Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

SFS nr
2015:1073
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2015-12-18

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda åtgärder
som får vidtas vid allvarlig fara för den allmänna ordningen
eller den inre säkerheten i landet.

Regeringens befogenheter

2 § Om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna
ordningen eller den inre säkerheten i landet får regeringen,
i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda
nationell säkerhet, vidta sådana åtgärder som avses i 3 och
4 §§.

Bemyndiganden

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid
transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg
till Sverige från en annan stat.

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. tillsyn och kontroll av åtgärder som avses i 3 §, och

2. sanktionsavgifter vid överträdelser av föreskrifter som
avses i 3 §.

Tidsperiod

5 § Föreskrifter enligt 3 § får gälla högst sex månader.

Föreskrifter enligt 4 § ska ha samma giltighetstid som de
föreskrifter enligt 3 § som de förstnämnda föreskrifterna
avser. Ett ärende eller mål om tillsyn, kontroll eller
sanktionsavgifter får dock prövas enligt föreskrifterna efter
det att giltighetstiden för dessa har gått ut, om ärendet
eller målet inletts dessförinnan.

Ny tidsperiod

6 § När en sådan giltighetstid som avses i 5 § har gått ut,
får nya föreskrifter meddelas med stöd av 3 eller 4 § för en
giltighetstid som börjar löpa tidigast två veckor efter det
att den tidigare giltighetstiden gått ut.

Övergångsbestämmelser

2015:1073

1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2015.

2. Lagen upphör att gälla den 21 december 2018.

3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 eller 4 §
upphör att gälla senast när denna lag upphör att gälla.

4. Trots punkt 2 gäller lagen fortfarande för ärenden eller
mål om tillsyn, kontroll eller sanktionsavgifter som har
inletts innan denna lag upphörde att gälla.

Lämna ett svar