Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling

SFS nr
2015:42
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-01-29

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för handledare i läs- och skrivutveckling som inom ramen för
fortbildningen Läslyftet handleder lärare och förskollärare i
förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer samt
gymnasie- och gymnasiesärskolan.

2 § Handledningen syftar till att lärare och förskollärare
ska utveckla undervisningen för att bättre kunna stödja och
förbättra elevers läs- och skrivförmåga.

3 § Statsbidrag lämnas om det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till
huvudmän inom förskoleklassen, grundskolan och motsvarande
skolformer samt gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

5 § Statsbidrag lämnas för ersättning för lön med ett
schablonbelopp för handledare i läs- och skrivutveckling
som

1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för
en begränsad tid, och

2. på 10 procent eller 20 procent av heltid tjänstgör som
handledare för lärare och förskollärare i läs- och
skrivutveckling inom ramen för fortbildningen Läslyftet.

Schablonbeloppet enligt första stycket ska motsvara 10
procent respektive 20 procent av en genomsnittlig heltidslön
för en lärare.

6 § Statsbidrag får lämnas endast för sådana legitimerade
lärare och förskollärare som huvudmannen utsett till
handledare i läs- och skrivutveckling och som

1. är behöriga att undervisa i ämnet svenska, svenska som
andraspråk eller på annat sätt har tillägnat sig goda
kunskaper i språkutvecklande arbetssätt,

2. har minst fyra års erfarenhet av att undervisa, och

3. har erfarenhet av och intresse för att utveckla
undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller
lärare.

7 § Statsbidrag får också lämnas för övriga kostnader som kan
hänföras till handledning enligt denna förordning.

8 § Statsbidrag för en handledare i läs- och skrivutveckling
lämnas enligt denna förordning i högst fyra år.

Ansökan och beslut om statsbidrag

9 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som
prövar frågor om bidraget.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska
framgå av beslutet.

10 § Huvudmannen ska hos Statens skolverk anmäla den personal
som huvudmannen ansöker om statsbidrag för och personal som
deltar i fortbildningen enligt denna förordning.

11 § Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det
finns medel för beslutar Statens skolverk om urval.

Uppföljning och redovisning

12 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

13 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning ska lämna sådan ekonomisk och annan redovisning
till Statens skolverk som verket begär.

14 § Statens skolverk ska i sin årsredovisning lämna en
samlad redovisning av vilka som har fått statsbidrag enligt
denna förordning och med vilka belopp samt vad bidragen har
använts till.

Återbetalning och återkrav

15 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har lämnats för,

4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 13 §,
eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

16 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt
15 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge
återkrav helt eller delvis.

17 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

18 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. vilka kostnader som statsbidrag enligt 7 § kan lämnas
för,

2. schablonbeloppen och beräkning av statsbidragets storlek,
och

3. annan verkställighet av denna förordning.

Överklagande

19 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.