Lag (2015:197) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

SFS nr
2015:197
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2015-04-01

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av
den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i
civilrättsliga frågor.

2 § Åklagaren på den ort där skyddsåtgärden helt eller
huvudsakligen ska gälla är behörig myndighet enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013, i
den ursprungliga lydelsen.

3 § Behörig domstol enligt artikel 11 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 606/2013, i den ursprungliga
lydelsen, är den tingsrätt där åklagaren ska föra talan i
brottmål i allmänhet.

Behörig domstol enligt artikel 13 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 606/2013, i den ursprungliga
lydelsen, är Stockholms tingsrätt.

Vid rättens prövning tillämpas lagen (1996:242) om
domstolsärenden.

4 § Stockholms tingsrätt får för gemensam handläggning lämna
över en ansökan enligt artikel 13 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 606/2013, i den ursprungliga
lydelsen, till en annan tingsrätt om det vid den andra
tingsrätten finns ett ärende som har nära samband med det
förstnämnda ärendet och ett överlämnande kan ske utan
avsevärd olägenhet för någon part.