Lag (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

SFS nr
2015:51
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2015-02-19

Lagens syfte

1 § Syftet med denna lag är att göra det möjligt för
Polismyndigheten och idrottsorganisationer som anordnar
idrottsarrangemang att behandla personuppgifter för att på
ett ändamålsenligt sätt kunna upprätthålla gällande beslut om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och att skydda
människor mot att deras personliga integritet kränks vid
sådan behandling.

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2 § Polismyndigheten får med hjälp av automatiserad
behandling föra ett register med uppgifter om personer som
har meddelats tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
(tillträdesförbudsregistret).

Lagens tillämpningsområde

3 § Denna lag gäller behandling av personuppgifter för att
upprätthålla gällande beslut om tillträdesförbud. Lagen
gäller vid

1. Polismyndighetens behandling av personuppgifter i
tillträdesförbudsregistret, och

2. idrottsorganisationers behandling av personuppgifter från
tillträdesförbudsregistret.

Lagen gäller behandling som är helt eller delvis
automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är
avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier. Lagen gäller även för annan behandling i
fall som avses i 14 §.

Förhållandet till personuppgiftslagen

4 § Vid behandling av personuppgifter som omfattas av denna
lag gäller personuppgiftslagen (1998:204), om inte annat
följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av den.

Personuppgiftsansvar

5 § Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt
denna lag.

Varje idrottsorganisation är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som organisationen utför.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

6 § Polismyndigheten får behandla personuppgifter i
tillträdesförbudsregistret om det behövs för att förebygga,
förhindra eller upptäcka överträdelse av ett
tillträdesförbud.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också
behandlas av Polismyndigheten för att tillhandahålla
idrottsorganisationer den information som behövs för att
dessa ska kunna upprätthålla gällande beslut om
tillträdesförbud och för att fullgöra myndighetens
uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller
förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra
stycket personuppgiftslagen (1998:204).

7 § En idrottsorganisation får behandla personuppgifter från
tillträdesför-budsregistret om det behövs för att förebygga,
förhindra eller upptäcka överträdelse av ett tillträdesförbud
vid ett idrottsarrangemang som organisationen anordnar.

Registrets innehåll

8 § Tillträdesförbudsregistret får endast innehålla de
personuppgifter om en person som har meddelats
tillträdesförbud

1. som behövs för de ändamål som anges i 6 § första stycket,
och

2. som avser

a) namn,

b) personnummer eller samordningsnummer,

c) folkbokföringsadress och annan stadigvarande adress,

d) alias,

e) fotografi,

f) anknytning till idrott och idrottsorganisation,

g) omfattningen och giltighetstiden av beslut om
tillträdesförbud, och

h) överträdelse av gällande tillträdesförbud.

Utlämnande av personuppgifter

9 § En idrottsorganisation har, trots sekretess enligt 35
kap. 4 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt
att ta del av personuppgifter i tillträdesförbudsregistret,
om det behövs för de ändamål som anges i 7 §.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

10 § Om en personuppgift får lämnas ut från
tillträdesförbudsregistret, får det göras på medium för
automatiserad behandling.

Tillgången till personuppgifter

11 § Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad
den som arbetar vid Polismyndigheten eller som arbetar eller
utför uppdrag åt en idrottsorganisation behöver för att kunna
fullgöra arbetsuppgifterna eller uppdraget.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Gallring

12 § En uppgift i tillträdesförbudsregistret ska gallras om
uppgiften inte längre behövs för de ändamål som anges i 6 §
första stycket, dock senast när tillträdesförbudets
giltighetstid löper ut eller om tillträdesförbudet
dessförinnan upphävs.

13 § En uppgift som en idrottsorganisation har fått tillgång
till från tillträdesförbudsregistret ska tas bort om
uppgiften inte längre behövs för de ändamål som anges i 7 §,
dock senast när tillträdesförbudets giltighetstid löper ut
eller om tillträdesförbudet dessförinnan upphävs.

Tystnadsplikt

14 § Den som arbetar eller utför uppdrag åt en
idrottsorganisation och som tar befattning med en uppgift som
har inhämtats med stöd av denna lag får inte obehörigen röja
vad han eller hon på detta sätt har fått veta om någon
enskilds personliga förhållanden. I det allmännas verksamhet
tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Rättelse och skadestånd

15 § Bestämmelserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen
(1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas också vid
behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.