Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS nr
2015:406
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2015-06-11

/Träder i kraft I:2015-07-15/
1 kap. Gemensamma bestämmelser

Normgivningsbemyndigande

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 2 § lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd
och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap.
28 och 29 §§,

– 6 § lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd
och om stöd till utveckling av landsbygden 1 kap. 40 §,

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga
bestämmelser.
Tillämpningsområde

2 § Denna förordning kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om upphävande av rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs-
och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och
fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr
1083/2006,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013
av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013
av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och
övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr
165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005
och (EG) nr 485/2008,

5. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av
den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av
övergångsbestämmelser,

6. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av
den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om
stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling (EJFLU),

7. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av
den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det
integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor
för avslag på eller indragning av betalningar samt
administrativa sanktioner som gäller för direktstöd,
landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor,

8. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av
den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013
vad gäller det integrerade administrations- och
kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och
tvärvillkor,

9. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av
den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande
organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av
räkenskaper, säkerheter och användning av euron, och

10. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18
december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas
finansiella intressen.

3 § Stöd får lämnas enligt denna förordning för åtgärder som
omfattas av unionsprioriteringarna i artikel 5 i förordning
(EU) nr 1305/2013. Dessa avser

1. främjande av kunskapsöverföring och innovation inom jord-
och skogsbruk och på landsbygden,

2. förbättring av jordbruksföretagens livskraft och
konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk i alla regioner
och främja innovativ jordbruksteknik och hållbart
skogsbruk,
3. främjande av organisationen av
livsmedelskedjan, inbegripet bearbetning och marknadsföring
av jordbruksprodukter, djurens välbefinnande och
riskhanteringen inom jordbruket,

4. återställande, bevarande och förbättring av ekosystem som
är relaterade till jord- och skogsbruket,

5. främjande av resurseffektivitet och stödjande av
övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom
jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn, och

6. främjande av social delaktighet, fattigdomsbekämpning och
ekonomisk utveckling på landsbygden.

Av artikel 5 i samma förordning framgår att
unionsprioriteringarna är indelade i fokusområden.

4 § I fråga om unionsprioriteringen i artikel 5.6 b i
förordning (EU) nr

1305/2013 finns särskilda bestämmelser i förordningen
(2015:407) om lokalt ledd utveckling.

Allmänna bestämmelser

5 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse
som i de EU-förordningar som anges i 2 § samt kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken
vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,
kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014
genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och
skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga
med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december
2013 om tilllämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre
betydelse.

6 § Stöd får lämnas som ekonomiskt bidrag i den mån det finns
medel.

Den myndighet som beslutar om stöd ska när det gäller stöd
enligt 3–7 kap., 8 kap. 32 § och 12 kap. prioritera
ansökningarna om stöd enligt ett urvalsförfarande och
urvalskriterier som fastställs av Statens jordbruksverk i de
handlingsplaner som avses i 15 §.

7 § Stöd får inte lämnas för åtgärder som staten, landsting,
regioner eller kommuner ska ansvara för enligt lag eller
annan författning.

Stöd får inte heller lämnas för åtgärder som endast syftar
till att uppfylla villkor i unionslagstiftningen, lag eller
annan författning.

Organisation

Förvaltande myndighet

8 § Jordbruksverket ska vara förvaltande myndighet för
Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020.

Attesterande organ

9 § Ekonomistyrningsverket ska vara attesterande organ för
stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(Ejflu).

Utbetalande organ

10 § Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur
Ejflu.

Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter avseende Ejflu som
framgår av förordning (EU) nr 1306/2013 om inte något annat
särskilt anges i denna förordning eller i förordningen
(2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk.

Anmälan av brister

11 § Jordbruksverket ska säkerställa att länsstyrelserna,
Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket uppfyller sina
åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att
förvaltningen av fondmedel är effektiv.

Om myndigheterna inte uppfyller kraven enligt första stycket,
eller i övrigt inte fullgör sina uppgifter enligt denna
förordning och därmed riskerar fondens medel, ska
Jordbruksverket anmäla bristerna till regeringen.

Avtal

12 § Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget,
Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska säkerställa att det
krav som anges i bilaga 1.C.1.i i förordning (EU) 907/2014,
är uppfyllt.

Övervakningskommitté

13 § Genomförandet av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020
ska övervakas av en övervakningskommitté som inrättas av
regeringen. Övervakningskommitténs uppgifter framgår av
artikel 49 i förordning (EU) nr

1303/2013 och artikel 74 i förordning (EU) nr 1305/2013.

14 § Ordförande i övervakningskommittén utses av regeringen.

Regeringen beslutar vilka berörda myndigheter och andra
parter som ska vara företrädda i övervakningskommittén. Dessa
ska i sin tur utse sina företrädare i kommittén.
Jordbruksverket ska inrätta ett sekretariat till
övervakningskommittén och offentliggöra en förteckning över
kommitténs medlemmar.

Beslut av övervakningskommittén fattas med enkel majoritet.

Handlingsplaner

15 § Länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och
Tillväxtverket ska efter det att berörda myndigheter,
kommuner och organisationer getts tillfälle att lämna
synpunkter utarbeta handlingsplaner för stöd enligt 3–7 kap.,
8 kap. 13 § och 12 kap. inom sina respektive
ansvarsområden.
Jordbruksverket ska godkänna handlingsplaner
enligt första stycket.

Jordbruksverket ska efter att berörda myndigheter, kommuner
och organisationer getts tillfälle att lämna synpunkter
utarbeta handlingsplaner för vissa länsöverskridande åtgärder
och åtgärder som på grund av sin omfattning eller karaktär
lämpar sig bättre för ett genomförande på nationell nivå.

16 § Stöd som lämnas enligt 3–7 kap., 8 kap. 13 och 32 §§
samt 12 kap. ska vara förenliga med en sådan handlingsplan
som avses i 15 §.

Förfarandet i stödärenden

Var ansökan ska ges in

17 § En ansökan om stöd, åtagande eller utbetalning av stöd
ska ges in till den myndighet som enligt 19–23 §§ ska pröva
ansökan.

Ansökan om stöd enligt 8–10 kap. till företag vars verksamhet
till huvuddelen bedrivs i Blekinge län får ges in till
länsstyrelsen i Skåne län.

Överflyttning av ansökan

18 § Regeringen får besluta att en annan länsstyrelse än den
som en ansökan om stöd enligt 17 § första och andra styckena
ska ges in till ska pröva ansökan om det finns risk för att
prövningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det
påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet.

Prövning av ansökan om stöd och utbetalning av stöd

19 § Länsstyrelserna prövar ansökningar om stöd, åtaganden
och utbetalning av stöd om inte annat följer av 20–23 §§.

En ansökan ska prövas av länsstyrelsen i det län där
huvuddelen av den verksamhet som ansökan gäller bedrivs eller
ska bedrivas.

20 § Jordbruksverket prövar ansökningar om stöd och
utbetalning av stöd enligt 3 kap. när det gäller
länsöverskridande åtgärder och åtgärder som på grund av sin
omfattning eller karaktär lämpar sig bättre för ett
genomförande på nationell nivå om inte annat följer av 21–23
§§.

Jordbruksverket prövar vidare ansökningar om stöd, åtaganden
och utbetalning av stöd enligt 8 kap. 28 och 32 §§, 11 kap.
samt stöd för att bilda innovationsgrupper och för
innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet
(EIP) enligt 12 kap.

21 § Skogsstyrelsen prövar ansökningar om stöd och
utbetalning av stöd enligt 7 kap. samt enligt 3 och 12 kap.
när det gäller skogsbruk.

22 § Sametinget prövar ansökningar om stöd och utbetalning av
stöd när det gäller stöd till rennäringsföretag och annan
verksamhet med anknytning till renskötsel eller annat samiskt
närings-, kultur- eller samhällsliv enligt 3 kap., 4 kap. 2
och 4 §§, 5 kap. 2 och 5 §§, 6 kap. 13 och 15 §§ samt stöd
för att återställa och restaurera kulturmiljöer i
renskötselområdet.

23 § Tillväxtverket prövar ansökningar om stöd och
utbetalning av stöd för lokal serviceutveckling enligt 3 och
12 kap.

24 § Den myndighet som prövar ansökan om stöd ska kontrollera
att ansökan avser stöd som är förenligt med Landsbygdsprogram
för Sverige 2014–2020 och med tillämpliga unionsrättsliga och
nationella bestämmelser.

Utbetalning

25 § Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per
insats och stödår och som avser stöd enligt 8–10 och 11 kap.
ska inte betalas ut.

26 § Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera
att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna
förordning, föreskrifter som meddelats med stöd av denna
förordning och de villkor som gäller för stödet.

Om Jordbruksverket anser att en utbetalning skulle strida mot
EU:s regelverk, denna förordning, föreskrifter som meddelats
med stöd av denna förordning eller de villkor som gäller för
stödet ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet.
Jordbruksverket ska i sådana fall sända tillbaka stödärendet
till den myndighet som beslutat om utbetalningen.
Jordbruksverkets beslut innebär att beslutet om utbetalning
upphör att gälla.

Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om
sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i
första och andra styckena.

Förskott

27 § Den myndighet som beslutar om stöd får i vissa fall
besluta om förskottsutbetalning av stöd. Förskott får lämnas
endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk
förening, en samfällighetsförening eller en allmännyttig
stiftelse. För stöd till kommersiell service enligt 6 kap.
får förskott lämnas även till företag.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade
stödet, dock högst 250 000 kronor.

Kontroller

28 § Jordbruksverket samordnar kontrollen över att förordning
(EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr 1305/2013, förordning
(EU) nr 1306/2013, förordning (EU) nr 807/2014, förordning
(EU) nr 808/2014, förordning (EU) nr 640/2014, förordning
(EU) nr 809/2014, förordning (EU) nr 907/2014, förordning
(EU) nr 651/2014, förordning (EU) nr 702/2014 och förordning
(EU) nr 1407/2013 följs.

29 § Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget,
Skogsstyrelsen och Tillväxtverket genomför den administrativa
kontrollen och kontrollen på plats över stöd inom sina
respektive ansvarsområden om inte annat följer av andra och
tredje styckena.

Jordbruksverket genomför kontrollerna på plats inom
Sametingets, Skogsstyrelsens och Tillväxtverkets
ansvarsområden samt samtliga kontroller på plats för stöd
enligt 3–6 och 12 kap.

Länsstyrelserna genomför kontrollerna på plats när det gäller
stöd enligt 8 kap. 28 § och 11 kap.

Jordbruksverket genomför kontrollerna i efterhand.

30 § Av 35 § i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd
för jordbrukare framgår att det integrerade administrations-
och kontrollsystem som avses i artikel 67 i förordning (EU)
1306/2013 ska inrättas av Jordbruksverket.

Varningssystem

31 § Jordbruksverket ska inrätta ett system för tidig varning
enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Översynsklausul

32 § För stöd enligt artiklarna 28, 29 och 33 i förordning
(EU) nr 1305/2013 ska åtagandena, vid ändringar av de
tillämpliga bindande normer, krav eller skyldigheter som
åtagandena måste gå utöver, anpassas till dessa ändringar.
Detta gäller också justeringar som görs för att förhindra
dubbelfinansiering av de metoder som avses i artikel 43 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av
den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare
inom de stödordningar som ingår i den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning
(EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, om de
metoderna ändras.

Om stödmottagaren inte godtar en sådan anpassning, ska
åtagandet upphöra att gälla. Återbetalning ska inte krävas
för den period under vilken åtagandet gällde.

Ersättningsnivåerna för stöd enligt första stycket får
justeras under pågående åtagandeperiod.

Återbetalningsskyldighet och upphävande av stöd

33 § Den myndighet som beslutar om stöd får avslå eller häva
åtaganden enligt 8–11 kap. om åtagandet motsvarar mindre än 1
000 kronor per år.

34 § Stöd enligt 8, 9 och 10 kap. lämnas inte för mark som
huvudsakligen används för annat ändamål än jordbruk eller för
mark som används på ett sätt som är oförenligt med stödets
syfte.

35 § Utöver det som sägs om återbetalningsskyldighet i
förordning (EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr 1306/2013,
förordning (EU) nr 809/2014, förordning (EU) nr 640/2014 och
i Europeiska unionens statsstödsregler gäller att en
stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. stödet beviljats på grund av att stödmottagaren i sin
ansökan om stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga
uppgifter,

2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt brutit mot de
villkor som gäller för stödet, eller

3. utbetalningen skett på grund av att stödmottagaren i sin
ansökan om utbetalning av stöd lämnat oriktiga eller
ofullständiga uppgifter.

36 § Den myndighet som beslutar om stöd ska innan utbetalning
sker upphäva ett beslut om stöd eller ett åtagande helt eller
delvis om någon av förutsättningarna i 35 § 1 och 2 är
uppfyllda eller om något annat inträffar som innebär att den
som beviljats stöd med hänsyn till syftet med stödet inte bör
få ha detta kvar.

37 § Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att
kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad
till.

38 § Om stödmottagaren brutit mot stödvillkoren i fråga om
sådana arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter
som ingår i beslut om stöd enligt 8–11 kap. men som inte
finns med i ansökan om utbetalning, ska det leda till samma
indragning av stödet som om dessa arealer, djur eller andra
ersättningsgrundande enheter hade funnits med i denna
ansökan.

Preskription

39 § Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på
grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i
förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 finns i artikel 3 i den
förordningen. I stället för de frister som anges i artikel
3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om
återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år
från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning
än sådana som avses i första stycket gäller
preskriptionslagen (1981:130).

Ränta

40 § När ett stöd krävs tillbaka ska ränta tas ut enligt
artikel 7.2 i förordning (EU) nr 809/2014.

Räntan ska beräknas enligt räntelagen (1975:653).

Bemyndiganden

41 § Jordbruksverket får, efter det att Havs- och
vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post-
och telestyrelsen, Vattenmyndigheterna,
Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen,
Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i
övervakningskommittén getts tillfälle att yttra sig, meddela
ytterligare föreskrifter om

1. stödvillkor,

2. de villkor och det sätt stöd får kombineras med äldre
åtaganden på samma areal eller inom samma jordbruksföretag,
och

3. avdrag på stöd, upphävande av stöd och åtaganden samt
administrativa sanktioner på grund av att villkoren för stöd
inte har följts.

42 § Jordbruksverket får, efter det att Havs- och
vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post-
och telestyrelsen, Vattenmyndigheterna,
Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen,
Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i
övervakningskommittén getts tillfälle att yttra sig, meddela
föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

43 § Jordbruksverket får, efter det att de berörda
myndigheterna getts tillfälle att yttra sig, meddela
föreskrifter om länsstyrelsernas, Sametingets,
Skogsstyrelsens och Tillväxtverkets handläggning av ärenden
om stöd.

It-system för ärenden om stöd

44 § Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för
elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt
denna förordning.

Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen
och Tillväxtverket ska lämna de uppgifter till it-systemen
som behövs för att pröva ett ärende om stöd.

