Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

SFS nr
2015:284
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2015-05-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:391

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 § Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet
som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet,
tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa
funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel.
Vidare ska Socialstyrelsen bistå regeringen med underlag och
expertkunskap för utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.

Socialstyrelsens ansvar gäller i den utsträckning sådana
frågor inte ska handläggas av någon annan myndighet.

2 § Socialstyrelsen ska samordna de statliga insatserna inom
socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller barn och
ungdom samt inför beslut eller andra åtgärder som rör barn
analysera konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn
till barns bästa.

Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
genomförande av de funktionshinderspolitiska målen med
anknytning till Socialstyrelsens verksamhetsområde.
Socialstyrelsen ska inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga
berörda parter.

Socialstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde främja
jämställdhet samt ha ett samlat ansvar för att främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet och könsuttryck.

Uppgifter som rör statlig styrning med kunskap

3 § Bestämmelser om statlig styrning med kunskap finns i
förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

4 § /Upphör att gälla U:2015-09-01/
Socialstyrelsen ska

1. genom kunskapsstöd och föreskrifter bidra till att hälso-
och sjukvården och socialtjänsten bedrivs enligt vetenskap
och beprövad erfarenhet,

2. ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom
sitt verksamhetsområde,

3. arbeta med och ge stöd till metodutveckling inom sitt
verksamhetsområde,

4. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt
arbete genom forskning, systematisk prövning och värdering av
utfall och effekter av insatser enligt socialtjänstlagen
(2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, inbegripet metoder som möjliggör för
barn med funktionsnedsättning att ge uttryck för sina åsikter
när sådana insatser rör dem, samt förmedla kunskap om
verkningsfulla metoder och arbetsformer,

5. följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och
sjukvård, socialtjänst samt stöd och service till vissa
personer med funktionsnedsättning genom
statistikframställning, uppföljning, utvärdering och
epidemiologiska studier,

6. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild
betydelse inom sitt verksamhetsområde och verka för att
sådant arbete kommer till stånd,

7. skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och
klassifikationer inom sitt verksamhetsområde,

8. efter samråd med Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor utarbeta den särskilda information som behövs
för bedömning av ett hems lämplighet att ta emot ett barn med
hemvist utomlands i syfte att adoptera det, och

9. efter att ha hört Livsmedelsverket utarbeta och sprida
objektivt och sakligt informations- och utbildningsmaterial
om uppfödning av spädbarn och småbarn i enlighet med artikel
15 i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december
2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om
ändring av direktiv 1999/21/EG, i lydelsen enligt
kommissionens förordning (EG) nr 1243/2008.

4 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Socialstyrelsen ska

1. genom kunskapsstöd och föreskrifter bidra till att hälso-
och sjukvården och socialtjänsten bedrivs enligt vetenskap
och beprövad erfarenhet,

2. ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom
sitt verksamhetsområde,

3. arbeta med och ge stöd till metodutveckling inom sitt
verksamhetsområde,

4. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt
arbete genom forskning, systematisk prövning och värdering av
utfall och effekter av insatser enligt socialtjänstlagen
(2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, inbegripet metoder som möjliggör för
barn med funktionsnedsättning att ge uttryck för sina åsikter
när sådana insatser rör dem, samt förmedla kunskap om
verkningsfulla metoder och arbetsformer,

5. följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och
sjukvård, socialtjänst samt stöd och service till vissa
personer med funktionsnedsättning genom
statistikframställning, uppföljning, utvärdering och
epidemiologiska studier,

6. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild
betydelse inom sitt verksamhetsområde och verka för att
sådant arbete kommer till stånd,

7. skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och
klassifikationer inom sitt verksamhetsområde, och

8. efter att ha hört Livsmedelsverket utarbeta och sprida
objektivt och sakligt informations- och utbildningsmaterial
om uppfödning av spädbarn och småbarn i enlighet med artikel
15 i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december
2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om
ändring av direktiv 1999/21/EG, i lydelsen enligt
kommissionens förordning (EG) nr 1243/2008.
Förordning (2015:391).

Förvaltningsuppgifter

5 § Socialstyrelsen ansvarar för förvaltningsuppgifter i
enlighet med vad som anges i lag och förordning.

