Förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling

SFS nr
2015:407
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2015-06-11

/Träder i kraft I:2015-07-15/
Normgivningsbemyndigande

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 2 § lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd
och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 36 §,

– 6 § lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd
och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 33 §,

– 9 § lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken i fråga om 36 §,

– 10 § lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken i fråga om 33 §,

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga
bestämmelser.
Tillämpningsområde

2 § Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd för
lokalt ledd utveckling som kompletterar bestämmelser om
lokalt ledd utveckling i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013
av den 17 december 2013 om Europeiska regionala
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet
Investering för tillväxt och sysselsättning samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
av den 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs-
och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och
fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr
1083/2006,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013
av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013
av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014
av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och
om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG)
nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013
av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och
övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr
165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005
och (EG) nr 485/2008, och

7. de delegerade akter och genomförandeakter som kompletterar
ovanstående förordningar.

3 § Stöd enligt denna förordning avser genomförande av

1. investeringsprioriteringen Lokalt ledd utveckling enligt
artikel 5.9 d i förordning (EU) nr 1301/2013 och enligt
artikel 3.1 b vi i förordning (EU) nr 1304/2013 (programmet
för lokalt ledd utveckling med stöd från Europeiska regionala
utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 2014–2020),

2. unionsprioriteringen i artikel 5.6 b i förordning (EU) nr
1305/2013, och

3. unionsprioriteringen i artikel 6.4 i förordning (EU) nr
508/2014.

Allmänna bestämmelser

4 § Stöd för lokalt ledd utveckling lämnas i den mån det
finns medel och i form av ekonomiskt bidrag. Den totala
offentliga finansieringen för en åtgärd ska uppgå till minst
40 procent och högst 100 procent av de stödberättigande
utgifterna.

Trots första stycket finns det bestämmelser i artikel 63.2 i
förordning (EU) nr 508/2014 om att stöd för genomförande av
lokalt ledda utvecklingsstrategier som avser sådana åtgärder
som anges i kapitlen I, II och IV i avdelning V i förordning
(EU) nr 508/2014, med undantag av artiklarna 66 och 67, ska
lämnas enligt de relevanta villkor och de bidragsskalor per
åtgärd som föreskrivs i de kapitlen.

5 § Stöd enligt denna förordning får inte lämnas

1. för åtgärder som staten, landsting, regioner eller
kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan
författning,
2. för åtgärder som enbart syftar till att
uppfylla krav enligt unionslagstiftningen eller nationell
rätt, eller

3. till företag som befinner sig i svårigheter enligt
kommissionens meddelande Riktlinjer för statligt stöd till
undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i
svårigheter (2014/C 249/01).

Statligt stöd

6 § Stöd som faller utanför tillämpningsområdet för artikel
42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som
annars utgör statligt stöd får endast lämnas i enlighet med
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december
2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre
betydelse.

7 § Om en ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU)
nr 1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt
annat stöd av mindre betydelse som mottagits under de två
föregående beskattningsåren och det innevarande
beskattningsåret.

8 § Statens jordbruksverk ska i fråga om stöd enligt denna
förordning föra det register som avses i artikel 6.4 i
förordning (EU) nr 1407/2013. Jordbruksverket ska lämna de
upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den
förordningen.

Förvaltande myndighet

9 § Jordbruksverket ska vara förvaltande myndighet för
programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska
socialfonden 2014–2020. Jordbruksverket ska även utföra de
uppgifter som den attesterande myndigheten har enligt artikel
126 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Bestämmelser om att Jordbruksverket är förvaltande myndighet
för landsbygdsprogrammet och förvaltande myndighet för havs-
och fiskeriprogrammet finns i 1 kap. 8 § förordningen
(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och i 4
kap. 5 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och
fiskerinäringen.

Utbetalande organ

10 § Bestämmelser om att Jordbruksverket är utbetalande organ
för stöd ur Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling finns i 1 kap. 10 § förordningen
(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Revisionsmyndighet och attesterande organ

11 § Ekonomistyrningsverket ska vara revisionsmyndighet för
programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska
socialfonden 2014–2020.

Bestämmelser om att Ekonomistyrningsverket är attesterande
organ för landsbygdsprogrammet och revisionsmyndighet för
havs- och fiskeriprogrammet finns i 1 kap. 9 § förordningen
(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och i 4
kap. 6 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och
fiskerinäringen.

