Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

SFS nr
2015:62
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2015-02-19

1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag gäller för sådan identifiering av konton som
finansiella institut ska göra, och som avses i avtalet mellan
Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för
att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och
för att genomföra FATCA (FATCA-avtalet).

Lagen gäller också för sådan identifiering av icke-deltagande
finansiella institut (icke FATCA-deltagande finansiella
institut) och sådant tillhandahållande av information om
betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut
som avses i FATCA-avtalet.

2 § I denna lag finns

– definitioner och förklaringar (2 kap. och 3 kap. 4–20 §§),

– bestämmelser om undantagna finansiella institut,
faktiska innehavare och konton (3 kap. 1–3 §§),

– bestämmelser om granskning av befintliga finansiella konton
som innehas av fysiska personer (4 kap.),

– bestämmelser om granskning av nya finansiella konton som
innehas av fysiska personer (5 kap.),

– bestämmelser om granskning av befintliga finansiella konton
som innehas av enheter (6 kap. 1–6 och 9 §§),

– bestämmelser om identifiering av icke FATCA-deltagande
finansiella institut och tillhandahållande av information om
betalningar till sådana (6 kap. 7 och 8 §§),

– bestämmelser om granskning av nya finansiella konton som
innehas av enheter (7 kap.), och

– övriga bestämmelser (8 kap.).

2 kap. Definitioner och förklaringar

Var finns definitioner och förklaringar?

1 § I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt
förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i
lagen. Det finns definitioner och förklaringar också i 3
kap.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och
uttryck samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

aktiv icke-finansiell enhet i 2–4 §§

amerikansk person i 21 §

amerikanskt territorium i 21 §

andel i eget kapital i 21 §

befintligt konto i 21 §

behörig förmedlare i 21 §

bred pensionsfond i 3 kap. 6 §

deltagande finansiellt institut i 5 §

depåkonto i 11 §

dotterföretag i 21 §

enhet i 21 §

etablerad värdepappersmarknad i 13 §

FATCA i 21 §

finansiellt institut i 6–10 §§

finansiellt institut med endast lågvärdekonton i 3 kap. 10
§

finansiellt institut med lokalt kundunderlag i 3 kap. 8
§

finansiellt konto i 11 §

föremål för regelmässig handel i 12 §

försäkringsavtal i 21 §

försäkringsavtal med kontantvärde i 21 §

hemvist i USA i 14 §

icke FATCA-deltagande finansiellt institut i 21 §

inlåningskonto i 11 §

internationell organisation i 3 kap. 5 §

investeringsenhet i 9 §

investeringsansvarig i 3 kap. 15 §

investeringsrådgivare i 3 kap. 14 §

investeringsenhet som ägs helt av undantagna faktiska
innehavare i 3 kap. 7 §

kontantvärde i 15 §

kontohavare i 16 §

konto som innehas av dödsbo i 3 kap. 17 §

kvalificerad utfärdare av kreditkort i 3 kap. 11 §

kvalificerat kreditkortskonto i 3 kap. 20 §

källskatteinnehållande enhet i 21 §

källskattepliktig betalning med amerikansk källa i 21 §

livränteavtal i 21 §

lokal bank i 3 kap. 9 §

myndighetsenhet i 3 kap. 4 §

nytt konto i 21 §

närstående enhet i 17 §

partnerjurisdiktion i 21 §

partnerjurisdiktionskonto i 3 kap. 19 §

passiv icke-finansiell enhet i 21 §

person med bestämmande inflytande i 18 §

rapporteringsskyldigt finansiellt institut i 19 §

rapporteringspliktigt konto i 21 §

rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt modell 1 i
20 §

specificerad amerikansk person i 21 §

spärrat konto i 3 kap. 18 §

uppdragsgivande investeringsbolag med begränsad ägarkrets i 3
kap. 13 §

uppdragsgivande investeringsenhet i 3 kap. 12 §

uppdragsgivande kontrollerat bolag i 3 kap. 12 §

viss temporär dödsfallsförsäkring i 3 kap. 16 §

Aktiv icke-finansiell enhet

2 § Med aktiv icke-finansiell enhet avses en enhet som inte
har hemvist i USA, inte är ett finansiellt institut och

1. vars intäkter under det föregående kalenderåret eller
annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent
utgörs av intäkter från annan verksamhet än rörelse och vars
tillgångar som innehades under det föregående kalenderåret
eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50
procent utgjordes av tillgångar som genererar eller innehas i
syfte att generera sådana intäkter,

2. vars andelar är föremål för regelmässig handel på en
etablerad värdepappersmarknad,

3. som är närstående till en enhet vars andelar är föremål
för regelmässig handel på en etablerad värdepappersmarknad,

4. som har sitt säte i ett amerikanskt territorium och där
samtliga personer med ägarintresse i enheten har sin faktiska
hemvist i detta amerikanska territorium,

5. som är

a) en annan regering än USA:s regering,

b) ett politiskt förvaltningsområde under en sådan regering
som avses i a,

c) ett offentligt organ som utför uppgifter för en sådan
regering som avses i a eller för ett sådant politiskt
förvaltningsområde som avses i b,

d) en regering i ett amerikanskt territorium,

e) en internationell organisation,

f) en sedelutgivande centralbank som inte är amerikansk,
eller

g) en enhet som ägs uteslutande av någon som avses i a–f,

6. vars verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande
består i att

a) äga hela eller delar av det utestående innehavet i ett
eller flera dotterföretag som bedriver handel eller
affärsverksamhet som inte utgör verksamhet i ett finansiellt
institut, eller

b) att tillhandahålla finansiering och tjänster till ett
eller flera sådana dotterföretag som avses i a,

7. som inte bedriver eller tidigare har bedrivit någon
affärsverksamhet och som investerar kapital i tillgångar i
syfte att bedriva näringsverksamhet som inte utgör verksamhet
i ett finansiellt institut samt har etablerats inom de
senaste 24 månaderna,

8. som inte varit ett finansiellt institut under de senaste
fem åren och som håller på att avveckla sina tillgångar eller
genomgår en omorganisation i syfte att fortsätta eller
återuppta näringsverksamhet som inte utgör verksamhet i ett
finansiellt institut, eller

9. som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller
hedgingtransaktioner med eller åt närstående enheter som inte
är finansiella institut, och som inte tillhandahåller
försäkrings- eller hedgingtjänster till någon enhet som inte
är närstående, under förutsättning att den grupp som de
närstående enheterna ingår i ägnar sig åt affärsverksamhet
som inte utgör verksamhet i ett finansiellt institut.

En enhet ska dock inte anses vara en aktiv icke-finansiell
enhet enligt första stycket 6 om den fungerar som eller utger
sig för att vara någon form av investeringsenhet vars syfte
är att förvärva eller finansiera bolag och sedan inneha
andelar i dessa bolag som anläggningstillgångar för
investeringsändamål.

3 § Med aktiv icke-finansiell enhet avses även en enhet

1. som har etablerats och är verksam i den jurisdiktion där
den har sin hemvist och

a) som har etablerats och är verksam uteslutande för ändamål
som avser religion, välgörenhet, vetenskap, konstnärlighet,
kultur, idrott eller utbildning, eller

b) som är en yrkesorganisation, branschorganisation,
handelskammare, arbetstagarorganisation, jord- eller
trädgårdsbruksorganisation, medborgarorganisation eller en
organisation som uteslutande verkar för att främja social
välfärd,

2. som är befriad från inkomstskatt i den jurisdiktion där
den har sin hemvist,

3. som inte har några ägare eller medlemmar med ägar- eller
vinstintressen när det gäller enhetens intäkter eller
tillgångar,

4. vars hemvistjurisdiktions lagstiftning eller vars
stiftelseurkund inte tilllåter att några av enhetens intäkter
eller tillgångar delas ut till eller används till förmån för
en privatperson eller en enhet som inte är en
välgörenhetsenhet, utöver om detta sker som en följd av
enhetens fullföljande av de ändamål som anges i 1 eller som
betalning av skälig ersättning för utförda tjänster eller som
betalning som motsvarar skäligt marknadsvärde för egendom som
enheten har förvärvat, och

5. vars hemvistjurisdiktions lagstiftning eller vars
stiftelseurkund föreskriver att enhetens alla tillgångar vid
dess likvidation eller upplösning tillfaller en myndighet
eller en annan icke vinstdrivande organisation eller staten,
regeringen eller ett politiskt förvaltningsområde under
regeringen i enhetens hemvistjurisdiktion.

4 § Med aktiv icke-finansiell enhet avses även sådana
stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och
andra juridiska personer som är undantagna från
skattskyldighet enligt 7 kap. 3–17 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229).

Med aktiv icke-finansiell enhet avses även en
källskatteinnehållande enhet.

Deltagande finansiellt institut

5 § Med deltagande finansiellt institut avses ett finansiellt
institut som har samtyckt till att uppfylla kraven i ett
avtal mellan ett finansiellt institut och den amerikanska
federala skattemyndigheten som anger hur det finansiella
institutet ska agera för att det ska anses uppfylla kraven i
relevanta bestämmelser i FATCA (FFI-avtal).

Med deltagande finansiellt institut avses även

1. ett finansiellt institut som beskrivs i ett mellanstatligt
avtal enligt modell 2 och som har samtyckt till att uppfylla
kraven i ett FFI-avtal, och

2. en sådan filial till ett rapporteringsskyldigt amerikanskt
finansiellt institut som är behörig förmedlare om inte
filialen är ett sådant rapporteringsskyldigt institut som
avses i 20 §.

Med mellanstatligt avtal enligt modell 2 avses ett avtal som
har träffats mellan USA eller det amerikanska
finansministeriet och en icke-amerikansk regering eller ett
eller flera organ underordnade en sådan regering i syfte att
underlätta genomförandet av FATCA genom att finansiella
institut rapporterar in uppgifter direkt till den amerikanska
federala skattemyndigheten i enlighet med kraven i ett
FFI-avtal, samtidigt som uppgifter även utbyts mellan en
sådan icke-amerikansk regering eller ett eller flera organ
underordnade en sådan regering och den amerikanska federala
skattemyndigheten.

