Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

SFS nr
2015:213
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2015-04-01

1 § Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) får
enligt denna förordning och i mån av tillgång på medel ge lån
till nätföretag för att underlätta att anläggningar för
produktion av förnybar el ansluts till elnätet.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

2 § I förordningen avses med

anläggning: elproduktionsanläggning med en eller flera
produktionsenheter bakom samma mätpunkt,

förnybar el: elektricitet som produceras av biobränsle,
geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft eller
vågenergi,

nätföretag: den som bedriver nätverksamhet enligt ellagen
(1997:857),

nätförstärkning: en ökning av elnätets kapacitet för att göra
det möjligt att ansluta anläggningar,

nätförstärkningslån: lån som Svenska kraftnät ger enligt
denna förordning till ett nätföretag för att finansiera en
nätförstärkning som syftar till att anläggningar för
produktion av förnybar el ansluts till elnätet, och

planerad anläggning: anläggning för produktion av förnybar el
som planeras att bli ansluten till elnätet.

Syftet med nätförstärkningslån

3 § Nätförstärkningslån ska främja samhällsekonomisk
effektivitet. Vid bedömningen av om lån ska ges ska särskild
hänsyn tas till

1. om nätförstärkningen görs i ett område som på grund av
vindläge eller andra omständigheter från energisynpunkt är
särskilt lämpligt för förnybar elproduktion,

2. om nätförstärkningen bidrar till en effektivare användning
av elnätet, och

3. hur stor elproduktionen förväntas bli från de anläggningar
som kommer att anslutas till följd av nätförstärkningen.

Förutsättningar för lån

4 § Ett nätförstärkningslån får ges endast om

1. nätförstärkningen är nödvändig för att två eller flera
planerade anläggningar ska kunna anslutas till elnätet,

2. de planerade anläggningarna är hänförliga till två eller
flera företag som inte ingår i samma koncern och planerar
anläggningarna oberoende av varandra,

3. de planerade anläggningarnas sammanlagda
produktionskapacitet uppgår till minst 100 megawatt,

4. samråd enligt det som krävs i 6 kap. 4 och 6 §§
miljöbalken har skett i fråga om de planerade
anläggningarna,

5. nätföretaget har ingått avtal om anslutning av en eller
flera planerade anläggningar med en nominell installerad
kapacitet som tar minst 30 procent av den planerade
kapacitetsökningen i anspråk, och

6. det finns särskilda skäl att anta att de planerade
anläggningarna inte kommer att bli anslutna utan att lånet
ges.

5 § Ett nätförstärkningslån får inte avse kostnader för drift
eller underhåll eller ges för att finansiera en
nätförstärkning som redan har påbörjats.

6 § Ett nätförstärkningslån får inte ges om elnätet där
nätförstärkningen ska ske redan har kapacitet för anslutning
av anläggningar för produktion av förnybar el vars samlade
produktionskapacitet är sammanlagt 20 megawatt eller mer.

7 § Ett nätförstärkningslån får inte ges så att statens
sammanlagda åtaganden för sådana lån vid någon tidpunkt
uppgår till mer än 700 miljoner kronor.

8 § Om statens sammanlagda åtaganden för nätförstärkningslån
har uppgått till 700 miljoner kronor men sedan minskat genom
återbetalning av lån, får nätförstärkningslån ges för att
finansiera en ny nätförstärkning endast om det bland sådana
tidigare aktuella kapacitetsökningar som inte helt har tagits
i anspråk finns minst en som har tagits i anspråk till 70
procent genom avtal om anslutning av anläggningar.

Lånevillkor

9 § Svenska kraftnät ska se till att ett nätförstärkningslån
förenas med villkor i ett låneavtal med nätföretaget och att
villkoren utformas så att

1. lånet återbetalas endast i den utsträckning som en
nätförstärkning har tagits i anspråk genom anslutning av
anläggningar,

2. behovet av kontroll och uppföljning säkerställs, och

3. ränta bestäms med utgångspunkt i den genomsnittliga
kostnaden för lån i nätverksamhet i Sverige och utan hänsyn
till risken att återbetalning i viss del uteblir med
anledning av att nätförstärkningen inte tas i anspråk.

Ansökan om lån

10 § En ansökan om lån ska vara egenhändigt undertecknad av
sökanden och ges in till Svenska kraftnät. Om den ges in
elektroniskt, ska den vara undertecknad med en elektronisk
signatur.

Sökanden ska lämna Svenska kraftnät de uppgifter och göra den
utredning som myndigheten bestämmer.

Uppföljning och tillsyn

11 § Svenska kraftnät ska följa utvecklingen av den
nätförstärkning som ett nätförstärkningslån avser och utöva
tillsyn över att lånevillkoren följs.

Återkrav

12 § Svenska kraftnät får besluta att ett lån helt eller
delvis ska krävas åter, om

1. lånet getts på grund av oriktiga eller ofullständiga
uppgifter från sökanden,

2. låntagaren på ett allvarligt sätt bryter mot
lånevillkoren, eller

3. något annat inträffar som innebär att det är uppenbart att
låntagaren med hänsyn till syftet med lånet inte bör få ha
det kvar.

Byte av låntagare

13 § Svenska kraftnät får medge att ett annat nätföretag
träder i låntagarens ställe i samband med överlåtelse av
nätkoncession. För ansökan om ett sådant övertagande av lån
gäller 10 §.

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Annan prövning

15 § Beslut enligt denna förordning utgör inte en del i den
tillståndsprövning som kan krävas i fråga om de aktuella
nätförstärkningarna eller de anläggningar som ska anslutas
till elnätet.

Verkställighetsföreskrifter

16 § Svenska kraftnät får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.