Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet

SFS nr
2015:61
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2015-02-19

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning tillämpas på sådant statligt stöd för
utbildning i företag som beslutas av Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) inom ramen för det
nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt
och sysselsättning för programperioden 2014–2020.

Förordningen kompletterar förordningen (2014:1383) om
förvaltning av EU:s strukturfonder.

2 § Stöd får lämnas i enlighet med de förutsättningar som
anges i kapitel I och artikel 31 i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den allmänna
gruppundantagsförordningen).

Stöd får även lämnas som ett stöd av mindre betydelse i
enlighet med de förutsättningar som anges i kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse
(förordningen om stöd av mindre betydelse).

Allmänna bestämmelser om stöd

3 § Stöd lämnas i form av bidrag.

4 § Stöd får inte beviljas om sökanden är i svårigheter i den
mening som avses i artikel 2.18 i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014.

Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för
betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska
kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt
med den inre marknaden.

Särskilda bestämmelser om stöd som omfattas av den allmänna
gruppundantagsförordningen

5 § I ansökan om stöd ska sökanden upplysa om annat stöd som
sökanden har ansökt om eller beviljats för samma
utbildningsprojekt.

6 § I ett beslut om beviljande av stöd ska stödnivån för
varje stödmottagare anges.

Stödnivåerna gäller oavsett om ett stödberättigat projekt
finansieras med statliga medel eller om det delfinansieras av
unionen.

Särskilda bestämmelser om stöd som omfattas av förordningen
om stöd av mindre betydelse

7 § I ansökan om stöd ska sökanden lämna en sådan redogörelse
som avses i artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013 för allt annat stöd av mindre betydelse som tagits
emot under de två föregående beskattningsåren och det
innevarande beskattningsåret. Redogörelsen ska även innehålla
information om annat stöd som sökanden har ansökt om eller
beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som
är aktuella för det nya stödet.

8 § Ett beslut om beviljande av stöd ska innehålla en sådan
upplysning om att stödet har karaktären av stöd av mindre
betydelse som avses i artikel 6.1 i kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013.

Underlag och register

9 § En stödmottagare är skyldig att på begäran av Svenska
ESF-rådet lämna det underlag som behövs för att Sverige ska
kunna fullgöra de skyldigheter som följer av kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 och kommissionens förordning (EU)
nr 1407/2013 och i övrigt sådana uppgifter som Svenska
ESF-rådet behöver för att kunna utvärdera projektet.

10 § Svenska ESF-rådet ska föra de register som avses i

1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014,
och

2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Överklagande

11 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare
bestämmelser om överklagande finns i förordningen (2014:1383)
om förvaltning av EU:s strukturfonder.

Bemyndigande

12 § Svenska ESF-rådet får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2015:61

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:982) om
statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för
regional konkurrenskraft och sysselsättning.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
ärenden som avser programperioden 2007–2013 och för att
avsluta den programperioden.