45 § Uppgifter som länsstyrelserna, Sametinget,
Skogsstyrelsen och Tillväxtverket lämnat till it-systemen ska
på begäran lämnas ut till Jordbruksverket.

Vidare ska Jordbruksverket lämna ut uppgifter i ärenden om
stöd till Ekonomistyrningsverket.

46 § Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som
länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och
Tillväxtverket har lämnat till it-systemen.

47 § Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till de
uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets
it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra
sitt arbete som attesterande organ för
landsbygdsprogrammet.
Samlad information till enskilda

48 § Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla
samlad information om enskilda ärenden som handläggs av dessa
myndigheter enligt denna förordning.

Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket
och länsstyrelserna ska på begäran lämnas ut till en
länsstyrelse.

För att fullgöra uppgiften enligt första stycket får
Jordbruksverket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till
uppgifterna i it-systemen.

49 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en
organisatorisk funktion som är gemensam för Jordbruksverket
och länsstyrelserna och som ska utföra uppgiften enligt 45 §
första stycket.

Överklagande

50 § Länsstyrelsernas beslut när det gäller stöd enligt 8–10
kap. får överklagas till Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Andra beslut än Jordbruksverkets beslut i ett överklagat
ärende enligt första stycket, beslut i fråga om stöd enligt 8
kap. 28 § och 11 kap., beslut enligt 26 och 36 §§ samt beslut
om utbetalning av stöd enligt 19–23 §§ får dock inte
överklagas.

2 kap. Statligt stöd

Gruppundantag

1 § Stöd till kompetensutveckling samt demonstrationer och
information inom skogsbruket enligt 3 kap. får endast lämnas
i enlighet med kap. I och artikel 38 i förordning (EU) nr
702/2014.

2 § Stöd till rådgivningstjänster inom skogsbruket enligt 3
kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 39 i
förordning (EU) nr 702/2014.

3 § Stöd till investeringar i biogasanläggningar enligt 5
kap. för produktion av biogas som inte är livsmedelsbaserad
får lämnas i enlighet med kap. I och artikel 41 i förordning
(EU) nr 651/2014.

4 § Stöd till bredband enligt 6 kap. får endast lämnas i
enlighet med kap. I och artikel 52 i förordning (EU) nr
651/2014.

5 § Stöd till återställande av skadad skog enligt 7 kap. får
endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 34 i
förordning (EU) nr 702/2014.

6 § Stöd för att bevara och utveckla skogens miljövärden
enligt 7 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och
artikel 35 i förordning (EU) nr

702/2014.

7 § Stöd enligt 1–6 §§ får inte betalas ut till ett företag
som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av
Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och
oförenligt med den inre marknaden.

Stöd av mindre betydelse

8 § Annat stöd än stöd enligt 1–6 §§ som faller utanför
tillämpningsområdet för artikel 42 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt och som annars skulle utgöra statligt
stöd får endast lämnas i enlighet med förordning (EU) nr
1407/2013.

Övriga bestämmelser

9 § En stödmottagare är skyldig att på begäran av den
förvaltande myndigheten lämna det underlag som behövs för att
Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av
förordning (EU) nr 651/2014, förordning (EU) nr 702/2014 och
förordning (EU) nr 1407/2013 och i övrigt lämna sådana
uppgifter som den förvaltande myndigheten behöver för att
kunna utvärdera projekten.

10 § Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr
1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt
annat stöd av mindre betydelse som mottagits under de två
föregående beskattningsåren och det innevarande
beskattningsåret.

11 § Jordbruksverket ska föra de register som avses i

1. artikel 12 i förordning (EU) nr 651/2014,

2. artikel 13 i förordning (EU) nr 702/2014, och

3. artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1407/2013.

Om ansökan avser stöd enligt förordning (EU) nr 1407/2013,
ska den myndighet som beslutar om stöd lämna de upplysningar
till det stödmottagande företaget som framgår av artikel 6.1
i den förordningen.

3 kap. Stöd till kunskapsöverförings- och
informationsåtgärder samt rådgivningstjänster

1 § Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande
utgifterna för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder
samt rådgivningstjänster som anges i artikel 14 och 15 i
förordning (EU) nr 1305/2013.

2 § För rådgivningstjänster lämnas stöd med högst 1 500 euro
per rådgivningstillfälle.

För stöd för fortbildning av rådgivare får stöd till ett
rådgivningsföretag för fortbildning av företagets personal
lämnas med högst 200 000 euro under en treårsperiod.

3 § För rådgivningstjänster inom fokusområde 2 a, 3 a, 6 a
och 6 b samt för tvärvillkors- och förgröningsrådgivning inom
fokusområde 4, 5 c och 5 d i artikel 5 i förordning (EU) nr
1305/2013 ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent
av kostnaden.

För rådgivningstjänster för energieffektiviseringsrådgivning
inom fokusområde 5 c i samma artikel ska den som får
rådgivningen betala 10 procent av kostnaden.

4 § För stöd till kompetensutveckling inom fokusområde 2 a, 3
a, 6 a och 6 b ska en deltagaravgift om lägst 500 kronor tas
ut.

4 kap. Stöd till investeringar i fysiska tillgångar

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för
investeringar i fysiska tillgångar enligt artikel 17 i
förordning (EU) nr 1305/2013.

Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring

2 § Stöd får lämnas för investeringar inom jordbruks- och
trädgårdssektorn samt rennäringen med 40 procent av de
stödberättigande kostnaderna och inom de ramar som anges i
bilaga 1.

3 § Stöd som avser investeringar kopplade till ett
innovationsprojekt inom ramen för det europeiska
innovationspartnerskapet (EIP) ska lämnas med ytterligare 10
procent.

Stöd inom fokusområde 2 a i artikel 5 i förordning (EU) nr
1305/2013 som avser utveckling av jordbruksföretag inom
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands,
Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får lämnas med
ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad
till betande djur.

Det som sägs i andra stycket gäller inte renskötselföretag.

Förädlingsstöd

4 § Stöd får lämnas för förädling av jordbruksprodukter med
40 procent av de stödberättigande kostnaderna och inom de
ramar som anges i bilaga 1.

Stöd som avser investeringar kopplade till ett
innovationsprojekt inom ramen för det europeiska
innovationspartnerskapet (EIP) ska lämnas med ytterligare 10
procent.

5 § Stöd får endast lämnas om huvudråvarorna omfattas av
bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
De framställda produkterna behöver inte omfattas av
bilagan.
Stängsel mot rovdjur

6 § Stöd får lämnas för investeringar i stängsel mot rovdjur
med belopp som anges i bilaga 1.

7 § Investeringen är stödberättigande endast om arbetet
påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har
lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen
får påbörjas.

8 § För att investeringen ska berättiga till stöd ska hela
inhägnaden skydda de betande tamdjuren mot angrepp av rovdjur
och stängslet sättas upp runt betesmark eller åkermark med
betesvall.

9 § Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av
markägaren för att genomföra investeringen.

Engångsröjning av betesmark

10 § Stöd får lämnas för engångsröjning av betesmark med
belopp som anges i bilaga 1.

11 § Investeringen är stödberättigande endast om arbetet
påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har
lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen
får påbörjas.

12 § Den mark som stöd lämnas för får inte ingå i ett
pågående åtagande för betesmarker och slåtterängar. Marken
ska dock tidigare vara brukad som betesmark eller
slåtteräng.

Den mark som fastställs vid slutbesiktningen ska senast året
efter denna omfattas av ett miljöersättningsåtagande för
betesmarker och slåtterängar eller för fäbodar om det inte på
grund av omständigheter som står utanför stödmottagarens
kontroll är omöjligt.

Andra stycket gäller under förutsättning att stödsökande kan
ansöka om ersättningsformen.

13 § Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av
markägaren för att genomföra investeringen.

Reglerbar dränering

14 § Stöd får lämnas för reglerbar dränering med belopp som
anges i bilaga 1. Investeringen ska genomföras i ett
nitratkänsligt område.

15 § Investeringen är stödberättigande endast om arbetet
påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har
lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen
får påbörjas.

16 § För att investeringen ska berättiga till stöd ska
reglerbrunnen installeras i befintligt eller nytt
täckdikessystem på åkermark.

17 § Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av
markägaren för att genomföra investeringen.

5 kap. Jordbruks- och affärsutveckling

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för jordbruks-
och affärsutveckling enligt artikel 19 i förordning (EU) nr
1305/2013.

Startstöd

2 § Stöd får lämnas för nyetablering för unga jordbrukare och
rennäringsföretagare med 250 000 kronor. Ansökan om stöd ska
ges in senast sex månader efter etableringen.

3 § Det nyetablerade företaget ska ha en produktionspotential
inom jordbrukssektorn, trädgårdssektorn eller rennäringen som
motsvarar 860 standardtimmar per år.

Verksamheten ska enligt affärsplanen uppgå till högst 17 200
standardtimmar per år vid ansökanstillfället.

4 § En sökande som ska starta ett rennäringsföretag ska vara
medlem av och aktiv inom en sameby vid
ansökningstillfället.
Stöd för att skapa och utveckla annan
verksamhet än jordbruk

5 § Stöd lämnas för investeringar för att skapa och utveckla
annan verksamhet än jordbruk med 40 procent av de
stödberättigande kostnaderna och inom de ramar som anges i
bilaga 1.

6 § För att investeringen ska berättiga till stöd vid
produktion av elenergi från biomassa ska minst 30 procent av
genererad spillvärme användas.

7 § En anläggning för värmeproduktion, elproduktion eller
biogasproduktion är stödberättigande om den under minst 51
procent av driftstiden använder annat än spannmål, annan
stärkelserik gröda eller oljeväxter som huvudsaklig
energiråvara.

8 § Stöd till anläggningar för produktion av biodrivmedel
från oljeväxter får ges så länge den totala oljeväxtarealen i
Sverige inte överstiger den maximala areal som är lämplig
utifrån rådande växtföljdsrestriktioner.

6 kap. Stöd till grundläggande tjänster och förnyelse av
samhällen på landsbygden

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för
grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på
landsbygden i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr
1305/2013.

Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur

2 § Stöd får lämnas för investeringar i småskalig
infrastruktur med 90 procent av de stödberättigande
utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

3 § Investeringen ska vara förenlig med kommunala planer och
befintliga lokala utvecklingsstrategier samt regionala
utvecklingsstrategier och andra relevanta regionala
strategier, planer och program.

Stöd till bredband

4 § Stöd till bredbandsinfrastruktur får lämnas med minst 40
och högst 90 procent av de stödberättigande utgifterna och
inom de ramar som anges i bilaga 1.

5 § Stöd får endast ges till projekt som avser nästa
generations accessnät (NGA-nät) enligt definitionen i
förordning (EU) nr 651/2014. NGA-infrastrukturen ska leda
till faktiska anslutningar av slutanvändare.

6 § Projektet ska vara förenligt med befintliga kommunala och
regionala bredbandsstrategier.

7 § Jordbruksverket ansvarar för att säkerställa att
utbyggnaden sker i enlighet med förordning (EU) nr 651/2014.
Den marknadsanalys som genomförs ska beakta regionala
skillnader och uppdateras minst en gång om året.

Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden

8 § Stöd till investeringar i service och fritid på
landsbygden får lämnas med minst 50 och högst 90 procent av
de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i
bilaga 1.

9 § Stöd till investeringar i idrotts- och
fritidsanläggningar samt samlingslokaler lämnas med 90
procent av de stödberättigande utgifterna.

10 § När det gäller stöd till kommersiell service får stöd
lämnas med 50 procent av de stödberättigande utgifterna eller
med 90 procent av dessa om det finns särskilda skäl.
Särskilda skäl för att stöd ska få lämnas med 90 procent är
att stödet gäller

1. investeringar i förbättrad tillgänglighet,

2. investeringar vid nystart av nedlagd butik,

3. investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis
energieffektivisering, eller

4. investeringar som görs för att komplettera ett
försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med andra
grundläggande servicefunktioner.

Ett sådant särskilt skäl som anges i första stycket är även
att försäljningsstället för dagligvaror eller drivmedel ryms
inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan
utifrån de regionala serviceprogrammen. En
ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning lämnas
dock inte med 90 procent om den inte kan motiveras utifrån
första stycket.

11 § För stöd till kommersiell service gäller att stöd får
lämnas för att det i glesbygd och landsbygd ska kunna
upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel
som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och
befolkningsmässiga förhållanden. Stöd får i vissa fall lämnas
även till fackhandelsservice.

12 § För att berättiga till stöd ska investeringarna vara
förenliga med kommunala planer och befintliga lokala
utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier
och andra relevanta regionala strategier, planer och program.

Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och
för turistinformation

13 § Stöd får lämnas till investeringar i infrastruktur för
rekreation och för turistinformation med 90 procent av de
stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i
bilaga 1.

14 § För att berättiga till stöd ska investeringarna vara
förenliga med kommunala planer och befintliga lokala
utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier
och andra relevanta regionala strategier, planer och program.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö

15 § Stöd får lämnas till utveckling av natur- och
kulturmiljöer med minst 50 och högst 100 procent av de
stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i
bilaga 1.

16 § Investeringen är stödberättigande endast om arbetet
påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har
lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen
får påbörjas.

Första stycket gäller inte investeringar inom fokusområde 6 b
i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013.

17 § När det gäller stöd för investeringar i våtmarker,
dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet samt för
att återställa och restaurera kulturmiljöer i
renskötselområdet ska den sökande äga marken eller ha
tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

18 § Investeringar inom fokusområde 6 b i artikel 5 i
förordning (EU) nr 1305/2013 ska vara förenliga med kommunala
och regionala planer och med befintliga lokala
utvecklingsstrategier.

19 § Investeringar för att återställa och restaurera
kulturmiljöer i renskötselområdet ska genomföras i
renskötselområdet.

20 § Investeringar för våtmarker, dammar, tvåstegsdiken och
förbättrad vattenkvalitet ska genomföras i
odlingslandskapet.

21 § För investeringar i våtmarker och dammar gäller att den
våtmark eller damm som fastställs vid slutbesiktning senast
året efter denna ska omfattas av ett miljöersättningsåtagande
för skötsel av våtmarker och dammar om det inte på grund av
omständigheter som står utanför stödmottagarens kontroll är
omöjligt.

Andra stycket gäller under förutsättning att stödsökande kan
ansöka om ersättningsformen.

22 § För investeringar i tvåstegsdiken gäller att diket ska
anläggas i eller vid åkermark och ha en lågvattenfåra samt
terrasser på en eller båda sidor.

7 kap. Förbättring av skogens miljövärden och återställande
av skadad skog

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om stöd enligt artikel
21–26 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Skogens miljövärden

2 § Stöd får lämnas till förbättring av skogens miljövärden
med 100 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de
ramar som anges i bilaga 1.

För stöd till naturvårdsbränning, röjning och rensning av
stenmur samt rensning av kulturmiljöer lämnas stöd med de
belopp som anges i bilagan.

3 § Den sökande ska äga marken eller ha tillstånd av
markägaren för att genomföra investeringen.

