Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

SFS nr
2014:993
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-06-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:181

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

2 § I denna förordning betyder

1. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan
myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
som utövar tillsyn över institut, institut för elektroniska
pengar eller motsvarande utländska företag,

2. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att
utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av
kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av
direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG
och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydelsen, och

3. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Termer och uttryck i övrigt som används i denna förordning
har samma betydelse som i lagen (2014:968) om särskild
tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen
(2014:966) om kapitalbuffertar. Förordning (2015:181).

Information från Finansinspektionen

Information som Finansinspektionen ska tillhandahålla

3 § Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla

1. de lagar och andra författningar och allmänna råd som har
beslutats för att genomföra kapitaltäckningsdirektivet,

2. information om i vilken utsträckning de valmöjligheter som
finns i kapitaltäckningsdirektivet har utnyttjats,

3. de allmänna kriterier och metoder som tillämpas vid
översyns- och utvärderingsprocessen enligt 9 §,

4. sammanställda statistiska uppgifter om antalet institut,
kapitalkrav och andra centrala aspekter som rör tillsynen
över institut,

5. sådan information enligt artikel 144 i
kapitaltäckningsdirektivet som rör tillämpningen av vissa
bestämmelser i tillsynsförordningen, och

6. den information som ska offentliggöras enligt artiklarna
68, 131.12, 133.16 och 143.1 d i
kapitaltäckningsdirektivet. Förordning (2015:181).

4 § Finansinspektionen ska sträva efter att tillhandahålla
den information som anges i 3 § 1–4 på ett sätt som gör det
möjligt att jämföra de tillvägagångssätt som har valts i
Sverige med de tillvägagångssätt som de behöriga
myndigheterna i andra medlemsstater har valt. Informationen
ska offentliggöras i ett gemensamt format och uppdateras
regelbundet.

5 § De författningar och allmänna råd som ska tillhandahållas
på webbplatsen enligt 3 § 1 ska Finansinspektionerna vid
behov översätta till engelska. Förordning (2015:181).

Förteckning över finansiella holdingföretag och blandade
finansiella holdingföretag

6 § Finansinspektionen ska föra en förteckning över sådana
finansiella holdingföretag och blandade finansiella
holdingföretag som avses i artikel 11 i tillsynsförordningen.
Förteckningen ska lämnas till annan behörig myndighet,
Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten. Vid
varje förändring ska en ny förteckning lämnas.

Underrättelser till europeiska institutioner

7 § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska
kommissionen, Europeiska systemrisknämnden, Europeiska
bankmyndigheten och Europeiska unionens råd i den
utsträckning som följer av kapitaltäckningsdirektivet.

Informationens förhållande till det offentliga
rättsinformationssystemet

8 § Den information som ska finnas på Finansinspektionens
webbplats enligt denna förordning ska hållas skild från den
del av innehållet i det offentliga rättsinformationssystemet
enligt rättsinformationsförordningen (1999:175) som
inspektionen svarar för.

Finansinspektionens tillsyn

9 § Finansinspektionen ska i sin tillsyn följa de
bestämmelser om översyns- och utvärderingsprocess som finns i
artiklarna 97–101 i kapitaltäckningsdirektivet.

Internationella överenskommelser

10 § Finansinspektionen får ingå sådana internationella
överenskommelser som följer av artikel 115.1 i
kapitaltäckningsdirektivet. Detta gäller dock inte om
överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens
medverkan.

Samarbete med andra behöriga myndigheter

11 § Finansinspektionen ska använda sig av Europeiska
bankmyndighetens centrala databas vid lämplighetsprövning
enligt 3 kap. 2 § 4 lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, 3 kap. 1 § 5 lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om
särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

12 § Finansinspektionen ska vid utarbetandet av ett sådant
program för tillsynsgranskning som avses i artikel 99 i
kapitaltäckningsdirektivet beakta den information som lämnats
av behöriga myndigheter i ett värdland om vad som framkommit
vid kontroll och inspektion av ett instituts filial i det
landet.

13 § När Finansinspektionen beslutar om kapitalbuffert för
övriga systemviktiga institut, ska inspektionen beakta att
bufferten inte får medföra oproportionella negativa effekter
på hela eller delar av det finansiella systemet i andra
länder inom EES eller i EES som helhet och inte heller får
utgöra eller skapa ett hinder för den inre marknadens
funktion.

Finansinspektionen ska minst en gång varje år göra en översyn
av kapitalbufferten för övriga systemviktiga institut.

Finansinspektionen ska varje år se över identifieringen av
globala systemviktiga institut och övriga systemviktiga
institut samt de globala systemviktiga institutens placering
i underkategorier.

14 § När Finansinspektionen beslutar om systemriskbuffert för
övriga systemviktiga institut, ska inspektionen beakta att
bufferten inte får medföra oproportionella negativa effekter
på hela eller delar av det finansiella systemet i andra
länder inom EES eller i EES som helhet och inte heller får
utgöra eller skapa ett hinder för den inre marknadens
funktion.

Finansinspektionen ska minst en gång varje år göra en översyn
av systemriskbufferten för övriga systemviktiga institut.