Finansiellt institut

6 § Med finansiellt institut avses en enhet som anges i 7, 8,
9 eller 10 §. Med finansiellt institut avses dock inte i
något fall en enhet vars verksamhet uteslutande eller så gott
som uteslutande består

1. i att direkt eller indirekt äga hela eller delar av det
utestående aktieinnehavet i ett eller flera dotterföretag som
bedriver handel eller affärsverksamhet som inte utgör
verksamhet i ett finansiellt institut eller att
tillhandahålla finansiering och tjänster till ett eller flera
sådana dotterföretag, eller

2. av finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt
närstående enheter som inte är finansiella institut men inte
tillhandahållande av försäkrings- eller hedgingtjänster till
någon enhet som inte är närstående, om den grupp som de
närstående enheterna ingår i ägnar sig åt affärsverksamhet
som inte utgör verksamhet i ett finansiellt institut.

Med finansiellt institut avses inte heller i något fall en
enhet som är ett treasurycenter enligt definitionen av detta
begrepp i relevanta amerikanska författningar i sin lydelse
den 8 augusti 2014.

7 § En enhet är ett finansiellt institut om förvaring eller
förvaltning av finansiella tillgångar för någon annans
räkning utgör en så väsentlig del av verksamheten att de av
enhetens intäkter som härrör från sådan förvaring eller
förvaltning och därtill knutna finansiella tjänster motsvarar
eller överstiger 20 procent av enhetens sammanlagda intäkter
under den kortaste perioden av

1. den treårsperiod som avslutas vid utgången av det
räkenskapsår som föregår tidpunkten då bedömningen görs,
eller

2. den period som enheten har existerat.

8 § En enhet är ett finansiellt institut om den tar emot
insättningar inom ramen för ordinarie verksamhet som
kreditinstitut eller liknande verksamhet.

9 § En enhet är ett finansiellt institut om den i sin
näringsverksamhet, eller om den förvaltas av en annan enhet
som i sin näringsverksamhet, bedriver en eller flera av
följande verksamheter för en kunds räkning:

1. handel med penningmarknadsinstrument, valuta, valuta-,
ränte- eller indexinstrument, överlåtbara värdepapper eller
råvarufutures,

2. individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller

3. annan verksamhet som innebär att pengar eller andra medel
investeras, administreras eller förvaltas.

Sådana finansiella institut som avses i första stycket
benämns i denna lag investeringsenheter.

10 § En enhet är ett finansiellt institut om den är ett
sådant försäkringsföretag eller försäkringsföretags
holdingbolag som tecknar eller är förpliktat att verkställa
utbetalningar i enlighet med försäkringsavtal med
kontantvärde eller livränteavtal.

Finansiellt konto

11 § Med finansiellt konto avses ett konto hos ett
finansiellt institut som är

1. ett företags-, löne-, person-, spar-, kapital- eller
girokonto eller konto som finns dokumenterat genom
insättningsbevis, sparbevis, investeringsbevis,
inlåningsbevis, eller annat liknande instrument som
tillhandahålls av ett finansiellt institut inom ramen för
dess regelmässiga verksamhet som kreditinstitut eller
liknande verksamhet, samt belopp som förvaltas av ett
försäkringsföretag och som i enlighet med ett avtal om
garanterad investering eller liknande avtal är föremål för
utbetalning eller tillgodoräknande av ränta
(inlåningskonto),

2. ett annat konto än ett försäkrings- eller livränteavtal
och som förs till förmån för någon annan person och
innehåller ett finansiellt instrument eller
investeringsavtal, såsom aktie eller annan andel i ett
företag, skuldebrev, obligation, lånebevis eller annat
skuldbevis, kreditswap, swap baserad på icke-finansiellt
index, fiktivkapitalkontrakt, försäkrings- eller
livränteavtal och option eller annat derivat (depåkonto),

3. en andel i eget kapital eller skulder i en enhet som är
ett finansiellt institut uteslutande på grund av att det är
en sådan enhet som avses i 9 §, om andelen inte är föremål
för regelmässig handel på en etablerad värdepappersmarknad,

4. en andel i eget kapital eller skulder i en enhet som är
ett annat finansiellt institut än ett sådant som avses i 9 §,
om

a) andelen inte är föremål för regelmässig handel på en
etablerad värdepappersmarknad,

b) värdet av andelen i eget kapital eller skulder direkt
eller indirekt huvudsakligen fastställs på grundval av
tillgångar som ger upphov till källskattepliktiga betalningar
med amerikansk källa, och

c) typen av andel har valts i syfte att undvika att andelen
är att anse som ett rapporteringspliktigt konto enligt denna
lag, eller

5. ett försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal
som tecknas eller förvaltas av ett finansiellt institut.

Ett konto som avses i första stycket ska dock inte anses vara
ett finansiellt konto vid tillämpning av denna lag om det är
undantaget från rapporteringsplikt enligt bestämmelserna i 3
kap.

Föremål för regelmässig handel

12 § Med föremål för regelmässig handel avses att handeln med
en andel fortgående har en omfattning som inte är
oväsentlig.

Vid tillämpning av 11 § första stycket 3 och 4 ska en andel
av eget kapital eller skulder i ett finansiellt institut dock
inte anses vara föremål för regelmässig handel om innehavaren
av andelen, bortsett från ett finansiellt institut som agerar
i egenskap av förmedlare, är införd som innehavare av andelen
i det finansiella institutets register.

Etablerad värdepappersmarknad

13 § Med etablerad värdepappersmarknad avses en handelsplats
som är officiellt erkänd och som övervakas av en offentlig
myndighet där handelsplatsen är belägen och som har ett inte
oväsentligt årligt värde på de andelar som handlas på
handelsplatsen.

Hemvist i USA

14 § Med hemvist i USA avses skattskyldighet i USA enligt
USA:s lagstiftning, på grund av domicil, bosättning, plats
för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande
omständighet. Begreppet omfattar inte skattskyldighet i USA
endast för inkomst från källa i USA eller endast för inkomst
som är hänförlig till ett fast driftställe i USA.

Kontantvärde

15 § Med kontantvärde avses det belopp som är det högsta av

1. det belopp som en försäkringstagare har rätt att få vid
återköp eller uppsägning av ett försäkringsavtal, utan avdrag
för avgifter för återköp eller pantsättning, eller

2. det belopp som försäkringstagaren kan låna i enlighet med
eller med hjälp av avtalet.

I kontantvärdet ska dock inte ingå belopp som betalas i
enlighet med ett försäkringsavtal och är

1. en personskade- eller sjukdomsförmån eller annan
försäkringsförmån som utgör ersättning för ekonomisk skada
som uppkommit i samband med en sådan händelse som
försäkringen gäller för,

2. en återbetalning till försäkringstagaren av premie,
exklusive försäkringsavgifter, som tidigare har betalats i
enlighet med ett försäkringsavtal som inte är ett
livförsäkringsavtal, på grund av att avtalet hävts eller
sagts upp, risken reducerats under försäkringsavtalets löptid
eller premien ändrats till följd av en korrigering av ett
räknefel eller annat misstag, eller

3. en återbäring till försäkringstagaren på grundval av det
försäkringstekniska utfallet för avtalet eller gruppen i
fråga.

Kontohavare

16 § Med kontohavare avses den person som har registrerats
eller identifierats som innehavare av ett finansiellt konto.

Om det finansiella kontot är ett försäkringsavtal med
kontantvärde eller ett livränteavtal, avses med kontohavare
varje person som kan få rätt till kontantvärdet eller har
rätt att ändra avtalets förmånstagare. Om det inte finns
någon person som kan få rätt till kontantvärdet eller har
rätt att ändra förmånstagare, ska varje person som i avtalet
anges som försäkringstagare och varje person med förvärvade
rättigheter till utbetalning i enlighet med avtalet anses som
kontohavare. När utbetalningar börjar göras från ett
försäkringsavtal med kontantvärde eller ett livränteavtal,
anses varje person som har rätt till utbetalning som
kontohavare.

När en person som inte är ett finansiellt institut eller som
är ett finansiellt institut etablerat eller registrerat i ett
amerikanskt territorium förvaltar ett finansiellt konto i
egenskap av ombud, förmyndare, förvaltare, behörig
undertecknare, investeringsrådgivare eller förmedlare till
förmån för annan person eller för annan persons räkning, ska
den andra personen anses vara innehavare av kontot. Detta
gäller dock inte när en advokat förvaltar ett finansiellt
konto till förmån för en klient.

Närstående enhet

17 § Med närstående enhet avses en enhet som kontrollerar den
andra enheten, kontrolleras av den andra enheten eller står
under gemensam kontroll med den andra enheten. Med kontroll
avses här direkt eller indirekt innehav av mer än 50 procent
av rösterna eller värdet i en enhet.

Person med bestämmande inflytande

18 § Med person med bestämmande inflytande avses en fysisk
person som utövar kontroll över en enhet. När det är fråga om
en trust ska stiftaren, förvaltaren, beskyddaren,
förmånstagaren eller förmånstagarkretsen och varje annan
fysisk person som utövar verklig kontroll över trusten anses
vara personer med bestämmande inflytande. När det är fråga om
en juridisk konstruktion som inte är en trust avses personer
i samma eller motsvarande ställning som personer med
bestämmande inflytande över en trust. Begreppet ska tolkas i
enlighet med rekommendationerna från arbetsgruppen för
finansiella åtgärder (FATF).

Rapporteringsskyldigt finansiellt institut

19 § Med rapporteringsskyldigt finansiellt institut avses ett
svenskt finansiellt institut som inte är undantaget från
rapporteringsskyldighet enligt 3 kap.

