Förordning (2015:137) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval

SFS nr
2015:137
Departement/myndighet
Kulturdepartementetet
Utfärdad
2015-03-05

1 § För sin medverkan vid 2015 års omval ska Båstads kommun
få statsbidrag med

1. dels 30 000 kronor,

2. dels ett belopp som motsvarar kommunens andel av det
totala antalet röstberättigade i riket vid val till
kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1
mars 2014, multiplicerat med 146 300 000 kr, varvid brutet
tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastställa och betala ut statsbidraget
senast den 30 april 2015.

2 § Andra kommuner än som avses i 1 §, vilka anordnar
förtidsröstning vid 2015 års omval, ska få statsbidrag med
125 000 kronor per kommun.

Kommuner enligt första stycket ska anmäla till Valmyndigheten
senast den 23 mars 2015 att förtidsröstning anordnas.

Statsbidraget ska, för de kommuner som anmäler att
förtidsröstning kommer att erbjudas, även användas till
kostnader för säker distribution av mottagna röster.

Valmyndigheten ska besluta om och betala ut statsbidraget
senast två veckor efter sista dag för anmälan.

3 § En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt 2 § är
skyldig att betala tillbaka medel som inte har använts för
förtidsröstning. En upplysning om detta ska tas in i beslutet
om statsbidrag.

4 § Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.