Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

SFS nr
2015:54
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2015-02-19

Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om
sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen
(2015:51) om register över tillträdesförbud vid
idrottsarrangemang. Termer och uttryck som används i denna
förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i
lagen.

Samråd med Datainspektionen

2 § Polismyndigheten ska vid utformningen av den tekniska
lösningen för tillträdesförbudsregistret samråda med
Datainspektionen i god tid innan lösningen utformas. Detsamma
gäller när Polismyndigheten genomför betydande förändringar
av den tekniska lösningen.

Tillgången till personuppgifter

3 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om tillgången
till personuppgifter för personer som är verksamma inom
myndigheten. För tilldelning av behörighet för åtkomst till
personuppgifter ska det särskilt beaktas att det, utöver
behovet av uppgifterna, ställs krav på utbildning och
erfarenhet.

4 § Polismyndigheten ansvarar för att det inom myndigheten
finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och
regelbunden uppföljning av behörigheter för åtkomst till
personuppgifter i tillträdesförbudsregistret.

5 § En idrottsorganisation som har fått tillgång till
personuppgifter från tillträdesförbudsregistret ska bestämma
villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till dessa
personuppgifter. För tilldelning av behörighet för åtkomst
till personuppgifter ska det särskilt beaktas att det, utöver
behovet av uppgifterna, ställs krav på utbildning och
erfarenhet.

6 § Innan en idrottsorganisation begär tillgång till
personuppgifter från tillträdesförbudsregistret ska
organisationen samråda med Datainspektionen i fråga om vilka
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas
för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Vilka uppgifter som ska lämnas

7 § Bestämmelser om skyldighet att lämna sådana uppgifter som
anges i 8 § lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud
vid idrottsarrangemang finns i 2 § förordningen (2005:323) om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

Övriga bestämmelser

8 § Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställighet av lagen (2015:51) om register
över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och denna
förordning.

9 § Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av
denna förordning i frågor som kan medföra särskilda risker
för intrång i den personliga integriteten ska samråd ske med
Datainspektionen.