Havsplaneringsförordning (2015:400)

SFS nr
2015:400
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2015-06-17

/Träder i kraft I:2015-07-15/
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

Förslag till havsplaner

2 § Enligt denna förordning ska det tas fram förslag till
sådana havsplaner som avses i 4 kap. 10 § miljöbalken.
Förslagen ska

1. för Bottniska viken avse havsområdet från gränsen mot
Finland i Haparanda kommun till Östhammars kommuns gräns mot
Norrtälje kommun,

2. för Östersjön avse havsområdet från Norrtälje kommuns
gräns mot Östhammars kommun till Helsingborgs kommuns gräns
mot Höganäs kommun, och

3. för Västerhavet avse havsområdet från Höganäs kommuns
gräns mot Helsingborgs kommun till gränsen mot Norge i
Strömstads kommun.

3 § Ett förslag till havsplan ska bestå av

1. en karta som redovisar

a) grunddragen för användningen av havsområdet,

b) de områden inom havsområdet som är av riksintresse enligt
3 kap. miljöbalken, och

c) andra allmänna intressen av väsentlig betydelse, och

2. en planbeskrivning som ska

a) ange inriktningen för användningen av havsområdet,

b) ange och beskriva de områden inom havsområdet som är av
riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken,

c) redogöra för andra allmänna intressen av väsentlig
betydelse, den nuvarande användningen av havsområdet och de
planeringsförutsättningar i övrigt som planen tar hänsyn
till,

d) redovisa de överväganden som legat till grund för planen,

e) ange hur frågor om oförenliga ändamål bör lösas, och

f) tydligt redovisa innebörden och konsekvenserna av
användningen av havsområdet enligt planen.

4 § Ett förslag till havsplan ska utformas så att planen

1. integrerar näringspolitiska mål, sociala mål och
miljömål,

2. bidrar till att

a) god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls,

b) havets resurser används hållbart så att havsanknutna
näringar kan utvecklas, och

c) främja samexistens mellan olika verksamheter och
användningsområden, och

3. ger den vägledning som behövs för att de områden som
omfattas av den kan användas för det eller de ändamål som de
är mest lämpade för med hänsyn till områdenas beskaffenhet
och läge samt de behov som finns.

Förslaget ska vara förenligt med 3 och 4 kap. miljöbalken.

Arbetet med att ta fram ett förslag till havsplan

5 § Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram förslag till
havsplaner enligt 2–4 §§ och i förslagsarbetet samverka med

1. Boverket,

2. Statens jordbruksverk,

3. de myndigheter som räknas upp i 2 § andra stycket
förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och
vattenområden, och

4. berörda länsstyrelser.

6 § De myndigheter som avses i 5 § 1–3 ska inom sina
ansvarsområden samverka med Havs- och vattenmyndigheten när
den tar fram ett förslag till havsplan och baserat på
information som de innehar ge Havs- och vattenmyndigheten det
underlag som behövs för att ta fram förslaget.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte uppgifter som
omfattas av sekretess.

7 § De länsstyrelser som är berörda av ett förslag till
havsplan ska utöver att samverka med Havs- och
vattenmyndigheten enligt 5 §

1. ta fram, sammanställa och överlämna det underlag till
Havs- och vattenmyndigheten som myndigheten behöver i arbetet
med att ta fram förslaget,

2. aktivt delta i Havs- och vattenmyndighetens arbete för
kommunal medverkan enligt 9 § och i annat stödjande och
samordnande arbete gentemot kommuner, och

3. i övrigt hjälpa Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med
att ta fram förslaget.

8 § I förslagsarbetet ska länsstyrelserna samarbeta med
varandra. Samarbetet ska samordnas av

1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, om förslaget avser
Bottniska viken,

2. Länsstyrelsen i Kalmar län, om förslaget avser Östersjön,
och

3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, om förslaget avser
Västerhavet.