Det är fondbolaget som förvaltar en värdepappersfond och
förvaltaren av alternativa investeringsfonder
(AIF-förvaltare) som förvaltar en specialfond som är
rapporteringsskyldiga finansiella institut i stället för
värdepappersfonden eller specialfonden, om det annars vid
tillämpning av första stycket skulle ha varit
värdepappersfonden eller specialfonden som är
rapporteringsskyldigt finansiellt institut. Vid tillämpning
av 22 a kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska
fondbolaget som förvaltar en värdepappersfond anses vara
gäldenär eller garant för rapporteringspliktiga konton hos
värdepappersfonden, och AIF-förvaltaren som förvaltar en
specialfond anses vara gäldenär eller garant för
rapporteringspliktiga konton hos specialfonden.

Vid tillämpning av första eller andra stycket ska ett
utländskt finansiellt instituts fasta driftställe i Sverige
anses vara ett svenskt finansiellt institut. Ett svenskt
finansiellt instituts fasta driftställe i en annan stat eller
jurisdiktion ska dock inte anses vara ett svenskt finansiellt
institut.

Rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt modell 1

20 § Med rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt
modell 1 avses ett icke-amerikanskt finansiellt institut med
avseende på vilket en icke-amerikansk regering eller ett
organ underordnat en sådan regering samtycker till att
inhämta och utbyta uppgifter i enlighet med ett
mellanstatligt avtal enligt modell 1. Ett finansiellt
institut som behandlas som ett icke-deltagande finansiellt
institut enligt ett sådant modell 1-avtal ska dock inte anses
vara ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt
modell 1.

Med mellanstatligt avtal enligt modell 1 avses ett avtal
mellan USA eller det amerikanska finansministeriet och en
icke-amerikansk regering eller ett eller flera organ
underordnade en sådan regering som träffats i syfte att
genomföra FATCA genom att finansiella institut rapporterar in
uppgifter till en sådan icke-amerikansk regering eller organ
underordnat en sådan regering, varefter de inrapporterade
uppgifterna ska vara föremål för ett automatiskt utbyte med
den amerikanska federala skattemyndigheten.

Andra definitioner

21 § I denna lag avses med

amerikansk person: en

1. amerikansk medborgare eller en annan fysisk person med
hemvist i USA,

2. i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller ett
aktiebolag, registrerat i USA eller i enlighet med amerikansk
federal eller delstatlig lagstiftning, eller

3. trust, om

a) en domstol i USA har behörighet att besluta eller döma i
väsentligen alla frågor som rör trustens administration,
och
b) en eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo
efter en avliden amerikansk fysisk person har behörighet att
kontrollera alla väsentliga beslut i trusten,

amerikanskt territorium: Amerikanska Samoa, Samväldet
Nordmarianerna, Territoriet Guam, Samväldet Puerto Rico eller
Amerikanska Jungfruöarna,

andel i eget kapital: när det är fråga om ett svenskt
handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk
person som är ett finansiellt institut, en andel i
handelsbolagets eller den juridiska personens kapital eller i
dess avkastning,

befintligt konto: ett finansiellt konto som öppnades den 30
juni 2014 eller tidigare,

behörig förmedlare: ett finansiellt institut som har ingått
avtal med den amerikanska federala skattemyndigheten om att
agera som sådan behörig förmedlare som benämns Qualified
Intermediary,

dotterföretag: dotterföretag i enlighet med det begreppets
betydelse enligt aktiebolagslagen (2005:551),

enhet: en juridisk person eller en annan juridisk
konstruktion såsom en trust,

FATCA: avsnitt 1471–1474 i kapitel 4 i USA:s Internal Revenue
Code från 1986 och U.S. Treasury Regulations till avsnitt
1471–1474 i USA:s Internal Revenue Code,

försäkringsavtal: ett annat avtal än ett livränteavtal, som
innebär att utfärdaren förbinder sig att betala ut ett belopp
vid ett eller flera tillfällen till följd av en specifik
oviss händelse förknippad med dödsfall, sjukdom, olycksfall,
skadeståndsanspråk eller egendomsskada,

försäkringsavtal med kontantvärde: ett försäkringsavtal som
har ett kontantvärde som överstiger 50 000 US-dollar och som
inte är ett ansvarsåterförsäkringsavtal mellan två
försäkringsföretag,

icke FATCA-deltagande finansiellt institut: ett finansiellt
institut som identifierats som ett sådant enligt 6 kap. 8
§,

källskatteinnehållande enhet: ett finansiellt institut
som har ingått avtal med den amerikanska federala
skattemyndigheten om att agera som källskatteinnehållande i
utlandet delägarbeskattad juridisk person eller
källskatteinnehållande trust,

källskattepliktig betalning med amerikansk källa: betalning
av ränta, utdelning, hyra, lön, arvode, premie, livränta,
vederlag, ersättning och annan fastställd eller fastställbar
årlig eller periodisk avkastning, vinst och inkomst, om
betalningen härrör från en källa i USA,

livränteavtal: ett avtal

a) enligt vilket utfärdaren förbinder sig att göra
utbetalningar under en viss tidsperiod som helt eller delvis
bestäms med hänsyn till den förväntade livslängden för en
eller flera personer, eller

b) som betraktas som livränteavtal i enlighet med den stats
eller jurisdiktions lagstiftning, föreskrifter eller praxis
där avtalet slöts och i enlighet med vilken utfärdaren
förbinder sig att göra utbetalningar under ett visst antal
år,

nytt konto: ett finansiellt konto som öppnas den 1 juli 2014
eller senare,

partnerjurisdiktion: en stat eller jurisdiktion med vilken
USA har ett gällande avtal för att underlätta genomförandet
av FATCA,

passiv icke-finansiell enhet: en enhet som inte är ett
finansiellt institut eller en aktiv icke-finansiell enhet,

rapporteringspliktigt konto: ett finansiellt konto som har
identifierats som ett sådant enligt bestämmelserna i 4–8
kap., om det inte innehas uteslutande av en eller flera
personer som är undantagna faktiska innehavare enligt 3
kap.,

specificerad amerikansk person: en amerikansk person som inte
är undantagen från begreppet specificerad amerikansk person
enligt artikel 1.1 ff i FATCA-avtalet i den ursprungliga
lydelsen.

Betydelsen av vissa termer och uttryck

22 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inte något
annat anges.

3 kap. Undantagna finansiella institut, faktiska innehavare
och konton

Undantag från rapporteringsskyldighet respektive
rapporteringsplikt

1 § Följande enheter är undantagna faktiska innehavare och,
om de är finansiella institut, undantagna från
rapporteringsskyldighet:

1. Sveriges riksbank,

2. myndighetsenheter,

3. internationella organisationer,

4. breda pensionsfonder,

5. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m., och

6. investeringsenheter som ägs helt av undantagna faktiska
innehavare.

Enheter som avses i första stycket 1–3 ska dock inte vara
undantagna faktiska innehavare eller undantagna från
rapporteringsskyldighet i den del deras verksamhet är sådan
kommersiell verksamhet som normalt bedrivs av sådana
finansiella institut som anges i 2 kap. 7, 8 eller 10 §.

2 § Följande finansiella institut är undantagna från
rapporteringsskyldighet:

1. finansiella institut med lokalt kundunderlag,

2. lokala banker,

3. finansiella institut med endast lågvärdekonton,

4. kvalificerade utfärdare av kreditkort,

5. vinstandelsstiftelser,

6. uppdragsgivande investeringsenheter,

7. uppdragsgivande kontrollerade bolag,

8. uppdragsgivande investeringsbolag med begränsad
ägarkrets,

9. investeringsrådgivare, och

10. investeringsansvariga.

3 § Följande konton är undantagna från rapporteringsplikt:

1. pensionsförsäkring som uppfyller kraven i
inkomstskattelagen (1999:1229) och som tecknas och förvaltas
i Sverige, om premier betalas av en arbetsgivare till förmån
för en anställd som utför tjänster i Sverige,

2. viss temporär dödsfallsförsäkring,

3. konto som innehas av dödsbo,

4. spärrat konto,

5. partnerjurisdiktionskonto, och

6. kvalificerat kreditkortskonto.

Definitioner och förklaringar

4 § Med myndighetsenhet avses staten Sverige, Sveriges
riksdag, Sveriges regering, svenska landsting, svenska
kommuner och till någon av dessa hörande organ, verk,
integrerade delar eller kontrollerade enheter.

Med integrerad del avses person, organisation, förvaltning,
verk, fond, institution eller annat organ, oavsett
sammansättning, som utgör en svensk myndighet. Detta gäller
dock bara om myndighetens nettoinkomster tillgodogörs
myndighetens eget konto eller annat svenskt konto som innehas
av en myndighetsenhet och ingen del av nettoinkomsterna
fördelas till förmån för någon privatperson. Begreppet
integrerad del omfattar inte fysisk person som är statschef
eller tjänsteman eller handläggare inom offentlig förvaltning
och som agerar i privat eller eget syfte.

Med kontrollerad enhet avses enhet som till sin form är skild
från svenska staten eller som på annat sätt utgör en separat
juridisk enhet och

1. som helt och hållet ägs och kontrolleras av en eller flera
svenska myndighetsenheter, antingen direkt eller via en eller
flera kontrollerade enheter,

2. vars nettoinkomster tillgodogörs enhetens eget konto eller
konton hos en eller flera svenska myndighetsenheter, och
ingen del av enhetens inkomster fördelas till förmån för
någon privatperson, och

3. vars tillgångar tillfaller en eller flera svenska
myndighetsenheter vid upplösning.

Inkomster anses inte fördelade till förmån för privatpersoner
om dessa personer är de avsedda förmånstagarna för ett
offentligt program, och verksamheten inom programmet bedrivs
till förmån för allmänheten och för det allmännas bästa eller
rör administration inom någon fas av myndighetsutövning.

5 § Med internationell organisation avses en mellanstatlig
eller överstatlig organisation

1. som har bildats enligt en överenskommelse mellan
huvudsakligen andra stater eller jurisdiktioner än USA,

2. som har en gällande överenskommelse om immunitet och
privilegier med Sverige, och

3. vars inkomster inte gynnar privatpersoner.

Med internationell organisation avses även en institution
eller ett organ som ägs helt av en internationell
organisation enligt första stycket.

