Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

SFS nr
2015:225
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2015-04-23

/Träder i kraft I:2015-06-01/
1 § Den administrativa överenskommelsen om tillämpning av
konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
som undertecknades i Seoul den 9 september 2013 ska gälla som
förordning här i landet. Tillämpningsöverenskommelsens
innehåll framgår av en bilaga till denna förordning.

2 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den
procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt
2 § lagen (2014:834) om konvention om social trygghet mellan
Sverige och Sydkorea.

Bilaga

TILLÄMPNINGSÖVERENSKOMMELSE OM GENOMFÖRANDE AV KONVENTIONEN
OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH
REPUBLIKEN KOREAS REGERING

Konungariket Sveriges regerings och Republiken Koreas
regerings behöriga myndigheter har,

i enlighet med artikel 15.1 i konventionen om social trygghet
mellan Konungariket Sveriges regering (nedan kallad Sverige)
och Republiken Koreas regering (nedan kallad Sydkorea)
undertecknat i Seoul den 9 september 2013 (nedan kallat
konventionen),

kommit överens om följande.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

De termer och uttryck som används i denna
tillämpningsöverenskommelse ska ha samma betydelse som i
konventionen.

Artikel 2

Behöriga institutioner

De behöriga institutioner som avses i artikel 1.1 d i
konventionen är:

a) för Sydkorea:

Den nationella pensionstjänsten,

b) för Sverige:

i) Försäkringskassan, när det gäller tillämpningen av
bestämmelserna i avdelning II i konventionen och när det
gäller sjukersättning och aktivitetsersättning, och

ii) Pensionsmyndigheten, när det gäller ålderspensioner och
efterlevandepensioner.

Artikel 3

Förbindelseorgan

1. De förbindelseorgan som avses i artikel 15.2 i
konventionen är:

a) för Sydkorea:

Den nationella pensionstjänsten,

b) för Sverige:

i) Försäkringskassan, när det gäller tillämpningen av
bestämmelserna i avdelning II i konventionen och när det
gäller sjukersättning och aktivitetsersättning, och

ii) Pensionsmyndigheten, när det gäller ålderspensioner och
efterlevandepensioner.

2. Förbindelseorganen ska komma överens om de förfaranden
och blanketter som behövs för tillämpningen av konventionen
och denna tillämpningsöverenskommelse.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Artikel 4

Försäkringsintyg

1. När lagstiftningen i en avtalsslutande stat är
tillämplig i enlighet med någon av bestämmelserna i avdelning
II i konventionen, ska den behöriga institutionen i den
avtalsslutande staten, på begäran utfärda ett intyg som anger
att personen omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande
staten och som visar intygets giltighetstid.

2. Den behöriga institution i en avtalsslutande stat som
utfärdar det intyg som avses i punkt 1 i denna artikel ska
lämna en kopia av detta intyg såväl till den anställde, eller
egenföretagaren i fråga, som till den anställdes arbetsgivare
och den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande
staten. Kopian till den behöriga institutionen ska normalt
skickas elektroniskt.

AVDELNING III

BESTÄMMELSER OM FÖRMÅNER

Artikel 5

Handläggning av en ansökan

1. När den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat
tar emot en ansökan om en förmån för en person som anger
att han eller hon har fullgjort försäkringsperioder enligt
den andra avtalsslutande statens lagstiftning, ska
institutionen använda den föreskrivna blanketten och utan
dröjsmål skicka ansökan till den behöriga institutionen i
den andra avtalsslutande staten. Den behöriga institutionen
ska då även ange vilken dag ansökan togs emot.

2. Den behöriga institutionen i den förstnämnda
avtalsslutande staten ska till ansökan även bifoga andra
handlingar som den har till sitt förfogande och som den
behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten kan
behöva för att kunna fastställa om sökanden är berättigad
till förmånen.

3. Uppgifter om en sökande och dennes familjemedlemmar som
finns i ansökan ska kontrolleras av den behöriga
institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten som ska
bekräfta att informationen kan styrkas genom dokumentation.

4. Utöver ansökan och de handlingar som avses i punkterna 1
och 2 i denna artikel ska den behöriga institutionen i den
förstnämnda avtalsslutande staten skicka en blankett om
intjänade försäkringsperioder enligt den förstnämnda statens
lagstiftning till den behöriga institutionen i den andra
avtalsslutande staten.

5. Den behöriga institutionen i den avtalsslutande staten
ska underrätta sökanden och den behöriga institutionen i den
andra avtalsslutande staten om sitt beslut angående
sökandens rätt till förmånen.

Artikel 6

Utbetalning av förmåner

1. De behöriga institutionerna ska betala ut förmåner
direkt till de berättigade förmånstagarna.

2. När den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat
betalar ut förmåner i en annan valuta än den avtalsslutande
statens, ska omräkningskursen vara den valutakurs som gäller
den dag då utbetalningen genomförs.

