Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS nr
2014:968
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-06-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:189

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012 (tillsynsförordningen).

Lagen innehåller också bestämmelser som genomför delar av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26
juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut
och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG (kapitaltäckningsdirektivet).

Definitioner

2 § I denna lag betyder

1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag enligt
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt
Svenska skeppshypotekskassan,

4. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått
tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och som inte är ett
bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om
bank- och finansieringsrörelse.

Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse
som i tillsynsförordningen.

Europabolag och europakooperativ

3 § I fråga om europabolag och europakooperativ med sådant
förvaltningsorgan som avses i artiklarna 39–42 i rådets
förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga
för europabolag eller artiklarna 37–41 i rådets förordning
(EG) nr 1435/2010 av den 22 juli 2003 om stadga för de
europeiska kooperativa föreningarna (SCE-föreningarna)
tillämpas det som sägs i 6 kap. 10 och 12 §§ om
styrelseledamot på ledamot i tillsynsorganet.

Att de bestämmelser som anges i första stycket ska tillämpas
också på ledamot i ett europabolags eller ett
europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan framgår
av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om
europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595)
om europakooperativ. Lag (2015:189).

Fondbolag, betalningsinstitut och AIF-förvaltare

4 § Att vissa bestämmelser i denna lag gäller även för
fondbolag, betalningsinstitut och AIF-förvaltare framgår av 2
kap. 10 och 10 a §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 3
kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster och 7 kap. 6 och 6
a §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder.

Tillsynsförordningens tillämpning

5 § De bestämmelser i tillsynsförordningen som enligt
förordningen gäller för kreditinstitut ska tillämpas även för
sådana kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse som inte omfattas av förordningens
definition av kreditinstitut.

De bestämmelser i tillsynsförordningen som enligt
förordningen gäller för värdepappersföretag ska tillämpas
även för sådana värdepappersbolag som inte omfattas av
förordningens definition av värdepappersföretag.

De bestämmelser i tillsynsförordningen som enligt
förordningen gäller för kreditinstitut ska, med undantag av
bestämmelserna om stora exponeringar, tillämpas även för
Svenska skeppshypotekskassan.

Behörig myndighet

6 § Finansinspektionen är behörig myndighet enligt
tillsynsförordningen och utövar tillsyn över att förordningen
och denna lag följs.

Finansinspektionen är ansvarig myndighet för att i enlighet
med artikel 458 i tillsynsförordningen besluta om särskilda
makrotillsynsåtgärder.

I fråga om tillsynen och möjlighet att ingripa mot institut
gäller bestämmelserna i de lagar som reglerar institutens
verksamhet, om inte annat följer av denna lag.

2 kap. Särskilda kapitalbas- och likviditetskrav

Särskilt kapitalbaskrav

1 § Finansinspektionen ska besluta att ett institut ska
uppfylla ett särskilt kapitalbaskrav utöver den kapitalbas
som krävs enligt tillsynsförordningen och lagen (2014:966) om
kapitalbuffertar, om

1. något av kraven i 6 kap. 1–3, 4 a, 4 b och 5 §§ lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 3–8
§§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte är
uppfyllt,

2. det i samband med en översyn och utvärdering av institutet
bedöms nödvändigt för att täcka risker som institutet är
eller kan bli exponerat för och risker som institutet
utsätter det finansiella systemet för, eller

3. det är sannolikt att institutet inom tolv månader inte
längre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt första
stycket 1.

Finansinspektionen får avstå från att besluta om ett särskilt
kapitalbaskrav om en överträdelse är ringa eller ursäktlig,
om institutet gör rättelse eller om någon annan myndighet har
vidtagit åtgärder mot institutet och dessa åtgärder bedöms
tillräckliga.

Första stycket gäller inte om överträdelsen är så allvarlig
att verksamhetstillståndet i stället ska återkallas.

2 § Om ett institut uppfyller kapitalbaskravet enligt
tillsynsförordningen och det särskilda kapitalbaskrav som
följer av ett beslut enligt 1 §, men inte kapitalkraven
enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, ska
bestämmelserna om ingripande i 8 kap. lagen om
kapitalbuffertar tillämpas.