Stöd får endast lämnas till investeringar på skogsmark och
trädbuskmark enligt 2 och 2 a §§ skogsvårdslagen
(1979:429).
Återställande av skadad skog

4 § Stöd får lämnas för återställande av skadad skog med 100
procent av de stödberättigande utgifterna inom de ramar som
anges i bilaga 1.

5 § Den sökande ska äga marken eller ha tillstånd av
markägaren för att genomföra investeringen.

Stöd får endast lämnas till investeringar på skogsmark och
trädbuskmark enligt 2 och 2 a §§ skogsvårdslagen
(1979:429).
8 kap. Miljö- och klimatvänligt jordbruk

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om stöd enligt artikel
28 i förordning (EU) nr 1305/2013 till miljö- och
klimatvänligt jordbruk.

2 § Stöd får lämnas årligen under förutsättning att
stödmottagaren under en period av fem år åtar sig att vidta
sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta
kapitel. Markersättning för skötsel av våtmarker och dammar
får endast lämnas för en sammanlagd period om 20 år. Om
våtmarken eller dammen är anlagd utan att ha fått stöd för
investeringar i våtmarker och dammar enligt 6 kap. ska
ansökan om åtagande ske inom två stödår efter det att
våtmarken är färdigställd för att berättiga till
markersättning.

Första stycket gäller inte stöd till lantrasföreningar enligt
32 §.

För samtliga ersättningsformer utom skötsel av våtmarker och
dammar, restaurering av betesmarker och slåtterängar samt de
kompletterande insatserna bränning och lövtäkt får åtagandet
förlängas med ett år i taget.

3 § Stöd får lämnas med de ersättningsnivåer som anges i
bilaga 1.

4 § Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett
åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande under
förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i
förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda.

Ett sådant nytt åtagande ska minst omfatta en period om fem
år, oavsett hur mycket av perioden för det ursprungliga
åtagandet som redan har genomförts.

I de fall en kompletterande insats läggs till ett befintligt
åtagande för betesmarker och slåtterängar eller fäbodar ska
det befintliga åtagandet omvandlas i enlighet med första
stycket.

5 § Den myndighet som beslutar om stöd får medge att
befintliga åtaganden utökas om utökningen uppfyller de
kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning
(EU) nr 807/2014.

6 § Ett befintligt åtagande får minskas genom att enskilda
marker tas bort om marken har ingått i ett motsvarande
åtagande under minst fem år, så länge minskningen inte
äventyrar syftet med åtagandet. Om marken har ingått i ett
åtagande i mindre än fem år, ska åtagandet hävas för den
areal som tagits bort. Om minskningen är så stor att den
skulle äventyra syftet med åtagandet, ska hela åtagandet
hävas.

7 § Stöd enligt denna förordning får kombineras i den
utsträckning som framgår av andra stycket eller bilaga 3.

Det sammanlagda stödet för åtaganden enligt detta kapitel får
inte överstiga det sammanlagda stödbelopp som är tillåtet
enligt bilaga II till förordning (EU) nr 1305/2013.

8 § Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en
sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till
stöd. För stöd till skyddszoner enligt 24 § gäller dock att
den totala skiftesarealen ska omfatta minst 0,1 hektar.

9 § I fråga om stöd som förutsätter hållande av djur får
Jordbruksverket meddela föreskrifter om hur innehavet ska
beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas.

Betesmarker och slåtterängar

10 § Stöd får lämnas för allmän skötsel av betesmarker och
slåtterängar eller särskild skötsel av betesmarker med
särskilda värden, slåtterängar med särskilda värden,
mosaikbetesmark, alvarbete, skogsbete och gräsfattig mark.
Stöd får även lämnas för de kompletterande insatserna
lieslåtter, efterbete, höhantering, lövtäkt, bränning och
svårtillgängliga platser.

11 § Den mark som stöd lämnas för ska vara jordbruksmark av
ägoslaget betesmark.

Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha
ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

12 § Den myndighet som beslutar om stöd ska fastställa de
skötselvillkor som ska vara uppfyllda för att stöd ska
lämnas.

Fäbodar

13 § Stöd får lämnas för hållande av fäbod i bruk samt för
skötsel av fäbodbete och den kompletterande insatsen särskild
skötsel av fäbodbete.

14 § Den mark som stöd lämnas för ska vara jordbruksmark av
ägoslag betesmark.

Den som söker stöd ska förfoga över fäboden med tillhörande
betesrätt.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

15 § Stöd får lämnas för restaurering av betesmarker och
slåtterängar.

16 § Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller
ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

17 § Den mark som stöd lämnas för ska ha eller kunna återfå
höga naturvärden.

Marken ska även ha förutsättningar att kunna restaureras så
att den kan bli ersättningsberättigad för särskild skötsel av
betesmarker och slåtterängar eller fäbodbete med
kompletterande insatser för särskild skötsel av fäbodbete.

Vallodling

18 § Stöd får lämnas för vallodling.

19 § Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller
ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

För att vara stödberättigande ska marken vara jordbruksmark
av ägoslag åkermark och vara belägen utanför det område som
berättigar till kompensationsstöd enligt bilaga 2.

Skötsel av våtmarker och dammar

20 § Stöd får lämnas för skötsel av våtmarker och dammar.

21 § Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller
ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

Marken ska vara jordbruksmark.

Minskat kväveläckage

22 § Stöd får lämnas för odling av fånggröda och för
vårbearbetning på åkermark i nitratkänsligt område.

23 § Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller
ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

Marken ska vara jordbruksmark av ägoslaget åkermark.

Skyddszoner

24 § Stöd får lämnas för anläggning av skyddszoner på
åkermark i nitratkänsligt område.

25 § Skyddszonen ska anläggas senast under våren första året
i åtagandeperioden. Skyddszonen får inte brytas förrän på
hösten det sista året i åtagandeperioden.

Skyddszonen ska bestå av vallgräs eller vallbaljväxter.

26 § Skyddszoner mot vattendrag ska anläggas utmed ett
vattenområde enligt definitionen i 11 kap. 2 § miljöbalken.

27 § Anpassade skyddszoner ska anläggas på erosionsbenägen
mark, mark som riskerar att få skador i markstrukturen på
grund av vägsalt eller mark som löper risk att översvämmas.

Hotade husdjursraser

28 § Stöd får lämnas till djurägare som håller minst ett
renrasigt djur av följande hotade husdjursraser:

1. fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla, svensk
lågland,

2. dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår,
roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, gutefår,
ryafår, svenskt finullsfår,

3. svensk lantrasget, göingeget, jämtget, lappget, och

4. linderödsvin.

29 § Djurägaren ska vara djurhållare på sitt
produktionsplatsnummer.

30 § I fråga om stöd för får, getter och gyltor så ska dessa
ha satts i avel för att berättiga till ersättning.

Besättningar med får ska vara anslutna till förenklad
kontroll eller program för bekämpning av sjukdomen
Maedi-Visna.

När det gäller stöd för galtar ska galten vara äldre än sex
månader.

31 § Nötkreatur ska vara registrerade i centrala
nötkreatursregistret (CDB) för att berättiga till
ersättning.

Lantrasföreningar

32 § Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande
utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1 till
lantrasföreningar som bedriver bevarandearbete med hotade
raser av de raser som anges i 33 §. En godkänd avelsplan ska
finnas för den eller de raser som föreningen bevarar.

33 § Stöd lämnas för bevarandearbete i fråga om följande
raser:

1. fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla, svensk
lågland,

2. dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår,
roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, gutefår,
ryafår, svenskt finullsfår,

3. svensk lantrasget, göingeget, jämtget, lappget,

4. linderödsvin,

5. gotlandsruss, svensk ardenner, nordsvensk brukshäst,

6. bjurholmshöna, bohuslän-dals svarthöna, fiftyfive flowery,
gotlandshöna, hedemorahöna, kindahöna, gammalsvensk
dvärghöna, svensk dvärghöna, orusthöna, skånsk blommehöna,
åsbohöna, ölandshöna, öländsk dvärghöna,

7. skånegås, ölandsgås,

8. blekingeanka, svensk blå anka, svensk gul anka, svensk
myskanka,

9. gotlandskanin, mellerudskanin, svensk pälskanin, och

10. nordiskt bi.

9 kap. Ekologiskt jordbruk

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till
ekologiskt jordbruk enligt artikel 29 i förordning (EU) nr
1305/2013.

2 § Stöd för ekologisk produktion får lämnas årligen under
förutsättning att stödmottagaren under en period av fem år
åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling
som avses i detta kapitel. Ett sådant åtagande får förlängas
med ett år i taget.

För stöd för omställning till ekologisk produktion gäller
åtagandet i stället i två år. I de fall omställningen är
färdig med godkänt resultat inom kortare tid än två år kan
dock åtagandet avslutas tidigare.

3 § Stöd får lämnas med de ersättningsnivåer som anges i
bilaga 1.

4 § Den myndighet som beslutar om stöd kan medge att
befintliga åtaganden utökas om utökningen uppfyller de
kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning
(EU) nr 807/2014.

5 § Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en
sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till
stöd.

6 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet
ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i
fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.

7 § För att vara ersättningsberättigande ska grödan odlas för
att användas till foder, livsmedel eller utsäde. Även 1-åriga
jordbruksgrödor som används för industriändamål ger rätt till
ersättning.

8 § Ytterligare ersättning får lämnas till jordbrukare för
åkermark enligt 7 § eller för mark som omfattas av ett
åtagande för betesmarker och slåtterängar enligt 8 kap. 10
och 11 §§ eller som omfattats av ett åtagande för skötsel av
betesmarker och slåtterängar enligt 2 kap. 11 och 12 §§
förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder om jordbrukaren har ekologisk
djurhållning av djurslagen mjölkkor, am- och dikor, ungnöt,
tackor, getter (hondjur), suggor, slaktsvin, värphöns eller
slaktkycklingar.

Ersättning för åkermark lämnas för så stor areal som
motsvaras av en djurenhet per hektar. Ersättning för
betesmarker och slåtterängar lämnas för så stor areal som
motsvaras av en halv djurenhet per hektar.

Omställning till ekologisk produktion

9 § Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller
ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

För åtaganden för omställning till ekologisk växtodling ska
marken vara av ägoslaget åkermark. För ersättning för
omställning till ekologisk djurhållning ska marken vara av
ägoslaget åkermark eller ägoslaget betesmark som ingår i ett
miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar.

Produktionen ska vara godkänd för omställning till ekologisk
produktion av ett ackrediterat certifieringsföretag.

Ersättning för ekologisk produktion

10 § Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller
ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

För åtaganden för ekologisk växtodling ska marken vara av
ägoslaget åkermark. För ersättning för ekologisk djurhållning
ska marken vara av ägoslaget åkermark eller ägoslaget
betesmark som ingår i ett miljöersättningsåtagande för
betesmarker och slåtterängar.

Produktionen ska vara godkänd som ekologisk produktion av ett
ackrediterat certifieringsföretag.

11 § Ett befintligt åtagande får minskas genom att enskilda
marker tas bort om marken har ingått i ett motsvarande
åtagande under minst fem år, så länge minskningen inte
äventyrar syftet med åtagandet. Om marken har ingått i ett
åtagande i mindre än fem år, ska åtagandet hävas för den
areal som tagits bort. Om minskningen är så stor att den
skulle äventyra syftet med åtagandet, ska hela åtagandet
hävas.

10 kap. Kompensationsstöd

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till områden
med naturliga eller andra särskilda begränsningar enligt
artiklarna 31 och 32 i förordning (EU) nr 1305/2013.

2 § Stöd lämnas för grovfodergrödor, växtodlingsgrödor och
extensiva grödor med de belopp och till de områden som
framgår av bilaga 1 och 2.

Stödvillkor för företaget

3 § En ansökan om kompensationsstöd ska omfatta en
redovisning av minst fyra hektar åkermark eller betesmark i
de områden som anges i bilaga 2 för att kompensationsstöd ska
betalas ut. Jordbrukaren ska bedriva jordbruk på minst 4
hektar inom de områden som anges i bilaga 2. Under åren
2015–2018 ingår areal i område 10:a i dessa 4 hektar.

Stödvillkor för marken

4 § Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller
ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren. Marken ska vara
åkermark eller betesmark.

Areal med grovfodergrödor

5 § Med areal med grovfodergrödor avses all åkermark eller
betesmark på jordbrukarens företag med betesmarker,
slåtterängar, grönfoder, vall och foderbetor. Även sådan
åkermark och betesmark med grovfodergrödor som jordbrukaren
inte ansöker om utbetalning för eller som finns utanför
kompensationsområdet enligt bilaga 2 ingår i arealen med
grovfodergrödor.

All åkermark och betesmark på företaget där grödan odlas och
skördas eller betas som grovfoder ska redovisas och räknas
som en grovfodergröda om jordbrukaren söker utbetalning för
typ 1, 2 eller 3 enligt bilaga 1.

6 § För att jordbrukarens areal med grovfodergrödor ska ingå
i typ 1, 2 eller 3 ska lantbrukaren sköta all sin areal med
grovfodergrödor genom att ha djurhållning av minst följande
djurenheter av tackor, getter av honkön och nötkreatur äldre
än sex månader per hektar:

Område Typ 1 Typ 2 Typ 3

1, 2a, 2b, 3, 4:a 0,65 0,3 0,1

4:b 0,8 0,4 0,1

5:a, 5:b, 0,9 0,4 0,1

5:c, 5:d, 1 0,4 0,1

Lantbrukarens hela areal med grovfodergrödor ingår i den av
typ 1, 2 eller 3 som motsvarar högst krav och som
lantbrukaren uppfyller kravet för. Uppfylls inte kravet för
typ 3 ingår hela arealen med grovfodergrödor i typ 5. En
lantbrukare har aldrig foderareal i mer än en typ av
jordbruk.

7 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet
ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i
fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.

Växtodlingsgrödor

8 § Med växtodlingsgrödor avses spannmål som odlas minst till
full axgång, proteingrödor, ärtor och bönor som används till
livsmedel, oljeväxter, fibergrödor, hampa, potatis,
sockerbetor, frövall, energiskog, grönsaker, kryddväxter,
frukt och bär samt plantskoleväxter.

Extensiva grödor

9 § Med extensiva grödor avses grödor som odlas i
skyddszoner, gröngödsling, vallgrödor som endast används för
energiändamål eller levereras till vallfodertork enligt
kontrakt samt rörflen och övriga grödor som odlas med syfte
att få en skörd men som inte är växtodlingsgrödor och
grovfodergrödor.

11 kap. Djurens välbefinnande

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till djurens
välbefinnande enligt artikel 33 i förordning (EU) nr
1305/2013. Stöd lämnas med de ersättningsnivåer som anges i
bilaga 1.

2 § Stöd får lämnas årligen under förutsättning att
stödmottagaren åtar sig att under ett år vidta åtgärder som
avses i 3 §.

3 § Stöd lämnas för

1. extra djuromsorg för får,

2. extra djuromsorg för suggor, och

3. utökad klövhälsovård för mjölkkor.

4 § Den som söker ersättning ska vara registrerad djurhållare
på sitt produktionsplatsnummer.