6 § Med bred pensionsfond avses en fond som etablerats i
Sverige för att tillhandahålla ålderspension eller ersättning
vid nedsatt arbetsförmåga eller dödsfall till förmånstagare
som är eller tidigare har varit anställda, eller till
förmånstagare som angetts av sådana anställda, hos en eller
flera arbetsgivare på grundval av utförda tjänster, om
fonden

1. inte har någon enskild förmånstagare som har rätt till mer
än fem procent av fondens tillgångar,

2. regleras av offentlig myndighet och rapporterar in
uppgifter om sina förmånstagare till Skatteverket, och

3. uppfyller minst ett av följande krav:

a) Den är generellt undantagen från beskattning i Sverige av
investeringsinkomst enligt svensk lagstiftning på grund av
fondens status som pensionsordning eller ordning för andra
pensionsförmåner.

b) Minst 50 procent av avsättningarna till fonden, bortsett
från överföringar av tillgångar från andra undantagna
pensionsfonder eller från sådana pensionsförsäkringar som
avses i 3 § 1, kommer från den finansierande arbetsgivaren.

c) Utbetalningar eller uttag från fonden som inte är förenade
med kostnader, bortsett från överföringar av tillgångar till
andra undantagna pensionsfonder eller till sådana
pensionsförsäkringar som avses i 3 § 1, medges endast vid
specificerade händelser i samband med pensionering, nedsatt
arbetsförmåga eller dödsfall.

d) Avsättningar, med undantag för tillåtna
kompensationsinbetalningar, som arbetstagare gör till fonden
begränsas med hänsyn till arbetstagarens intjänade inkomst
eller får inte överstiga 50 000 US-dollar per år.

7 § Med investeringsenhet som ägs helt av undantagna faktiska
innehavare avses en enhet som är ett finansiellt institut
endast på grund av att den är en sådan enhet som avses i 2
kap. 9 §, om

1. varje direkt ägare av andel i eget kapital i enheten är en
undantagen faktisk innehavare, och

2. varje direkt fordringsägare avseende skulder i enheten är
ett sådant finansiellt institut som avses i 2 kap. 8 § eller
en undantagen faktisk innehavare.

8 § Med finansiellt institut med lokalt kundunderlag avses
ett finansiellt institut som uppfyller följande krav:

1. Det har

a) tillstånd av Finansinspektionen att bedriva verksamhet
eller förvaltas av någon som har sådant tillstånd,

b) beviljats undantag från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 §
lagen (2010:751) om betaltjänster, eller

c) registrerats hos Finansinspektionen enligt 7 § lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet.

2. Det har inte något fast driftställe utanför Sverige.

3. Det marknadsför sig inte till kunder eller kontohavare
utanför Sverige.

4. Minst 98 procent av värdet på de finansiella konton som
förs av institutet ska innehas av personer med hemvist i
Sverige eller en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

5. Det hade senast den 1 juli 2014 infört riktlinjer och
förfaranden för att

a) förhindra att det tillhandahåller finansiella konton till
ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut, och

b) kontrollera om det öppnar eller håller ett finansiellt
konto för en specificerad amerikansk person som inte har sin
hemvist i Sverige eller för en passiv icke-finansiell enhet
vars personer med bestämmande inflytande är medborgare eller
har hemvist i USA och inte samtidigt har hemvist i Sverige.

6. Dess riktlinjer och förfaranden som avses i 5 anger att
om det fastställts att ett sådant finansiellt konto innehas
av en specificerad amerikansk person som inte har sin hemvist
i Sverige eller av en passiv icke-finansiell enhet vars
personer med bestämmande inflytande är medborgare eller har
hemvist i USA och inte samtidigt har hemvist i Sverige, ska
det finansiella institutet rapportera ett sådant finansiellt
konto som om det finansiella institutet vore ett
rapporteringsskyldigt svenskt finansiellt institut och
registrera sig i enlighet med 8 kap. 2 § eller stänga det
finansiella kontot.

7. Det granskar befintliga konton som innehas av en fysisk
person som inte har sin hemvist i Sverige eller av en enhet,
i enlighet med de förfaranden i 4–8 kap. som gäller för
befintliga konton för att identifiera eventuella amerikanska
rapporteringspliktiga konton eller finansiella konton som
förs av ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut, och
rapporterar sådant finansiellt konto som om det finansiella
institutet vore ett rapporteringsskyldigt svenskt finansiellt
institut, eller stänger det finansiella kontot.

8. Varje sådan till det finansiella institutet närstående
enhet som är ett finansiellt institut ska vara etablerad
eller registrerad i Sverige och uppfylla kraven i denna
paragraf, utom när det gäller närstående enheter som är
pensionsstiftelser.

9. Det har inte riktlinjer eller förfaranden som
diskriminerar mot finansiella konton som öppnas eller förs
för fysiska personer som är specificerade amerikanska
personer med hemvist i Sverige.

Vid tillämpning av första stycket 2 avses med fast
driftställe inte en sådan plats som inte marknadsförs till
allmänheten och från vilken det finansiella institutet endast
bedriver administrativa stödfunktioner.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska ett finansiellt
institut inte anses marknadsföra sig till kunder eller
kontohavare utanför Sverige endast på grund av att det
finansiella institutet

1. har en webbplats, om det på webbplatsen inte specifikt
anges att det finansiella institutet tillhandahåller
finansiella konton eller tjänster till kunder som inte har
hemvist i Sverige och det finansiella institutet inte på
annat sätt är inriktat på eller marknadsför sig till
amerikanska kunder eller kontohavare, eller

2. annonserar i tryckta medier eller via radio- eller
tv-kanal som distribueras eller sänds huvudsakligen inom
Sverige men som tillfälligtvis distribueras eller sänds även
i andra länder, om det i marknadsföringen inte specifikt
anges att det finansiella institutet tillhandahåller
finansiella konton eller tjänster till kunder som inte har
hemvist i Sverige och det finansiella institutet inte på
annat sätt är inriktat på eller marknadsför sig till
amerikanska kunder eller kontohavare.

9 § Med lokal bank avses ett finansiellt institut som
uppfyller följande krav:

1. Det har tillstånd att bedriva bankrörelse eller
finansieringsrörelse och bedriver uteslutande sådan
verksamhet.

2. Dess affärsverksamhet består huvudsakligen i att ta emot
insättningar från och bevilja lån till icke närstående
privatkunder.

3. Det uppfyller kraven i 8 § första stycket 2 och 3 samt
andra och tredje styckena och det är inte möjligt att öppna
ett finansiellt konto via webbplatsen.

4. Dess tillgångar överstiger inte 175 miljoner US-dollar i
balansräkningen och det finansiella institutet och eventuella
närstående enheter tillsammans har inte mer än 500 miljoner
US-dollar i tillgångar totalt sett i sin konsoliderade eller
kombinerade balansräkning.

5. Samtliga närstående enheter är etablerade eller
registrerade i Sverige och samtliga andra närstående
finansiella institut än pensionsstiftelser och finansiella
institut med endast lågvärdekonton uppfyller kraven i denna
paragraf.

10 § Med finansiellt institut med endast lågvärdekonton avses
ett svenskt finansiellt institut som uppfyller följande
krav:

1. Det är inte ett sådant finansiellt institut som avses i 2
kap. 9 §.

2. Inget av de finansiella konton som förs av det finansiella
institutet eller någon närstående enhet har ett saldo eller
värde som överstiger 50 000 US-dollar.

3. Dess tillgångar överstiger inte 50 miljoner US-dollar i
balansräkningen och det finansiella institutet och eventuella
närstående enheter tillsammans har inte mer än 50 miljoner
US-dollar i tillgångar totalt sett i sin konsoliderade eller
kombinerade balansräkning.

11 § Med kvalificerad utfärdare av kreditkort avses ett
svenskt finansiellt institut som uppfyller följande krav:

1. Det är ett finansiellt institut endast på grund av att det
utfärdar kreditkort där insättningar endast accepteras när en
kund gör en inbetalning som överstiger det utestående saldot
med avseende på kortet och det överskjutande beloppet inte
omedelbart återbetalas till kunden.

2. Det från och med den 1 juli 2014 har infört riktlinjer och
förfaranden för att antingen förhindra kundinsättningar som
överstiger 50 000 US-dollar eller säkerställer att
kundinsättningar som överstiger 50 000 US-dollar återbetalas
till kunden inom 60 dagar.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska kundinsättning som
rör kreditsaldo som uppstått på grund av omtvistade
debiteringar inte omfattas. Kundinsättning som rör
kreditsaldo som uppstått på grund av returnerade varor ska
omfattas.

12 § Med uppdragsgivande investeringsenhet avses en enhet
som

1. är ett finansiellt institut som avses i 2 kap. 9 §,

2. etablerats i Sverige och inte är en behörig förmedlare
eller en källskatteinnehållande enhet, och

3. en annan enhet har träffat en överenskommelse med om att
agera som uppdragstagande enhet för det finansiella
institutet.

Med uppdragsgivande kontrollerat bolag avses ett finansiellt
institut som

1. etablerats i enlighet med svensk lagstiftning och inte är
en behörig förmedlare eller en källskatteinnehållande enhet,

2. ägs helt, direkt eller indirekt, av ett
rapporteringsskyldigt amerikanskt finansiellt institut som
samtycker till att agera som uppdragstagande enhet för det
uppdragsgivande kontrollerade bolaget eller uppdrar åt ett
närstående bolag att agera som uppdragstagande enhet för det
uppdragsgivande kontrollerade bolaget, och

3. har ett gemensamt elektroniskt kontosystem med den
uppdragstagande enheten som gör att den uppdragstagande
enheten kan identifiera det finansiella institutets alla
kontohavare och betalningsmottagare och ha tillgång till alla
konto- och kunduppgifter som det finansiella institutet har
registrerade, inklusive kundidentifieringsuppgifter,
kunddokumentation, kontosaldon och samtliga betalningar som
gjorts till kontohavare eller betalningsmottagare.

