Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

SFS nr
2015:218
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-04-16

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till folkbildningen.

Syftet med statens stöd till folkbildningen är att

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin,

2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald
människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang
att delta i samhällsutvecklingen,

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja
bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten
i kulturlivet.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

2 § Folkhögskolor och studieförbund bedriver utbildnings-,
bildnings- och kulturverksamhet. Studerandeorganisationer
inom folkhögskolan bevakar de studerandes intressen.

3 § Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna bedriver
utbildnings- och bild- ningsverksamhet.

4 § Folkbildningsrådet är en ideell organisation, i vilken
organisationer som företräder folkhögskolor och studieförbund
är medlemmar. Enligt organisationens stadgar har
Folkbildningsrådet i uppgift att sprida kunskap om
folkbildningen och bevaka folkhögskolan som utbildningsform i
utbildningssystemet. I dokument som antagits av
organisationen ger Folkbildningsrådet anvisningar för
folkhögskolornas studieomdömen och intyg om behörighet för
gymnasiestudier och högskole- eller yrkeshögskolestudier.

Förutsättningar för statsbidrag

5 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till
folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer
inom folkhögskolan.

Folkbildningsrådet beslutar vilka som ska få statsbidrag och
fördelar tillgängliga medel mellan dem.

6 § Statsbidrag enligt denna förordning får också lämnas till
idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna beslutar vilka som ska
få statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem.

7 § För att statsbidrag ska lämnas för en verksamhet ska
verksamheten ha den inriktning som anges i 1 §.

Statsbidrag får inte användas till verksamheter med
kommersiellt syfte.

8 § För att få statsbidrag ska folkhögskolor och
studieförbund dessutom uppfylla de villkor som anges i 9–11
§§ respektive 12 §.

Särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor

9 § En folkhögskola ska ha en ansvarig styrelse. Styrelsen
får vara gemensam för flera folkhögskolor.

Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar
grundskole- och gymnasieutbildning, ska årligen utgöra minst
15 procent av verksamheten.

Till en allmän kurs som ger en behörighet motsvarande den som
kan fås genom skolväsendet får endast den som fyller 18 år
senast under det kalenderår kursen börjar eller som är äldre
antas. Trots detta får en folkhögskola till undervisningen
anta en yngre elev som går ett introduktionsprogram i
gymnasieskolan.

10 § Undervisningen ska vara avgiftsfri.

11 § En folkhögskola ska ha en studeranderättslig
organisation som tar till vara de studerandes intressen.

Särskilda villkor för statsbidrag till studieförbund

12 § Ett studieförbund ska ha en ansvarig styrelse.

Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna
studier ska utgöra basen för verksamheten.

I varje studiecirkel eller kulturaktivitet ska det finnas en
ledare som är godkänd av en lokal studieförbundsavdelning.

Beslut om statsbidrag

13 § Beslut om statsbidrag ska innehålla uppgifter om
bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och
ordningen för utbetalning.

Uppföljning och redovisning

14 § Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna ska varje år lämna årsredovisning och
budgetunderlag till regeringen enligt de riktlinjer som
regeringen meddelar.

15 § Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna ska kontinuerligt följa upp och utvärdera
verksamheten i förhållande till de syften som anges i 1 § och
de villkor som föreskrivits för att statsbidrag ska lämnas.

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
ska, i enlighet med de riktlinjer som regeringen meddelar,
lämna regeringen sådana sakuppgifter om verksamheten och
sådan verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och
utvärdering.

Återkrav

16 § Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna får besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål det har
beviljats för, eller

4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

Revision

17 § Staten ska ges möjlighet att utse en revisor i
Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna. Folkbildningsrådet och Studieför- bundet
SISU Idrottsutbildarna ska ersätta staten för kostnaderna för
denna revision.

Förvaltningslagens tillämplighet

18 § I ärenden enligt denna förordning tillämpas
förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser i

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut, och

– 21 § om underrättelse av beslut.

Överklagande

19 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2015:218

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2015.

2. Förordningen tillämpas första gången för bidrag för
2016.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:977)
om statsbidrag till folkbildningen.