Förordning (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

SFS nr
2015:403
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-06-17

/Träder i kraft I:2015-07-25/
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild
utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Syftet med bidraget
är att främja att sådan utbildning kommer till stånd.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får lämnas till huvudmän för kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för
vuxna på gymnasial nivå för sådan utbildning, om de
erbjuder

1. en möjlighet till strukturerad bedömning,
värdering och dokumentation av en elevs tidigare förvärvade
kunskaper och kompetens, och

2. studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och
genomförandet av utbildningen tar till vara elevens tidigare
förvärvade kunskaper och kompetens.

3 § Statsbidrag får inte lämnas för

1. utbildning som eleven har rätt att delta i,

2. utbildning eller utbildningsplats som statsbidrag lämnas
för på annat sätt, eller

3. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om
uppdragsutbildning inom skolväsendet.

4 § För nationella kurser inom kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial
nivå lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar 1
300 verksamhetspoäng.

För orienteringskurser och individuella kurser lämnas
statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng för en och samma
elev, även om eleven deltar i flera sådana kurser.

För gymnasiearbete och gymnasiesärskolearbete lämnas
statsbidrag för högst 100 verksamhetspoäng för en och samma
elev.

5 § I stället för det som anges om en årsstudieplats i 2 kap.
2 § tredje stycket förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning gäller 4 § första stycket denna förordning.

Bidragsbelopp

6 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder med 45 000
kronor per årsstudieplats.

Mottagaren av bidraget får fördela det även på elever som
deltar i utbildningar som är kortare än ett år.

Ansökan om statsbidrag

7 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Av
ansökan ska det framgå

1. hur många årsstudieplatser och verksamhetspoäng som
utbildningen sammanlagt ska omfatta,

2. om två eller flera kommuner ansöker gemensamt eller
samverkar om utbildningen, och

3. hur utbildningen uppfyller kraven i 2 §.

Beslut om statsbidrag

8 § Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut
statsbidraget.

Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av
beslutet.

Uppföljning och redovisning

9 § Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur
statsbidraget har använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till
Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har
använts.

10 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan
ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som
verket begär.

Återbetalning och återkrav

11 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt
belopp,

2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har lämnats för,

3. sådan redovisning som avses i 10 § inte har lämnats,
eller

4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet
om bidrag.

12 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig
enligt 11 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta
att avstå från återkrav helt eller delvis.

13 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
besluta att avstå från krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

14 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

15 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.