Vid tillämpning av första och andra styckena avses med den
uppdragstagande enheten en enhet som

1. har behörighet att på det finansiella institutets vägnar
vidta åtgärder så att gällande krav om registrering på den
amerikanska federala skattemyndighetens webbplats för
FATCA-registrering uppfylls,

2. har registrerat sig som uppdragstagande enhet hos den
amerikanska federala skattemyndigheten på dess webbplats för
FATCA-registrering,

3. när den identifierar ett amerikanskt rapporteringspliktigt
konto hos det finansiella institutet, registrerar det
finansiella institutet som ett finansiellt institut som
bedöms följa FATCA-reglerna hos den amerikanska federala
skattemyndigheten senast den 31 december 2015 eller senast 90
dagar efter att ett sådant amerikanskt rapporteringspliktigt
konto först identifierades,

4. samtycker till att på det finansiella institutets vägnar
uppfylla alla krav när det gäller åtgärder för kundkännedom,
innehållande av skatt, rapportering och annat som det
finansiella institutet skulle ha ålagts att uppfylla om det
vore ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut,

5. identifierar det finansiella institutet och anger det
finansiella institutets identifieringsnummer i samband med
all rapportering som görs på det finansiella institutets
vägnar, och

6. inte har fått sin status som uppdragstagande enhet
upphävd.

13 § Med uppdragsgivande investeringsbolag med begränsad
ägarkrets avses ett svenskt finansiellt institut som
uppfyller följande krav:

1. Det är ett finansiellt institut endast på grund av att det
är en sådan enhet som avses i 2 kap. 9 § och inte är en
behörig förmedlare eller en källskatteinnehållande enhet.

2. Den uppdragstagande enheten är ett

a) rapporteringsskyldigt amerikanskt finansiellt institut,

b) rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt modell
1, eller

c) deltagande finansiellt institut.

3. Den uppdragstagande enheten har behörighet att agera på
det finansiella institutets vägnar.

4. Den uppdragstagande enheten samtycker till att på det
finansiella institutets vägnar uppfylla alla krav när det
gäller åtgärder för kundkännedom, innehållande av skatt,
rapportering och annat som det finansiella institutet skulle
ha ålagts att uppfylla om det vore ett rapporteringsskyldigt
svenskt finansiellt institut.

5. Det finansiella institutet utger sig inte för att vara en
investeringsenhet för icke närstående parter.

6. Högst 20 fysiska personer äger samtliga andelar i skulder
och eget kapital i det finansiella institutet när följande
andelar inte beaktas:

a) andelar i eget kapital eller skulder som ägs av deltagande
finansiella institut och finansiella institut som bedöms
följa FATCA-reglerna, och

b) andelar i eget kapital som ägs av en enhet om den enheten
äger samtliga andelar i eget kapital och själv är ett
uppdragsgivande investeringsbolag med begränsad ägarkrets med
tillämpning av denna paragraf.

7. Den uppdragstagande enheten

a) har registrerat sig som uppdragstagande enhet hos den
amerikanska federala skattemyndigheten på webbplatsen för
FATCA-registrering,

b) samtycker till att på det finansiella institutets vägnar
uppfylla alla krav när det gäller åtgärder för kundkännedom,
innehållande av skatt, rapportering och annat som det
finansiella institutet skulle ha varit skyldigt att uppfylla
om det vore ett rapporteringsskyldigt svenskt finansiellt
institut, och i sex år sparar dokumentation som inhämtats med
avseende på det finansiella institutet,

c) identifierar det finansiella institutet i samband med all
rapportering som görs på det finansiella institutets vägnar,
och

d) har inte fått sin status som uppdragstagande enhet
upphävd.

14 § Med investeringsrådgivare avses ett i Sverige etablerat
finansiellt institut som avses i 2 kap. 9 § och som är ett
finansiellt institut endast på grund av att det erbjuder
investeringsrådgivning till kund och agerar för sådan kunds
räkning.

15 § Med investeringsansvarig avses ett i Sverige etablerat
finansiellt institut som avses i 2 kap. 9 § och som är ett
finansiellt institut endast på grund av att det hanterar
portföljer för kund och agerar på sådan kunds vägnar i syfte
att investera, förvalta eller administrera medel som i
kundens namn sätts in hos ett finansiellt institut som inte
är ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut.

16 § Med viss temporär dödsfallsförsäkring avses ett
dödsfallsförsäkringsavtal, om

1. försäkringstiden går ut innan den försäkrade har fyllt 90
år,

2. premier betalas minst en gång om året med ett belopp som
inte minskar över tid under perioden fram till den första av
följande händelser:

a) avtalet upphör, eller

b) den försäkrade fyller 90 år,

3. avtalet inte har något avtalsvärde som en person kan få
tillgång till genom uttag, lån eller på annat sätt utan att
avtalet sägs upp,

4. andra belopp än dödsfallsförmånen som ska betalas ut vid
avtalets annullering eller utgång inte överstiger de
sammanlagda premier som betalats in under avtalstiden minskat
med dödsfalls-, sjukdoms- och omkostnadsersättning, oavsett
om sådana faktiskt uppkommit eller inte, för den eller de
perioder som avtalet löpt och minskat med eventuella belopp
som betalats ut innan avtalet annullerats eller löpt ut,
och

5. avtalet inte innehas av person som förvärvat avtalet
i värdeskapande syfte.

17 § Med konto som innehas av dödsbo avses ett konto i
Sverige som innehas uteslutande av ett dödsbo, om kopia på
den avlidnes testamente eller dödsbevis finns med i
dokumentationen för kontot.

18 § Med spärrat konto avses ett konto som skapats i samband
med

1. domstols beslut eller dom,

2. försäljning, byte eller uthyrning av fast eller lös
egendom, om

a) kontomedlen utgörs uteslutande av förskottsbetalning,
handpenning, deposition som säkerhet för prestation med
direkt koppling till transaktionen eller liknande betalning
eller av finansiella tillgångar som satts in på kontot i
samband med försäljning, byte eller uthyrning av egendomen,

b) kontot har öppnats och används uteslutande för att
säkerställa att

– köparen uppfyller sina skyldigheter när det gäller att
betala köpeskilling för egendomen,

– säljaren uppfyller sina skyldigheter när det gäller att stå
för eventuella ansvarsförpliktelser, eller

– uthyraren eller hyrestagaren uppfyller sina skyldigheter
när det gäller att betala eventuell ersättning för skador på
den hyrda egendomen i enlighet med vad som avtalats i
hyreskontraktet,

c) tillgångarna på kontot, inklusive de inkomster som de
genererar, kommer att utbetalas eller på annat sätt fördelas
till förmån för köparen, säljaren eller uthyraren eller för
att någon av dessa ska kunna uppfylla sina skyldigheter, när
egendomen säljs, byts eller överlåts eller när avtalet upphör
att gälla,

d) kontot inte är ett marginalkonto eller liknande konto som
öppnats i samband med att en finansiell tillgång säljs eller
byts, och

e) kontot inte är knutet till ett kreditkortskonto,

3. skyldighet för ett finansiellt institut som erbjuder ett
lån med fast egendom som säkerhet att sätta av en del av
betalningen uteslutande i syfte att underlätta att skatter
eller försäkringsavgifter som rör den fasta egendomen kan
betalas vid ett senare tillfälle, eller

4. ett finansiellt instituts skyldighet att underlätta att
skatter kan betalas vid ett senare tillfälle.

19 § Med partnerjurisdiktionskonto avses ett konto som förs i
Sverige och som inte omfattas av definitionen för ett
finansiellt konto i enlighet med ett avtal mellan USA och
annan partnerjurisdiktion för att underlätta genomförandet av
FATCA, om kontot är underställt samma krav och tillsyn enligt
sådan annan partnerjurisdiktions lagstiftning som om kontot
hade etablerats i den partnerjurisdiktionen och förts av ett
finansiellt institut i den partnerjurisdiktionen.

20 § Med kvalificerat kreditkortskonto avses ett konto som är
kopplat till ett kreditkort, om

1. insättningar på kontot endast accepteras när kontohavaren
gör en inbetalning som överstiger det utestående saldot med
avseende på kortet och det överskjutande beloppet inte
omedelbart återbetalas till kunden, och

2. kreditkortsutfärdaren från och med den 1 juli 2014 har
infört riktlinjer och förfaranden för att antingen förhindra
kundinsättningar som överstiger 50 000 US-dollar eller
säkerställer att kundinsättningar som överstiger 50 000
US-dollar återbetalas till kunden inom 60 dagar.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska kundinsättning som
rör kreditsaldo som uppstått på grund av omtvistade
debiteringar inte omfattas. Kundinsättning som rör
kreditsaldo som uppstått på grund av returnerade varor ska
omfattas.

4 kap. Granskning av befintliga finansiella konton som
innehas av fysiska personer

Konton vars sammanlagda saldo eller värde uppgår till 1 000
000 US-dollar eller mindre (lågvärdekonton)

1 § När det gäller befintliga konton vars saldo eller värde
uppgick till 1 000 000 US-dollar eller mindre den 30 juni
2014, ska ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut
granska den information som finns i dess elektroniskt sökbara
databaser. Om inte annat följer av 5 § är ett sådant konto
ett rapporteringspliktigt konto om det vid granskningen
framkommer

1. att kontohavaren har hemvist eller är medborgare i USA,

2. uppgifter som otvivelaktigt tyder på att kontohavaren
föddes i USA,

3. att kontohavaren har en aktuell post- eller bostadsadress
i USA,

4. att kontohavaren har ett aktuellt amerikanskt
telefonnummer,

5. att det finns en stående instruktion att överföra medel
från kontot till ett konto i USA,

6. att det finns en giltig fullmakt eller underteckningsrätt
för en person som har en adress i USA avseende kontot,
eller
7. att den enda adress som det finansiella institutet
har registrerad för kontohavaren är en c/o- eller poste
restante-adress i USA.

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska ha
processer och rutiner för att upptäcka om och när sådana
omständigheter som anges i första stycket tillkommer i de
elektroniskt sökbara databaserna. Om sådana omständigheter
tillkommer med avseende på ett konto efter att granskningen
enligt första stycket har genomförts, ska kontot om annat
inte följer av 5 § anses vara ett rapporteringspliktigt konto
från och med det kalenderår under vilket detta inträffar.

