Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

SFS nr
2015:17
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2015-01-22

Innehåll

1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar
lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt
färd.

Underrättelser

2 § Underrättelseskyldigheten enligt 11 § lagen (2014:1437)
om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska fullgöras av
Polismyndigheten eller Tullverket.

Underrättelseskyldigheten enligt 18 § samma lag ska, om
egendom omhändertagits, fullgöras av den myndighet som
förvarar egendomen. Om klampning beslutats, ska
underrättelseskyldigheten fullgöras av den myndighet som
beslutat om klampningen.

3 § Om Polismyndigheten upphäver åtgärden under tiden som
frågan handläggs av domstol, ska myndigheten utan dröjsmål
underrätta domstolen om detta.

Bemyndigande

4 § Polismyndigheten och Tullverket får inom sina respektive
ansvarsområden meddela föreskrifter om verkställigheten av
lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
och denna förordning. Innan sådana föreskrifter meddelas ska
myndigheterna höra varandra och Transportstyrelsen.