Särskilt likviditetskrav

3 § Finansinspektionen ska besluta att ett institut ska
uppfylla ett särskilt likviditetskrav, om det är nödvändigt
för att täcka de likviditetsrisker som ett institut är eller
kan bli exponerat för och de risker som ett institut utsätter
det finansiella systemet för.

3 kap. Krav på gruppnivå

Ansvarigt institut

1 § Ansvaret för att kraven i 2 § uppfylls har det institut

1. som inte är dotterföretag till ett annat institut, ett
svenskt finansiellt holdingföretag eller ett svenskt blandat
finansiellt holdingföretag, eller

2. vars moderföretag är ett sådant finansiellt
holdingföretag, svenskt blandat finansiellt holdingföretag
eller blandat finansiellt holdingföretag som inte är
dotterföretag till ett institut, ett svenskt finansiellt
holdingföretag eller ett svenskt blandat finansiellt
holdingföretag.

Om ett sådant holdingföretag eller blandat finansiellt
holdingföretag som avses i första stycket 2 är moderföretag
till både ett kreditinstitut och ett värdepappersbolag, är
det kreditinstitutet som ansvarar för att de gruppbaserade
kraven uppfylls.

Om ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat
finansiellt holdingföretag är moderföretag till två eller
flera kreditinstitut eller till två eller flera
värdepappersbolag, ansvarar det kreditinstitut respektive
värdepappersbolag som har den största balansomslutningen för
att de gruppbaserade kraven uppfylls.

Soliditet och riskhantering

2 § Det ansvariga institutet enligt 1 § ska se till att
kraven om soliditet och riskhantering i 6 kap. 1 § och 2 §
andra stycket lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse eller 8 kap. 3 § och 4 § andra stycket
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden uppfylls på
gruppnivå i enlighet med vad som följer av artiklarna 18–24 i
tillsynsförordningen.

Krav på undergruppnivå

3 § Även om ett institut inte är det ansvariga institutet
enligt 1 §, ska det se till att kraven i 2 § tillämpas på
undergruppsnivå, om

1. institutet eller dess moderföretag, när moderföretaget är
ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt
holdingföretag, har ett dotterföretag eller har ägarintresse
i ett dotterföretag, och

2. dotterföretaget är ett utländskt institut, ett finansiellt
institut eller ett förvaltningsbolag som är etablerat i ett
land utanför EES.

Med förvaltningsbolag avses ett utländskt företag som i sitt
hemland har tillstånd att förvalta fondföretag.

Krav på moder- och dotterföretag

4 § Ett moder- eller dotterföretag som står under tillsyn
enligt denna lag ska på grupp- eller undergruppsnivå uppfylla
kraven i 6 kap. 2 § första stycket och 3 § lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse samt 8 kap. 4 § första
stycket och 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden om
riskhantering och genomlysning.

Företaget ska även införa styrformer, processer och rutiner
enligt första stycket i sina dotterföretag som är etablerade
i ett land utanför EES.

Finansinspektionen ska, efter ansökan av företaget, besluta
om undantag från kravet i andra stycket, om företaget kan
visa att ett sådant införande strider mot lagen i det land
där dotterföretaget är etablerat.

Ledningen för ett finansiellt holdingföretag

5 § Den som ingår i ledningen för ett finansiellt
holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag
ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av företaget och även i övrigt vara lämplig för en
sådan uppgift.

4 kap. Tillsynsansvar på gruppnivå

Tillsynsansvarig myndighet

1 § Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att de
gruppbaserade kraven är uppfyllda, om

1. moderföretaget är ett institut,

2. det finansiella holdingföretaget eller det blandade
finansiella holdingföretaget är moderföretag till ett
institut men inte till något motsvarande utländskt företag
inom EES,

3. det finansiella holdingföretaget eller det blandade
finansiella holdingföretaget är etablerat i Sverige och är
moderföretag till institut och motsvarande utländska företag
inom EES,

4. det finns två eller flera finansiella holdingföretag eller
två eller flera blandade finansiella holdingföretag med
huvudkontor i olika länder inom EES, däribland Sverige, som
är moderföretag till både institut och motsvarande utländska
företag inom EES, och ett institut är det dotterföretag som
har den största balansomslutningen, eller

5. det finansiella holdingföretaget eller det blandade
finansiella holdingföretaget är moderföretag till två eller
flera institut och motsvarande utländska företag som inte är
auktoriserade i det land inom EES där holdingföretaget är
etablerat, och ett institut har den största
balansomslutningen.

