Förordning (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem

SFS nr
2015:307
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2015-05-28

/Träder i kraft I:2015-06-25/
Förordningens tillämpningsområde

1 § Ersättning enligt denna förordning får, i mån av tillgång
på medel, lämnas för kostnader för inköp och installation av
utrustning för att skydda mottagare för järnvägens
radiokommunikationssystem, GSM-R, mot störningar till följd
av signaler från allmänna mobila kommunikationssystem.

Ersättning får lämnas till fordonsinnehavare för de fordon
som vid tidpunkten för beslutet om ersättning används i
järnvägstrafik eller arbete på järnvägsnätet i Sverige. Samma
sak gäller för fordon som ska användas enligt en beslutad
kommande tågplan.

De termer som används i denna förordning har samma betydelse
som i järnvägslagen (2004:519).

Allmänna villkor

2 § Ersättning får lämnas för faktiska kostnader för inköp
och installation av skyddsutrustning i järnvägsfordons

1. CAB-radio, och

2. EDOR (ETCS Data Only Radio).

För att ersättning ska få lämnas ska skyddsutrustningen och
installationen av den minst uppfylla ett av nedanstående krav
för CAB-radio:

– för radiomoduler, skyddskraven i ETSI-specifikation TS 102
933-1 V1.3.1 (2014-06),

– för ny CAB-radio, skyddskraven i ETSI-specifikation TS 102
933-1 V1.3.1 (2014-06), och

– för filter, skyddskraven i Trafikverkets tekniska
specifikation TRV 2014/71742, ”Type 2, Passive Low pass
filter”.

För att ersättning ska få lämnas för EDOR ska EDOR skyddas
med filter som ska uppfylla skyddskraven i Trafikverkets
tekniska specifikation TRV 2014/71742, ”Type 1, Passive
downlink and uplink Band pass filter”.

3 § Ersättning får lämnas med högst följande belopp:

– 37 500 kr per CAB-radio och 45 000 kr per EDOR om
skyddsutrustningen är inköpt och installerad före den 1 mars
2016,

– 18 750 kr per CAB-radio och 22 500 kr per EDOR om
skyddsutrustningen är inköpt och installerad efter den 29
februari 2016 men före den 1 juli 2016.

För det första fordonet i en fordonsserie får ersättning
också lämnas för faktiska kostnader för projektering och
framtagande av installationsanvisningar med högst hälften av
de angivna beloppen för CAB-radio respektive EDOR enligt
första stycket. Med fordonsserie avses fordon för vilka samma
projekteringar och installationsanvisningar för
skyddsutrustning kan användas.

Ersättning får inte lämnas för skyddsutrustning som är inköpt
eller installerad efter den 30 juni 2016.

4 § Om det finns särskilda skäl, får ersättning lämnas för
skyddsutrustning och installation av denna, även om villkoren
i 2 § andra och tredje styckena inte är uppfyllda. En
förutsättning för detta är att det vid prövningen bedöms att
GSM-R med en sådan utrustning kommer att fungera
tillförlitligt och säkert med hänsyn till störningar på
mottagare till följd av signaler från allmänna mobila
kommunikationssystem.

Ansökan och beslut

5 § Trafikverket prövar frågor om ersättning enligt denna
förordning. Ansökan om ersättning sker i efterhand och ska,
om inte Trafikverket i det enskilda fallet medger annat, ske
skriftligen på blankett som fastställs av Trafikverket.

Sökanden ska lämna Trafikverket de uppgifter och underlag som
verket behöver för att kunna pröva en ansökan om ersättning.

Ansökningar ska prövas i den ordning som de kommit in till
Trafikverket, om det inte finns särskilda skäl till annan
ordning i det enskilda fallet.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Trafikverket
senast den 1 december 2016.

6 § Trafikverket ska vid prövningen samråda med
Transportstyrelsen, om behov finns.

Om Trafikverket beviljar ersättning, ska verket betala ut
ersättningen.

7 § Trafikverket får i enskilda fall medge att ansökan om
ersättning sker på förhand och utbetalning av ersättning sker
i förskott.

Om ersättning har betalats ut enligt första stycket, ska
sökanden omedelbart efter det att åtgärderna slutförts lämna
de uppgifter och underlag som avses i 5 §.

8 § Ett beslut om ersättning ska förenas med de villkor som
behövs för tillsyn och uppföljning av hur ersättningen
används. Villkoren ska framgå av beslutet.

Omprövning av beslut samt återkrav

9 § Om sökanden genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter
föranlett att ersättning har beviljats eller beviljats med
ett för högt belopp, får ersättningen krävas åter, helt eller
delvis, inom tio år från utbetalningen. Detsamma gäller om
ersättningsmottagaren bryter mot villkor eller föreskrifter
som gäller för ersättningen. Om det finns särskilda skäl, får
Trafikverket efterge kravet på återbetalning helt eller
delvis.

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av första stycket
inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Om det finns
särskilda skäl, får Trafikverket besluta att sätta ned
räntekravet helt eller delvis.

10 § Om inköp eller åtgärder inte utförts i enlighet med ett
beslut, får Trafikverket upphäva beslutet eller besluta att
ersättning ska lämnas med ett lägre belopp.

Bemyndigande

11 § Trafikverket får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

12 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 10 § får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2015.

2. Ersättning enligt förordningen får dock lämnas för
åtgärder som vidtagits från och med den 5 januari 2015.