Förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet

SFS nr
2015:195
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-03-26

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Ett nationellt informationssystem

1 § Statens skolverk ska göra vissa uppgifter om skolenheter
tillgängliga för allmänheten i ett nationellt
informationssystem. Detta gäller de uppgifter om skolenheter
i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som framgår av denna
förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av
den. Informationen ska göra det möjligt att jämföra olika
skolenheter.

Uppgifter i informationssystemet om förskoleklassen,
grundskolan och gymnasieskolan

2 § Informationssystemet ska för varje skolenhet i
förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan innehålla
uppgift om

1. hur många lärare det finns i förhållande till antalet
elever,

2. andel legitimerade lärare,

3. tillgång till speciallärare eller specialpedagog,

4. förelägganden från Statens skolinspektion, och

5. huvudmannens juridiska form.

3 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Informationssystemet ska för varje sådan skolenhet som
avses i 2 § även innehålla uppgift om tillgång till
skolbibliotek.

Ytterligare uppgifter om förskoleklassen

4 § För varje skolenhet i förskoleklassen ska
informationssystemet utöver vad som anges i 2 och 3 §§
innehålla uppgift om

1. hur många förskollärare det finns i förhållande till
antalet elever,

2. andel legitimerade förskollärare, och

3. hur föräldrar som har besvarat Statens skolinspektions
brukarundersökning upplever kvaliteten på utbildningen vid
skolenheten.

Ytterligare uppgifter om grundskolan

5 § För varje skolenhet i grundskolan ska
informationssystemet utöver vad som anges i 2 och 3 §§
innehålla uppgift om hur föräldrar och elever som har
besvarat Statens skolinspektions brukarundersökning upplever
kvaliteten på utbildningen vid skolenheten.

6 § Om skolenheten har elever i årskurs 3, 6 eller 9 i
grundskolan ska informationssystemet utöver vad som anges i
2, 3 och 5 §§ innehålla uppgift om genomsnittsresultat på
nationella ämnesprov.

7 § Om skolenheten har elever i årskurs 6 eller 9 i
grundskolan ska informationssystemet utöver vad som anges i
2, 3, 5 och 6 §§ innehålla uppgift om

1. andel elever i årskurs 6 som når kraven för godkända betyg
i alla ämnen som eleverna fått undervisning i under läsåret,
och

2. andel elever i årskurs 9 som når kraven för godkända betyg
i alla ämnen.

8 § Om skolenheten har elever i årskurs 9 i grundskolan ska
informationssystemet utöver vad som anges i 2, 3 och 5–7 §§
innehålla uppgift om

1. betygsgenomsnitt för årskurs 9,

2. betygsgenomsnitt för årskurs 9 i förhållande till
socioekonomiska faktorer, och

3. andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till
nationella program i gymnasieskolan.

Ytterligare uppgifter om gymnasieskolan

9 § För varje skolenhet i gymnasieskolan ska
informationssystemet utöver vad som anges i 2 och 3 §§
innehålla uppgift om

1. vilka studievägar huvudmannen planerar att erbjuda vid
skolenheten,

2. hur elever som har besvarat Statens skolinspektions
brukarundersökning upplever kvaliteten på utbildningen vid
skolenheten,

3. genomsnittsresultat på nationella prov,

4. betygsgenomsnitt, och

5. andel elever som efter genomgången gymnasieskola har
grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas
på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.

Uppgifter i informationssystemet om grundsärskolan och
gymnasiesärskolan

10 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Informationssystemet ska för varje skolenhet i
grundsärskolan och gymnasiesärskolan innehålla uppgift om

1. hur många lärare och förskollärare det finns i förhållande
till antalet elever,

2. andel legitimerade lärare och sådana legitimerade
förskollärare som är behöriga i grundsärskolans inriktning
träningsskolan och på individuella programmet i
gymnasiesärskolan,

3. tillgång till speciallärare eller specialpedagog,

4. förelägganden från Statens skolinspektion,

5. huvudmannens juridiska form, och

6. tillgång till skolbibliotek.

Ytterligare uppgifter om grundsärskolan

11 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
För varje skolenhet i grundsärskolan ska
informationssystemet utöver vad som anges i 10 § innehålla
uppgift om hur föräldrar som har besvarat Statens
skolinspektions brukarundersökning upplever kvaliteten på
utbildningen vid skolenheten.

Ytterligare uppgifter om gymnasiesärskolan

12 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
För varje skolenhet i gymnasiesärskolan ska
informationssystemet utöver vad som anges i 10 § innehålla
uppgift om vilka studievägar huvudmannen planerar att erbjuda
vid skolenheten.

Frivilliga uppgifter

13 § Utöver vad som följer av 2–12 §§ kan
informationssystemet innehålla vissa uppgifter om skolenheten
som en huvudman har lämnat frivilligt till Statens skolverk.
Sådana uppgifter är

1. tillgång till skolbibliotekarie,

2. tillgång till elevhälsa,

3. tillgång till idrottssal,

4. skolenhetens organisation för särskilt stöd till elever
som är i behov av sådant,

5. särskild profil, inriktning eller särskilt kursutbud vid
skolenheten, och

6. andra uppgifter som Skolverket bedömer att det är lämpligt
att informationssystemet innehåller.

Huvudmännens uppgiftsskyldighet

14 § /Träder i kraft I:2015-05-01/
Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka
uppgifter som huvudmännen ska lämna för att Skolverket i
informationssystemet ska kunna tillhandahålla de uppgifter
som anges i denna förordning.

Skolverket får också meddela föreskrifter om på vilket sätt
uppgifterna ska lämnas.

Övergångsbestämmelser

2015:195

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015 i fråga om 14 §,
den 1 juli 2015 i fråga om 1, 2, 4–9 och 13 §§ och i övrigt den
1 januari 2016.