Ett rapporteringspliktigt konto enligt bestämmelserna i
första eller andra stycket och 5 § ska anses vara ett sådant
fram till dess att kontohavaren eller kontohavarna inte
längre är specificerade amerikanska personer.

2 § Granskningen enligt 1 § behöver inte omfatta

1. konton vars saldo eller värde uppgick till 50 000
US-dollar eller mindre den 30 juni 2014,

2. försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal

a) om dess saldo eller värde uppgick till 250 000 US-dollar
eller mindre den 30 juni 2014, eller

b) om det finns legala hinder mot att sådana avtal säljs till
personer som har hemvist i USA, eller

3. inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1
och vars saldo eller värde uppgår till 50 000 US-dollar eller
mindre.

Ett konto som avses i första stycket 1 och 2 a ska dock
granskas enligt 3–6 och 8 §§ om dess saldo eller värde
överstiger 1 000 000 US-dollar vid utgången av 2015 eller ett
senare kalenderår.

Konton som vid tillämpningen av första och andra styckena
inte omfattas av granskning, ska inte anses vara
rapporteringspliktiga konton. Om ett sådant konto ändå har
granskats enligt 1 § och då identifierats som
rapporteringspliktigt, får det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet välja om det vill behandla kontot som
rapporteringspliktigt eller inte.

Konton vars sammanlagda saldo eller värde uppgår till mer än
1 000 000 US-dollar (högvärdekonton)

3 § Även när det gäller befintliga konton vars saldo eller
värde uppgick till mer än 1 000 000 US-dollar den 30 juni
2014 eller vid utgången av 2015 eller ett senare kalenderår,
ska ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut genomföra
granskning enligt 1 § första stycket och 2 §.

Vid tillämpning av 1 § första stycket avseende ett konto vars
saldo eller värde uppgick till mer än 1 000 000 US-dollar den
30 juni 2014, ska kontot, om inte annat följer av 5 §, anses
vara rapporteringspliktigt om det framkommer att den enda
adress som det finansiella institutet har registrerad för
kontohavaren är en c/o- eller poste restante-adress.

4 § Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutets
elektroniskt sökbara databaser typiskt sett inte är
tillräckliga för att bedöma om sådana omständigheter som
anges i 1 § första stycket 1 och 3–7 föreligger, ska sådana
uppgifter också eftersökas i gällande huvudkundregister, när
det gäller granskning av konton vars saldo eller värde
uppgick till mer än 1 000 000 US-dollar den 30 juni 2014
eller vid utgången av 2015 eller ett senare kalenderår.

Om sådan information inte finns i det gällande
huvudkundregistret, ska uppgifterna också eftersökas bland
följande handlingar med koppling till kontot som det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet har inhämtat
under de senaste fem åren och som inte är elektroniskt
sökbara:

1. den senast inhämtade styrkande dokumentation som avses i 8
kap. 6 § med avseende på kontot,

2. det senaste avtalet eller den senaste av annan
dokumentation avseende öppnande av kontot,

3. den senaste dokumentationen som inhämtats med stöd av
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism eller för att uppfylla annan lagstiftning,

4. gällande fullmakter eller handlingar avseende
underteckningsrätt, och

5. gällande stående instruktioner att överföra medel.

Granskningen enligt första och andra styckena behöver bara
göras en gång för varje konto.

5 § Om sådana omständigheter som anges i 1 § första stycket
har framkommit vid granskning enligt 1–4 §§, ska ett konto
dock anses vara ett rapporteringspliktigt konto endast om

1. den omständighet som framkommit är en uppgift som
otvivelaktigt tyder på att kontohavaren föddes i USA och det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte har
tillgång till och inte inom 90 dagar från att omständigheten
framkom kan inhämta

a) ett intygande från kontohavaren om att han eller hon inte
är medborgare eller har sin hemvist i USA,

b) dokumentation om ett pass som inte är amerikanskt eller en
annan identifikationshandling som utfärdats av en myndighet,
som visar kontohavarens medborgarskap eller nationalitet i
ett annat land än USA, och

c) en kopia av kontohavarens intyg om att denne har upphört
att vara amerikansk medborgare,

2. den omständighet som framkommit är en gällande post- eller
bostadsadress i USA eller ett eller flera amerikanska
telefonnummer som är de enda telefonnummer som är kopplade
till kontot och det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet inte har tillgång till och inte inom 90 dagar från
att omständigheten framkom kan inhämta

a) ett intygande från kontohavaren om att han eller hon inte
är medborgare eller har sin hemvist i USA, och

b) styrkande dokumentation som visar kontohavarens
icke-amerikanska status,

3. den omständighet som framkommit är en stående instruktion
att överföra medel till ett konto i USA och det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte har
tillgång till och inte inom 90 dagar från att omständigheten
framkom kan inhämta

a) ett intygande från kontohavaren om att han eller hon inte
är medborgare eller har sin hemvist i USA, eller

b) styrkande dokumentation som visar kontohavarens
icke-amerikanska status, eller

4. den omständighet som framkommit är att det finns en giltig
fullmakt eller underteckningsrätt för en person som har en
adress i USA, att kontohavaren har en c/o- eller poste
restante-adress som enda adress som fastställts för
kontohavaren eller att kontohavaren har ett eller flera
amerikanska telefonnummer samtidigt som det finns ett eller
flera andra telefonnummer kopplade till kontot och det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte har
tillgång till och inte inom 90 dagar från att omständigheten
framkom kan inhämta

a) ett intygande från kontohavaren om att han eller hon inte
är medborgare eller har sin hemvist i USA, eller

b) styrkande dokumentation som visar kontohavarens
icke-amerikanska status.

Vid tillämpning av första stycket är ett konto inte heller
ett rapporteringspliktigt konto om det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet, i stället för ett sådant intyg som
avses i första stycket 1 c, har tillgång till eller inhämtar
en rimlig förklaring av skälet till att kontohavaren inte har
ett sådant intyg trots att han eller hon upphört att vara
amerikansk medborgare eller varför han eller hon inte blev
amerikansk medborgare vid födseln.

6 § Oavsett vad som sägs i 3–5 §§ ska ett konto vars saldo
eller värde uppgick till mer än 1 000 000 US-dollar den 30
juni 2014 eller vid utgången av 2015 eller ett senare
kalenderår anses vara ett rapporteringspliktigt konto om det
finns en tjänsteman som har särskilt ansvar för kontakterna
med kontohavaren och den tjänstemannen har eller får kännedom
om att kontohavaren är en specificerad amerikansk person.

7 § Om ett konto efter att granskningen enligt 3–6 §§ har
utförts blir ett rapporteringspliktigt konto enligt samma
bestämmelser, ska det anses som ett sådant från och med det
kalenderår då detta inträffar.

8 § Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut som
tidigare, i enlighet med ett avtal mellan det finansiella
institutet och den amerikanska federala skattemyndigheten om
institutets status som kvalificerad förmedlare eller
källskatteinnehållande enhet, har inhämtat dokumentation från
en kontohavare som fastställer om kontohavaren är medborgare
eller har hemvist i USA eller inte, får förlita sig på den
dokumentationen och är inte skyldigt att tillämpa 1–5 §§ med
avseende på konton som innehas av den kontohavaren.

9 § Ett rapporteringspliktigt konto ska anses vara ett sådant
fram till dess att kontohavaren eller kontohavarna inte
längre är specificerade amerikanska personer.

5 kap. Granskning av nya finansiella konton som innehas av
fysiska personer

1 § I samband med att en fysisk person öppnar ett nytt konto
hos ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska
enheten inhämta ett intygande från den fysiska personen där
han eller hon uppger de omständigheter som behövs för att
avgöra om han eller hon har hemvist i USA.

Om det av det intygandet framgår att den fysiska personen har
hemvist i USA, ska det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet inhämta ett intygande från den fysiska personen
som innehåller hans eller hennes amerikanska
skatteregistreringsnummer, om detta inte anges redan i det
intygande som inhämtats enligt första stycket.

2 § Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har
eller får tillgång till ytterligare information som medför
att det finns skäl att anta att ett intygande från
kontohavaren som inhämtats inte är tillförlitligt, ska
enheten inhämta ett nytt intygande från honom eller henne och
bedöma dettas tillförlitlighet.

3 § Ett konto är ett rapporteringspliktigt konto om ett
intygande som begärts enligt 1, 2 eller 5 § inte kommer in
eller visar att kontohavaren har hemvist i USA.

Ett konto är också ett rapporteringspliktigt konto om ett
sådant nytt intygande som det finansiella institutet begärt
enligt 2 § inte kommer in inom 90 dagar från en sådan begäran
eller inte är tillförlitligt.

4 § Om ett konto blir rapporteringspliktigt efter att ett
intygande inhämtats i enlighet med 1 § första stycket, ska
det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämta ett
intygande från kontohavaren som innehåller hans eller hennes
amerikanska skatteregistreringsnummer.

5 § Granskningen enligt 1–3 §§ behöver inte omfatta

1. inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1
och vars saldo uppgår till 50 000 US-dollar eller mindre,
eller

2. försäkringsavtal vars kontantvärde uppgår till 50 000
US-dollar eller mindre.

Konton som vid tillämpningen av första stycket inte omfattas
av granskning, ska inte anses vara rapporteringspliktiga
konton. Om ett sådant konto ändå har granskats enligt 1–3 §§
och då identifierats som rapporteringspliktigt, får det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet välja om det
vill behandla kontot som rapporteringspliktigt eller inte.

Om ett konto är ett sådant som i enlighet med andra stycket
inte behandlas som ett rapporteringspliktigt konto, men vars
saldo eller värde vid utgången av ett kalenderår uppgår till
mer än 50 000 US-dollar, ska det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet inom 90 dagar från utgången av det
kalenderåret inhämta ett sådant intygande som avses i 1 § och
därefter tillämpa 2–4 §§ på kontot. Om ett sådant intygande
inte kommer in, ska det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet behandla kontot som ett rapporteringspliktigt
konto från och med det kalenderår då intygandet skulle ha
kommit in.