Myndigheten ska särskilt ansvara för

1. prövningen av sådana behörighetsfrågor som anges i 4 kap.
10 § patientsäkerhetslagen (2010:659),

2. officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken,

3. hälsodataregister, och

4. att pröva frågor om statsbidrag.

Vidare är Socialstyrelsen tillsynsvägledande myndighet i
enlighet med vad som anges i miljötillsynsförordningen
(2011:13).

6 § Socialstyrelsen ska, utöver vad som anges i andra
författningar, ansvara för

1. Donationsregistret samt för att ta fram och utveckla
statistik och register inom sitt verksamhetsområde,

2. att besluta om tillhandahållande och fördelning av platser
till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares
vidareutbildning och som anordnas med statliga medel, och

3. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

Uppgifter i fråga om regelgivning

7 § Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter och allmänna
råd inom sitt verksamhetsområde.

Myndigheten kungör sina föreskrifter i samt är utgivande
myndighet för Gemensamma författningssamlingen avseende
hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
i enlighet med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
(1976:725).

Uppgifter rörande beredskap

8 § Socialstyrelsen har ett samlat ansvar för att expertis
utvecklas och upprätthålls samt att kunskap sprids om

1. katastrofmedicin, och

2. krisberedskap inom myndighetens verksamhetsområde.

Myndigheten ska verka för att expertis inom dessa områden
står till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer.

Inom ramen för vad som sägs i första stycket, får
Socialstyrelsen finansiera verksamhet som bedrivs i
kunskapscentrum vid de myndigheter som valts ut av
myndigheten i syfte att upprätthålla kvalificerad nationell
kompetens inom katastrofmedicin och krisberedskap.
Socialstyrelsen ska besluta om inriktningen för sådan
verksamhet som avses ovan och som finansieras av myndigheten
samt stödja och följa upp verksamheten och se till att den
bedrivs effektivt.

9 § Socialstyrelsen ska

1. medverka i totalförsvaret och i krisberedskap i enlighet
med förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap samt samordna och övervaka planläggningen av den
civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap,

2 inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som
följer av Europaparlamentets och rådets beslut nr
1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga
gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande
av beslut nr 2119/98/EG,

3. på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för
försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd
beredskap, för att upprätthålla en katastrofmedicinsk
beredskap, och

4. vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska
hälsoberedskapsavtal och verka för att intentionerna i
avtalet genomförs.

Uppgifter inom det internationella samarbetet

10 § Socialstyrelsen ska

1. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning
av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och
sjukvård och fullgöra de uppgifter som en sådan kontaktpunkt
har enligt artiklarna 6.1 i fråga om samråd, i den
ursprungliga lydelsen, 6.2, 6.3 och 6.5, i den ursprungliga
lydelsen, samt enligt artikel 4 i kommissionens
genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om
åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som
utfärdats i en annan medlemsstat, i den ursprungliga
lydelsen,

2. vara nationell kontaktpunkt för samordning av frågor som
gäller genomförandet av artikel 5 i konventionen den 30 maj
2008 om klusterammunition, och

3. bidra till genomförandet av Sveriges politik för global
utveckling.

Samverkan

11 § Socialstyrelsen ska samverka med relevanta aktörer inom
sitt verksamhetsområde för att uppnå målen med verksamheten.

Myndighetens arbete med att styra med kunskap ska planeras
och utföras i samverkan med andra berörda myndigheter så att
den statliga styrningen med kunskap avseende av hälso- och
sjukvård och socialtjänst är samordnad.

Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i
förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

12 § Socialstyrelsen ska särskilt samverka med
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket i
syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga
resurser inom rehabiliteringsområdet.

Ledning

13 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

14 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst nio ledamöter.

Organisation

15 § Socialstyrelsen utför administrativa och handläggande
uppgifter åt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Särskilda organ

Rådgivande organ

16 § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns
Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation. Det
rådgivande organet ska

1. vara ett kunskapscentrum i donations- och
transplantationsfrågor,

2. ha en opinionsbildande roll och se till att allmänheten
och massmedierna får kontinuerlig information i
donationsfrågor,

3. följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården i donations-
och transplantationsfrågor och ta de initiativ denna kan ge
anledning till,

4. medverka i kvalitetssäkring och utbildning av
donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska,

5. medverka vid internationella kontakter och i
framtagandet av nyckeltal,

6. ge vägledning i etiska frågor, samt

7. svara för frågor som gäller donationskort.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra
andra uppgifter.

Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.

17 § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns
Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring. Det
rådgivande organet ska bistå Socialstyrelsen med att

1. dela in och benämna de specialiteter inom vilka
specialistkompetens kan uppnås samt med att avgöra vad som
ska krävas för att få bevis om specialistkompetens,

2. utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 5 § 3
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369),

3. stödja huvudmännen för att uppnå hög kvalitet i
specialiseringstjänstgöringen,

4. främja utbildning av handledare inom
specialiseringstjänstgöringen,

5. följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt

6. utarbeta kriterier för utbildande enheter för att
säkerställa att verksamheten har den bredd och inriktning som
behövs för att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög
kvalitet.

Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda
läkares och tandläkares kompetens i förhållande till
fastställda målbeskrivningar.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra
andra uppgifter.

Rådet består av en ordförande samt sju andra ledamöter för
frågor om läkares specialiseringstjänstgöring och sex andra
ledamöter för frågor om tandläkares
specialiseringstjänstgöring.

Beslutande organ

18 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och
medicinska frågor. Beslutsorganet ska avgöra

1. rättsmedicinska ärenden,

2. ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller
tillstånd till ingrepp i könsorgan enligt lagen (1972:119) om
fastställande av könstillhörighet i vissa fall,

3. ärenden om tillstånd till sterilisering,

4. ärenden om tillstånd till kastrering,

5. ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,

6. ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till
avbrytande av havandeskap enligt 6 § abortlagen (1974:595),

7. ärenden om tillstånd till insemination,

8. ärenden om tillstånd till befruktning utanför kroppen som
vägrats i enlighet med 7 kap. 5 § lagen (2006:351) om
genetisk integritet m.m.,

9. ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i
samband med prövning av en persons lämplighet att ta emot ett
barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det,

10. ärenden där Socialstyrelsen ska yttra sig över en sådan
utredning med ett utlåtande om risk för återfall i
brottslighet som avses i 10 § lagen (2006:45) om omvandling
av fängelse på livstid, och

11. andra ärenden i vilka Socialstyrelsen på begäran av en
domstol, en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten ska avge
utlåtande om någons hälsotillstånd.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet avgöra även andra
ärenden.

Ordföranden i rådet och ställföreträdaren för honom eller
henne ska ha erfarenhet som lagfaren domare.

19 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Rikssjukvårdsnämnden. Beslutsorganet ska fatta beslut
om rikssjukvård enligt 9 a och 9 b §§ hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763).

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får nämnden även fullgöra
andra uppgifter.

Rikssjukvårdsnämnden består av en ordförande samt nio andra
ledamöter, varav sex ska representera landstingen, en ska
representera Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering och en ska representera Vetenskapsrådet.
Ordföranden i nämnden och ställföreträdaren för denne ska
vara representanter från Socialstyrelsen.

Anställningar och uppdrag

20 § Generaldirektören är myndighetschef.

21 § Generaldirektören är enligt förordningen (2015:155) om
statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst ordförande i Rådet för statlig styrning med
kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst samt i
Huvudmannagruppen för behovsanpassad styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

22 § Ledamöterna i Nationella rådet för organ- och
vävnadsdonation utses av regeringen för en bestämd tid.

23 § Ledamöterna i Nationella rådet för
specialiseringstjänstgöring utses av regeringen för en
bestämd tid.

För frågor om läkares specialiseringstjänstgöring ska minst
en av ledamöterna utses på förslag av Socialstyrelsen, minst
en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst en på
förslag av Svenska Läkaresällskapet, minst en på förslag av
Sveriges läkarförbund och minst en på förslag av Sveriges
universitets- och högskoleförbund.

För frågor om tandläkares specialiseringstjänstgöring ska
minst en av ledamöterna utses på förslag av Socialstyrelsen,
minst en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst
en på förslag av professionen, minst en på förslag av
vårdgivarna och minst en på förslag av Sveriges universitets-
och högskoleförbund.

Personalansvarsnämnd

24 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

25 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Överklagande

26 § Socialstyrelsens beslut i ärenden om fördelning av
bidrag får inte överklagas.

27 § Socialstyrelsens beslut om tillhandahållande och
fördelning av platser till de specialistkompetenskurser som
ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med
statliga medel får inte överklagas.