Lag (2014:969) om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS nr
2014:969
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-06-26

1 § Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut
och värdepappersbolag och denna lag träder i kraft den 2
augusti 2014.

Bestämmelsen i 6 kap. 5 § träder i kraft den dag som
regeringen bestämmer.

2 § Genom denna lag upphävs

a) lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora
exponeringar,

b) lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om
kapitaltäckning och stora exponeringar, och

c) lagen (2013:1051) om avgifter enligt EU:s förordning om
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

3 § Tillstånd för ett institut enligt 4 kap. 7 § i den
upphävda lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora
exponeringar att använda en internmetod i stället för
schablonmetoden för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp
som gäller vid ikraftträdandet av denna lag ska fortsätta
gälla som tillstånd enligt artikel 143.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

4 § Tillstånd för ett institut enligt 4 kap. 9 § andra
stycket i den upphävda lagen (2006:1371) om kapitaltäckning
och stora exponeringar att använda schablonmetoden för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp som gäller vid
ikraftträdandet av denna lag ska fortsätta att gälla som
tillstånd enligt artikel 150 i förordning (EU) nr 575/2013.

5 § Ett godkännande av ett kreditvärderingsföretag eller ett
beslut om ett kreditvärderingsföretags kreditkvalitetssteg
enligt 4 kap. 12 § respektive 13 § i den upphävda lagen
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar som
gäller vid ikraftträdandet av denna lag ska så länge
godkännandet inte återkallats fortsätta att gälla fram till
dess att Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 136.1
i förordning (EU) nr 575/2013 antagit tekniska standarder om
kreditvärderingsföretagens kreditkvalitetssteg.

6 § Tillstånd för ett institut enligt 5 kap. 3 § i den
upphävda lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora
exponeringar att använda egna riskberäkningsmodeller för att
beräkna kapitalkravet för marknadsrisker som gäller vid
ikraftträdandet av denna lag ska fortsätta att gälla som
tillstånd enligt artikel 363 i förordning (EU) nr 575/2013.

7 § Tillstånd för ett institut enligt 6 kap. 5 och 6 §§ i den
upphävda lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora
exponeringar att använda sig av en annan beräkningsgrund
eller internmätningsmetod för att beräkna kapitalkravet för
operativa risker som gäller vid ikraftträdandet av denna lag
ska fortsätta att gälla som tillstånd enligt artikel 312 i
förordning (EU) nr 575/2013.

8 § Tillstånd för ett institut enligt 6 kap. 8 § i den
upphävda lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora
exponeringar att kombinera olika metoder för att beräkna
kapitalkravet för operativa risker som gäller vid
ikraftträdandet av denna lag ska fortsätta gälla som
tillstånd enligt artikel 314.1 i förordning (EU) nr
575/2013.

9 § Beslut om att undanta ett företag från de gruppbaserade
kraven enligt 9 kap. 14 § i den upphävda lagen (2006:1371) om
kapitaltäckning och stora exponeringar som gäller vid
ikraftträdandet av denna lag ska fortsätta gälla som ett
undantag enligt artikel 19.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

10 § Beslut om att undanta ett blandat finansiellt
holdingföretag från de gruppbaserade kraven enligt 9 kap. 15 §
i den upphävda lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora
exponeringar som gäller vid ikraftträdandet ska fortsätta att
gälla som ett undantag enligt 4 kap. 10 § lagen (2014:968) om
särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.