AVDELNING IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 7

Administrativt bistånd

1. Vid begäran om administrativt bistånd enligt artikel
16.1 i konventionen ska de kostnader för ordinarie personal
och drift som detta medför för den behöriga institution
som lämnar bistånd inte ersättas. Ersättningskrav kan
framställas för andra kostnader, förutom när de behöriga
myndigheterna eller de behöriga institutionerna i de båda
avtalsslutande staterna kommer överens om annat.

2. Den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat ska
på begäran, utan kostnad, överlämna all medicinsk information
och dokumentation som den har till sitt förfogande och som
är av betydelse för att kunna bedöma en sökandes eller
förmånstagares nedsatta funktionsförmåga till den behöriga
institutionen i den andra avtalsslutande staten.

3. Om den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat
begär att en sökande eller en förmånstagare, som är bosatt
i eller som vistas inom den andra avtalsslutande statens
territorium, genomgår en läkarundersökning ska den behöriga
institutionen i den senare avtalsslutande staten, på begäran
av den behöriga institutionen i den förstnämnda
avtalsslutande staten, ombesörja att denna undersökning
genomförs i enlighet med dess bestämmelser och på bekostnad
av den behöriga institution som begär undersökningen.

4. När detaljerade uppgifter har mottagits, om vilka
kostnader som har uppstått, ska den behöriga institutionen i
den förstnämnda avtalsslutande staten utan dröjsmål
ersätta den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande
staten för det belopp som ska betalas ut till följd av
tillämpningen av punkt 3 i denna artikel.

5. Den behöriga institutionen i var och en av de
avtalsslutande staterna ska minst en gång om året informera
den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten
om tidpunkter för dödsfall, adressändringar och ändringar när
det gäller civilstånd för berörda förmånstagare.
Förbindelseorganen ska fatta beslut om detaljer för
förfarandet.

Artikel 8

Utbyte av statistik

Förbindelseorganen i de avtalsslutande staterna ska i
enlighet med artikel 16.3 i konventionen årligen utbyta
statistik om antalet intyg som varje behörig institution har
utfärdat enligt artikel 4 i denna tillämpningsöverenskommelse
och de utbetalningar som har gjorts enligt konventionen.
Denna statistik ska innehålla uppgifter om antalet
förmånstagare och det totala beloppet för utbetalda förmåner,
fördelat på förmånsslag. Denna statistik ska tillhandahållas
genom det formulär som förbindelseorganen kommer överens
om.

Artikel 9

Ändring av överenskommelsen

1. Var och en av de avtalsslutande staterna får begära att
denna överenskommelse ändras. En sådan ändring ska genomföras
efter samråd eller överenskommelse.

2. De behöriga myndigheterna får meddela varandra
skriftligen om de behöriga institutionernas och
förbindelseorganens namn ändras, utan att
tillämpningsöverenskommelsen måste ändras.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna tillämpningsöverenskommelse träder i kraft samma dag
som konventionen träder i kraft och har samma
giltighetstid.

Undertecknat i två exemplar i Seoul den 9 september 2013, på
svenska, koreanska och engelska, vilka alla texter är lika
giltiga.

Vid skiljaktiga tolkningar ska den engelska texten gälla.

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
KOREA

The Competent Authorities of the Government of the Kingdom of
Sweden and of the Government of the Republic of Korea,

In conformity with paragraph 1 of Article 15 of the Agreement
on Social Security between the Government of the Kingdom of
Sweden (hereinafter referred to as “Sweden”) and the
Government of the Republic of Korea (hereinafter referred
to as “Korea”), signed at Seoul, on 9 September 2013,
(hereinafter referred to as the “Agreement”),

Have reached the following arrangement:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

The terms used in this Administrative Arrangement shall have
the same meaning as in the Agreement.

Article 2

Competent Institutions

The Competent Institutions referred to in paragraph 1 (d) of
Article 1 of the Agreement shall be:

(a) for Korea,

The National Pension Service;

(b) for Sweden,

i) The Swedish Social Insurance Agency, in relation to the
application of the provisions in part II of the Agreement
and to sickness compensation and activity compensation; and

ii) The Swedish Pensions Agency, in relation to the old-age
pensions and survivors’ pensions.

Article 3

Liaison Agencies

1. The Liaison Agencies referred to in paragraph 2 of Article
15 of the Agreement shall be:

(a) for Korea,

the National Pension Service;

(b) for Sweden,

i) The Swedish Social Insurance Agency, in relation to the
application of the provisions in part II of the Agreement
and to sickness compensation and activity compensation; and

ii) The Swedish Pensions Agency, in relation to the old-age
pensions and survivors’ pensions.

2. The Liaison Agencies shall jointly decide on the
procedures and forms necessary for the implementation of
the Agreement and this Administrative Arrangement.

