Förordning (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

SFS nr
2015:215
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-04-09

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för förskoleklassen samt årskurserna 1–3 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med
bidraget är att höja utbildningens kvalitet.

2 § Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel
och för ett år i sänder (bidragsår). Bidragsåret börjar den 1
juli.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag får lämnas till huvudmän för de verksamheter
som anges i 1 § för kostnader för att

1. minska klass- eller gruppstorleken,

2. utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive
speciallärare i förhållande till antalet elever,

3. utöka antalet annan personal i verksamheterna i
förhållande till antalet elever om lärarna därigenom i större
utsträckning kan bedriva undervisning, eller

4. på annat sätt utöka den tid som lärarna kan ägna åt
eleverna.

4 § Statsbidrag får inte lämnas för

1. kompetensutveckling,

2. insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt,

3. insatser som huvudmannen redan erbjuder, eller

4. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om
uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Ansökan om statsbidrag

5 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Till
ansökan ska det bifogas en redogörelse för huvudmannens
lokala rekryteringsstrategi som i tillämpliga delar ska
innehålla sådant som hur

1. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till
pensionsavgångar,

2. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till
mottagandet av nyanlända barn,

3. tillgången till legitimerade och behöriga lärare kan
säkras,

4. huvudmannen arbetar med ledarskap, främst när det gäller
rektorerna, och

5. de ändamål enligt 3 § som bidraget söks för ska uppnås.

Redogörelsen ska vara framtagen efter att berörda fackliga
organisationer har hörts.

6 § Med nyanländ avses i denna förordning den som

1. har varit bosatt utomlands,

2. nu är bosatt i landet, och

3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens
start det kalenderår då han eller hon fyller sju år.

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års
skolgång här i landet.

Som bosatt utomlands anses den som inte anses bosatt i landet
enligt 29 kap. 2 § skollagen (2010:800).

Beslut om statsbidrag

7 § Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut
statsbidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för
redovisning enligt 11 § anges. Beslutet får förenas med
villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Beräkning av statsbidrag

8 § Statens skolverk ska inför varje bidragsår fastställa en
bidragsram för varje huvudman. Det statsbidrag som
huvudmannen får för ett bidragsår enligt denna förordning får
inte överskrida huvudmannens bidragsram för bidragsåret.

Bidragsramen ska fastställas till ett belopp som motsvarar
samma andel av tillgängliga medel som antalet elever vid de
verksamheter som huvudmannen kan få statsbidrag för enligt
denna förordning utgör av det sammanlagda antalet elever vid
samtliga verksamheter som bidrag får lämnas för enligt denna
förordning.

Omfördelning

9 § Sedan Statens skolverk har prövat ansökningar från alla
sökande huvudmän och fattat beslut utifrån bidragsramen får
verket besluta att fördela de medel som återstår eller som
har återkrävts enligt 13 § till huvudmän som har ansökt om
statsbidrag enligt denna förordning, även om huvudmännens
bidragsramar därmed överskrids.

Omfördelning enligt första stycket ska i första hand göras
till kommuner med en särskilt stor andel ungdomar som efter
avslutad grundskola eller motsvarande utbildning inte var
behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan under
2012–2014 eller till andra huvudmän i sådana kommuner.

Uppföljning och redovisning

10 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till
Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har
använts.

11 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan
ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som
verket begär.

Återbetalning och återkrav

12 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 11 § inte har lämnats,
eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

13 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig
enligt 12 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge
återkrav helt eller delvis.

14 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Överklagande

15 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.