Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader

SFS nr
2015:216
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2015-04-09

/Träder i kraft I:2015-06-01/
Innehåll och tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för
buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid
bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser
när det gäller beräkning av bullervärden vid
bostadsbyggnader. Denna förordning är meddelad med stöd av 9
kap. 12 § miljöbalken.

Bestämmelserna i 3–8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om
kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2
kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt

1. vid planläggning,

2. i ärenden om bygglov, och

3. i ärenden om förhandsbesked.

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ ska även tillämpas i ärenden om
prövning av tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken och
bestämmelser meddelade med stöd av balken.

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller inte buller från militära
luftfartyg som utför flygningar för militära ändamål.

Uttryck i förordningen

2 § I denna förordning avses med

bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för
sömn,

buller från flygplatser: buller från flygtrafik vid start och
landning upp till den höjd som bidrar till ljudnivån på
marken samt rullbanefas i samband med start och landning,

dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå,

ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och
vägtrafik, beräknad som ett frifältsvärde och som ett
medelvärde per dygn under ett år,

FBN: en medelljudnivå för flygtrafik, beräknad som ett
frifältsvärde, för årsmedeldygn som utgörs av årsmedeldag,
årsmedelkväll och årsmedelnatt med ett tillägg om 5 dBA på
ljudnivå för kväll och 10 dBA på ljudnivå för natt,

frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid
egen fasad,

maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av
den mest bullrande fordonstypen med tidsvägning F, beräknad
som ett frifältsvärde,

maximal ljudnivå flygtrafik: den högsta ljudnivån för
flygtrafik vid en enskild flygpassage under en viss
tidsperiod som årsmedelvärde med tidsvägning S, beräknad som
ett frifältsvärde,

uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse
utomhus,
årsmedeldag: en genomsnittsdag baserad på samtliga
starter och landningar mellan kl. 06.00 och 18.00 under ett
kalenderår dividerat med det totala antalet dagar under samma
kalenderår,

årsmedelkväll: en genomsnittskväll baserad på samtliga
starter och landningar mellan kl. 18.00 och 22.00 under ett
kalenderår dividerat med det totala antalet kvällar under
samma kalenderår,

årsmedelnatt: en genomsnittsnatt baserad på samtliga starter
och landningar mellan kl. 22.00 och 06.00 under ett
kalenderår dividerat med det totala antalet nätter under
samma kalenderår, och

årsmedelvärde: ett genomsnittsvärde baserat på samtliga
starter och landningar under ett kalenderår.

Buller från spårtrafik och vägar

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för
vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens
fasad.

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå
överskrids bör

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid
fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där
70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och
06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 §
första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i
stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3
§ första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per
timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Buller från flygplatser

6 § Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN
och 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik vid en bostadsbyggnads
fasad.

För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte
den begränsning som anges om maximal ljudnivå flygtrafik i
första stycket mellan kl. 06.00 och 22.00.

7 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik
som anges i 6 § första stycket ändå överskrids, bör nivån
inte överskridas mer än

1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och

2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00.

För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte
den begränsning som anges i första stycket 1.

Beräkning av bullervärden

8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska
hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för
bullersituationen.