PART II

PROVISIONS ON COVERAGE

Article 4

Certificate of Coverage

1. Where the legislation of one Contracting Party is
applicable in accordance with any of the provisions of Part
II of the Agreement, the Competent Institution of that
Contracting Party shall upon the request issue a
certificate stating that the person is subject to the
legislation of that Contracting Party and indicating the
duration for which the certificate will be valid.

2. The Competent Institution of one Contracting Party which
issues the certificate referred to in para- graph 1 of this
Article will furnish one copy of this certificate to the
employee or self-employed person in question as well as the
employer of the employee and the Competent Institution of
the other Contracting Party. The copy to the Competent
Institution shall normally be sent electronically.

PART III

PROVISIONS ON BENEFITS

Article 5

Processing an Application

1. When the Competent Institution of one Contracting Party
receives an application for a benefit regarding a person
indicating that he or she has completed periods of coverage
under the legislation of the other Contracting Party, it
shall without delay send the application, using the form
prescribed, to the Competent Institution of the other
Contracting Party, indicating the date on which the
application has been received.

2. Along with the application, the Competent Institution of
the first Contracting Party shall also transmit any
documentation available to it which may be necessary for the
Competent Institution of the other Contracting Party to
establish the applicant’s eligibility for the benefit.

3. The personal data regarding an applicant and his or her
family members contained in the application shall be verified
by the Competent Institution of the first Contracting
Party, which shall confirm that the information is
corroborated by documentary evidence.

4. In addition to the application and documentation referred
to in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Competent
Institution of the first Contracting Party shall send to the
Competent Institution of the other Contracting Party a
liaison form which shall indicate the creditable periods of
coverage under the legislation of the first Contracting
Party.

5. The Competent Institution of the Contracting Party shall
after determination of the applicant’s eligibility notify the
applicant and the Competent Institution of the other
Contracting Party of its decision.

Article 6

Payment of Benefits

1. The Competent Institutions shall pay benefits directly to
the entitled beneficiaries.

2. When the Competent Institution of one Contracting Party
pays benefits in a foreign currency other than that
Contracting Party, the conversion rate will be the rate of
exchange in effect on the day when the payment is made.

PART IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 7

Administrative Assistance

1. Where administrative assistance is requested under
paragraph 1 of Article 16 of the Agreement, regular
personnel and operating costs of the Competent Institution
providing the assistance will be provided free of charge.
Reimbursement may be sought for other costs, except as may be
agreed to by the Competent Authorities or Competent
Institutions of both Contracting Parties.

2. The Competent Institution of one Contracting Party will
provide, upon request, without cost, to the Competent
Institution of the other Contracting Party any medical
information and documentation in its possession relevant to
the disability of an applicant or beneficiary.

3. If the Competent Institution of one Contracting Party
requires that an applicant or a beneficiary who resides or
stays in the territory of the other Contracting Party undergo
a medical examination, the Competent Institution of the
latter Contracting Party, at the request of the Competent
Institution of the first Contracting Party, will make
arrangements for carrying out this examination in accordance
with its rules and at the expense of the Competent
Institution which requests the examination.

4. On receipt of a detailed statement of the costs incurred,
the Competent Institution of the first Contracting Party
shall, without delay, reimburse the Competent Institution of
the other Contracting Party for the amounts due as a result
of applying paragraph 3 of this Article.

5. The Competent Institution of each Contracting Party shall
supply to the Competent Institution of the other
Contracting Party, at least on an annual basis, information
on date of death, change of address and change of marital
status for relevant beneficiaries. The detailed procedures
shall be determined between the Liaison Agencies.

Article 8

Exchange of Statistics

The Liaison Agencies of the Contracting Parties shall
according to paragraph 3 of Article 16 of the Agreement
exchange statistics on an annual basis regarding the number
of certificates which each Competent Institution has issued
under Article 4 of this Administrative Arrangement, and the
payments which each has made under the Agreement. These
statistics shall include data on the number of beneficiaries
and the total amount of benefits paid, by type of benefit.
These statistics shall be furnished in a form to be agreed
upon by the Liaison Agencies.

Article 9

Revision of and Amendment to the Arrangement

1. Each Contracting Party may request a revision of or an
amendment to this Arrangement. Such revision or amendment
shall be made after mutual consultation or agreement.

2. The Competent Authorities may notify each other, in
writing, of changes in the names of the Competent
Institutions or Liaison Agencies without the need to modify
the Administrative Arrangement.

Article 10

Entry into Force

This Administrative Arrangement shall enter into force on the
date of entry into force of the Agreement and shall have the
same period of application.

Signed in duplicate at Seoul, on 9 September 2013, in the
Swedish, Korean and English languages, each text being
equally valid.

In case of any divergence of interpretation, the English
text will prevail.

För Konungariket Sveriges behöriga myndighet

For the Competent Authority of the Kingdom of Sweden

Ulf Kristersson

För Republiken Koreas behöriga myndighet

For the Competent Authority of the Republic of Korea

Kim Kyou-hyun