Finansinspektionen ska även utöva tillsynen om inspektionen
tillsammans med övriga berörda behöriga myndigheter kommer
överens om det enligt 3 §.

I 7 kap. finns bestämmelser om tillsyn över ett institut vars
moderföretag har sitt huvudkontor utanför EES och är ett
motsvarande utländskt företag, ett finansiellt holdingföretag
eller ett blandat finansiellt holdingföretag.

2 § När Finansinspektionen ska utöva tillsynen enligt 1 §
första stycket 3–5, får inspektionen komma överens med övriga
berörda behöriga myndigheter om att en annan behörig
myndighet inom EES än inspektionen ska ansvara för tillsynen.
Finansinspektionen får ingå en sådan överenskommelse, om det
är olämpligt att inspektionen ansvarar för tillsynen med
hänsyn till de institut och motsvarande utländska företag det
gäller och den relativa betydelsen av deras verksamheter i de
olika länderna.

I ett sådant fall ska moderinstitutet inom EES, det
finansiella moderholdingföretaget inom EES, det blandade
finansiella holdingföretaget eller det institut eller
motsvarande utländska företag som har den största
balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, ges
tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen och de
övriga berörda behöriga myndigheterna ingår överenskommelsen.
Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska
underrättas om en sådan överenskommelse.

3 § Om det skulle vara olämpligt med hänsyn till de institut
eller motsvarande utländska företag det gäller och den
relativa betydelsen av deras verksamheter i de olika länderna
att tillsynen utövas av den myndighet som enligt artikel
111.3 och 111.4 i kapitaltäckningsdirektivet ska utöva den
gruppbaserade tillsynen, får Finansinspektionen komma överens
med de övriga berörda behöriga myndigheterna om att
inspektionen eller någon annan behörig myndighet ska ansvara
för tillsynen.

I ett sådant fall ska moderinstitutet inom EES, det
finansiella moderholdingföretaget inom EES eller det institut
eller motsvarande utländska företag som har den största
balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, ges
tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen och de
övriga berörda behöriga myndigheterna ingår överenskommelsen.
Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska
underrättas om en sådan överenskommelse.

Beslut på gruppnivå om kapitalbasen och särskilt
likviditetskrav

4 § När Finansinspektionen ansvarar för tillsynen på
gruppnivå enligt 1 §, ska inspektionen lämna en rapport som
innehåller en riskvärdering av gruppen till övriga berörda
behöriga myndigheter.

5 § Inom en månad från det att Finansinspektionen har lämnat
en rapport enligt 4 §, ska inspektionen försöka komma överens
med övriga berörda myndigheter om vilket beslut som bör
fattas i enlighet med 2 kap. 3 § med anledning av väsentliga
resultat av likviditetstillsynen. Överenskommelsen ska ta
hänsyn till de resultat som framkommit relaterade till
institutens organisation, riskhantering och behovet av
särskilda likviditetskrav för specifika institut.

Inom fyra månader från det att rapporten har lämnats, ska
inspektionen försöka komma överens med övriga berörda
behöriga myndigheter om vilket beslut som bör fattas i fråga
om huruvida nivån på gruppens kapitalbas är tillräcklig med
hänsyn till gruppens finansiella situation och riskprofil
samt den kapitalbasnivå som krävs för att tillämpa 2 kap. 1 §
på såväl enskilda enheter som gruppen som helhet.

6 § Finansinspektionen ska härefter fatta ett beslut i
enlighet med överenskommelsen. Beslutet och skälen för det
ska redovisas skriftligt och skickas till övriga behöriga
myndigheter och till moderinstitutet inom EES.

Om en överenskommelse inte kan nås, ska Finansinspektionen på
begäran av någon av de övriga behöriga myndigheterna samråda
med Europeiska bankmyndigheten. Inspektionen får även samråda
med Europeiska bankmyndigheten på eget initiativ.

