt till ersättning enligt denna förordning.

Återbetalning och återkrav

8 § En kommun som fått ersättning enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om ersättningen har lämnats på felaktig
grund.

9 § Om en kommun är återbetalningsskyldig, ska
Migrationsverket besluta att återkräva det felaktigt
utbetalda beloppet.

Om det finns särskilda skäl för det, får Migrationsverket
avstå helt eller delvis från ett krav på återbetalning.

Överklagande

10 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

11 § Migrationsverket får, efter att ha gett Sveriges
Kommuner och Landsting tillfälle att yttra sig, meddela
föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2014:946

1. Denna förordning träder i kraft den 6 augusti 2014.

2. Förordningen tillämpas på utlänningar som har beviljats
uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring
efter utgången av mars 2014.

3. Ersättning enligt förordningen lämnas för varje utlänning
som deltar i utbildning den 1 juli 2014 och framåt oavsett
när utbildningen påbörjats.