För ersättning för extra djuromsorg för får gäller dessutom
att den sökande ska ha minst en djurenhet i sin ansökan om
åtagande.

5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet
ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i
fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.

12 kap. Samarbete

1 § Stöd får lämnas för samarbetsåtgärder enligt artikel 35.1
c i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 35 i förordning
(EU) nr 1305/2013.

2 § Stöd får lämnas med minst 70 och högst 100 procent av de
stödberättigande utgifterna och i enlighet med bilaga 1.

Stödnivån för en investering inom ett innovationsprojekt ska
vara samma som om investeringen sökts enligt 4, 5 eller 6
kap. För övriga delar i projektet lämnas stöd med 100 procent
av de stödberättigande utgifterna.

3 § För att projektet ska vara stödberättigande ska minst två
aktörer ingå i samarbetet.

Första stycket gäller dock inte stöd till pilotprojekt och
stöd till utveckling av nya produkter, metoder, processer och
tekniker.

Stöd beviljas inte till pågående samarbetsprojekt, vilket
innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade
kluster eller nätverk inte beviljas stöd.

4 § Stöd får beviljas till transnationellt samarbete som
komplement till ett projekt som redan har beviljats enligt 3
kap. eller detta kapitel.

5 § För stöd för att bilda innovationsgrupper och för
innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet
(EIP) gäller dessutom att innovationsgruppen ska ha ett
samarbetsavtal.

Övergångsbestämmelser

2015:406

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2015.

2. De nya bestämmelserna tillämpas även på åtaganden som har
påbörjats från och med den 1 januari 2015.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:481) om stöd
för

landsbygdsutvecklingsåtgärder. Den upphävda förordningen
gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före
ikraftträdandet.

4. Genom förordningen upphävs förordningen (2014:870) om
ansökan om och handläggning av stöd för vissa
landsbygdsutvecklingsåtgärder.

5. Genom förordningen upphävs förordningen (2015:45) om
ansökan om och handläggning av stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder.

6. Stödmottagare i område 10:a enligt bilaga 2 till
förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder, där kompensationsstöd lämnades
enligt artikel 36 a (ii) och som var avgränsade enligt
artikel 50.3 a i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd
för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU) under programperioden 2007–2013,
men som inte längre ingår i kompensationsområdet ska fortsatt
få ersättning till och med 2018. Ersättning får lämnas med 80
procent 2015, 70 procent 2016, 50 procent 2017 och 20 procent
2018 av stödet som beräknas enligt villkoren i förordningen
(2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Om
nedtrappningen ger ett lägre hektarbelopp än 210 kronor
lämnas ändå ersättning med 210 kronor per hektar. Vid
beräkning av stöd inom område 10:a ska mark i tidigare område
1–5:b inte ingå i beräkningen.

7. Åtaganden för certifierad ekologisk produktion och
kretsloppsinriktad produktion samt för djurens välbefinnande
enligt förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder som innehåller en
revideringsklausul enligt artikel 46 fjärde stycket i
kommissionens förordning nr

1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU) ska anpassas till kravet på
aktiv jordbrukare i artikel 9 i förordning (EU) nr
1307/2013.

Av 17 § i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för
jordbrukare framgår att artikel 9.2 första stycket i
förordning (EU) nr 1307/2013 om verksamheter undantagna från
direktstöd inte ska gälla jordbrukare som för det föregående
året tagit emot högst 5 000 euro i direktstöd.
Jordbruksverksamheten ska inte anses obetydlig enligt artikel
9.2 tredje stycket (b) i förordning (EU) nr 1307/2013 om
minst 36 hektar åkermark, betesmark eller slåtteräng
redovisas innevarande år.

Bilaga 1

Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)

Engångsröjning av
betesmark Ersättningsnivå 5 000 kr/ha

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 1 000

Reglerbar dränering Ersättningsnivå 8 000 kr/brunn

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 8 000

Stängsel mot rovdjur Ersättningsnivå 50 kr/m

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 1 000

Förädlingsstöd Ersättning av
kostnad (%) 401

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 100 000

Högsta
ersättningsnivå (kr) 600 000–4 000 0002

Investeringar i
jordbruk Ersättning av
kostnad (%) 401, 4

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 50 0005, 100 000

Högsta
ersättningsnivå (kr) 1 000 000–7 000 0002
100 0003

1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett
innovationsprojekt inom ramen för det europeiska
innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10
procent.

2 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet
inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och
prioriteringar.

3 Stöd till renvaktarstugor.

4 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands,
Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
(exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10
procent i de fall där investeringen är kopplad till betande
djur och jordbrukets konkurrenskraft.

5 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och
renvaktarstugor.

Jordbruks- och affärsutveckling (5 kap.)

Skapa och utveckla
annan verksamhet
än jordbruk Ersättning av
kostnad (%) 40

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 100 000

Högsta
ersättningsnivå Förnybar energi:
1 000 000 kr–
200 000 euro1
Gödselbaserad biogas:
40 000 000 kr
Jobbskapande:
600 000 kr–200 000 euro1

1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet
inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och
prioriteringar.

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på
landsbygden (6 kap.)

Bredband Ersättning av
kostnad (%) 40–901

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 100 000

Högsta
ersättningsnivå 10 000 000 euro per
projekt

Infrastruktur för
rekreation och
turistinformation Ersättning av
kostnad (%) 902

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 100 000

Högsta
ersättningsnivå (kr) –

Service och fritid
på landsbygden Ersättning av
kostnad (%) 90, 50

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 100 0004, 50 000, 30 0003

Högsta
ersättningsnivå (kr) 600 000–4 000 0005

Småskalig
infrastruktur Ersättning av
kostnad (%) 90

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 100 000

Högsta
ersättningsnivå (kr) –

Utveckling av natur-
och kulturvärden Ersättning av
kostnad (%) 1006,7, 90, 508

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 30 000, 50 0009

Högsta
ersättningsnivå (kr) Våtmarker och dammar:
200 000 kr/ha
(400 000 kr/ha)10
Tvåstegsdiken:
1 000 kr/m
Övriga: 15 000 00011

1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet
inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och
prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas
handlingsplaner. En och samma stödprocent tillämpas i alla
projekt inom ett län och kan justeras på begäran av länen om
förutsättningarna ändras.

2 Stöd till stigar och leder genom skog och mark ges i form
av enhetskostnad enligt föreskrifter som Jordbruksverket
meddelar med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§.

3 Gäller om investeringen avser förbättrad tillgänglighet,
nystart av nedlagd butik, försäljningsställe för dagligvaror,
drivmedel eller servicepunkt som är högt prioriterad i
länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala
serviceprogrammen samt investeringar vars huvudsyfte är
förbättrad miljö och klimat.

4 Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt
samlingslokaler.

5 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet
inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och
prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas
handlingsplaner.

6 I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent
(våtmark och dammar, tvåstegsdiken och förbättrad
vattenkvalitet).

7 Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om
offentliga aktörer är sökande av projekt inom utveckling av
natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader. I
dessa fall ska minst 30 procent av de stödberättigande
utgifterna vara övrigt nationellt offentligt stöd.

8 Miljöinvesteringar med begränsad miljönytta eller om
sökande äger byggnaden där projekt för utveckling av natur-
och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader
genomförs.

9 Utveckling av natur- och kulturmiljöer samt
kulturhistoriska byggnader.

10 För våtmarker och dammar är gränsen 200 000 kr/ha. I
särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent av
stödberättigande utgifter upp till 400 000 kr/ha.

11 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet
inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och
prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas
handlingsplaner. Det får dock inte överstiga 15 miljoner
kronor.

Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av
skogars livskraft (7 kap.)

Skogens miljövärden Ersättning av
kostnad (%) 1001

Ersättningsnivå Naturvårdsbränning:
28 000 kr/bränning,
9 000/ha
Röja och rensa stenmur:
850 kr/100 m
Rensa kulturmiljöer:
1 300 kr/st
Lägsta
ersättningsnivå (kr) –

Högsta
ersättningsnivå 60 000 0001

Återställande av
skadad skog Ersättning av
kostnad (%) 100

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 50 000

Högsta
ersättningsnivå (kr) –

1 Skapa våtmark i skog, sköta natur- och kulturmiljöer och
gallra fram ädellöv/lövrik skog.

Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)

Betesmarker och slåtterängar

Markklass Ersättningsnivå1

Betesmarker och slåtterängar med
allmän skötsel 1 000 kr/ha

Betesmarker med särskild skötsel 2 800 kr/ha

Slåtterängar med särskild skötsel 4 500 kr/ha

Alvarbete 1 000 kr/ha

Skogsbete 2 500 kr/ha

Gräsfattiga marker 1 700 kr/ha

Mosaikbetesmarker 1 700 kr/ha

Betesmarker och slåtterängar – Kompletterande insatser

Komplement Ersättningsnivå1

Efterbete 700 kr/ha

Lövtäkt 100 kr/ha2

Bränning 800 kr/ha

Höhantering 1 700 kr/ha

Lieslåtter 7 000 kr/ha

Svårtillgängliga platser 1 000 kr/ha

Fäbodar

Delåtgärdens delar Ersättningsnivå3

Fäbod i bruk: Huvudfäbod 3 333 kr/ha, där en fäbod
i bruk består av 6 hektar

Fäbod i bruk: Kompletterande 500 kr/ha, där en
kompletterande fäbod
består av 6 hektar

Fäbodbete 1 000 kr/ha

Komplement särskild skötsel av
fäbodbete 1 200 kr/ha

Hotade husdjursraser

Djurslag Ersättningsnivå3

Getter 1 450 kr/djurenhet

Svin 2 050 kr/djurenhet

Nöt 1 450 kr/djurenhet

Får 1 450 kr/djurenhet

Minskat kväveläckage

Delåtgärdens delar Ersättningsnivå3

Fånggröda 1 100 kr/ha

Vårbearbetning 600 kr/ha

Lantrasföreningar

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd
beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000
kronor i stödberättigande utgifter.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Ersättningsnivå3

3 600 kr/ha

Skyddszoner

Delåtgärdens delar Ersättningsnivå3

Skyddszon mot vattendrag 3 000 kr/ha

Anpassade skyddszoner 3 000 kr/ha

Skötsel av våtmarker och dammar

Delåtgärdens delar Ersättningsnivå3

Skötsel av våtmarker och dammar 4 000 kr/ha

Markersättning i hela landet utom
Götalands Södra Slättbygder,
åkermark 1 000 kr/ha

Markersättning i Götalands Södra
Slättbygder, åkermark 3 000 kr/ha

Vallodling

Ersättningsnivå3

500 kr/ha

1 Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar,
inklusive komplement, som är lägre än 1 000 kronor per stödår
betalas inte ut.

2 I genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar,
vilket ger en ersättningsnivå på 1 000 kr/ha. Det får vara
högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar.

3 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår
betalas inte ut.

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)

Ekologisk produktion

Produktionskategori Ersättningsnivå1

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor
m.m. (ej vallodling på åkermark) 1 500 kr/ha

Potatis och grönsaker 5 000 kr/ha

Frukt och bär 7 500 kr/ha

Djurersättning 1 600 kr/ha åkermark, där
1 hektar åkermark motsvarar
1 djurenhet. 800 kr/ha
betesmark, där 2 hektar
betesmark motsvarar
1 djurenhet

Omställning till ekologisk produktion

Produktionskategori Ersättningsnivå1

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor
m.m. (ej vallodling på åkermark) 1 500 kr/ha

Potatis och grönsaker 5 000 kr/ha

Frukt och bär 7 500 kr/ha

Djurersättning 1 600 kr/ha åkermark, där
1 hektar åkermark motsvarar
1 djurenhet. 800 kr/ha
betesmark, där 2 hektar
betesmark motsvarar
1 djurenhet

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per
stödår betalas inte ut.

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda
begränsningar (10 kap.)

Kompensationsstöd i bergsområden1

Område/
Jordbruks-
typ 1 2 3 4 5 6

Jordbruk Jordbruk Jordbruk Jordbruk Extensivt Mycket
med med med med jordbruk extensivt
betesdjur betesdjur betesdjur växt- jordbruk
och foder- och och andra odling
grödor på natur- mycket
åkermark betes- extensiva
marker natur-
betes-
marker

1 3 900 2 300 1 000 1 100 500 0

2a 3 600 2 000 900 1 100 300 0

2b 3 600 1 800 900 1 100 300 0

3 3 500 1 500 600 1 100 300 0

Kompensationsstöd i områden med naturliga begränsningar1

Område/
Jordbruks-
typ 1 2 3 4 5 6

4a 1 700 600 250 600 0 0

4b 600 300 0 300 0 0

5a 1 500 700 250 600 0 0

5b 1 100 400 0 600 0 0

Kompensationsstöd i områden med särskilda begränsningar1

Område/
Jordbruks-
typ 1 2 3 4 5 6

5c 1 000 400 0 500 0 0

5d 1 200 400 0 600 0 0

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per
stödår betalas inte ut.

Djurens välbefinnande (11 kap.)

Extra djuromsorg får Ersättningsnivå 2 000 kr/DE

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 1 000

Extra djuromsorg suggor Ersättningsnivå 2 000 kr/DE

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 1 000

Utökad klövhälsovård
för mjölkkor Ersättningsnivå 220 kr/DE

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 1 000

Samarbete (12 kap.)

Pilotprojekt Ersättning
av kostnad (%) 701, 902, 100

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 100 000, 30 0003

Högsta
ersättningsnivå –

Innovationsgrupper och
innovationsprojekt,
(EIP) Ersättning av
kostnad (%) 1004

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 100 000, 50 0005, 30 0003

Högsta
ersättningsnivå (kr) –

Miljö och klimat Ersättning av
kostnad (%) 706, 907, 100

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 100 000, 50 0008, 30 0003

Högsta
ersättningsnivå (kr) –

Korta leveranskedjor
och lokala marknader Ersättning av
kostnad (%) 90

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 100 000, 30 0003

Högsta
ersättningsnivå (kr) –

Diversifiering Ersättning av
kostnad (%) 90

Lägsta
ersättningsnivå (kr) 100 000, 30 0003

Högsta
ersättningsnivå (kr) –

1 Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruket,
trädgårdsnäringen och rennäringen ökad djurvälfärd, tillväxt
i livsmedelskedjan och stärkt konkurrenskraft för småföretag
i livsmedelskedjan.

2 Projekt inom miljö, klimat och jobbskapande på landsbygden
(annat än i not 1).

3 Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt
inom området människors livsmiljö).

4 Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara
densamma som om investeringen sökts inom relevant delåtgärd
och fokusområde i åtgärderna 4, 6 eller 7.

5 Bildande av innovationsgrupper.

6 Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i
skogen.

