Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor

SFS nr
2015:139
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-03-05

/Träder i kraft I:2016-01-01/
Inledande bestämmelse

1 § Inom de universitet som anges i bilaga 1 till
högskoleförordningen (1993:100) och vid Chalmers tekniska
högskola bedrivs verksamhet vid innovationskontor för
nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

I denna förordning finns bestämmelser om fördelning av
statliga medel till innovationskontoren. Medel enligt denna
förordning fördelas i mån av tillgång på medel för respektive
år.

Statligt stöd

2 § Statliga medel kan lämnas av regeringen i form av
grundbelopp, belopp baserat på volym, belopp för stöd till
högskolor och belopp för prestation. Dessa belopp tillsammans
kallas totalbelopp.

Grundbelopp

3 § Grundbeloppet motsvarar 25 procent av de medel som totalt
fördelas till innovationskontoren och ska vara lika stort för
alla kontor.

Belopp baserat på volym

4 § Beloppet baserat på volym motsvarar 25 procent av de
medel som totalt fördelas till innovationskontoren. Beloppet
beräknas på grundval av tre nyckeltal som årligen samlas in
av Universitetskanslersämbetet: antal helårsstudenter (vikt
20 procent), antal helårsdoktorander (vikt 30 procent) och
forskningsfinansiering i intäkter (vikt 50 procent).

För det gemensamma innovationskontoret för Karlstads
universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet och
Mittuniversitetet lämnas beloppet baserat på dessa fyra
universitets sammanvägda nyckeltal.

Belopp för stöd till högskolor

5 § Beloppet för stöd till högskolor motsvarar 15 procent av
de medel som totalt fördelas till innovationskontoren. Detta
belopp lämnas till

1. de universitet som stöder högskolor med rådgivning och
kommersialiseringstjänster eller kunskapsutbyte,

2. de innovationskontor som stöder andra innovationskontor
med expert- eller specialistkompetens, eller

3. de universitet som har stort geografiskt
upptagningsområde.

Bedömningen av beloppets storlek baseras på den redovisning
som ska lämnas enligt 7 §.

Belopp för prestation

6 § Beloppet för prestation motsvarar 35 procent av de medel
som totalt fördelas till innovationskontoren. För bedömning
av prestationen ska en återkommande utvärdering göras vart
fjärde år av den myndighet som regeringen utser bl.a. med
utgångspunkt i den redovisning som ska lämnas enligt 7 §.

Redovisning

7 § Universiteten ska i sin årsredovisning redovisa hur de
medel som har tilldelats har använts för att bedriva
verksamheten vid innovationskontoret. Redovisningen ska
beskriva inriktningen på innovationsverksamheten och målen
för denna samt om, och i så fall vilken, expert- eller
specialistkompetens som har byggts upp. De universitet som
har fått medel för att stödja högskolor bör ange vilka
högskolor som stöds och med vilka tjänster. Om ett
universitet inte har fått medel för att stödja högskolor men
har påbörjat ett sådant samarbete, bör detta framgå av
redovisningen.

I årsredovisningen ska också följande flödestal
rapporteras:
1. antal idéer som har kommit in för prövning
eller rådgivning från forskare respektive studenter och hur
en idé definieras och avgränsas,

2. antal idéer som går vidare till verifiering från forskare
respektive studenter och hur verifiering definieras och
avgränsas, och

3. antal idéer som har gått vidare till företagsinkubatorer.