Nya konton som får granskas som om de är befintliga konton

6 § Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får
tillämpa bestämmelserna i 4 kap. vid granskning av ett nytt
konto som innehas av en fysisk person i stället för
bestämmelserna i detta kapitel, om kontohavaren hos det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet eller hos en
till detta närstående enhet även har ett eller flera
befintliga konton.

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i enlighet
med första stycket tillämpar bestämmelserna i 4 kap. vid
granskningen av ett nytt konto och ett av de konton som avses
i första stycket är ett rapporteringspliktigt konto, ska
samtliga sådana konton som avses i första stycket anses vara
rapporteringspliktiga.

Intyganden och annan dokumentation som det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämtar eller
har tillgång till enligt 4 kap. 4 eller 9 § med avseende på
ett sådant konto som avses i första stycket, får användas vid
granskningen av samtliga sådana konton som avses i första
stycket.

6 kap. Granskning av befintliga finansiella konton som
innehas av enheter och tillhandahållande av information om
betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut

Rapporteringspliktiga konton

1 § Ett befintligt konto är ett rapporteringspliktigt konto
om det innehas av en eller flera enheter som är specificerade
amerikanska personer. Ett befintligt konto är också ett
rapporteringspliktigt konto om det innehas av en eller flera
andra enheter som är passiva icke-finansiella enheter och
över vilka en eller flera fysiska personer som är medborgare
eller har hemvist i USA har bestämmande inflytande.

Förfarande för identifiering av rapporteringspliktiga
konton

2 § För att fastställa om en enhet är en specificerad
amerikansk person, ska det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet granska den information som inhämtats för att
kunna upprätthålla kontakterna med kontohavaren eller på
grund av bestämmelser i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism eller i annan
författning. Om det finns skäl att anta att kontohavaren är
en amerikansk person, ska kontohavaren anses vara en
specificerad amerikansk person om det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet inte

1. inhämtar ett intygande från kontohavaren om att
kontohavaren inte är en specificerad amerikansk person,
eller

2. utifrån den övriga information som det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet har tillgång
till eller information som är allmänt tillgänglig kan
fastställa att kontohavaren inte är en specificerad
amerikansk person.

3 § För att fastställa om en enhet som inte är en amerikansk
person är ett finansiellt institut, ska det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet granska den
information som inhämtats för att kunna upprätthålla
kontakterna med kontohavaren eller på grund av bestämmelser i
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism eller i annan författning. Om det finns skäl att
anta att kontohavaren är ett finansiellt institut eller om
kontohavarens identifieringsnummer som internationell
förmedlare finns med i den amerikanska federala
skattemyndighetens lista över icke-amerikanska finansiella
institut, ska kontohavaren anses vara ett finansiellt
institut.

För att fastställa om en enhet är en passiv icke-finansiell
enhet, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
inhämta ett intygande om detta från kontohavaren. Ett sådant
intygande behöver dock inte inhämtas, om det utifrån den
information som det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet har tillgång till eller information som är allmänt
tillgänglig kan antas att kontohavaren är en aktiv
icke-finansiell enhet.

4 § För att fastställa vilka personer som är personer med
bestämmande inflytande i en enhet, får det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet förlita sig på
den information som inhämtats på grund av bestämmelser i
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism. För att fastställa om en person med bestämmande
inflytande är medborgare eller har hemvist i USA, ska det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet

1. när det gäller konton vars saldo eller värde uppgår till 1
000 000 US-dollar eller mindre, granska den information som
inhämtats på grund av bestämmelser i lagen om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism, och

2. när det gäller andra konton än som avses i 1, inhämta ett
intygande från kontohavaren eller personerna med bestämmande
inflytande.

5 § Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet efter
att granskningen enligt 1–4 §§ har genomförts får tillgång
till ytterligare information som medför att det finns skäl
att anta att ett intygande eller annan dokumentation med
avseende på kontot är oriktig eller inte tillförlitlig, ska
enheten på nytt genomföra granskningen enligt 1–4 §§. Kontot
är rapporteringspliktigt om det därefter fortfarande finns
skäl att anta att intygande eller annan dokumentation är
oriktig eller otillförlitlig, eller om ett intygande som ska
inhämtas vid den nya granskningen inte kommer in inom 90
dagar från det att det begärts.

Konton som inte behöver granskas

6 § Granskningen enligt 1–4 §§ behöver inte omfatta konton
vars saldon eller värden uppgick till 250 000 US-dollar eller
mindre den 30 juni 2014.

Konton som vid tillämpningen av första stycket inte omfattas
av granskning, ska inte anses vara rapporteringspliktiga
konton. Om ett sådant konto ändå har granskats enligt 1–4 §§
och då identifierats som rapporteringspliktigt, får det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet välja om det
vill behandla kontot som rapporteringspliktigt eller inte.

Om saldot eller värdet på ett konto som avses i första
stycket uppgår till mer än 1 000 000 US-dollar vid utgången
av 2015 eller vid utgången av ett senare kalenderår, ska det
dock granskas enligt 1–4 §§ inom sex månader från utgången av
det kalenderåret och behandlas som ett rapporteringspliktigt
konto om det identifieras som ett sådant.

Identifiering av icke FATCA-deltagande finansiella institut
och tillhandahållande av information om betalningar till
sådana

7 § Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut som
betalar ut eller förmedlar en källskattepliktig betalning med
amerikansk källa till ett icke FATCA-deltagande finansiellt
institut, ska tillhandahålla den direkta betalaren av
inkomsten den information som behövs för att källskatt ska
kunna tas ut och rapportering ska kunna ske avseende
betalningen.

Första stycket gäller dock inte ett rapporteringsskyldigt
finansiellt institut som ingått avtal med den amerikanska
federala skattemyndigheten om att agera som behörig
förmedlare eller källskatteinnehållande i utlandet
delägarbeskattad juridisk person och som i enlighet med
avtalet har valt att innehålla skatt.

8 § Ett svenskt finansiellt institut eller ett institut som
har hemvist i en annan partnerjurisdiktion är ett icke
FATCA-deltagande finansiellt institut endast om det anses som
ett sådant av den amerikanska federala skattemyndigheten i
enlighet med gällande avtal med USA för att underlätta
genomförandet av FATCA.

Ett finansiellt institut ska anses vara ett svenskt
finansiellt institut eller ett finansiellt institut som har
hemvist i en annan partnerjurisdiktion om detta framgår av
den amerikanska federala skattemyndighetens lista över
icke-amerikanska finansiella institut eller av andra
uppgifter som finns allmänt tillgängliga eller som det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet har tillgång
till.

Ett finansiellt institut som inte är ett svenskt eller
amerikanskt finansiellt institut eller ett finansiellt
institut som är hemmahörande i en annan partnerjurisdiktion,
ska anses vara ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut
om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte

1. inhämtar ett intygande från det andra finansiella
institutet om att det är ett finansiellt institut som bedöms
följa FATCA-reglerna eller en undantagen faktisk innehavare i
enlighet med relevanta amerikanska författningar, eller

2. när det är fråga om ett deltagande finansiellt institut
eller ett registrerat finansiellt institut som bedöms följa
FATCA-reglerna, kontrollerar det andra finansiella
institutets identifieringsnummer som internationell
förmedlare på amerikanska federala skattemyndighetens lista
över icke-amerikanska finansiella institut.

7 kap. Granskning av nya finansiella konton som innehas av
enheter

Rapporteringspliktiga konton

1 § Ett nytt konto är ett rapporteringspliktigt konto om det
innehas av en eller flera enheter som är specificerade
amerikanska personer. Ett konto är också ett
rapporteringspliktigt konto om det innehas av en eller flera
andra enheter som är passiva icke-finansiella enheter och
över vilka en eller flera fysiska personer som är medborgare
eller har hemvist i USA har bestämmande inflytande. Ett nytt
konto är också rapporteringspliktigt om ett sådant intygande
från kontohavaren eller personerna med bestämmande inflytande
som krävs enligt 3 eller 4 § inte kommer in.

Ett nytt konto är dock inte ett rapporteringspliktigt konto
om

1. kontohavaren är ett deltagande finansiellt institut,

2. det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämtar
ett intygande från kontohavaren om att den är ett finansiellt
institut som bedöms följa FATCA-reglerna eller en undantagen
faktisk innehavare i enlighet med relevanta amerikanska
författningar, eller

3. när kontohavaren är ett deltagande finansiellt institut
eller ett registrerat finansiellt institut som bedöms följa
FATCA-reglerna, det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet kontrollerar kontohavarens identifieringsnummer
som internationell förmedlare på amerikanska federala
skattemyndighetens lista över icke-amerikanska finansiella
institut.

Förfarande för identifiering av rapporteringspliktiga
konton

2 § En kontohavare ska anses vara en aktiv
icke-finansiell enhet, ett svenskt finansiellt institut eller
ett finansiellt institut som har hemvist i en annan
partnerjurisdiktion om detta kan fastställas utifrån

1. att kontohavarens identifieringsnummer som internationell
förmedlare finns med på den amerikanska federala
skattemyndighetens lista över icke-amerikanska finansiella
institut, eller

2. andra uppgifter som finns allmänt tillgängliga eller som
det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har tillgång
till.

3 § För att fastställa vilka personer som är personer med
bestämmande inflytande i en enhet, får det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet förlita sig på
den information som inhämtats på grund av bestämmelser i
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism.

För att fastställa om en person med bestämmande inflytande är
medborgare eller har hemvist i USA, ska det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet i samband med
att ett konto öppnas inhämta ett intygande från kontohavaren
eller från personerna med bestämmande inflytande.

Om det av intygandet framgår att en eller flera personer med
bestämmande inflytande är medborgare eller har hemvist i USA,
ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämta
ett intygande från kontohavaren eller personerna med
bestämmande inflytande som innehåller dennes eller deras
skatteregistreringsnummer, om dessa inte anges redan i det
intygande som inhämtats enligt andra stycket.