7 Projekt inom miljö.

8 Projekt inom området människors livsmiljö.

Bilaga 2

Stödområdesindelning för bergsområden enligt artikel 32.1.a i
förordning (EU) nr 1305/2013

Län Kommun Församling Stöd-
område

Värmland KIL BODA 3

EDA EDA 3

JÄRNSKOG 3

SKILLINGMARK 3

KÖLA 3

TORSBY FRYKSÄNDE 3

LEKVATTNET 2a

VITSAND 2a

NYSKOGA 2a

ÖSTMARK 2a

NORRA FINNSKOGA 2a

SÖDRA FINNSKOGA 2a

DALBY 2a

NORRA NY 2a

GRUMS VÄRMSKOG 3

ÅRJÄNG SILBODAL 3

SILLERUD 3

KARLANDA 3

HOLMEDAL 3

BLOMSKOG 3

TRANKIL 3

VÄSTRA FÅGELVIK 3

TÖCKSMARK 3

ÖSTERVALLSKOG 3

SUNNE GRÄSMARK 3

LYSVIK 3

FILIPSTAD GÅSBORN 3

RÄMMEN 3

HAGFORS HAGFORS 3

EKSHÄRAD 3

GUSTAV ADOLF 3

NORRA RÅDA 3

SUNNEMO 3

ARVIKA ARVIKA ÖSTRA 3

ARVIKA VÄSTRA 3

STAVNÄS 3

HÖGERUD 3

GLAVA 3

BOGEN 2a

GUNNARSKOG 3

NY 3

ÄLGÅ 3

MANGSKOG 3

BRUNSKOG 3

SÄFFLE SVANSKOG 3

LÅNGSERUD 3

DALARNA VANSBRO JÄRNA 3

NÅS 3

ÄPPELBO 3

MALUNG MALUNG 2a

LIMA 2a

TRANSTRAND 2a

GAGNEF MOCKFJÄRD 3

GAGNEF 3

FLODA 3

LEKSAND LEKSAND 3

DJURA 3

ÅL 3

SILJANSNÄS 3

RÄTTVIK RÄTTVIK 3

BODA 3

ORE 3

ORSA ORSA 3

ÄLVDALEN ÄLVDALEN 2a

SÄRNA 1

IDRE 1

MORA MORA 3

VÅMHUS 2a

SOLLERÖN 3

VENJAN 2a

FALUN FALU KRISTINE 4:a

GRYCKSBO 4:a

STORA KOPPARBERG 4:a

ASPEBODA 4:a

VIKA 4:a

HOSJÖ 4:a

SUNDBORN 4:a

SVÄRDSJÖ 3

ENVIKEN 3

BJURSÅS 3

BORLÄNGE STORA TUNA 4:a

TORSÅNG 4:a

LUDVIKA LUDVIKA 4:a

GRÄNGESBERG 4:a

GRANGÄRDE 4:a

SÄFSNÄS 3

Gävleborg OCKELBO ÅMOT 3

OCKELBO 3

LINGBO 3

OVANÅKER OVANÅKER 3

VOXNA 3

ALFTA 3

NORDANSTIG ILSBO 2b

HARMÅNGER 2b

JÄTTENDAL 2b

GNARP 2b

BERGSJÖ 2b

HASSELA 2b

LJUSDAL LJUSDAL 2b

HAMRA 2b

LOS 2b

FÄRILA ÖSTRA DEL 2b

FÄRILA VÄSTRA DEL 2b

FÄRILA VÄSTRA DEL
STÖDOMRÅDE 1 1

KÅRBÖLE 2b

KÅRBÖLE STÖDOMRÅDE 1 1

RAMSJÖ 2b

JÄRVSÖ 2b

GÄVLE HAMRÅNGE 3

SÖDERHAMN SÖDERHAMN 3

SANDARNE 3

SKOG 3

LJUSNE 3

SÖDERALA 3

BERGVIK 3

MO 3

TRÖNÖ 3

NORRALA 3

BOLLNÄS BOLLNÄS 3

RENGSJÖ 3

SEGERSTA 3

HANEBO 3

UNDERSVIK 3

ARBRÅ 3

HUDIKSVALL HUDIKSVALL 2b

IDENOR 2b

HÄLSINGTUNA 2b

ROGSTA 2b

NJUTÅNGER 2b

ENÅNGER 2b

DELSBO 2b

BJURÅKER 2b

NORRBO 2b

FORSA 2b

HÖG 2b

Västernorrland ÅNGE BORGSJÖ 2b

HAVERÖ 1

TORP 2b

TIMRÅ TIMRÅ 2b

LJUSTORP 2b

HÄSSJÖ 2b

TYNDERÖ 2b

HÄRNÖSAND HÄRNÖSANDS
DOMKYRKO-
FÖRSAMLING 2b

HÖGSJÖ 2b

HÄGGDÅNGER 2b

STIGSJÖ 2b

VIKSJÖ 2b

SÄBRÅ 2b

HEMSÖ 2b

SUNDSVALL SUNDSVALLS
GUSTAV ADOLF 2b

SKÖNSMON 2b

SKÖN 2b

ALNÖ 2b

SÄTTNA 2b

SELÅNGER 2b

STÖDE 2b

TUNA 2b

ATTMAR 2b

NJURUNDA 2b

INDAL 2b

HOLM 2a

LIDEN 2a

KRAMFORS GUDMUNDRÅ 2b

NORA 2b

SKOG 2b

NORDINGRÅ 2b

VIBYGGERÅ 2b

ULLÅNGER 2b

BJÄRTRÅ 2b

STYRNÄS 2b

DAL 2b

TORSÅKER 2b

YTTERLÄNNÄS 2b

SOLLEFTEÅ SOLLEFTEÅ 2b

MULTRÅ 2b

GRANINGE 2a

LÅNGSELE 2b

ED 2b

RESELE 2a

HELGUM 2a

ÅDALS-LIDEN 2a

JUNSELE 1

BOTEÅ 2b

ÖVERLÄNNÄS 2b

SÅNGA 2b

EDSELE 2a

RAMSELE 1

ÖRNSKÖLDSVIK ÖRNSKÖLDSVIK 2b

ARNÄS 2b

ANUNDSJÖ 2a

SKORPED 2a

SIDENSJÖ 2b

NÄTRA 2b

SJÄLEVAD 2b

MO 2b

GRUNDSUNDA 2b

GIDEÅ 2b

BJÖRNA 2a

TREHÖRNINGSJÖ 2a

Jämtland RAGUNDA RAGUNDA 2a

FORS 2a

BORGVATTNET 2a

STUGUN 2a

BRÄCKE BRÄCKE 2a

NYHEM 2a

HÄLLESJÖ 2a

HÅSJÖ 2a

SUNDSJÖ 2a

REVSUND 2a

BODSJÖ 2a

KROKOM RÖDÖN 2a

NÄSKOTT 2a

ASPÅS 2a

ÅS 2a

LAXSJÖ 1

FÖLLINGE 1

HOTAGEN 1

OFFERDAL 1

ALSEN 2a

STRÖMSUND STRÖM 1

ALANÄS 1

GÅXSJÖ 1

HAMMERDAL 2a

FROSTVIKEN 1

FJÄLLSJÖ 1

BODUM 1

TÅSJÖ 1

ÅRE ÅRE 1

MATTMAR 2a

MÖRSIL 1

KALL 1

UNDERSÅKER 1

HALLEN 2a

MARBY 2a

BERG BERG 2a

HACKÅS 2a

OVIKEN 2a

MYSSJÖ 2a

STORSJÖ 1

ÅSARNE 1

KLÖVSJÖ 1

RÄTAN 1

HÄRJEDALEN SVEG 1

LINSELL 1

ÄLVROS 1

VEMDALEN 1

HEDE 1

LJUSNEDAL 1

TÄNNÄS 1

ÖVERHOGDAL 1

YTTERHOGDAL 1

ÄNGERSJÖ 1

LILLHÄRDAL 1

ÖSTERSUND ÖSTERSUND 2a

FRÖSÖ 2a

SUNNE 2a

NÄS 2a

LOCKNE 2a

MARIEBY 2a

BRUNFLO 2a

KYRKÅS 2a

LIT 2a

HÄGGENÅS 2a

NORDERÖ 2a

Västerbotten NORDMALING NORDMALING 2a

BJURHOLM BJURHOLM 2a

VINDELN VINDELN 2a

ÅMSELE 1

ROBERTSFORS BYGDEÅ 2a

ROBERTSFORS 2a

NYSÄTRA 2a

NORSJÖ NORSJÖ 1

MALÅ MALÅ 1

STORUMAN STENSELE 1

TÄRNA 1

SORSELE SORSELE 1

GARGNÄS 1

DOROTEA DOROTEA 1

RISBÄCK 1

VÄNNÄS VÄNNÄS 2a

VILHELMINA VILHELMINA 1

ÅSELE ÅSELE 1

FREDRIKA 1

UMEÅ UMEÅ STADSFÖRSAMLING 2a

UMEÅ LANDSFÖRSAMLING 2a

TAVELSJÖ 2a

TEG 2a

ÅLIDHEM 2a

HOLMSUND 2a

HÖRNEFORS 2a

SÄVAR 2a

HOLMÖN 2a

UMEÅ MARIA 2a

LYCKSELE LYCKSELE 1

BJÖRKSELE 1

ÖRTRÄSK 1

SKELLEFTEÅ SKELLEFTEÅ SANKT OLOV 2a

SKELLEFTEÅ SANKT ÖRJAN 2a

BUREÅ 2a

SKELLEFTEÅ
LANDSFÖRSAMLING 2a

BOLIDEN 2a

KÅGEDALEN 2a

BYSKE 2a

FÄLLFORS 2a

JÖRN 1

LÖVÅNGER 2a

BURTRÄSK 2a

KALVTRÄSK 1

Norrbotten ARVIDSJAUR ARVIDSJAUR 1

ARJEPLOG ARJEPLOG 1

JOKKMOKK JOKKMOKK 1

PORJUS 1

VUOLLERIM 1

ÖVERKALIX ÖVERKALIX 1

KALIX NEDERKALIX 2a

TÖRE 2a

ÖVERTORNEÅ ÖVERTORNEÅ 1

SVANSTEIN 1

HIETANIEMI 1

PAJALA PAJALA 1

MUONIONALUSTA 1

KORPILOMBOLO 1

TÄRENDÖ 1

JUNOSUANDO 1

GÄLLIVARE GÄLLIVARE 1

HAKKAS 1

NILIVAARA 1

MALMBERGET 1

ÄLVSBYN ÄLVSBY 2a

LULEÅ ÖRNÄSET 2a

NEDERLULEÅ 2a

RÅNEÅ 2a

PITEÅ PITEÅ STADSFÖRSAMLING 2a

HORTLAX 2a

PITEÅ LANDSFÖRSAMLING 2a

NORRFJÄRDEN 2a

BODEN ÖVERLULEÅ 2a

GUNNARSBYN 1

EDEFORS 1

HAPARANDA NEDERTORNEÅ-HAPARANDA 2a

KARL GUSTAV 2a

KIRUNA JUKKASJÄRVI 1

VITTANGI 1

KARESUANDO 1

Stödområdesindelning för områden med väsentliga naturliga
begränsningar enligt artikel 32.1.b i förordning (EU)
nr 1305/2013