7 § Om en överenskommelse enligt 5 § inte har träffats inom
de angivna tidsfristerna, ska Finansinspektionen, med
beaktande av de övriga behöriga myndigheternas bedömning av
risken hos dotterföretagen, ensam fatta ett beslut på
gruppnivå.

Om Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över
dotterföretag till ett moderinstitut inom EES, ett
finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat
finansiellt holdingföretag inom EES, ska inspektionen fatta
ett sådant beslut som avses i 6 § på individuell nivå eller
undergruppsnivå. Inför beslutet ska inspektionen beakta
synpunkter som framförts av den utländska behöriga myndighet
som ansvarar för den gruppvisa tillsynen.

Om någon eller några av de övriga berörda behöriga
myndigheterna, inom fyra månader från det att
Finansinspektionen har lämnat sin rapport enligt 4 § har
hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet
med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24
november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet
(Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr
716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut
2009/78/EG , ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt
första stycket och invänta det beslut som Europeiska
bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i
samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i
saken från Europeiska bankmyndigheten.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till
Europeiska bankmyndigheten efter det att fyramånadersperioden
har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

8 § Ett sådant beslut som avses i 6 § som fattas av en
utländsk behörig myndighet efter en överenskommelse med
övriga behöriga myndigheter eller på grund av att de behöriga
myndigheterna inte har kommit överens inom de tidsfrister som
anges i 5 § gäller i Sverige. Beslutet är bindande för
Finansinspektionen, och det ska ligga till grund för
inspektionens tillsyn.

9 § Beslut som fattats enligt 6 eller 7 § ska omprövas
årligen. Ett beslut får även, i undantagsfall, omprövas om en
behörig myndighet som ansvarar för tillsynen av dotterföretag
till ett moderinstitut inom EES eller ett finansiellt
moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt
moderholdingföretag inom EES skriftligen begär det hos
Finansinspektionen och samtidigt anger skälen för begäran.

10 § Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av
likvärdiga bestämmelser om gruppbaserad tillsyn och tillsyn
av konglomerat, särskilt när det gäller riskbaserad tillsyn,
får Finansinspektionen, efter samråd med andra behöriga
myndigheter med ansvar för tillsyn av dotterföretag, medge
undantag från relevanta delar av denna lag och föreskrifter
som meddelats med stöd av denna lag så att det blandade
finansiella holdingföretaget bara behöver tilllämpa de
relevanta bestämmelserna för konglomerat.

Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av
likvärdiga bestämmelser om gruppbaserad tillsyn och om extra
tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en
försäkringsgrupp, särskilt med avseende på riskbaserad
tillsyn, får Finansinspektionen, efter samråd med de berörda
myndigheter som ansvarar för tillsyn av försäkringsföretag
medge undantag från relevanta delar av denna lag så att det
blandade holdingföretaget bara behöver tillämpa de relevanta
bestämmelserna för den största sektorn enligt 2 kap. 3 §
lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska bankmyndigheten
och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om
beslut som inspektionen fattar enligt första stycket.

5 kap. Tillsyn över interna metoder

Löpande granskning av interna metoder

1 § Finansinspektionen ska löpande, åtminstone vart tredje
år, granska hur ett institut uppfyller ställda krav på sådana
metoder som kräver tillstånd från de behöriga myndigheterna
innan de får användas för att beräkna kapitalbaskraven i
enlighet med artiklarna 92–386 i tillsynsförordningen. Vid
bedömningen ska särskilt uppmärksammas förändringar i
institutets affärsverksamhet och hur interna metoder
tillämpas på nya produkter.

2 § Om det framkommer att ett instituts interna metoder
enligt 1 § innebär väsentliga brister i fråga om förmågan att
identifiera risker, ska Finansinspektionen se till att
institutet åtgärdar metoderna eller vidtar nödvändiga
åtgärder för att minska följderna av dem.

3 § Om ett institut som beviljats tillstånd att använda sig
av en metod som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för
användning av metoden, ska Finansinspektionen kräva att
institutet

1. visar att följderna av att kraven inte uppfylls är
oväsentliga, eller

2. presenterar en åtgärdsplan för att i god tid åter uppfylla
kraven och ange en tid inom vilken planen ska genomföras.

