Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

SFS nr
2015:155
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2015-03-19

/Träder i kraft I:2015-07-01/
1 § Denna förordning syftar till att säkerställa att
styrningen med kunskap avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst som statliga myndigheter ansvarar för utgör ett
stöd för huvudmän (landsting och kommuner) och olika
professioner vilka har ansvar för att patienter och brukare
ges en god vård och insatser av god kvalitet.

Styrningen med kunskap ska bidra till att målen i enlighet
med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och
socialtjänstlagen (2001:453) uppfylls.

2 § Styrningen med kunskap sker genom de icke bindande
kunskapsstöd och föreskrifter som syftar till att bidra till
att hälso- och sjukvård och socialtjänst bedrivs i enlighet
med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Styrningen med kunskap ska vara samordnad, effektiv och
anpassad till de behov olika professioner inom hälso- och
sjukvård och socialtjänst samt huvudmän har. Styrningen med
kunskap ska bidra till en ökad jämställdhet.

3 § Med hälso- och sjukvård avses i denna förordning
verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), tandvårdslagen (1985:125), smittskyddslagen
(2004:168) och annan liknande verksamhet som syftar till att
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Med socialtjänst avses i denna förordning verksamhet som
omfattas av socialtjänstlagen (2001:453) eller av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

4 § De statliga myndigheter som har i
uppdrag att styra med kunskap eller som har centrala roller
för att bidra till framtagandet av underlag för sådan
styrning ska samverka i ett rådgivande organ, Rådet för
statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst (Rådet för styrning med kunskap).

Representanter för huvudmännen ska erbjudas att delta i ett
rådgivande organ, Huvudmannagruppen för behovsanpassad
styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst (Huvudmannagruppen).

5 § Av bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
(1976:725) framgår att de myndigheter som ingår i Rådet för
styrning med kunskap och som har bemyndigande att meddela
föreskrifter ger ut sina föreskrifter i en gemensam
författningssamling.

Rådet för styrning med kunskap

6 § Rådet för styrning med kunskap består av
myndighetscheferna för E-hälsomyndigheten,
Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv
och välfärd, Inspektionen för vård och omsorg,
Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet,
Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

7 § Socialstyrelsens generaldirektör ska vara ordförande i
Rådet för styrning med kunskap. En av myndighetscheferna i
rådet ska vara vice ordförande. Vice ordförande utses av de
myndighetschefer som ingår i rådet.

8 § Rådet för styrning med kunskap ska ha till uppgift att
verka för att

1. den statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och
sjukvård och socialtjänst är samordnad och effektiv,

2. patienters och brukares synpunkter och erfarenheter
beaktas i myndigheternas styrning med kunskap,

3. statens styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård
och socialtjänst är anpassad till olika professioners
behov,

4. statens styrning med kunskap avseende hälso- och
sjukvård och socialtjänst är anpassad till huvudmännens
behov,

5. kommunikationen av den statliga styrningen med kunskap
gentemot användarna är samordnad, och

6. samverkan sker med myndigheter som inte ingår i Rådet för
styrning med kunskap samt med andra offentliga och privata
aktörer.

Rådet för styrning med kunskap ska vara ett forum för
samverkan kring strategiska frågor om kunskapsutveckling och
nyttiggörandet av forskning och innovationer avseende hälso-
och sjukvård och socialtjänst.

9 § Rådet för styrning med kunskap ska vid fullföljandet av
sina uppgifter beakta den information som Huvudmannagruppen
lämnar.

Huvudmannagruppen

10 § Huvudmannagruppen består av sexton ledamöter, varav sex
ledamöter företräder landstingen och tio ledamöter företräder
kommunerna. Varje ledamot bör ha en ersättare.

Ledamöterna och ersättarna ska utses av regeringen på förslag
av Sveriges Kommuner och Landsting. Till ledamot eller
ersättare får endast den utses som är ledamot eller ersättare
i kommun- eller landstingsfullmäktige.

11 § Huvudmannagruppen informerar Rådet för styrning med
kunskap om områden där huvudmännen har behov av statlig
styrning med kunskap samt hur styrningen bör utformas och
kommuniceras.

12 § Huvudmannagruppen ska ledas av ordföranden för Rådet för
styrning med kunskap.

13 § Huvudmannagruppen utses på fyra år. Tiden räknas från
och med den 1 juli året efter det år då val av fullmäktige
har ägt rum i landet.

Återrapportering

14 § Ordföranden för de rådgivande organen ska senast den 1
mars varje år lämna en redogörelse till regeringen
(Socialdepartementet) om hur dessa fullföljt sina uppgifter
under det senaste kalenderåret.