Län Kommun Församling Stöd-
område

Stockholm STOCKHOLM STOCKHOLMS
DOMKYRKOFÖRSAMLING 5:c

ADOLF FREDRIK 5:c

GUSTAV VASA 5:c

MATTEUS 5:c

ENGELBREKT 5:c

HEDVIG ELENORA 5:c

OSCAR 5:c

MARIA MAGDALENA 5:c

HÖGALID 5:c

KATARINA 5:c

SOFIA 5:c

KUNGSHOLM 5:c

SANKT GÖRAN 5:c

BRÄNNKYRKA 5:c

VANTÖR 5:c

FARSTA 5:c

ESSINGE 5:c

VÄSTERLED 5:c

VÄLLINGBY 5:c

ENSKEDE 5:c

SKARPNÄCK 5:c

HÄSSELBY 5:c

HÄGERSTEN 5:c

SKÄRHOLMEN 5:c

SPÅNGA 5:c

KISTA 5:c

VALLENTUNA MARKIM 5:c

ORKESTA 5:c

FRÖSUNDA 5:c

KÅRSTA 5:c

VADA 5:c

ÖSSEBY-GARN 5:c

ANGARN 5:c

ÖSTERÅKER LJUSTERÖ-KULLA 5:c

LJUSTERÖ-KULLA ÖAR 5:a

VÄRMDÖ VÄRMDÖ 5:c

VÄRMDÖ ÖAR 5:a

MÖJA 5:a

DJURÖ 5:c

DJURÖ ÖAR 5:a

NÄMDÖ 5:a

INGARÖ 5:c

INGARÖ ÖAR 5:a

GUSTAVSBERG 5:c

JÄRFÄLLA BARKARBY 5:c

KALLHÄLL 5:c

HUDDINGE HUDDINGE 5:c

TRÅNGSUND 5:c

SANKT MIKAEL 5:c

FLEMINGSBERG 5:c

BOTKYRKA TULLINGE 5:c

HANINGE ÖSTERHANINGE 5:c

ÖSTERHANINGE ÖAR 5:a

UTÖ 5:a

ORNÖ 5:a

DALARÖ 5:c

DALARÖ ÖAR 5:a

VÄSTERHANINGE 5:c

VÄSTERHANINGE ÖAR 5:a

MUSKÖ 5:c

MUSKÖ ÖAR 5:a

TYRESÖ TYRESÖ 5:c

TYRESÖ ÖAR 5:a

DANDERYD DANDERYD 5:c

SOLLENTUNA SOLLENTUNA 5:c

STOCKHOLM STOCKHOLMS STAD 5:c

SÖDERTÄLJE SÖDERTÄLJE 5:c

ÖSTERTÄLJE 5:c

TVETA ÖSTRA DEL 5:c

TVETA VÄSTRA DEL 5:c

ÖVERJÄRNA ÖSTRA DEL 5:c

ÖVERJÄRNA VÄSTRA DEL 5:c

HÖLÖ 5:c

HÖLÖ ÖAR 5:a

VÄSTERTÄLJE 5:c

NACKA NACKA 5:c

SALTSJÖBADEN 5:c

SALTSJÖBADEN ÖAR 5:a

BOO 5:c

SUNDBYBERG SUNDBYBERG 5:c

SOLNA SOLNA 5:c

RÅSUNDA 5:c

LIDINGÖ LIDINGÖ 5:c

VAXHOLM VAXHOLM 5:c

VAXHOLM ÖAR 5:a

NORRTÄLJE NORRTÄLJE 5:c

BJÖRKÖ-ARHOLMA 5:b

BJÖRKÖ-ARHOLMA ÖAR 5:a

VÄDDÖ VÄSTRA DEL 5:c

VÄDDÖ ÖSTRA DEL 5:b

VÄDDÖ ÖSTRA DEL ÖAR 5:a

SINGÖ 5:b

SINGÖ ÖAR 5:a

HÄVERÖ 5:c

HÄVERÖ ÖAR 5:a

EDEBO 5:c

EDEBO ÖAR 5:a

UNUNGE 5:c

EDSBRO 5:c

FASTERNA 5:c

RIMBO 5:c

RÖ 5:c

SKEDERID 5:c

HUSBY-SJUHUNDRA 5:c

GOTTRÖRA 5:c

NÄRTUNA 5:c

MALSTA 5:c

LOHÄRAD 5:c

ESTUNA 5:c

SÖDERBY-KARL 5:c

ROSLAGS-BRO 5:c

VÄTÖ 5:b

VÄTÖ ÖAR 5:a

RÅDMANSÖ 5:b

RÅDMANSÖ ÖAR 5:a

FRÖTUNA VÄSTRA DEL 5:c

FRÖTUNA ÖSTRA DEL 5:b

FRÖTUNA ÖSTRA
DELEN ÖAR 5:a

BLIDÖ 5:b

BLIDÖ ÖAR 5:a

LÄNNA 5:c

LÄNNA ÖAR 5:a

RIALA 5:c

SIGTUNA SIGTUNA 5:c

SANKT OLOF 5:c

ODENSALA 5:c

SKEPPTUNA 5:c

NYNÄSHAMN SORUNDA 5:c

SORUNDA ÖAR 5:a

TORÖ 5:c

TORÖ ÖAR 5:a

Uppsala ÄLVKARLEBY ÄLVKARLEBY 5:b

SKUTSKÄR 5:b

TIERP TOLFTA 5:b

TEGELSMORA 5:b

TIERP 5:c

VÄSTLAND 5:b

ÖSTERLÖVSTA 5:b

HÅLLNÄS 5:b

UPPSALA JÄRLÅSA 5:c

KNUTBY 5:b

BLADÅKER 5:b

FARINGE 5:b

ALMUNGE 5:b

STAVBY 5:b

TUNA 5:b

HEBY VÄSTERLÖVSTA 5:c

HUDDUNGE 5:c

ENÅKER 5:c

VITTINGE 5:c

NORA 5:c

ÖSTERVÅLA 5:c

HARBO 5:c

ÖSTHAMMAR ÖSTHAMMAR 5:b

FORSMARK 5:b

VALÖ 5:b

BÖRSTIL 5:b

BÖRSTIL ÖAR 5:a

HÖKHUVUD 5:b

HARG 5:b

ÖREGRUND 5:b

GRÄSÖ 5:a

ALUNDA 5:b

EKEBY 5:b

SKÄFTHAMMAR 5:b

MORKARLA 5:b

FILM 5:b

DANNEMORA 5:b

Södermanland VINGÅKER VÄSTRA VINGÅKER
NORRA DEL 5:c

VÄSTRA VINGÅKER
SÖDRA DEL 5:c

GNESTA FRUSTUNA 5:c

GÅSINGE-DILLNÄS
SÖDRA DEL 5:c

GÅSINGE-DILLNÄS
NORRA DEL 5:c

BJÖRNLUNDA 5:c

GRYT 5:c

NYKÖPING TUNABERG 5:c

KILA NORRA DEL 5:c

KILA SÖDRA DEL 5:c

LID 5:c

LUDGO-SPELVIK 5:c

RUNTUNA 5:c

TYSTBERGA-BÄLINGE 5:c

TYSTBERGA-BÄLINGE ÖAR 5:a

LÄSTRINGE 5:c

FLEN FLEN 5:c

HELGESTA-HYLTINGE 5:c

ÅRDALA 5:c

LILLA MALMA 5:c

DUNKER 5:c

MELLÖSA 5:c

FORSSA 5:c

KATRINEHOLM KATRINEHOLM 5:c

NÄVERTORP 5:c

ESKILSTUNA GILLBERGA 5:c

LISTA 5:c

ÖJA 5:c

VÄSTERMO 5:c

NÄSHULTA 5:c

STRÄNGNÄS MARIEFRED 5:c

LÄNNA 5:c

HÄRAD 5:c

TROSA VÄSTERLJUNG 5:c

VÄSTERLJUNG ÖAR 5:a

Östergötland ÖDESHÖG TREHÖRNA 5:b

YDRE TORPA 5:a

ASBY 5:a

SUND 5:a

VÄSTRA RYD 5:a

SVINHULT 5:a

NORRA VI 5:a

KINDA TIDERSRUM 5:b

KISA 5:b

VÄSTRA ENEBY 5:c

HORN 5:c

HYCKLINGE 5:c

OPPEBY 5:c

HÄGERSTAD 5:c

TJÄRSTAD 5:c

BOXHOLM RINNA 5:b

BLÅVIK 5:b

MALEXANDER 5:b

ÅTVIDABERG ÅTVID 5:c

GREBO 5:c

VÄRNA 5:c

BJÖRSÄTER 5:c

YXNERUM 5:c

HANNÄS 5:c

GÄRDSERUM 5:c

FINSPÅNG RISINGE 5:c

HÄLLESTAD 5:c

REGNA 5:c

SKEDEVI 5:c

VALDEMARSVIK VALDEMARSVIK 5:c

VALDEMARSVIK ÖAR 5:a

RINGARUM 5:c

GRYT 5:c

GRYT ÖAR 5:a

TRYSERUM 5:c

TRYSERUM ÖAR 5:a

ÖSTRA ED 5:c

ÖSTRA ED ÖAR 5:a

LINKÖPING VIST 5:c

VÅRDNÄS 5:c

ULRIKA 5:b

STJÄRNORP 5:c

NORRKÖPING SIMONSTORP 5:c

KROKEK 5:c

KROKEK ÖAR 5:a

KVARSEBO 5:c

KVARSEBO ÖAR 5:a

SÖDERKÖPING SANKT ANNA 5:c

SANKT ANNA ÖAR 5:a

BÖRRUM 5:c

BÖRRUM ÖAR 5:a

MOTALA VÄSTRA NY 5:c

GODEGÅRD 5:b

MJÖLBY VÄSTRA HARG 5:b

Jönköping ANEBY BÄLARYD 5:a

BREDESTAD 5:b

ASKERYD 5:a

MARBÄCK 5:b

FRINNARYD 5:b

LOMMARYD 5:b

HAURIDA 5:b

VIREDA 5:b

GNOSJÖ KÄLLERYD 5:a

ÅSENHÖGA 5:a

KÄVSJÖ 5:a

KULLTORP DEL
GNOSJÖ KOMMUN 5:a

GNOSJÖ 5:a

MULLSJÖ UTVÄNGSTORP 5:b

SANDHEM 5:b

NYKYRKA 5:b

BJURBÄCK 5:b

HABO HABO 5:b

GUSTAV ADOLF 5:b

BRANDSTORP 5:b

GISLAVED GISLAVED 5:a

VÅTHULT 5:a

BOSEBO 5:a

ANDERSTORP 5:a

STENGÅRDSHULT 5:a

VALDSHULT 5:a

ÖRERYD 5:a

NORRA HESTRA 5:a

VILLSTAD 5:a

BURSERYD 5:a

GRYTERYD 5:a

SÖDRA HESTRA 5:a

ÅS 5:b

KÅLLERSTAD 5:b

REFTELE 5:b

VAGGERYD BYARUM 5:a

BONDSTORP 5:a

TOFTERYD 5:a

HAGSHULT 5:a

ÅKER 5:a

SVENARUM 5:a

JÖNKÖPING JÖNKÖPINGS KRISTINA 5:b

LJUNGARUM 5:b

JÄRSTORP 5:b

HUSKVARNA 5:b

HAKARP 5:b

NORRAHAMMAR 5:b

ÖLMSTAD 5:b

SVARTTORP 5:b

JÄRSNÄS 5:a

LEKERYD 5:b

ROGBERGA 5:b

BARNARP 5:b

ÖDESTUGU 5:a

ÖGGESTORP 5:b

MÅNSARP 5:a

BANKERYD 5:b

BOTTNARYD 5:a

MULSERYD 5:a

ANGERDSHESTRA 5:a

NORRA UNNARYD 5:a

NÄSSJÖ NÄSSJÖ 5:a

NORRA SANDSJÖ 5:a

BRINGETOFTA 5:a

NORRA SOLBERGA 5:a

FLISBY 5:a

FORSERUM 5:a

BARKERYD 5:a

MALMBÄCK 5:a

ALMESÅKRA 5:a

VÄRNAMO VÄRNAMO 5:b

BREDARYD 5:b

KULLTORP DEL
VÄRNAMO KOMMUN 5:b

KÄRDA 5:b

HÅNGER 5:b

FORSHEDA 5:b

TORSKINGE 5:b

DANNÄS 5:b

TÅNNÖ 5:b

VOXTORP 5:b

GÄLLARYD 5:b

RYDAHOLM 5:b

FRYELE 5:b

NYDALA 5:b

SÄVSJÖ SÄVSJÖ 5:a

HJÄRTLANDA 5:a

VRIGSTAD 5:a

HYLLETOFTA 5:a

SKEPPERSTAD 5:a

HJÄLMSERYD 5:a

STOCKARYD 5:a

HULTSJÖ 5:a

VETLANDA VETLANDA 5:a

BÄCKSEDA 5:a

NÄSBY 5:a

FRÖDERYD 5:a

BÄCKABY 5:a

RAMKVILLA 5:a

SÖDRA SOLBERGA 5:a

KORSBERGA 5:a

LEMNHULT 5:a

NÄSHULT 5:a

STENBERGA 5:a

SKIRÖ 5:a

NYE 5:a

ALSEDA 5:a

ÖKNA 5:a

KARLSTORP 5:a

SKEDE 5:a

BJÖRKÖ 5:a

NÄVELSJÖ 5:a

LANNASKEDE 5:a

MYRESJÖ 5:a

EKSJÖ EKSJÖ 5:a

HÄSSLEBY 5:a

KRÅKSHULT 5:a

BELLÖ 5:a

INGATORP 5:a

HULT 5:a

EDSHULT 5:a

MELLBY 5:a

HÖREDA 5:a

TRANÅS SÄBY 5:b

ADELÖV 5:b

LINDERÅS 5:b

Kronoberg UPPVIDINGE ÅSEDA 5:a

HERRÅKRA 5:a

LENHOVDA 5:a

NOTTEBÄCK 5:a

ÄLGHULT 5:a

LESSEBO LESSEBO 5:a

HOVMANTORP 5:a

EKEBERGA 5:a

LJUDER 5:a

TINGSRYD TINGSÅS 5:a

ALMUNDSRYD 5:a

ÄLMEBODA 5:a

LINNERYD 5:a

SÖDRA SANDSJÖ 5:a

VÄCKELSÅNG 5:b

URSHULT 5:a

ALVESTA ALVESTA 5:b

LEKARYD 5:b

HÄRLÖV 5:b

HJORTSBERGA MED
KVENNE 5:b

MOHEDA 5:a

SLÄTTHÖG 5:a

MISTELÅS 5:a

BLÄDINGE 5:b

VISLANDA 5:a

SKATELÖV 5:b

VÄSTRA TORSÅS
NORRA DEL 5:b

VÄSTRA TORSÅS
SÖDRA DEL 5:a

ÄLMHULT ÄLMHULT 5:a

HÄRLUNDA 5:a

VIRESTAD VÄSTRA DEL 5:a

VIRESTAD ÖSTRA DEL 5:b

STENBROHULT 5:a

GÖTERYD 5:a

PJÄTTERYD 5:a

HALLARYD 5:a

MARKARYD MARKARYD 5:a

HINNERYD VÄSTRA DEL 5:a

HINNERYD ÖSTRA DEL 5:b

TRARYD 5:a

VÄXJÖ VÄXJÖ
DOMKYRKOFÖRSAMLING 5:b

FURUBY 5:a

SJÖSÅS 5:a

HORNARYD 5:a

DREV 5:a

DÄDESJÖ 5:b

HEMMESJÖ MED TEGNABY 5:b

ÖSTRA TORSÅS 5:b

NÖBBELE 5:b

URÅSA 5:b

JÄT 5:b

KALVSVIK 5:b

TÄVELSÅS 5:b

DÄNNINGELANDA 5:b

VEDERSLÖV 5:b

ÖJA 5:b

BERGUNDA 5:b

ÖJABY 5:b

TJUREDA 5:b

GÅRDSBY 5:b

SÖRABY 5:b

TOLG 5:b

ASA 5:a

ANEBODA 5:a

BERG 5:b

ORMESBERGA 5:b

ÖR 5:b

SKOGSLYCKAN 5:b

VÄXJÖ MARIA 5:b

TELEBORG 5:b

LJUNGBY LJUNGBY 5:b

AGUNNARYD NORRA DEL 5:b

AGUNNARYD SÖDRA DEL 5:a

RYSSBY 5:b

TUTARYD 5:b