4 § Om det bedöms osannolikt att den åtgärdsplan som
presenteras leder till att kraven kommer att uppfyllas eller
om tidsfristen för att genomföra den inte är
tillfredsställande, ska Finansinspektionen kräva
förbättringar av planen. Om det är osannolikt att institutet
inom en lämplig tidsfrist åter kommer att uppfylla
tillämpliga krav eller om institutet inte på ett
tillfredsställande sätt lyckas visa att följderna av
konstaterade brister är oväsentliga, ska tillståndet att
använda sig av metoden antingen begränsas till områden där
kraven kan uppfyllas inom en lämplig tidsfrist eller
återkallas.

5 § Om det för en intern marknadsriskmodell förekommer
upprepade överskridanden som avses i artikel 366 i
tillsynsförordningen och det tyder på att modellen inte är
tillräckligt exakt, ska Finansinspektionen återkalla
tillståndet för institutet att använda den modellen eller
vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att institutet
snarast förbättrar modellen.

Korrigerande åtgärder vid tillsyn över interna metoder

6 § Finansinspektionen får vidta korrigerande åtgärder för
ett instituts interna metoder, om det klart kan fastställas
att institutets metoder leder till en underskattning av
kapitalbaskraven som inte kan tillskrivas skillnader i
exponeringarnas eller positionernas underliggande risker.

De korrigerande åtgärderna ska syfta till att målen i en
intern metod upprätthålls.

6 kap. Företags uppgiftsskyldighet till Finansinspektionen

Företag som ska lämna upplysningar

1 § Följande företag ska till Finansinspektionen lämna de
upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande
omständigheter som inspektionen begär för tillsynen:

1. företag som står under tillsyn utifrån sin konsoliderade
situation enligt denna lag eller enligt en utländsk offentlig
reglering som bygger på kapitaltäckningsdirektivet,

2. andra dotterföretag till ett institut eller ett
finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt
holdingföretag än de som avses i 1,

3. holdingföretag med blandad verksamhet och dotterföretag
till holdingföretag med blandad verksamhet,

4. blandade finansiella holdingföretag, och

5. företag som fått i uppdrag av ett institut eller ett
finansiellt holdingföretag, holdingföretag med blandad
verksamhet eller blandat finansiellt holdingföretag att
utföra ett visst arbete eller vissa funktioner.

Om företaget inte lämnar upplysningarna till
Finansinspektionen, får inspektionen förelägga företaget att
göra det.

2 § Moderföretag ska offentliggöra information som rör
företagsgruppens rättsliga struktur, styrning och
organisationsstruktur.

Samarbete och utbyte av information med utländska myndigheter

3 § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta
och utbyta information med följande myndigheter i den
utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i EU:

1. andra behöriga myndigheter,

2. Europeiska bankmyndigheten,

3. Europeiska systemrisknämnden,

4. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, och

5. myndigheter inom EES som har tillsyn över
försäkringsföretag.

Om en kritisk situation uppstår i Sverige som kan äventyra
likviditeten på finansmarknaden eller stabiliteten i det
finansiella systemet i något land inom EES, ska
Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information även med övriga berörda myndigheter inom
EES, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska
systemrisknämnden i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i EU.

4 § Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett
förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till
Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i de fall som
framgår av artiklarna 112.2, 116 och 133 i
kapitaltäckningsdirektivet.

5 § Finansinspektionen får även hänskjuta sådana frågor som
avses i 4 § till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning
i enlighet med artiklarna 41.2, 43.5, 50.4 och 51.2 i
kapitaltäckningsdirektivet.

6 § Finansinspektionen ska, efter begäran från en behörig
myndighet i ett annat land inom EES, inom ramen för sin
befogenhet lämna eller kontrollera information som behövs för
att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn.
Den utländska myndigheten får närvara vid en kontroll som
görs av inspektionen.

7 § Företag som enligt tillsynsförordningen står under
tillsyn utifrån sin konsoliderade situation och dotterföretag
till ett institut eller ett finansiellt holdingföretag eller
ett blandat finansiellt holdingföretag som inte omfattas av
bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn, ska lämna de
uppgifter som krävs för tillsynsredovisningen till det
företag som enligt tillsynsförordningen ska upprätta
gruppbaserad redovisning eller samlad information.