15 § Finansinspektionen ska vid ett beslut om erkännande av
ett annat lands systemriskbuffertvärde enligt 4 kap. 7 §
lagen (2014:966) om kapitalbuffertar beakta information som
lämnats av det landet.

Finansinspektionen får uppmana Europeiska systemrisknämnden
att utfärda en rekommendation i enlighet med artikel 16 i
förordning (EU) nr 1092/2010 till ett eller flera länder som
kan erkänna ett av Finansinspektionen fastställt
systemriskbuffertvärde.

Bemyndiganden

Bemyndiganden enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn
över kreditinstitut och värdepappersbolag

16 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter som
kompletterar tillsynsförordningens bestämmelser om

1. offentliggörande av information och tillsynsrapportering,

2. beräkningen av kapitalbaskravet samt kapitalbasen,

3. stora exponeringar,

4. exponeringar i fastigheter,

5. säkerställda obligationer,

6. likviditetskrav,

7. interna modeller för marknadsrisker,

8. schablonmetoden för marknadsrisker,

9. schablonmetoden för kreditrisker,

10. IRK-metoden för kreditrisker,

11. motpartsrisker,

12. värdepapperisering,

13. bruttosoliditet, och

14. konsolidering av de gruppbaserade kraven.

17 § När det gäller lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag får Finansinspektionen
vidare meddela föreskrifter om

1. vilka krav som enligt 3 kap. 5 § ska ställas på den som
ska ingå i ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller
ett blandat finansiellt holdingföretag,

2. vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka
intervall institut ska offentliggöra sådan information som
anges i artiklarna 431–455 i tillsynsförordningen,

3. vilken information moderföretag ska offentliggöra enligt 6
kap. 2 §,

4. de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en
lämplig nivå för kapitalbasen i samband med en översyn och
utvärdering av ett institut, och

5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen
enligt 2 kap. 3 § av om ett institut ska uppfylla ett
särskilt likviditetskrav, dels vid fastställandet av en
lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i
samband med en översyn och utvärdering av ett institut.

Bemyndiganden enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

18 § När det gäller lagen (2014:966) om kapitalbuffertar får
Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. kriterier för vilka värdepappersbolag, fondbolag och
AIF-förvaltare som enligt 3 kap. 3 § får undantas från kravet
att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert,

2. de principer som ska beaktas vid fastställandet och
graderingen av systemriskbufferten enligt 4 kap. 1 §,

3. fastställandet av geografisk tillhörighet hos exponeringar
avseende systemriskbufferten samt hur de geografiska
systemriskbuffertkraven ska sammanvägas,

4. bedömningsgrunder för när ett institut ska utses till
globalt systemviktigt eller flyttas till en högre kategori av
globalt systemviktiga institut,

5. hur övriga systemviktiga institut ska identifieras och hur
bedömning av tillhörande kapitalbuffertkrav ska ske enligt 5
kap. 3 och 4 §§,

6. vilka kreditexponeringar som i enlighet med 6 kap. 1 § ska
beaktas vid beräkningen av den kontracykliska
kapitalbufferten,

7. beräkningen av det viktade genomsnittet av de
kontracykliska buffertvärdena enligt 6 kap. 1 §,

8. kriterier för vilka värdepappersbolag, fondbolag och
AIF-förvaltare som enligt 6 kap. 3 § får undantas från kravet
att upprätthålla en kontracyklisk kapitalbuffert,

9. skyldighet för instituten att ange sina
kreditexponeringars geografiska område,

10. hur högsta förfogandebelopp enligt 8 kap. 1 § ska
beräknas och rapporteras,

11. de krav som en kapitalkonserveringsplan enligt 8 kap. 1 §
ska uppfylla, och

12. underrättelseskyldigheten enligt 8 kap. 5 §.

Verkställighetsföreskrifter

19 § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. vad ansökningar enligt tillsynsförordningen, lagen
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
ska innehålla och vilka handlingar som samtidigt ska ges in
till inspektionen,

2. sådana exponeringar som avses i 4 kap. 7 § lagen om
kapitalbuffertar,

3. att vissa uppgifter som enligt 6 kap. 1 § lagen om
särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till
Statistiska centralbyrån,

4. fastställandet av ett kontracykliskt buffertriktvärde och
ett kontracykliskt buffertvärde enligt 7 kap. 1 § lagen om
kapitalbuffertar,

5. sådana exponeringar som avses i 7 kap. 4 § lagen om
kapitalbuffertar,

6. fastställandet av ett kontracykliskt buffertvärde för
kreditexponeringar i ett land utanför EES enligt 7 kap. 5 §
lagen om kapitalbuffertar, och

7. erkännande av andra medlemsstaters kortare övergångsperiod
för den kontracykliska kapitalbufferten enligt 5 § lagen
(2014:967) om införande av lagen (2014:966) om
kapitalbuffertar.

Samråd

20 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd
av 19 § 3, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska
centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Statligt stöd till kreditinstitut

21 § När stöd lämnas till institut enligt lagen om (2008:814)
om statligt stöd till kreditinstitut, ska de principer om
rörlig ersättning och ersättningsstruktur som anges i artikel
93 i kapitaltäckningsdirektivet iakttas.