Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet

SFS nr
2015:152
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2015-03-12

Uppgifter

1 § Svenska institutet har till uppgift att sprida
information och kunskap om Sverige och det svenska språket i
utlandet och främja samarbete och långsiktiga relationer med
andra länder inom områdena kultur, utbildning och forskning
och demokrati samt samhällsliv i övrigt. Myndighetens
verksamhet syftar till att öka omvärldens intresse och
förtroende för Sverige, öka samverkan i Sveriges närområde
och främja en demokratisk, rättvis och hållbar global
utveckling.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. följa, analysera och främja Sverigebilden utomlands,

2. stödja undervisning i svenska på högskolenivå i andra
länder och ansvara för den övergripande samordningen av det
statliga stödet för svenskundervisning utomlands för
icke-svenska medborgare,

3. informera om och marknadsföra svensk högre utbildning i
andra länder,

4. i de biståndsfinansierade delarna av verksamheten bidra
till att uppfylla regeringens biståndspolitiska mål,
inklusive demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter
och utökad rättsstat, samt främja ett brett kultursamarbete
och inom ramen för denna verksamhet hantera statliga
stipendier och bidrag för att främja internationellt utbyte
samt stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till
forskare, studerande på högre nivåer, högre befattningshavare
och experter inom områden där Sverige har ett särskilt
kunnande, och

5. inom ramen för Östersjösamarbetet, inklusive
Rysslandssamarbetet, utveckla Sveriges relationer med
Östersjöregionen.

3 § Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde utföra
uppdrag samt tillhandahålla varor och tjänster.

4 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde integrera ett
jämställdhetsperspektiv samt ett miljö- och
hållbarhetsperspektiv.

Samverkan

5 § Myndigheten ska

1. bedriva sin verksamhet i nära samarbete med relevanta
myndigheter, företag och andra organisationer samt stödja de
svenska utlandsmyndigheterna i deras arbete med att främja
Sverige i utlandet,

2. i nära samarbete med Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) genomföra och finansiera
utbildningsprogram och kompetenshöjande insatser för personal
med Sverigefrämjande arbetsuppgifter vid
utlandsmyndigheterna, och

3. samarbeta med utlandsmyndigheterna och andra aktörer med
att följa upp och förvalta relationer och nätverk med
studenter, forskare, beslutsfattare och opinionsbildare som
vistats i Sverige. I dessa frågor bör samråd ske med
universitet och högskolor, när deras verksamheter berörs.

Ekonomisk stödgivning

6 § Bidrag och annat ekonomiskt stöd får, i mån av tillgång
på medel, lämnas till enskilda och samarbetsparter inom
myndighetens verksamhetsområde.

7 § Inom ramen för internationellt bistånd får stöd endast
lämnas till insatser som klassificeras som
utvecklingssamarbete och till länder som definieras som
utvecklingsländer, i enlighet med riktlinjer från
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
och dess biståndskommitté DAC.

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst nio ledamöter.

Organisation

10 § Till myndigheten hör det svenska kulturhuset i Paris som
en enhet inom myndigheten. Genom denna enhet ska myndigheten
öka intresset och förtroendet för Sverige och svensk kultur
och främja utbyte mellan Sverige och Frankrike inom
myndighetens verksamhetsområde. I enheten inryms
Tessinsamlingarna, som förvaltas av Nationalmuseum med Prins
Eugens Waldemarsudde. Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde och Svenska institutet samråder om visning av
samlingarna.

Myndighetschefen

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

14 § Myndigheten får ta ut avgifter för verksamheten enligt
3 § och får bestämma avgifternas storlek.

Överklagande

15 § Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag
eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.