Övervakningskommitté

12 § Genomförandet av programmet för lokalt ledd utveckling
med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Europeiska socialfonden 2014–2020 ska övervakas av en
övervakningskommitté som inrättas av regeringen.
Övervakningskommitténs uppgifter framgår av artiklarna 49 och
110 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Ordföranden i övervakningskommittén utses av regeringen.
Regeringen beslutar vilka berörda myndigheter och andra
parter som ska vara företrädda i övervakningskommittén. Dessa
ska i sin tur utse sina företrädare.

Beslut av övervakningskommittén fattas med enkel majoritet.

13 § Bestämmelser om att det ska finnas en
övervakningskommitté för landsbygdsprogrammet och havs- och
fiskeriprogrammet som inrättas av regeringen finns i 1 kap.
13 § förordningen (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder och i 4 kap. 7 § förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Lokalt ledda utvecklingsstrategier

14 § Inom Jordbruksverket ska det finnas en sådan
urvalskommitté som avses i artikel 33.3 i förordning (EU) nr
1303/2013.

15 § Förslag till lokalt ledda utvecklingsstrategier ska ges
in till Jordbruksverket. Bestämmelser om sådana strategier
finns i artikel 33 i förordning (EU) nr 1303/2013 och, om
strategierna förutsätter finansiering från Europeiska havs-
och fiskerifonden, i artikel 60 i förordning (EU) nr
508/2014.

It-system för ärenden om stöd

It-system

16 § Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för
elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt
denna förordning.

Skyldighet att lämna uppgifter till it-systemen

17 § De lokala aktionsgrupperna ska till it-systemen lämna de
uppgifter som tillförs ett ärende om stöd.

Skyldighet att lämna ut uppgifter från it-systemen

18 § Jordbruksverket ska på begäran av en lokal aktionsgrupp
lämna ut de uppgifter som behövs för gruppens handläggning av
ärenden om stöd.

Vidare ska Jordbruksverket på begäran lämna ut uppgifter i
ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket.

Direktåtkomst till it-systemen

19 § En lokal aktionsgrupp får ha direktåtkomst till
uppgifter i ärenden som avser stödinsatser som gruppen ska
besluta om enligt 23 § och som finns i Jordbruksverkets
it-system.

20 § Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till
uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets
it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra
sitt arbete som revisionsmyndighet för programmet för lokalt
ledd utveckling med stöd från Europeiska regionala
utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 2014–2020.

Förfarandet i ärenden om stöd

Ansökan om stöd

21 § En ansökan om stöd ska ges in till Jordbruksverket och
registreras i Jordbruksverkets it-system.

22 § En och samma ansökan om stöd får inte, med undantag för
förberedande stöd enligt 29 § 1, omfatta åtgärder som
förutsätter stöd från mer än en fond.

Prövning av ansökan om stöd

23 § Beslut om urval av insatser enligt 29 § första stycket 2
och 3 fattas av den lokala aktionsgruppen. Gruppen ska även
fatta beslut om stödbeloppet med beaktande av vad som sägs om
stödnivåer i 4 §.

Gruppens beslut om val av en insats ska lämnas till
Jordbruksverket för vidare prövning enligt 25 §.

Gruppens beslut om att en insats inte ska få stöd ska
meddelas den som sökt stödet.

24 § Den lokala aktionsgruppen ska i sin handläggning av
stödärenden enligt 23 § tillämpa bestämmelserna om jäv,
parters rätt att få del av uppgifter, motivering av beslut
och underrättelse om beslut i 11, 12, 16, 17, 20 och 21 §§
förvaltningslagen (1986:223).

25 § Jordbruksverket fattar beslut om huruvida en insats
enligt 29 § första stycket 2 och 3 som den lokala
aktionsgruppen enligt 23 § valt ut ska få stöd efter en
prövning av om insatsen är förenlig med unionsreglerna, denna
förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna
förordning. Jordbruksverket får i beslutet fastställa villkor
för stödet.

26 § Jordbruksverket fattar beslut om stöd enligt 29 § första
stycket 1, 4 och 5.

Utbetalning av stöd

27 § En ansökan om utbetalning av stöd ska ges in till
Jordbruksverket som fattar beslut om utbetalning och betalar
ut stödet. Innan beslut om utbetalning fattas ska
Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med
unionsreglerna, denna förordning, föreskrifter som meddelats
med stöd av denna förordning och villkoren för stödet enligt
beslutet om stöd. Om kontrollen visar att en utbetalning
skulle strida mot reglerna eller villkoren ska
Jordbruksverket besluta att, helt eller delvis, avstå från
att betala ut stödet.