SÖDRA LJUNGA 5:b

HAMNEDA 5:b

KÅNNA 5:b

BERGA 5:b

DÖRARP 5:b

VITTARYD 5:b

ANGELSTAD 5:b

ANNERSTAD VÄSTRA DEL 5:a

ANNERSTAD ÖSTRA DEL 5:b

NÖTTJA 5:b

TORPA 5:a

VRÅ 5:a

LIDHULT 5:a

ODENSJÖ 5:a

BOLMSÖ 5:b

TANNÅKER 5:b

Kalmar HÖGSBY FÅGELFORS 5:b

FAGERHULT 5:a

TORSÅS GULLABO 5:a

MÖRBYLÅNGA STENÅSA 5:c

SEGERSTAD 5:c

GLÖMMINGE 5:b

ALGUTSRUM SÖDRA DEL 5:c

ALGUTSRUM NORRA DEL 5:b

SANDBY 5:b

HULTSFRED HULTSFRED 5:a

LÖNNEBERGA 5:a

JÄREDA 5:a

VIRSERUM 5:a

VENA 5:a

EMMABODA EMMABODA 5:a

VISSEFJÄRDA 5:a

ALGUTSBODA 5:a

LÅNGASJÖ 5:a

KALMAR KALMAR
DOMKYRKOFÖRSAMLING 5:c

KARLSLUNDA 5:a

HELIGA KORSET 5:c

SANKTA BIRGITTA 5:c

TVÅ SYSTRAR 5:c

NYBRO NYBRO 5:a

KRÅKSMÅLA 5:a

BÄCKEBO 5:a

KRISTVALLA 5:a

MADESJÖ 5:a

ÖRSJÖ 5:a

SANKT SIGFRID 5:c

OSKAR 5:a

HÄLLEBERGA 5:a

OSKARSHAMN OSKARSHAMN 5:a

MISTERHULT 5:a

KRISTDALA 5:a

DÖDERHULT VÄSTRA DEL 5:b

DÖDERHULT ÖSTRA DEL 5:a

VÄSTERVIK TÖRNSFALL 5:c

GLADHAMMAR 5:c

VÄSTRUM 5:c

VÄSTRUM ÖAR 5:a

UKNA 5:c

DALHEM 5:c

ÖVERUM 5:c

VÄSTRA ED 5:c

VÄSTRA ED ÖAR 5:a

LOFTAHAMMAR 5:c

LOFTAHAMMAR ÖAR 5:a

LOFTA 5:c

LOFTA ÖAR 5:a

GAMLEBY 5:c

ODENSVI 5:c

HALLINGEBERG 5:c

HJORTED 5:a

BLACKSTAD 5:c

VIMMERBY VIMMERBY 5:a

RUMSKULLA 5:a

PELARNE 5:a

FRÖDINGE 5:a

LOCKNEVI 5:a

DJURSDALA 5:a

SÖDRA VI 5:a

TUNA 5:a

BORGHOLM FÖRA 5:a

ALBÖKE 5:a

ALBÖKE ÖAR 5:a

LÖT 5:a

BREDSÄTTRA 5:a

RÄPPLINGE 5:b

HÖGSRUM 5:b

BÖDA 5:a

HÖGBY 5:a

KÄLLA 5:a

PERSNÄS 5:a

PERSNÄS ÖAR 5:a

Gotland GOTLAND OTHEM 5:b

OTHEM ÖAR 5:a

BOGE 5:b

FÅRÖ 5:a

BUNGE 5:b

BUNGE ÖAR 5:a

RUTE 5:b

RUTE ÖAR 5:a

FLERINGE 5:b

HALL 5:b

HANGVAR 5:b

HELLVI 5:b

HELLVI ÖAR 5:a

NORRLANDA 5:b

VIKLAU 5:b

SJONHEM 5:b

VÄNGE 5:b

GULDRUPE 5:b

BUTTLE 5:b

ALA 5:b

KRÄKLINGBO 5:b

ANGA 5:b

GAMMELGARN 5:b

ÖSTERGARN 5:b

ÖSTERGARN ÖAR 5:a

TOFTA 5:c

ESKELHEM 5:c

VÄSTERGARN 5:c

VÄSTERGARN ÖAR 5:a

SANDA 5:c

VÄTE NORRA DEL 5:c

VÄTE SÖDRA DEL 5:b

HEJDE 5:b

EKSTA 5:b

EKSTA ÖAR 5:a

SPROGE 5:b

ARDRE 5:b

ALSKOG 5:b

ALSKOG ÖAR 5:a

GARDE 5:b

LAU 5:b

NÄR 5:b

BURS 5:b

LOJSTA 5:b

SILTE 5:b

EKE 5:b

NÄS 5:b

FIDE 5:b

ÖJA 5:b

HAMRA 5:b

VAMLINGBO 5:b

SUNDRE 5:b

Blekinge OLOFSTRÖM KYRKHULT 5:a

KARLSKRONA KARLSKRONA
STADSFÖRSAMLING 5:c

KARLSKRONA
STADSFÖRSAMLING ÖAR 5:a

ASPÖ 5:a

FLYMEN 5:a

STURKÖ 5:c

STURKÖ ÖAR 5:a

SILLHÖVDA 5:a

HASSLÖ 5:b

BOLLÖ 5:a

RONNEBY BACKARYD 5:a

ÖLJEHULT 5:a

ERINGSBODA 5:a

KARLSHAMN RINGAMÅLA 5:a

Skåne SVALÖV STENESTAD 5:b

ÖSTRA GÖINGE GLIMÅKRA 5:a

ÖRKELLJUNGA ÖRKELLJUNGA 5:a

RYA 5:b

SKÅNES-FAGERHULT 5:a

HÖRBY LÅNGARÖD 5:b

SVENSKÖP 5:b

ÄSPINGE 5:b

SÖDRA RÖRUM 5:b

HÖÖR TJÖRNARP 5:b

OSBY OSBY 5:a

ÖRKENED 5:a

LOSHULT 5:a

VISSELTOFTA 5:a

PERSTORP PERSTORP 5:a

BÅSTAD BÅSTAD 5:c

KRISTIANSTAD ÄSPHULT 5:b

HUARÖD 5:b

LINDERÖD 5:b

ÄNGELHOLM TÅSSJÖ 5:b

HÄSSLEHOLM FARSTORP 5:c

VERUM 5:a

VITTSJÖ 5:a

NORRA ÅKARP 5:a

NORRA MELLBY 5:b

HÄGLINGE 5:b

MATTERÖD 5:b

HÖRJA 5:a

RÖKE 5:a

VÄSTRA TORUP 5:a

Halland HYLTE TORUP 5:a

KINNARED 5:a

LÅNGARYD 5:a

DRÄNGSERED 5:a

FÄRGARYD 5:a

FEMSJÖ 5:a

SÖDRA UNNARYD 5:a

JÄLLUNTOFTA 5:a

HALMSTAD BREARED 5:a

OSKARSTRÖM 5:a

SLÄTTÅKRA 5:a

ENSLÖV 5:a

LAHOLM HISHULT 5:a

KNÄRED 5:a

FALKENBERG GÄLLARED 5:a

KROGSERED 5:a

GUNNARP 5:a

FAGERED 5:a

KÄLLSJÖ 5:a

ULLARED 5:a

ÄLVSERED 5:a

VARBERG NÖSSLINGE 5:a

SKÄLLINGE 5:b

GRIMMARED 5:c

KARL GUSTAV 5:a

KUNGSÄTER 5:b

GUNNARSJÖ 5:a

KUNGSBACKA FRILLESÅS 5:b

GÄLLINGE 5:b

IDALA 5:b

FÖRLANDA 5:b

Västra Götaland HÄRRYDA HÄRRYDA 5:b

LANDVETTER 5:b

RÅDA 5:b

BJÖRKETORP 5:b

PARTILLE SÄVEDALEN 5:b

STENUNGSUND SPEKERÖD 5:a

NORUM 5:a

ÖDSMÅL 5:a

UCKLUM 5:a

TJÖRN VALLA 5:a

STENKYRKA 5:a

KLÄDESHOLMEN 5:a

ORUST TEGNEBY 5:a

RÖRA 5:a

STALA 5:a

LÅNGELANDA 5:a

MYCKLEBY 5:a

TORP 5:a

SOTENÄS SMÖGEN 5:b

SMÖGENS ÖAR 5:a

HUNNEBOSTRAND 5:b

TOSSENE 5:b

TOSSENE ÖAR 5:a

MUNKEDAL FOSS 5:b

FOSS ÖAR 5:a

HÅBY 5:b

HÅBY ÖAR 5:a

VALBO-RYR 5:a

BÄRFENDAL 5:b

SVARTEBORG NORRA DEL 5:a

SVARTEBORG SÖDRA DEL 5:b

HEDE 5:a

SANNE 5:a

KROKSTAD 5:a

TANUM TANUM ÖSTRA DEL 5:a

TANUM VÄSTRA DEL 5:b

TANUM VÄSTRA DEL ÖAR 5:a

LUR 5:b

LUR ÖAR 5:a

NAVERSTAD 5:a

MO 5:a

KVILLE 5:b

KVILLE ÖAR 5:a

FJÄLLBACKA 5:b

BOTTNA 5:b

SVENNEBY 5:b

SVENNEBY ÖAR 5:a

DALS-ED HÅBOL 4:a

NÖSSEMARK 4:a

DALS-ED 4:a

TÖFTEDAL 4:a

GESÄTER 4:a

RÖLANDA 4:a

FÄRGELANDA FÄRGELANDA 5:a

ÖDEBORG 5:a

TORP 5:a

JÄRBO 5:a

RÅGGÄRD 5:a

LERDAL 5:a

RÄNNELANDA 5:a

HÖGSÄTER 5:a

ALE NÖDINGE 5:b

HÅLANDA NORRA DEL 5:c

HÅLANDA SÖDRA DEL 5:b

SKEPPLANDA 5:b

KILANDA 5:b

STARRKÄRR 5:b

LERUM SKALLSJÖ 5:b

STORA LUNDBY 5:b

ÖSTAD 5:b

VÅRGÅRDA LENA-BERGSTENA 5:c

FULLESTAD 5:c

SIENE 5:c

HORLA 5:a

HOL 5:c

SKOGSBYGDEN 5:a

NÅRUNGA 5:a

LJUR 5:a

ORNUNGA 5:a

ASKLANDA 5:a

KVINNESTAD 5:a

ALGUTSTORP 5:c

KULLINGS-SKÖVDE 5:c

LANDA 5:a

BOLLEBYGD TÖLLSJÖ 5:a

BOLLEBYGD 5:a

KARLSBORG KARLSBORG 5:b

BREVIK 5:b

MÖLLTORP 5:b

UNDENÄS 5:b

GULLSPÅNG AMNEHÄRAD 5:b

HOVA 5:b

SÖDRA RÅDA 5:b

SÖDRA RÅDA ÖAR 5:a

TRANEMO TRANEMO 5:a

AMBJÖRNARP 5:a

SJÖTOFTA 5:a

MOSSEBO 5:a

SÖDRA ÅSARP 5:a

LÄNGHEM 5:a

MÅNSTAD 5:a

NITTORP 5:a

LJUNGSARP 5:a

ÖLSREMMA 5:a

DALSTORP 5:a

HULARED 5:a

BENGTSFORS ÄRTEMARK 4:a

LAXARBY 4:a

VÅRVIK 4:a

TORRSKOG 4:a

STENEBY 4:a

TISSELSKOG 4:a

ÖDSKÖLT 4:a

BÄCKE 4:a

MELLERUD HOLM 5:c

JÄRN 5:c

ERIKSTAD 5:c

ÖR 5:c

GUNNARSNÄS 5:c

DALSKOG 5:a

SKÅLLERUD 5:a

LILLA EDET FUXERNA 5:b

ÅSBRÄCKA 5:b

TUNGE 5:b

SANKT PEDER 5:b

ALE-SKÖVDE 5:b

VÄSTERLANDA 5:b

HJÄRTUM 5:b

MARK KINNA 5:b

ÖRBY-SKENE 5:b

SÄTILA 5:b

HYSSNA 5:b

SKEPHULT 5:a

FRITSLA 5:a

HAJOM 5:b

FOTSKÄL 5:b

TOSTARED 5:b

ÖXNEVALLA 5:c

ISTORP 5:c

ÄLEKULLA 5:a

TORESTORP 5:a

ÖXABÄCK 5:a

SVENLJUNGA SVENLJUNGA-ULLASJÖ 5:a

HOLSLJUNGA 5:a

MJÖBÄCK 5:a

MÅRDAKLEV 5:a

KALV 5:a

ÖSTRA FRÖLUNDA 5:a

HÅCKSVIK 5:a

ÖRSÅS 5:a

REVESJÖ 5:a

REDSLARED 5:a

SEXDREGA 5:a

ROASJÖ 5:a

HILLARED 5:a

HERRLJUNGA BRÅTTENSBY 5:c

EGGVENA 5:c

FÖLENE 5:c

REMMENE 5:c

HERRLJUNGA 5:c

HUDENE 5:a

KÄLLUNGA 5:a

MJÄLDRUNGA 5:a

ERIKSBERG 5:a

SKÖLVENE 5:a

SÖDRA BJÖRKE 5:a

JÄLLBY 5:a

GRUDE 5:a

VESENE 5:a

MOLLA 5:a

OD 5:a

HOV 5:a

ALBOGA 5:a

BRODDARP 5:a

ÖRA 5:a

GÖTENE MEDELPLANA 5:c

VÄSTERPLANA 5:c

TIBRO TIBRO 5:c

RANSBERG 5:b

TÖREBODA BEATEBERG VÄSTRA DEL 5:c

BEATEBERG ÖSTRA DEL 5:b

HALNA 5:b

ÄLGARÅS 5:b

GÖTEBORG GÖTEBORGS S:T PAULI
OCH HAGA 5:c

KORTEDALA 5:c

HÄRLANDA 5:c

GÖTEBORGS VASA 5:c

GÖTEBORGS JOHANNEBERG 5:c

GÖTEBORGS HAGA 5:c

GÖTEBORGS OSKAR FREDRI 5:c

GÖTEBORGS MASTHUGG 5:c

GÖTEBORGS KARL JOHAN 5:c

GÖTEBORGS
DOMKYRKOFÖRSAMLING 5:c

GÖTEBORGS ANNEDAL 5:c

ÖRGRYTE 5:c

BISKOPSGÅRDEN 5:c

BRÄMAREGÅRDEN 5:c

HÖGSBO 5:c

VÄSTRA FRÖLUNDA 5:c

TYNNERED 5:c

TYNNERED ÖAR 5:a

ANGERED 5:b

BERGUM 5:b

GÖTEBORGS SANKT PAULI 5:c

GUNNARED 5:b

ASKIM 5:b

ASKIM ÖAR 5:a

BJÖRKEKÄRR 5:c

MÖLNDAL FÄSSBERG 5:b

STENSJÖN 5:b

KUNGÄLV ROMELANDA 5:b

KAREBY 5:b

HÅLTA 5:b

HÅLTA ÖAR 5:a

LYSEKIL LYSE 5:b

LYSE ÖAR 5:a

BRO 5:b

BRO ÖAR 5:a

BRASTAD 5:b

BRASTAD ÖAR 5:a

UDDEVALLA UDDEVALLA 5:a

GRINNERÖD 5:a

LJUNG 5:a

RESTERÖD 5:a

FORSHÄLLA 5:a

BOKENÄS 5:a

HÖGÅS 5:a

SKREDSVIK 5:b

SKREDSVIK ÖAR 5:a

HERRESTAD 5:a

LANE-RYR 5:a

BÄVE 5:a

STRÖMSTAD STRÖMSTAD 5:b

STRÖMSTAD ÖAR 5:a

SKEE 5:b

SKEE ÖAR 5:a

NÄSINGE 5:b

LOMMELAND 5:b

HOGDAL 5:b

HOGDAL ÖAR 5:a

TJÄRNÖ 5:b

TJÄRNÖ ÖAR 5:a

VÄNERSBORG VÄNERSBORG 5:c

VÄNE-RYR 5:b

BRÅLANDA 5:c

SUNDALS-RYR 5:c

FRÄNDEFORS 5:c

TROLLHÄTTAN TROLLHÄTTAN 5:c

UPPHÄRAD 5:c

ROMMELE 5:c

FORS 5:c

LEXTORP 5:c

GÖTALUNDEN 5:c

