Förordning (2015:70) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

SFS nr
2015:70
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2015-02-19

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen
(2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton
med anledning av FATCA-avtalet.

Tidsfrister för granskning av befintliga finansiella konton
som innehas av fysiska personer

2 § Befintliga konton som innehas av fysiska personer och
vars saldo eller värde uppgick till 1 000 000 US-dollar eller
mindre den 30 juni 2014 men vars saldo eller värde vid
utgången av 2015 eller ett senare kalenderår överstiger 1 000
000 US-dollar, ska granskas i enlighet med 4 kap. 3–9 §§
lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga
konton med anledning av FATCA-avtalet inom sex månader från
utgången av 2015 eller det senare kalenderåret.

Beräkning av gränsvärden

3 § Vid beräkning av ett saldo eller värde enligt 4–8 kap.
lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga
konton med anledning av FATCA-avtalet ska samtliga konton som
en person innehar hos det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet eller hos en till det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet närstående enhet räknas samman. Detta
gäller dock endast om det rapporteringsskyldiga finansiella
institutets datasystem möjliggör en sådan sammanräkning.

Varje fysisk person som innehar ett konto gemensamt med någon
annan ska vid sammanräkningen enligt första stycket anses som
innehavare av hela det gemensamma kontots saldo eller
värde.

4 § Om det finns en tjänsteman hos det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet som har särskilt
ansvar för kontakterna med en kontohavare och den
tjänstemannen har skäl att anta att kontohavaren direkt eller
indirekt innehar eller kontrollerar ett eller flera andra
konton, ska samtliga dessa konton räknas samman vid beräkning
av saldo eller värde enligt 4–8 kap. lagen (2015:62) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning
av FATCA-avtalet.

Första stycket gäller dock inte sådana konton som en
kontohavare kontrollerar eller har öppnat för någon annans
räkning i egenskap av förvaltare.

5 § När ett belopp anges i US-dollar i 4–8 kap. lagen
(2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton
med anledning av FATCA-avtalet, avses även motsvarande belopp
i en annan valuta.

Vid fastställande av om ett saldo eller värde i en annan
valuta än US-dollar uppgår till eller överskrider ett belopp
som anges i US-dollar i 4–8 kap. lagen om identifiering av
rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet,
ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet använda
en publicerad avistakurs för den sista dagen av det
kalenderår som föregick den tidpunkt då granskningen enligt
4–8 kap. görs.