Förordning (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SFS nr
2015:49
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-02-12

Uppgifter

1 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är
förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdomspolitiken
och politiken för det civila samhället.

2 § Myndigheten ska verka för att målen inom ungdomspolitiken
och politiken för det civila samhället uppnås genom att

1. ta fram, samla och sprida kunskap,

2. fördela statsbidrag enligt gällande författningar där
myndigheten fått ett sådant uppdrag, samt

3. särskilt samverka med det civila samhällets organisationer
för att tillvarata de kunskaper och erfarenheter som finns
hos dessa.

Särskilda uppgifter som rör ungdomsfrågor

3 § Myndigheten ska inom ramen för sina uppgifter utifrån
ungdomars olika förutsättningar och levnadsvillkor bidra till
ungdomars etablering i arbets- och samhällslivet.

4 § Myndigheten ska ansvara för att ta fram och samla
sektorsövergripande kunskap om ungdomars levnadsvillkor,
attityder och värderingar. I detta arbete ingår att följa upp
ungdomars levnadsvillkor och tillhandahålla en databas över
befintlig statistik som möjliggör jämförelser på kommunal
nivå, nationell nivå och EU-nivå. Därutöver ska myndigheten
utveckla kunskap om insatser och metoder som kan förbättra
ungdomars levnadsvillkor. Kunskapen ska i första hand göras
tillgänglig och spridas till kommuner, landsting och
myndigheter.

Myndigheten ska verka för att ungdomsperspektivet integreras
i relevanta statliga myndigheters verksamhet och bidra till
samverkan och samordning av statliga insatser som riktas till
ungdomar.

Myndigheten ska stödja utvecklingen av kunskapsbaserad
ungdomspolitik i kommuner och landsting.

5 § Myndigheten har ett särskilt ansvar för att främja
ungdomars förutsättningar för delaktighet och inflytande och
för organisering. Myndigheten ska också främja ungdomars
fritidsverksamhet, sexuella och reproduktiva rättigheter samt
tillgång till kunskap om mänskliga rättigheter och andra
frågor som kan stärka deras makt att forma sina liv.

6 § Myndigheten ska i sina insatser inkludera ett aktivt
arbete med jämställdhetsintegrering.

7 § Myndigheten ska inom ramen för sina insatser arbeta för
att motverka diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

8 § Myndigheten har ett samlat ansvar för ungdomars lika
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck.

9 § Myndigheten ska vara nationellt kontor för de EU-program
inom ungdomsområdet som regeringen beslutar.

Särskilda uppgifter som rör det civila samhället

10 § Myndigheten ska ansvara för att ta fram och samla
kunskap om det civila samhällets villkor, sammansättning och
utveckling och sprida denna kunskap på nationell, regional
och lokal nivå. Myndigheten ska också analysera, följa upp
och utvärdera insatser i förhållande till politikens mål.

11 § Myndigheten ska ansvara för administrationen av ett
partsgemensamt forum för dialog mellan regeringen och det
civila samhällets organisationer.

Myndigheten ska årligen följa upp och skriftligen redovisa
det civila samhällets villkor utifrån de centrala principerna
självständighet och oberoende, dialog, kvalitet,
långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

12 § I arbetet med uppgifterna rörande det civila samhället
ska myndigheten bilda nätverk för samverkan med myndigheter
och organisationer.

Redovisningar av statistik, uppföljningar och analyser

13 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde redovisa
statistik, uppföljningar och analyser med kön som
övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl
mot detta. Redovisningarna ska också vara uppdelade på ålder
och andra indelningsgrunder som är relevanta för
redovisningen.

Ledning

14 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

15 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst
elva ledamöter.

Anställningar och uppdrag

16 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

17 § Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).