9 § Havs- och vattenmyndigheten ska ge de kommuner,
regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting som
kan beröras av ett förslag till havsplan tillfälle att
medverka i förslagsarbetet så att hänsyn kan tas till lokala
och regionala förutsättningar och behov.

10 § Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt arbete med
förslag till havsplaner tillämpa en ekosystemansats.

Samarbete med andra länder

11 § Havs- och vattenmyndigheten ska verka för samarbete med
andra EU-länder i frågor som rör havsplanering och verka för
att förslagen till havsplaner samordnas med den havsplanering
av angränsande områden som genomförs av andra EU-länder.

12 § Havs- och vattenmyndigheten ska, när det är lämpligt,
verka för samarbete med länder utanför EU i frågor som rör
havsplanering.

Samråd om förslaget till havsplan

13 § Ett förslag till havsplan ska antas medföra en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.
Havs- och vattenmyndigheten ska låta förslaget bli föremål
för samråd på ett sätt som uppfyller kraven i 6 kap. 11–15
och 22 §§ miljöbalken.

Den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas enligt 6 kap. 12 §
miljöbalken ska finnas tillsammans med förslaget.

14 § Havs- och vattenmyndigheten ska hålla förslaget till
havsplan, som det utformats efter samråd enligt 13 §,
tillgängligt så att den som vill yttra sig kan göra det inom
en viss tid.

15 § Havs- och vattenmyndigheten ska kungöra att förslaget
till havsplan är tillgängligt för den som vill granska det.
Kungörelsen ska ske på myndighetens webbplats och i lämpliga
ortstidningar.

Av kungörelsen ska det framgå

1. vilket havsområde som förslaget avser,

2. var förslaget finns tillgängligt och hur lång tiden för
yttrande enligt 14 § är,

3. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra
det under tiden för yttrande, och

4. till vem skriftliga synpunkter på förslaget ska lämnas.

Bestämmelser om kungörande finns i lagen (1977:654) om
kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Förslag till föreskrifter för att uppnå syftet med en
havsplan

16 § Om det behövs för att uppnå syftet med en havsplan, ska
Havs- och vattenmyndigheten ta fram förslag till föreskrifter
om förbud mot eller begränsningar för verksamheter eller
åtgärder inom ett havsplanerat område.

17 § När Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till
föreskrifter ska den samverka med de berörda myndigheter som
avses i 5 § och med berörda kommuner, regionplaneorgan,
kommunala samverkansorgan och landsting.

Överlämnande av förslag till regeringen

18 § När Havs- och vattenmyndigheten enligt 5–15 §§ är färdig
med förslaget till havsplan, ska myndigheten lämna det
slutliga förslaget till regeringen tillsammans med

1. ett sammanfattande yttrande,

2. en redogörelse för samrådet enligt 13 § och
yttrandeförfarandet enligt 14 §, och

3. det övriga underlag som har betydelse för bedömningen av
förslaget.

Av underlaget ska det framgå vilka synpunkter som inkommit
och hur hänsyn tagits till synpunkterna.

19 § När Havs- och vattenmyndigheten enligt 16 och 17 §§ är
färdig med ett förslag till föreskrifter, ska myndigheten
lämna det slutliga förslaget till regeringen tillsammans med
ett yttrande och det övriga underlag som har betydelse för
bedömningen av förslaget.

Allmänhetens tillgång till beslutade havsplaner

20 § När regeringen har beslutat om en havsplan, ska Havs-
och vattenmyndigheten hålla planen tillgänglig för
allmänheten.

Uppföljning och uppdatering av havsplaner

21 § När en havsplan har beslutats av regeringen, ska Havs-
och vattenmyndigheten löpande hålla sig underrättad om
utvecklingen inom de berörda områdena och vid behov eller
minst vart åttonde år ta fram nya förslag enligt 5–15 §§
så att havsplanen hålls aktuell och kan uppfylla sitt
syfte.

I fråga om miljöpåverkan ska Havs- och vattenmyndigheten göra
det som en beslutande myndighet ska göra enligt 6 kap. 18 §
miljöbalken.