Lag (2014:967) om införande av lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

SFS nr
2014:967
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-06-26

1 § Lagen (2014:966) om kapitalbuffertar och denna lag träder
i kraft den 2 augusti 2014.

2 § Bestämmelserna om kapitalbuffertar för systemviktiga
institut i 5 kap. lagen om kapitalbuffertar tillämpas från
och med den 1 januari 2016.

3 § Bestämmelserna om systemriskbufferten i 4 kap. 3 § lagen
om kapitalbuffertar tillämpas från och med den 1 januari
2015.

Fram till och med den 31 december 2014 får Finansinspektionen
en månad efter det att inspektionen har fullgjort
underrättelsekravet i artikel 133.11 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet
att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av
kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av
direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG
och 2006/49/EG (kapitaltäckningsdirektivet) besluta att ett
institut ska ha en systemriskbuffert som uppgår till högst 3
procent av institutets riskvägda exponeringsbelopp baserat på
institutets exponeringar i landet eller utanför EES.

Systemriskbufferten får fram till och med den 31 december
2014 uppgå till mer än 3 procent av det exponeringsbelopp som
avses i andra stycket endast om Finansinspektionen fullgjort
underrättelsekravet i artikel 133.12 i
kapitaltäckningsdirektivet och åtgärden godkänts av
Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 133.15 i samma
direktiv.

4 § Institut som ålagts att upprätthålla en kapitalbuffert
för globalt systemviktiga institut behöver

1. under år 2016 uppfylla endast 25 procent av det
kapitalkrav som följer av bestämmelserna om kapitalbufferten
för globalt systemviktiga institut,

2. under år 2017 uppfylla endast 50 procent av det
kapitalkrav som följer av bestämmelserna om kapitalbufferten
för globalt systemviktiga institut,

3. under år 2018 uppfylla endast 75 procent av det
kapitalkrav som följer av bestämmelserna om kapitalbufferten
för globalt systemviktiga institut.

5 § Finansinspektionen får fram till och med den 31 december
2018 erkänna andra medlemsstaters kortare övergångsperioder
för den kontracykliska kapitalbufferten. Vid beslut om att
erkänna andra medlemsstaters kontracykliska
kapitalbuffertvärden ska Finansinspektionen fullgöra den
underrättelseskyldighet som anges i artikel 160.6 i
kapitaltäckningsdirektivet.