Lag (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen

SFS nr
2015:280
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2015-05-21

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12
juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs
och om ändring av direktiv 2004/35/EG.

Bestämmelser med anledning av direktivets genomförande finns
även i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, i minerallagen
(1991:45) och i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Rapportering av olyckor

2 § Ett företag som är registrerat i Sverige ska på begäran
av tillsynsmyndigheten rapportera om omständigheterna kring
en allvarlig olycka som företaget, eller dess dotterföretag,
har varit inblandat i vid olje- eller gasverksamhet till havs
utanför Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldigheten att rapportera om en
allvarlig olycka.

Tillsyn

3 § Den myndighet som regeringen bestämmer
(tillsynsmyndigheten) utövar tillsyn över att denna lag och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

4 § Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som
behövs för tillsynen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

Överklagande

5 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.