Förskottsutbetalning

28 § Jordbruksverket får fatta beslut om
förskottsutbetalning av stöd enligt 29 § första stycket 2 och
3 till en ideell förening, en ekonomisk förening, en
allmännyttig stiftelse eller en samfällighetsförening.
Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade
beloppet, dock högst 250 000 kronor.

Jordbruksverket får även fatta beslut om förskottsutbetalning
enligt 29 § första stycket 1, 4 och 5 till en lokal
aktionsgrupp. Förskott får lämnas med högst hälften av det
beviljade beloppet, dock högst 500 000 kronor.

Stödåtgärder

29 § Stöd får lämnas enligt artikel 35 i förordning (EU) nr
1303/2013 för

1. förberedande stöd,

2. genomförande av insatser inom den lokalt ledda
utvecklingsstrategin,

3. förberedelser inför och genomförande av den lokala
aktionsgruppens samarbetsverksamhet,

4. löpande kostnader kopplade till förvaltningen av den
lokalt ledda utvecklingsstrategins genomförande, och

5. ledningsfunktioner inom den lokalt ledda
utvecklingsstrategin.

När stöd enligt första stycket 2 och 3 lämnas från Europeiska
havs- och fiskerifonden ska vad som sägs i artiklarna 63 och
64 i förordning (EU) nr 508/2014 beaktas.

När stöd enligt första stycket 3 lämnas från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdens utveckling ska vad som sägs
i artikel 44 i förordning (EU) nr 1305/2013 beaktas.

Återbetalningsskyldighet och upphävande av stöd

30 § Utöver det som sägs om återbetalningsskyldighet i
artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013, i förordning (EU)
nr 1306/2013, i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och
kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och
tvärvillkor, i kommissionens delegerade förordning (EU) nr
640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013
vad gäller det integrerade administrations- och
kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning
av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för
direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor och i
artikel 25 i förordning (EU) nr 508/2014 gäller att en
stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. stödet beviljats på grund av att stödmottagaren i sin
ansökan om stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga
uppgifter,

2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt brutit mot de
villkor som gäller för stödet, eller

3. utbetalningen skett på grund av att stödmottagaren i sin
ansökan om utbetalning av stöd lämnat oriktiga eller
ofullständiga uppgifter.

31 § Jordbruksverket ska innan utbetalning sker upphäva ett
beslut om stöd helt eller delvis om någon av
förutsättningarna i 30 § 1 och 2 är uppfyllda eller om något
annat inträffar som innebär att den som beviljats stöd med
hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

32 § Jordbruksverket ska kräva tillbaka utbetalade stöd om
återbetalningsskyldighet gäller enligt artikel 71 i
förordning (EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr 1306/2013,
förordning (EU) nr 809/2014, förordning (EU) nr 640/2014,
artikel 25 i havs- och fiskerifondsförordningen eller 30 §.

Ränta

33 § När ett utbetalat stöd krävs tillbaka ska ränta tas ut
enligt artikel 72 h i förordning (EU) nr 1303/2013 och
artikel 7 i förordning (EU) nr 809/2014. Räntan ska beräknas
enligt räntelagen (1975:635).

Preskription

34 § Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på
grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i
rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december
1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella
intressen finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för
de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena
i den förordningen gäller att ett beslut om återkrav på grund
av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att
beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning
än sådana som avses i första stycket gäller
preskriptionslagen (1981:130).

Ansvar för rapportering av oriktigheter

35 § Jordbruksverket ansvarar för rapporteringen av
oriktigheter i enlighet med artikel 122.2 i förordning (EU)
nr 1303/2013.

Tillsynsmyndighet

36 § Jordbruksverket utövar inom ramen för sitt ansvar enligt
denna förordning tillsyn och kontroll över att bestämmelserna
i de EU-förordningar som anges i 2 § och bestämmelserna i
denna förordning följs.

Bemyndigande

37 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om

1. de lokala aktionsgruppernas handläggning, och

2. avdrag på stöd och upphävande av stöd på grund av att
villkoren för

stödet inte har följts.

Överklagande

38 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut att inte betala ut stöd enligt 27 § och att upphäva
beslut om stöd enligt 31 § får dock inte överklagas.