Förordning (2015:18) om fartygsåtervinning

SFS nr
2015:18
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2015-01-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:117

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013
om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr
1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

Myndigheter med uppgifter enligt EU-förordningen

2 § Naturvårdsverket är behörig myndighet enligt artikel 3.11
i förordning (EU) nr 1257/2013 och fullgör de uppgifter som
enligt den förordningen ankommer på den behöriga myndigheten
och de uppgifter som följer av artiklarna 14.2–5 och 16.6 i
samma förordning.

3 § Transportstyrelsen är ansvarig myndighet enligt artikel
3.9 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Auktorisation av fartygsåtervinningsanläggningar

4 § En ansökan om auktorisation enligt artikel 14 i
förordning (EU) nr 1257/2013 ska lämnas till Naturvårdsverket
och innehålla

1. sökandens namn, adress och person- eller
organisationsnummer,

2. uppgifter om platsen för upplag, byggnader eller andra
anläggningar där sökanden bedriver eller avser att bedriva
fartygsåtervinning,

3. uppgifter om vilka återvinningsmetoder som verksamheten
omfattar,

4. uppgifter om typ av och storlek på de fartyg som kan
återvinnas vid anläggningen,

5. uppgift om maximal årlig kapacitet för
fartygsåtervinningsanläggningen, och

6. det som i övrigt behövs för att visa att kraven i artikel
13 i förordning (EU) nr 1257/2013 är uppfyllda, inklusive
nödvändiga tillstånd för verksamheten.

5 § Beslut om auktorisation ska meddelas inom sex månader
från det att en fullständig ansökan kom in till
Naturvårdsverket. Om det är nödvändigt på grund av
utredningen i ärendet, får tiden förlängas med högst en
månad. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång.
Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den
innan den ursprungliga tidsfristen gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till
sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079)
om tjänster på den inre marknaden.

Information till Transportstyrelsen

6 § Naturvårdsverket ska lämna uppgift till
Transportstyrelsen om

1. beslut att ge eller återkalla en auktorisation och om
eventuella åtgärder som har vidtagits med anledning av
återkallandet samt underlag för beslutet,

2. beslut att godkänna ett fartygs återvinningsplan enligt
artikel 7.3 i förordning (EU) nr 1257/2013, och

3. ändring av ett förhållande som avses i 1 och 2.

Tillsyn och avgifter

7 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och 2
kap. 24, 27, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13).

Bestämmelser om avgifter finns i 7 kap. 9 a och 9 b §§
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken.

Överklagande

8 § Bestämmelser om överklagande av beslut finns i 19 kap. 1 §
tredje stycket miljöbalken.

Övergångsbestämmelser

2015:18

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.
Förordning (2015:117).

2. Följande gäller i fråga om en ansökan om auktorisation av
en fartygsåtervinningsanläggning där verksamheten har
påbörjats före den 15 mars 2015 men inte omfattas av
tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller
motsvarande äldre bestämmelser. I stället för det som sägs i
4 § 6 om att en ansökan ska innehålla nödvändiga tillstånd
för verksamheten ska ansökan innehålla det som behövs för att
visa att verksamheten får bedrivas med stöd av
miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2015:117).