ALINGSÅS ALINGSÅS SLÄTTBYGDEN 5:c

ALINGSÅS DALBYGDEN 5:b

LÅNGARED 5:b

HEMSJÖ 5:b

ÖDENÄS 5:a

BORÅS BORÅS CAROLI 5:a

BORÅS GUSTAV ADOLF 5:a

BRÄMHULT 5:a

RÅNGEDALA 5:a

ÄSPERED 5:a

TOARP 5:a

DANNIKE 5:a

LJUSHULT 5:a

TÄRBY 5:a

FRISTAD-GINGRI 5:a

BORGSTENA 5:a

TÄMTA 5:a

VÄNGA 5:a

BREDARED 5:a

SANDHULT 5:a

SEGLORA 5:a

KINNARUMMA 5:a

ULRICEHAMN ULRICEHAMN 5:a

KÄRRÅKRA 5:a

MÖNE 5:a

HÄLLSTAD 5:a

MURUM 5:a

FÄNNESLUNDA 5:a

HÄRNA 5:a

SÖDRA VING 5:a

VARNUM 5:a

SÖDRA SÄM 5:a

FINNEKUMLA 5:a

TVÄRRED 5:a

MARBÄCK 5:a

GÄLLSTAD 5:a

GRÖNAHÖG 5:a

STRÄNGSERED 5:a

GULLERED 5:a

HÖSSNA 5:a

LIARED 5:a

KÖLINGARED 5:a

KNÄTTE 5:a

BÖNE 5:a

KÖLABY 5:a

HUMLA 5:a

BLIDSBERG 5:a

DALUM 5:a

TIMMELE 5:a

ÅMÅL ÅMÅL 4:b

MO 4:a

TÖSSE MED TYDJE 4:b

ÅNIMSKOG 4:b

FRÖSKOG 4:b

EDSLESKOG 4:a

MARIESTAD ULLERVAD 5:c

UTBY 5:c

EKBY 5:c

LÅSTAD 5:c

ENÅSA 5:c

HASSLE 5:c

BERGA 5:c

LYRESTAD 5:b

SKARA ÖGLUNDA 5:b

EGGBY-ISTRUM 5:b

VARNHEM 5:b

NORRA LUNDBY 5:b

SKÄRV 5:b

NORRA VING 5:b

STENUM 5:b

HÄRLUNDA 5:b

SKÖVDE SKÖVDE 5:c

RYD 5:b

NORRA KYRKETORP 5:b

HAGELBERG 5:c

VAROLA 5:c

FORSBY 5:c

SVENTORP 5:c

VÄRSÅS 5:c

VÄRING 5:c

BINNEBERG 5:c

FRÖSVE 5:c

SÄTER 5:b

BERG 5:b

LERDALA 5:b

TIMMERSDALA 5:c

VRETEN 5:c

HJO HJO 5:c

MOFALLA 5:c

SÖDRA FÅGELÅS 5:c

FRIDENE 5:c

KORSBERGA 5:c

TIDAHOLM TIDAHOLM VÄSTRA DEL 5:c

TIDAHOLM ÖSTRA DEL 5:b

HÄRJA 5:b

DARETORP 5:b

VELINGA 5:b

BALTAK 5:c

FRÖJERED 5:b

SUNTAK 5:c

VÄTTAK 5:b

ACKLINGA 5:c

FALKÖPING TRÄVATTNA 5:b

HÄLLESTAD 5:b

FLOBY 5:b

SÖRBY 5:b

GÖKHEM 5:b

ULLENE 5:b

VILSKE-KLEVA 5:b

MARKA 5:b

GÖTEVE 5:b

GROLANDA 5:b

JÄLA 5:b

BÖRSTIG 5:b

BRISMENE 5:b

KINNEVED 5:b

VÅRKUMLA 5:c

LUTTRA 5:b

YLLESTAD 5:c

VISTORP 5:b

BRUNNHEM 5:c

SÖDRA KYRKETORP 5:c

HÅKANTORP 5:c

GUDHEM 5:c

UGGLUM 5:b

BJURUM 5:b

BRODDETORP 5:b

ÅSARP 5:b

Värmland KIL STORA KIL NORRA DEL 4:a

STORA KIL SÖDRA DEL 4:b

FRYKERUD 4:a

STORFORS STORFORS 4:a

BJURTJÄRN 4:a

LUNGSUND 4:a

HAMMARÖ HAMMARÖ 4:b

MUNKFORS RANSÄTER 4:a

MUNKFORS 4:a

FORSHAGA FORSHAGA 4:b

NEDRE ULLERUD 4:a

ÖVRE ULLERUD 4:a

GRUMS GRUMS NORRA DEL 4:a

GRUMS SÖDRA DEL 4:b

BORGVIK 4:a

SUNNE SUNNE 4:a

VÄSTRA ÄMTERVIK 4:a

ÖSTRA ÄMTERVIK 4:a

KARLSTAD KARLSTADS
DOMKYRKOFÖRSAMLING 4:b

NORRSTRAND 4:b

ÖSTRA FÅGELVIK 4:b

VÄSE NORRA DEL 4:a

VÄSE SÖDRA DEL 4:b

ÄLVSBACKA 4:a

NYED 4:a

ALSTER 4:b

GRAVA 4:b

NOR 4:b

VÄSTERSTRAND 4:b

KRISTINEHAMN RUDSKOGA 4:b

VISNUMS-KIL 4:b

VISNUM 4:b

ÖLME 4:b

FILIPSTAD FILIPSTAD 4:a

BRATTFORS 4:a

NORDMARK 4:a

KROPPA 4:a

SÄFFLE SÄFFLE 4:b

TVETA 4:a

BRO 4:b

BOTILSÄTER 4:b

MILLESVIK 4:b

GILLBERGA 4:a

KILA 4:a

Örebro LEKEBERG TÅNGERÅSA 5:b

LAXÅ RAMUNDEBODA 5:b

FINNERÖDJA 5:b

TIVED 5:b

SKAGERSHULT 5:b

HALLSBERG SVENNEVAD 5:b

DEGERFORS DEGERFORS 4:a

NYSUND 4:a

HÄLLEFORS HÄLLEFORS 4:a

GRYTHYTTAN 4:a

HJULSJÖ 4:a

LJUSNARSBERG LJUSNARSBERG 4:a

ÖREBRO HOVSTA 5:c

LILLKYRKA-ÖDEBY 5:c

ASKERSUND LERBÄCK 5:b

SNAVLUNDA 5:b

KARLSKOGA KARLSKOGA 4:a

NORA JÄRNBOÅS 4:a

NORA BERGSFÖRSAMLING 4:a

VIKER 4:a

LINDESBERG LINDESBERG 4:a

GULDSMEDSHYTTAN 4:a

NÄSBY 5:c

RAMSBERG 4:a

Västmanland SKINNSKATTEBERG HED 5:b

SKINNSKATTEBERG 5:b

GUNNILBO 5:b

SURAHAMMAR SURA 5:b

RAMNÄS 5:b

NORBERG NORBERG 5:b

KARBENNING 5:b

SALA VÄSTERFÄRNEBO 5:b

FLÄCKEBO 5:b

MÖKLINTA 5:b

FAGERSTA VÄSTANFORS 5:b

VÄSTERVÅLA 5:b

KÖPING VÄSTRA SKEDVI 5:b

KOLSVA SLÄTTBYGDEN 5:c

KOLSVA BERGSLAGEN 5:b

ARBOGA GÖTLUNDA 5:c

GÖTLUNDA ÖAR 5:a

Dalarna SMEDJEBACKEN NORRBÄRKE 4:a

SÖDERBÄRKE 4:a

SÄTER SÄTER 4:a

STORA SKEDVI 4:a

GUSTAFS 4:a

SILVBERG 4:a

HEDEMORA HEDEMORA 4:a

GARPENBERG 4:a

HUSBY 4:a

AVESTA AVESTA 4:a

BY 4:a

FOLKÄRNA 4:a

GRYTNÄS 4:a

Gävleborg HOFORS HOFORS 4:a

TORSÅKER 4:a

GÄVLE GÄVLE HELIGA
TREFALDIGHET 4:a

GÄVLE STAFFAN 4:a

HEDESUNDA 4:a

HILLE 4:a

VALBO 4:a

GÄVLE TOMAS 4:a

GÄVLE MARIA 4:a

BOMHUS 4:a

SANDVIKEN SANDVIKEN 4:a

OVANSJÖ 4:a

JÄRBO 4:a

ÅRSUNDA 4:a

ÖSTERFÄRNEBO 4:a

Stödområdesindelning a för områden som påverkas av särskilda
begränsningar enligt artikel 32.1.c i förordning (EU) nr
1305/2013

Län Kommun Församling Stöd-
område

Stockholm ÖSTERÅKER ÖSTERÅKER-ÖSTRA RYD
NORRA 5:d

ÖSTERÅKER-ÖSTRA RYD
NORRA Ö 5:d

ÖSTERÅKER-ÖSTRA RYD
SÖDRA Ö 5:d

EKERÖ MUNSÖ ÖAR 5:d

ADELSÖ 5:d

LOVÖ ÖAR 5:d

UPPLANDS-BRO LÅSSA ÖAR 5:d

KUNGSÄNGEN-VÄSTRA
RYD ÖAR 5:d

NYKVARN TURINGE SÖDRA DEL 5:d

SÖDERTÄLJE ENHÖRNA ÖAR 5:d

YTTERJÄRNA ÖAR 5:d

MÖRKÖ ÖAR 5:d

NYNÄSHAMN NYNÄSHAMN ÖAR 5:d

ÖSMO ÖAR 5:d

Uppsala UPPSALA ÅKERBY VÄSTRA DEL 5:d

BÄLINGE VÄSTRA DEL 5:d

SKUTTUNGE VÄSTRA DEL 5:d

BJÖRKLINGE VÄSTRA DEL 5:d

VIKSTA VÄSTRA DEL 5:d

ENKÖPING ENKÖPINGS-NÄS ÖAR
VÄSTRA 5:d

ENKÖPINGS-NÄS ÖAR
ÖSTRA 5:d

LILLKYRKA ÖAR 5:d

VALLBY ÖAR 5:d

KUNGS-HUSBY ÖAR 5:d

Södermanland NYKÖPING TUNA SÖDRA DEL 5:d

LUNDA SÖDRA DEL 5:d

VRENA ÖAR 5:d

KATRINEHOLM JULITA ÖAR 5:d

ESKILSTUNA HUSBY-REKARNE
SÖDRA DEL 5:d

KAFJÄRDEN NORRA DEL
ÖAR 5:d

STRÄNGNÄS ÅKER SÖDRA DEL 5:d

YTTERSELÖ ÖAR 5:d

ASPÖ ÖAR 5:d

ÖVERSELÖ ÖAR 5:d

TROSA TROSA-VAGNHÄRAD ÖAR 5:d

Östergötland NORRKÖPING ÖSTRA STENBY ÖAR 5:d

DAGSBERG ÖAR 5:d

ÖSTRA HUSBY ÖAR 5:d

HÄRADSHAMMAR ÖAR 5:d

JONSBERG ÖAR 5:d

RÖNÖ ÖAR 5:d

SÖDERKÖPING SKÄLLVIK ÖAR 5:d

MOGATA ÖAR 5:d

Jönköping JÖNKÖPING VISINGSÖ 5:d

Kalmar TORSÅS SÖDERÅKRA ÖAR 5:d

MÖNSTERÅS MÖNSTERÅS ÖAR 5:d

ÅLEM ÖAR 5:d

KALMAR HOSSMO ÖAR 5:d

RYSSBY ÖAR 5:d

LJUNGBY ÖAR 5:d

VOXTORP ÖAR 5:d

HALLTORP ÖAR 5:d

Gotland GOTLAND GOTHEM ÖSTRA DEL 5:d

GOTHEM ÖSTRA DEL ÖAR 5:d

RONE ÖSTRA DEL 5:d

RONE ÖSTRA DEL ÖAR 5:d

GRÖTLINGBO ÖAR 5:d

Blekinge KARLSKRONA LÖSEN SLÄTTBYGDEN ÖAR 5:d

KRISTIANOPEL ÖAR 5:d

JÄMJÖ SKOGSBYGDEN 5:d

TORHAMN ÖAR 5:d

RAMDALA SLÄTTBYGGD
ÖAR 5:d

NÄTTRABY ÖAR 5:d

RONNEBY RONNEBY SKOGSBYGDEN 5:d

RONNEBY SLÄTTBYGD
ÖAR 5:d

FÖRKÄRLA ÖAR 5:d

LISTERBY ÖAR 5:d

BRÄKNE-HOBY
SKOGSBYGDEN 5:d

BRÄKNE-HOBY
SLÄTTBYGD ÖAR 5:d

KARLSHAMN KARLSHAMN 5:d

HÄLLARYD SKOGSBYGDEN 5:d

HÄLLARYD SLÄTTBYGD
ÖAR 5:d

ÅRYD SKOGSBYGDEN 5:d

ÅRYD SLÄTTBYGDEN ÖAR 5:d

ASARUM SKOGSBYGDEN 5:d

MÖRRUM ÖAR 5:d

SÖLVESBORG SÖLVESBORG ÖAR 5:d

YSANE (Ö-DEL) 5:d

MJÄLLBY ÖAR 5:d

Skåne KLIPPAN ÖSTRA LJUNGBY
ÖSTRA DEL 5:d

BÅSTAD TOREKOV ÖAR 5:d

KRISTIANSTAD TROLLE-LJUNGBY ÖAR 5:d

ÄNGELHOLM HJÄRNARP ÖSTRA DEL 5:d

Halland HALMSTAD SÖNDRUM ÖAR 5:d

VARBERG VARBERG ÖAR 5:d

LINDBERG ÖAR 5:d

STAMNARED 5:d

SÄLLSTORP 5:d

ÅS ÖAR 5:d

VÄRÖ ÖAR 5:d

KUNGSBACKA KUNGSBACKA 5:d

SLÄP 5:d

ÖLMEVALLA ÖAR 5:d

HANHALS ÖAR 5:d

ONSALA 5:d

Västra Götaland ÖCKERÖ ÖCKERÖ 5:d

STENUNGSUND JÖRLANDA 5:d

TJÖRN RÖNNÄNG 5:d

KLÖVEDAL 5:d

ORUST MOLLÖSUND 5:d

KÄRINGÖN 5:d

GULLHOLMEN 5:d

MORLANDA 5:d

SOTENÄS KUNGSHAMN 5:d

MALMÖN 5:d

ASKUM 5:d

MARK SURTEBY-KATTUNGA
SÖDRA DEL 5:d

HORRED 5:d

VARA NORRA VÅNGA
ÖSTRA DEL 5:d

GÖTEBORG NYLÖSE 5:d

LUNDBY 5:d

ÄLVSBORG 5:d

STYRSÖ 5:d

TORSLANDA 5:d

BJÖRLANDA 5:d

STYRSÖ 5:d

NÄSET 5:d

MÖLNDAL LINDOME 5:d

KUNGÄLV MARSTRAND 5:d

HARESTAD 5:d

TORSBY 5:d

LYCKE 5:d

SOLBERGA 5:d

LYSEKIL LYSEKIL 5:d

SKAFTÖ 5:d

UDDEVALLA DRAGSMARK 5:d

MARIESTAD TORSÖ ÖAR 5:d

SKÖVDE SJOGERSTAD-RÅDENE
ÖSTRA 5:d

Värmland KRISTINEHAMN KRISTINEHAMN ÖAR 5:d

SÄFFLE ESKILSÄTER ÖAR 5:d

Örebro LEKEBERG KNISTA BERGSLAGEN 5:d

KVISTBRO VÄSTRA DEL 5:d

HALLSBERG VIBY SKOGSBYGDEN 5:d

ÖREBRO LÄNNÄS ÖSTRA DEL 5:d

LÄNNÄS ÖSTRA ÖAR 5:d

ASKER SKOGSBYGDEN 5:d

Västmanland KUNGSÖR KUNG KARL SÖDRA DEL 5:d

VÄSTERÅS VÄSTERÅSBARKARÖ ÖAR 5:d

KÄRRBO ÖAR 5:d

ÄNGSÖ ÖAR 5:d

KÖPING ODENSVI NORRA DEL 5:d

Bilaga 3 /inte med här/