Förordning (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

SFS nr
2015:198
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2015-04-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om
ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga
frågor.

Kompletterande bestämmelser finns också i lagen (2015:197)
med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.

Intyg på svenska

2 § Ett intyg som åberopas enligt artikel 4 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013, i
den ursprungliga lydelsen, ska vara upprättat på svenska
eller vara åtföljt av en översättning till svenska.

Registrering

3 § Åklagaren ska registrera en erkänd skyddsåtgärd.

Åklagaren ska också registrera ett intyg enligt artikel 14 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013, i
den ursprungliga lydelsen, som avser uppskjutande av
skyddsåtgärden eller återkallelse av det ursprungliga
intyget.

Justering av skyddsåtgärd

4 § Vid prövning av frågan om justering av skyddsåtgärden
enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 606/2013, i den ursprungliga lydelsen, tillämpas 11 §
lagen (1988:688) om kontaktförbud.

Ett beslut om en sådan justering ska vara skriftligt och
ange

1. den skyddade personen och den person som är orsak till
fara,

2. innebörden av justeringen,

3. de skäl som har föranlett justeringen, och

4. upplysning om möjligheten att överklaga justeringen enligt
artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
606/2013, i den ursprungliga lydelsen.

Beslutet ska delges den skyddade personen och den person som
är orsak till fara.

Överklagande

5 § I 3 § första stycket lagen (2015:197) med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i
civilrättsliga frågor finns bestämmelser om behörig domstol
för överklagande av åklagarens beslut. I 23–25 §§ och 30 §
förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om hur beslut
överklagas och om överklagande av avvisningsbeslut.

Översättning

6 § Om det kan antas att mottagaren av en handling inte
förstår svenska, ska åklagaren låta översätta handlingen till
ett språk som mottagaren kan antas förstå.

Dokumentation

7 § Åklagaren ska dokumentera de påstådda överträdelser av en
erkänd skyddsåtgärd som kommer till åklagarens kännedom.