Förordning (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS nr
2015:45
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2015-02-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:406
Upphävd
2015-07-15

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs-
och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och
fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr
1083/2006,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013
av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

3. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av
den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av
övergångsbestämmelser, och

4. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av
den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om
stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling (EJFLU).

2 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan om
och handläggning av stöd för åtgärder som ska bidra till
uppfyllandet av de unionsprioriteringar som anges i artikel
5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1305/2013. De unionsprioriteringar som avses är att

1. främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och
skogsbruk och på landsbygden,

2. förbättra jordbruksföretagens livskraft och
konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk i alla regioner
och främja innovativ jordbruksteknik och hållbart
skogsbruk,

3. främja organisationen av livsmedelskedjan,
inbegripet bearbetning och marknadsföring av
jordbruksprodukter, djurens välbefinnande och riskhanteringen
inom jordbruket,

4. återställa, bevara och förbättra ekosystem som är
relaterade till jord- och skogsbruket,

5. främja resurseffektivitet och stödja övergången till en
koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-,
livsmedels- och skogsbrukssektorn, och

6. främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och
ekonomisk utveckling på landsbygden.

Bemyndiganden

3 § Statens jordbruksverk får, efter att ha gett Havs- och
vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen,
Tillväxtverket och Vattenmyndigheterna tillfälle att yttra
sig, meddela föreskrifter om

1. den tid inom vilken ansökan enligt 2 § ska ges in,

2. ansökningsförfarandet, och

3. innehållet i ansökan.

4 § Jordbruksverket får, efter att ha gett länsstyrelserna,
Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket tillfälle att
yttra sig, meddela föreskrifter om handläggningen av
stödärenden hos dessa.