Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet

SFS nr
2015:63
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2015-02-19

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller för sådant automatiskt utbyte av
upplysningar som avses i avtalet mellan Sveriges regering och
Amerikas förenta staters regering för att förbättra
internationell efterlevnad av skatteregler och för att
genomföra FATCA (FATCA-avtalet).

Överföring av uppgifter

2 § Skatteverket ska till den amerikanska federala
skattemyndigheten genom automatiskt utbyte överföra
upplysningar som Skatteverket har fått i form av
kontrolluppgifter och som, enligt uppgift från den
kontrolluppgiftsskyldige, avser ett rapporteringspliktigt
konto som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning
av FATCA-avtalet. Upplysningar ska överföras om de uppgifter
som ska lämnas enligt 22 a kap. 2–8 §§ och 24 kap. 4 § 1
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Upplysningarna ska överföras minst en gång om året och
omfatta information om vilken valuta varje belopp anges i.

Administrativa eller andra mindre felaktigheter

3 § Skatteverket ska underrätta den amerikanska federala
skattemyndigheten om Skatteverket har skäl att tro att mindre
eller administrativa fel har begåtts som kan ha lett till att
felaktiga eller ofullständiga uppgifter har rapporterats från
USA eller som har resulterat i andra överträdelser av
FATCA-avtalet.

Om den amerikanska federala skattemyndigheten underrättar
Skatteverket om att myndigheten har skäl att tro att mindre
eller administrativa fel har begåtts som kan ha lett till att
felaktiga eller ofullständiga uppgifter har rapporterats från
Sverige eller som har resulterat i andra överträdelser av
FATCA-avtalet, ska Skatteverket vidta de åtgärder som är
möjliga enligt svensk lagstiftning för att inhämta korrekt
och fullständig information eller för att avhjälpa
överträdelserna av avtalet.

Väsentlig överträdelse

4 § Skatteverket ska underrätta den amerikanska federala
skattemyndigheten om Skatteverket har konstaterat att ett
sådant rapporteringsskyldigt amerikanskt finansiellt institut
som avses i FATCA-avtalet har begått en väsentlig
överträdelse av skyldigheterna i FATCA-avtalet.

Om den amerikanska federala skattemyndigheten underrättar
Skatteverket om att ett sådant rapporteringsskyldigt
finansiellt institut som avses i 2 kap. 19 § lagen (2015:62)
om identifiering av rapporteringspliktiga konton med
anledning av FATCA-avtalet har begått en väsentlig
överträdelse av skyldigheterna enligt FATCA-avtalet, ska
Skatteverket vidta de åtgärder som är möjliga enligt svensk
lagstiftning för att åtgärda den väsentliga överträdelsen.

Användning av upplysningar som Skatteverket tar emot

5 § Upplysningar som Skatteverket tar emot från den
amerikanska federala skattemyndigheten inom ramen för det
automatiska informationsutbyte som avses i FATCA-avtalet får
användas endast för beskattningsändamål och endast i fråga om
de skatter som omfattas av lagen (1994:1617) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta
Stater.

Övergångsbestämmelser

2015:63

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

2. Skatteverket ska bedöma om USA har lämpliga
säkerhetsbestämmelser på plats för att säkerställa att
information som tas emot fortsätter att vara sekretessbelagd
och uteslutande används för beskattningsändamål, och en
infrastruktur för ett effektivt informationsutbyte.
Skatteverket ska meddela den amerikanska federala
skattemyndigheten när Skatteverket bedömt att sådana
säkerhetsbestämmelser och en sådan infrastruktur är på
plats.

3. Bestämmelserna i 2 § ska gälla från och med den dag då
Skatteverket lämnar ett sådant meddelande till den amerikanska
federala skattemyndigheten som avses i punkten 2.