Förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

SFS nr
2015:404
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-06-17

/Träder i kraft I:2015-08-01/
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till huvudmän i förskolan för insatser som syftar till att
minska barngruppernas storlek.

2 § Statsbidraget lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i
den mån det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1
juli.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag lämnas under förutsättning att bidraget
används till insatser för att minska barngruppernas storlek i
förskolan.

Bidraget får även användas för att motverka en ökning av
barngruppernas storlek.

Huvudmannen ska prioritera barngrupper med barn födda 2013
eller senare.

Ansökan om statsbidrag

4 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk
senast vid den tidpunkt som verket bestämmer.

I ansökan ska det anges

1. vilken eller vilka förskoleenheter som ansökan avser,

2. en prognos för storleken på barngrupper vid den eller de
förskoleenheter som ansökan avser per den 15 oktober
bidragsåret,

3. hur huvudmannen planerar att minska barngruppernas storlek
eller vilka åtgärder huvudmannen avser att vidta för att
motverka en ökning av barngruppernas storlek vid den eller de
förskoleenheter som ansökan avser,

4. vilken gruppstorlek som ska uppnås med de insatser som
huvudmannen avser att genomföra, och

5. hur huvudmannen planerar att följa upp utvecklingen av
barngruppernas storlek.

Beslut och utbetalning

5 § Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut
statsbidraget.

Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av
beslutet.

6 § Statsbidrag lämnas med ett belopp om 30 000 kronor för
varje minskning av en barngrupp med en plats. Statsbidrag
lämnas med samma belopp för att en annars planerad utökning
av barngruppens storlek med en plats undviks.

7 § Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det
finns medel för ska statsbidrag i första hand fördelas till
huvudmän för förskolor med de största barngrupperna och
därefter i fallande ordning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om ytterligare
urvalsgrunder.

Uppföljning och redovisning

8 § Statens skolverk ska följa upp och utvärdera effekterna
av statsbidraget.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till
Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har
använts.

9 § En mottagare av statsbidrag är skyldig att lämna sådan
ekonomisk och annan redovisning som Statens skolverk begär.

Återbetalning och återkrav

10 § En mottagare av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats,
eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om
bidrag.

Om den prognos som lämnats enligt 4 § 2 om storleken på
barngrupper visar sig vara felaktig, är mottagaren inte
återbetalningsskyldig om mottagaren har gjort vad som
rimligen kan krävas för att lämna en så korrekt prognos som
möjligt.

11 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig
enligt 10 §.

Skolverket får efterge ett återkrav helt eller delvis, om det
finns särskilda skäl för det.

12 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

13 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om
verkställighet av denna förordning.

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.