Första stycket gäller även ett svenskt företag i förhållande
till ett utländskt företag inom EES som ska upprätta och ge
in en rapport enligt tillsynsförordningen.

Undersökning

8 § Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det
behövs för tillsynen, göra undersökningar hos

1. företag som enligt 7 § ska lämna uppgifter samt hos
finansiella holdingföretag, holdingföretag med blandad
verksamhet och blandade finansiella holdingföretag för att
kontrollera den gruppbaserade redovisningen eller samlade
informationen som företagen är skyldiga att lämna,

2. företag som har fått i uppdrag av ett institut eller ett
holdingföretag som avses i 1 att utföra ett visst arbete
eller vissa funktioner, och

3. företag som ingår i en grupp som Finansinspektionen enligt
4 kap. 1 § ska utöva tillsyn över.

Informationsskyldighet för institut som är undantaget från
gruppbaserad tillsyn

9 § Om ett dotterföretag som är ett institut är undantaget
från tillämpningsområdet för konsoliderad tillsyn med stöd av
artikel 19 i tillsynsförordningen, ska moderföretaget till
Finansinspektionen lämna de upplysningar som inspektionen
anser att den behöver för sin tillsyn över institutet.

Tystnadsplikt

10 § En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett
finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt
holdingföretag som i den egenskapen får kunskap om
affärsförhållanden i ett företag som enligt 7 § ska lämna
uppgifter, får inte obehörigen röja vad han eller hon fått
veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med det
uppgiftslämnande företagets intresse.

Uppgiftsskyldighet till undersökningsledare eller åklagare

11 § Ett finansiellt holdingföretag och ett blandat
finansiellt holdingföretag är skyldiga att lämna ut uppgifter
om enskildas förhållanden till företaget, om det under en
utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat
eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Meddelandeförbud

12 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär
uppgifter enligt 11 § får besluta att holdingföretaget samt
dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden
eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt
11 § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende
om rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får beslutas om det krävs för att en
utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla
en internationell överenskommelse som är bindande för
Sverige. Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till
förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är
motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende
om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas
endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om
rättslig hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet
med det, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att
förbudet ska upphöra.

7 kap. Moderföretag utanför EES

1 § Om ett institut inte står under gruppbaserad tillsyn
enligt artikel 111 i kapitaltäckningsdirektivet och dess
moderföretag är ett utländskt institut eller ett sådant
finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt
holdingföretag som har sitt huvudkontor utanför EES, gäller 2
och 3 §§ för det fall Finansinspektionen enligt 4 kap. 2–4 §§
skulle ha utövat tillsynen över gruppen om de bestämmelserna
hade gällt.

2 § Finansinspektionen ska kontrollera om den gruppbaserade
tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i landet utanför
EES är likvärdig med den gruppbaserade tillsyn som anges i
artiklarna 11–24 i tillsynsförordningen och 4 kap. denna lag.

Finansinspektionen ska utföra kontrollen på begäran av
moderföretaget eller av ett institut, institut för
elektroniska pengar eller ett motsvarande utländskt företag
som ingår i företagsgruppen och som auktoriserats inom EES.
Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är
likvärdig, ska inspektionen höra övriga berörda behöriga
myndigheter inom EES. Inspektionen ska också före
ställningstagandet ha rådfrågat Europeiska bankmyndigheten.

3 § Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska
Finansinspektionen tillämpa bestämmelserna om gruppbaserad
tillsyn i artiklarna 11–24 i tillsynsförordningen och 4 kap.
denna lag som om moderföretaget haft sitt huvudkontor inom
EES.

Efter att ha hört övriga berörda behöriga myndigheter får
Finansinspektionen i stället besluta att använda sig av andra
tillsynsmetoder som säkerställer att instituten i
företagsgruppen är föremål för tillräcklig tillsyn.
Inspektionen får då förelägga en ägare till institutet att
inrätta ett finansiellt holdingföretag eller blandat
finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom EES och
tilllämpa bestämmelserna i denna lag på instituten i den
företagsgrupp som leds av detta holdingföretag.

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga
myndigheterna, Europeiska kommissionen och Europeiska
bankmyndigheten när sådana andra tillsynsmetoder som anges i
andra stycket används.

