Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

SFS nr
2015:210
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2015-03-26

Syfte

1 § För att främja en hållbar tillväxt och ökad
konkurrenskraft i små och medelstora företag och därmed en
hållbar regional tillväxt får i mån av tillgång på medel stöd
lämnas enligt denna förordning.

Stödgivningen ska bidra till att nuvarande och kommande
generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och
miljömässiga förhållanden.

Stödgivare

2 § I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns
bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att
besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett
landsting som avses i lagen ska besluta om användningen av
vissa medel för regionalt tillväxtarbete.

I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs om
länsstyrelsen i denna förordning i stället gälla det berörda
landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i
stället gälla samverkansorganet.

3 § Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken får stöd
lämnas enligt denna förordning av länsstyrelsen.

Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och
näringspolitiken får stöd även lämnas av Tillväxtverket.

I 22 § finns bestämmelser om vem som är stödgivare i ett
enskilt fall. Stöd enligt 16 och 19 §§ lämnas endast av
länsstyrelsen. Stöd enligt 21 § lämnas endast av
Tillväxtverket.

Statligt stöd

4 § Stöd får endast lämnas i enlighet med

1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni
2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras
förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget, eller

2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18
december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse.

5 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i kommissionens förordningar (EU) nr
651/2014 och (EU) nr 1407/2013.

6 § En förutsättning för stöd är att ansökan om stöd har
getts in innan arbetet med verksamheten eller projektet
inleds.

7 § Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn
till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter
för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

8 § Stöd enligt 12, 13 andra stycket 1 och 14 §§ får lämnas
endast för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en
varaktig sysselsättning för de anställda.

9 § Stöd enligt 12, 13 andra stycket 1 och 14 §§ får lämnas
endast till den som bedriver verksamhet på marknadsmässiga
villkor.

10 § För att beviljas stöd ska löner och andra
anställningsförmåner hos stödmottagaren vara minst likvärdiga
med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.

11 § Stöd lämnas i form av bidrag om inte annat följer av
denna förordning.

Stödberättigande åtgärder

12 § Stöd till konsulttjänster för små och medelstora företag
får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 18 i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Sådant stöd ska avse produktutveckling, marknadsföring,
kompetensutveckling eller andra liknande ändamål. Stödet får
inte överstiga 150 000 kronor.

13 § Stöd till företagsutveckling får lämnas i enlighet med
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Stöd får lämnas för kostnader som är hänförliga till
produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller
andra liknande ändamål, dock inte sådana kostnader som avser
företagets normala drift, för åtgärder

1. som ska genomföras i ett företag,

2. som ska genomföras i form av ett samverkansprojekt som
omfattar minst tre fristående företag eller, om det finns
särskilda skäl, två fristående företag, som är begränsat i
tiden samt för de deltagande företagen beräknas skapa ett
mervärde som annars inte skulle uppstå, eller

3. som följer av deltagande i projekt inom regionala
utvecklingsstrategier eller strukturfondsprogram.

Om de godkända kostnaderna uppgår till högst 60 000 kronor,
får stödet även inkludera kostnader för maskiner eller andra
inventarier (mikrobidrag).

14 § Stöd till små och medelstora företags deltagande i
mässor får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 19 i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd får endast lämnas för ett företags kostnader för ett
första deltagande i en mässa. Stödet får inte överstiga
1 800 000 kr.

15 § Stöd för samarbetskostnader som uppstår då små och
medelstora företag deltar i projekt för europeiskt
territoriellt samarbete får lämnas i enlighet med kapitel I
och artikel 20 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

16 § Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt får lämnas
i enlighet med kapitel I och artikel 25 i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd får lämnas i form av bidrag eller lån.

17 § Stöd till innovationskluster får lämnas i enlighet med
kapitel I och artikel 27 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014.

18 § Innovationsstöd till små och medelstora företag får
lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 28 i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Om länsstyrelsen lämnar stöd enligt första stycket, får
stödet endast avse kostnader för att anskaffa, validera och
försvara patent och andra immateriella tillgångar.

19 § Stöd till processinnovation och organisationsinnovation
får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 29 i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

20 § Stöd till utbildning får lämnas i enlighet med kapitel I
och artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stödet får inte överstiga 1 800 000 kr.

21 § Riskfinansieringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel
I och artikel 21 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014.

Finansieringen ska avse stöd i form av eget kapital eller
kapital likställt med eget kapital, eller ett finansiellt
anslag för direkt eller indirekt tillhandahållande av
riskfinansiering till stödberättigade företag.

Förfarandet i stödärenden

22 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till
den myndighet som ansvarar för att utlysning av stödmedel har
skett.

23 § Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs
för att syftet med stödet ska tillgodoses.

24 § Den som har fått ett stöd ska till den myndighet som har
beslutat om stödet skriftligt redovisa erfarenheterna av de
åtgärder som stödet beviljats för.

Myndigheten ska följa den verksamhet som stöd har lämnats
till och utöva tillsyn över att villkoren för stödet följs.
Den som har beviljats stöd ska ge myndigheten eller den som
myndigheten utser tillfälle att granska verksamheten och på
begäran lämna ytterligare uppgifter om verksamheten.

25 § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut
till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund
av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett
stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

26 § Den myndighet som beslutat om ett stöd ska besluta att
det beviljade stödet helt eller delvis inte ska betalas ut om

1. den som har ansökt om stöd genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet
beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalningsskyldighet

27 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om någon av de
grunder som anges i 26 § föreligger.

28 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 27
§, ska den myndighet som beslutat om stödet besluta att helt
eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda
skäl, får myndigheten efterge kravet på återbetalning helt
eller delvis.

Ett beslut om återkrav ska fattas inom tio år från det att
stödet betalades ut.

29 § Om en stödmottagare inte är berättigad till ett
stödbelopp och detta ska återbetalas, ska ränta tas ut enligt
räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned om det
finns särskilda skäl.

30 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig eller
skyldig att betala ränta enligt denna förordning, får den
myndighet som beslutat om stöd besluta att en utbetalning av
stöd ska avräknas mot annan utbetalning av stöd enligt
förordningen.

Övriga bestämmelser

31 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 25, 26 och 30 §§ får dock inte överklagas.

32 § En stödmottagare är skyldig att på begäran av den
myndighet som beslutat om ett stöd lämna det underlag som
behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som
följer av kommissionens förordningar (EU) nr 651/2014 och
(EU) nr 1407/2013.

33 § En myndighet som har beslutat om stöd ska föra de
register som avses i

1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014,
och

2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.
Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU)
nr 1407/2013, ska myndigheten lämna de upplysningar till
företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

34 § Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i
övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna
förordning. Verket får då anta ackordsförslag eller på annat
sätt efterskänka statens rätt.

Länsstyrelsen ska underrätta verket så snart någon åtgärd
från verket enligt denna paragraf behöver vidtas.

35 § Tillväxtverket får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Övergångbestämmelser

2015:210

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:283) om
regionalt bidrag till företagsutveckling. Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats
enligt den förordningen.