4 § I alla andra fall än som avses i 2 § och 3 § första
stycket ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
inhämta ett intygande från kontohavaren för att fastställa om
de omständigheter som är av betydelse för tillämpningen av 1
§ föreligger.

Om det av intygandet framgår att kontohavaren är en
specificerad amerikansk person, ska det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet inhämta ett intygande från
kontohavaren som innehåller dennes amerikanska
skatteregistreringsnummer.

Konton som inte behöver granskas

5 § Granskningen enligt 1–4 §§ behöver inte omfatta
kreditkortskonton eller rullande krediter, om det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet har infört
riktlinjer och förfaranden för att förhindra att en
kontohavare har ett tillgodohavande som uppgår till mer än 50
000 US-dollar på kontot.

Konton som vid tillämpningen av första stycket inte omfattas
av granskning, ska inte anses vara rapporteringspliktiga
konton. Om ett sådant konto ändå har granskats enligt 1–4 §§
och då identifierats som rapporteringspliktigt, får det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet välja om det
vill behandla kontot som rapporteringspliktigt eller inte.

Nya konton som får granskas som om de är befintliga konton

6 § Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får
tillämpa bestämmelserna i 6 kap. vid granskning av ett nytt
konto som innehas av en enhet i stället för bestämmelserna i
detta kapitel, om kontohavaren hos det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet eller hos en till detta närstående
enhet även har ett eller flera befintliga konton.

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i enlighet
med första stycket tillämpar bestämmelserna i 6 kap. vid
granskningen av ett nytt konto och ett av de konton som avses
i första stycket är ett rapporteringspliktigt konto, ska
samtliga sådana konton som avses i första stycket anses vara
rapporteringspliktiga.

Intyganden och annan dokumentation som det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämtar eller
har tillgång till enligt 6 kap. 2–5 §§ med avseende på ett
sådant konto som avses i första stycket, får användas vid
granskningen av samtliga sådana konton som avses i första
stycket.

7 § Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får, i
stället för bestämmelserna i 1–4 §§, tillämpa bestämmelserna
i 6 kap. 1–5 §§ vid granskning av ett nytt konto som innehas
av en enhet om det öppnats efter den 30 juni 2014 och före
den 1 januari 2015.

8 kap. Övriga bestämmelser

Kontoförande instituts skyldigheter när en central
värdepappersförvarare är rapporteringsskyldigt finansiellt
institut

1 § Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är en
sådan central värdepappersförvarare som avses i 1 kap. 3 §
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
ska den som har antagits som kontoförande institut och som
utför registreringsåtgärder i stället för den centrala
värdepappersförvararen tillämpa 4–8 kap. med avseende på
konton som är föremål för sådana registreringsåtgärder. Den
centrala värdepappersförvararen ska sammanställa och
tillhandahålla det kontoförande institutet den information
som det kontoförande institutet behöver för att tillämpa 4–8
kap.

Registrering

2 § Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska vara
registrerat som ett finansiellt institut som bedöms följa
FATCA-reglerna hos den amerikanska federala
skattemyndigheten.

Beräkning av saldo eller värde

3 § Om inte något annat anges, ska ett kontos saldo eller
värde vid tillämpningen av 4–8 kap. fastställas per den sista
dagen av ett kalenderår eller en annan lämplig
rapporteringsperiod.

När ett kontos saldo eller värde den 30 juni 2014 eller vid
utgången av ett kalenderår har betydelse för granskningen
enligt 4–8 kap., får ett rapporteringsskyldigt finansiellt
institut i stället räkna med kontots saldo eller värde per
den sista dagen för en annan lämplig rapporteringsperiod som
löper ut närmast före den 30 juni 2014 eller närmast före
utgången av det aktuella kalenderåret.

Förmånstagare av dödsfallsförmån

4 § Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får utgå
ifrån att en fysisk person som är förmånstagare men inte
försäkringstagare i ett försäkringsavtal med kontantvärde och
som tar emot en dödsfallsförmån i enlighet med
försäkringsavtalet inte är en specificerad amerikansk person.
Detta gäller dock inte om det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet har skäl att anta att den
förmånstagaren är en specificerad

Befintliga konton får granskas som om de är nya konton

5 § Vid granskning av ett befintligt konto som innehas av en
fysisk person får ett rapporteringsskyldigt finansiellt
institut tillämpa bestämmelserna i 5 kap. i stället för
bestämmelserna i 4 kap. för att fastställa om kontot är
rapporteringspliktigt. Vid granskning av ett befintligt konto
som innehas av en enhet får ett rapporteringsskyldigt
finansiellt institut tillämpa bestämmelserna i 7 kap. i
stället för bestämmelserna i 6 kap. för att fastställa om
kontot är rapporteringspliktigt. Intyganden från kontohavaren
eller personerna med bestämmande inflytande över kontohavaren
ska då inhämtas när granskningen görs i stället för i samband
med att kontot öppnas. De tidsfrister som gäller för
granskningen enligt bestämmelserna i 4 kap. respektive 6 kap.
ska dock gälla även i dessa fall.

Styrkande dokumentation

6 § Vid tillämpning av 4–7 kap., ska som styrkande
dokumentation räknas

1. ett intyg om bosättning utfärdat av en behörig tjänsteman
vid behörig myndighet i den stat eller jurisdiktion där
betalaren uppger sig vara bosatt,

2. när det gäller en fysisk person, en giltig
identifikationshandling utfärdad av en behörig myndighet som
innehåller uppgift om personens namn och typiskt sett används
för identifiering,

3. när det gäller en enhet, officiell dokumentation utfärdad
av en behörig myndighet som innehåller uppgift om den
juridiska personens namn samt adressen till dess huvudkontor
i den stat eller jurisdiktion där den uppger sig vara
hemmahörande eller i den stat eller jurisdiktion enligt vars
lagstiftning den har upprättats,

4. de dokument som enligt bilaga till ett avtal om att ett
rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska agera som
kvalificerad förmedlare godtas för identifiering av fysiska
respektive enheter, eller

5. kontoutdrag eller liknande sammanställningar,
kreditupplysning, konkursansökan eller rapport från U.S.
Securities and Exchange Commission.

Dokumentations tillförlitlighet

7 § Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får, trots
det som i övrigt föreskrivs i 4–8 kap., inte förlita sig på
uppgifter i intyganden och annan dokumentation om institutet
har tillgång till ytterligare information som gör att
dokumentationens riktighet eller tillförlitlighet skäligen
kan ifrågasättas.

Sparande av dokumentation

8 § Dokumentation som ett rapporteringsskyldigt finansiellt
institut inhämtar i enlighet med denna lag ska sparas i sex
år från inhämtandet.

Övergångsbestämmelser

2015:62

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

2. I fråga om tillämpning av 2 kap. 12 § från och med den 1
april 2015 och före den 1 januari 2016, samt därefter om
innehavaren togs upp som innehavare av andelen i det
finansiella institutets register före den 1 juli 2014, ska en
andel i eget kapital eller skulder i ett finansiellt institut
anses vara föremål för regelmässig handel även om innehavaren
av andelen är införd i registret.

3. Granskningen enligt bestämmelserna i 4 kap. 3–8 §§ ska ha
genomförts senast den 30 juni 2015.

4. Granskningen enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 § första
stycket och 2 § samt granskningen enligt bestämmelserna i 6
kap. 1–6 §§ ska ha genomförts senast den 30 juni 2016.

5. I fråga om tillämpning av 5 kap. 1 och 2 §§ avseende
konton som öppnats före den 1 april 2015, ska det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet senast den 31
mars 2016 inhämta intygande från den fysiska personen. När
det gäller konton för vilka sådant intygande inte kommit in,
ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet tillämpa
bestämmelserna i 4 kap. 3–5 och 8 §§ och senast den 31 mars
2016 avsluta kontona. I samband med att intygandet begärs ska
det rapporteringsskyldiga finansiella institutet informera
kontohavaren om att kontot kan komma att avslutas om
intygandet inte kommer in och om hur medlen på kontot i så
fall kommer att betalas ut samt begära att kontohavaren
lämnar uppgift om vilket konto medlen ska betalas ut till om
kontot avslutas. Konton som öppnats efter den 30 juni 2014
men före den 1 april 2015 och som identifieras som
rapporteringspliktiga konton, ska anses vara
rapporteringspliktiga konton från och med det kalenderår då
de öppnades.

6. I fråga om tillämpning av 6 kap. 8 § ska det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet senast den 31
mars 2016 inhämta intygande och annan dokumentation. Om
sådant intygande eller sådan annan dokumentation inte kommer
in, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
behandla det andra finansiella institutet som ett icke
FATCA-deltagande finansiellt institut.

7. I fråga om tillämpning av 7 kap. 2–5 §§ avseende konton
som öppnats före den 1 april 2015, ska det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet senast den 31
mars 2016 inhämta intygande från kontohavaren eller
personerna med bestämmande inflytande och annan
dokumentation. När det gäller konton för vilka sådant
intygande eller sådan annan dokumentation inte kommit in, ska
det rapporteringsskyldiga finansiella institutet tillämpa
bestämmelserna i 6 kap. 1–6 §§ och senast den 31 mars 2016
avsluta kontona. I samband med att intygandet eller den andra
dokumentationen begärs ska det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet informera kontohavaren om att kontot
kan komma att avslutas om intygandet eller den andra
dokumentationen inte kommer in och om hur medlen på kontot i
så fall kommer att betalas ut samt begära att kontohavaren
lämnar uppgift om vilket konto medlen ska betalas ut till om
kontot avslutas. Konton som öppnats efter den 30 juni 2014
men före den 1 april 2015 och som identifieras som
rapporteringspliktiga konton, ska anses vara
rapporteringspliktiga konton från och med det kalenderår då
de öppnades.

8. Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska senast den
31 december 2017 ha inhämtat det amerikanska
skatteregistreringsnumret för specificerade amerikanska
personer som är kontohavare för befintliga konton och för
specificerade amerikanska personer som är personer med
bestämmande inflytande över kontohavare för befintliga konton
som är icke-amerikanska passiva icke-finansiella enheter.