8 kap. Ingripanden och ansvarsbestämmelse

Förelägganden och viten

1 § Om ett institut eller ett företag inte uppfyller kraven i
tillsynsförordningen, denna lag eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen, ska Finansinspektionen förelägga
institutet eller företaget att inom en viss tid begränsa
rörelsen i något avseende, minska riskerna i den eller vidta
någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen.

Om ett institut bryter mot tillsynsförordningen, denna lag
eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, gäller
dessutom bestämmelserna om ingripande i de lagar som reglerar
institutens verksamhet.

2 § Finansinspektionen ska förelägga ett finansiellt
holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller
ett holdingföretag med blandad verksamhet att vidta åtgärder
för att göra rättelse, om holdingföretaget inte uppfyller de
krav som ställs på det enligt tillsynsförordningen, denna lag
eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Ett
sådant föreläggande ska också riktas mot ett finansiellt
holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag,
vars ledning inte uppfyller kraven i denna lag.

3 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande enligt denna
lag, får inspektionen förena föreläggandet med vite.

Förseningsavgift

4 § Om ett institut, ett finansiellt holdingföretag, ett
blandat finansiellt holdingföretag eller ett holdingföretag
med blandad verksamhet med huvudkontor i Sverige inte i tid
lämnar upplysningar enligt föreskrifter meddelade med stöd av
tillsynsförordningen, får Finansinspektionen besluta att
företaget ska betala en förseningsavgift med högst 100 000
kronor.

Avgiften tillfaller staten.

5 § Förseningsavgiften ska betalas in till Finansinspektionen
inom trettio dagar efter det att beslutet fått laga kraft
eller den längre tid som anges i beslutet.

6 § Finansinspektionens beslut att ta ut förseningsavgift får
verkställas utan föregående dom eller utslag, om avgiften
inte har betalats inom den tid som anges i 5 §.

7 § Om förseningsavgiften inte betalas in inom den tid som
anges i 5 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda
avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av
statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.

8 § En förseningsavgift faller bort i den utsträckning
verkställighet inte har skett inom fem år efter det att
beslutet fick laga kraft.

Ansvarsbestämmelse

9 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 6 kap. 12
§.

9 kap. Avgifter

1 § Institut som står under tillsyn enligt
tillsynsförordningen och denna lag ska med årliga avgifter
bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska
centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en
databas för övervakning av och tillsyn över
finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av
ansökningar och anmälningar enligt tillsynsförordningen och
denna lag.

Om Finansinspektionen behöver anlita någon med särskild
fackkunskap för bedömning av en viss fråga vid tillsynen
enligt denna lag, ska kostnaden för detta betalas av det
institut som tillsynen avser.

10 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter som kompletterar
tillsynsförordningens bestämmelser om

1. offentliggörande av information och
tillsynsrapportering,
2. beräkningen av kapitalbaskravet
samt kapitalbasen,

3. stora exponeringar,

4. exponeringar i fastigheter,

5. säkerställda obligationer,

6. likviditetskrav,

7. interna modeller för marknadsrisker,

8. schablonmetoden för marknadsrisker,

9. schablonmetoden för kreditrisker,

10. IRK-metoden för kreditrisker,

11. motpartsrisker,

12. värdepapperisering,

13. bruttosoliditet, och

14. konsolidering av de gruppbaserade kraven.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. vilka krav som enligt 3 kap. 5 § ska ställas på den som
ska ingå i ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller
ett blandat finansiellt holdingföretag,

2. vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka
intervall institut ska offentliggöra sådan information som
anges i artiklarna 431–455 i tillsynsförordningen,

3. vilken information som moderföretag ska offentliggöra
enligt 6 kap. 2 §,

4. de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en
lämplig nivå för kapitalbasen i samband med en översyn och
utvärdering av ett institut, och

5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen
enligt 2 kap. 3 § av om ett institut ska uppfylla ett
särskilt likviditetskrav, dels vid fastställandet av en
lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i
samband med en översyn och utvärdering av ett institut.

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt 9
kap. 1 § första och andra styckena.

11 kap. Överklaganden

1 § Beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag
eller med stöd av föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta
gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första
stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla
omedelbart.