Förordning (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014

SFS nr
2015:141
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2015-03-05

Förordningens tillämpningsområde

1 § Ekonomiskt stöd får, i mån av tillgång på medel, lämnas
enligt denna förordning till kostnader för åtgärder på
enskilda vägar, inklusive skogsbilvägar, med anledning av
branden i Västmanlands län sommaren 2014.

Stöd enligt denna förordning får lämnas endast i den
utsträckning de drabbade inte redan har fått eller kunnat få
annan ekonomisk ersättning för skadorna.

Allmänna villkor

2 § Stöd får lämnas för åtgärder som framstår som befogade
med anledning av de skador som uppkommit på enskilda vägar
som en direkt eller indirekt följd av branden.

Stöd får även lämnas till befogade åtgärder för att förstärka
enskilda vägar för att förebygga körskador till följd av
efterarbete med anledning av branden.

Vid prövningen av om stöd ska ges ska en strategisk bedömning
göras över var behoven är störst. Vid bedömningen ska
särskild hänsyn tas till om vägen är öppen för allmän trafik
eller på annat sätt har betydelse för allmänheten.

Stödet får, om det finns medel, lämnas med högst hela
kostnaden för åtgärden eller åtgärderna.

Ansökan och beslut

3 § Frågor om stöd prövas av Trafikverket efter ansökan.
Ansökan om stöd ska, om inte Trafikverket i det enskilda
fallet medger annat, ske skriftligen på blankett som
fastställs av Trafikverket. Sökanden ska lämna Trafikverket
de uppgifter och de underlag som verket behöver för att kunna
pröva ansökan om stöd.

En ansökan om stöd ska ha kommit in till Trafikverket senast
den 1 november 2015.

4 § Vid prövningen ska Trafikverket, om det finns skäl,
samråda med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västmanlands
län.

Stödet betalas ut av Trafikverket när åtgärden eller
åtgärderna har utförts. Trafikverket får dock, om det finns
särskilda skäl, i det enskilda fallet medge att stödet helt
eller delvis betalas ut allteftersom åtgärder utförs.

5 § Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som behövs
för tillsyn och uppföljning av hur stödet används. Villkoren
ska framgå av beslutet.

6 § Om åtgärder inte utförts i enlighet med ett beslut, får
Trafikverket upphäva beslutet eller besluta att stöd ska
lämnas med ett lägre belopp.

Återbetalning och återkrav

7 § Om sökanden genom oriktiga uppgifter eller ofullständiga
uppgifter föranlett att ekonomiskt stöd har beviljats, får
stödet krävas åter, helt eller delvis, inom tio år från
utbetalningen. Detsamma gäller om stödmottagaren bryter mot
villkor eller föreskrifter som gäller för stödet. Om det
finns särskilda skäl, får Trafikverket efterge kravet på
återbetalning helt eller delvis.

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av första stycket
inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Om det finns
särskilda skäl, får Trafikverket besluta att sätta ned
räntekravet helt eller delvis.

Övrigt

8 § I 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet finns bestämmelser om rapporteringsskyldighet
som är tillämpliga på stöd som beviljas enligt denna
förordning.

9 § Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten
av denna förordning.

10 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 6 § får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2015:141

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

2. Ekonomiskt stöd enligt förordningen får dock lämnas för
åtgärder som vidtagits från och med den 1 augusti 2014.